|
|
|

Bruto – netto

Op het brutobedrag van uw pensioen moeten we een aantal inhoudingen doen, maar het kan ook aangepast worden aan de levensduurte. Het bedrag dat overblijft na deze mogelijke inhoudingen en aanpassingen, is het nettobedrag dat u krijgt.

 

Wordt mijn pensioen aangepast aan de levensduurte?

Uw brutopensioenbedrag kan aangepast worden aan de 'stijgende prijzen' (levensduurte), door een:

 • indexaanpassing:
  • Uw pensioen volgt de evolutie van de index van de consumptieprijzen
   en
  • wordt automatisch verhoogd met 2 % als de spilindex overschreden wordt.
   U hoeft niets te doen. Wij indexeren uw pensioen automatisch.
 • perequatie (enkel als ambtenaar):
  • Uw pensioen als ambtenaar volgt de evolutie van de bezoldigingen van de actieve ambtenaren. Die aanpassing heet 'perequatie'.
  • De FPD past de perequatie automatisch toe en u hoeft die dus niet aan te vragen.
  • De perequatie gebeurt om de twee jaar, telkens in januari van elk onpaar jaar (dus 2019, 2021, …).

 

Welke inhoudingen gebeuren er op mijn pensioen?

De inhoudingen op uw pensioen zijn afhankelijk van:

 • uw gezinssituatie;
 • uw pensioenbedrag.

De volgende inhoudingen zijn mogelijk:

Op mypension.be tonen we u hoe we uw netto pensioenbedrag berekenen.

Die betaalfiche ziet eruit als volgt:

Bruto pensioenbedrag

- Ziekte- en invaliditeitsverzekering bijdrage

- Solidariteitsbijdrage

- Inhouding begrafenisvergoeding (enkel voor ambtenarenpensioenen en de pensioenen van de Spoorwegen)

- Sociaal solidariteitsfonds (SSF - enkel voor pensioenen van de Spoorwegen)

- Inhouding voor het tijdschrift 'Het Spoor' (enkel voor pensioenen van de Spoorwegen)


= Belastbaar pensioenbedrag

- Bedrijfsvoorheffing


= Netto pensioenbedrag

- Terugvorderingen, beslag en alimentatie

- Vakbondsbijdrage (enkel voor pensioenen van de Spoorwegen)


= Betaalbaar pensioenbedrag

 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering bijdrage (ZIV-bijdrage)

De maandelijkse ZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering) bedraagt 3,55 % van het brutobedrag van uw pensioen als het totale maandelijks brutobedrag van uw pensioenen (inclusief buitenlandse en aanvullende pensioenen, en pensioenen van internationale instellingen) een bepaalde drempel overschrijdt.

De ZIV-bijdrage is een sociale-zekerheidsbijdrage voor de financiering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De ZIV-bijdrage:

 • vervangt de mutualiteitsbijdrage niet;
  en
 • geeft geen recht op de terugbetaling van de gezondheidszorgen.
   
ALLEENSTAANDE - plafond I
(Bedragen vanaf 01.01.2022 aan index 153,27)
Totaal maandelijks brutobedrag (geïndexeerd) Inhouding ziekteverzekering
kleiner dan 1 699,85 EUR geen inhouding
van 1 699,85 EUR tot en met 1 762,40 EUR van 0,01 EUR tot 62,56 EUR (berekend volgens de formule: bruto geïndexeerd maandbedrag – 1 699,84)
groter dan 1 762,40 EUR 3,55 % van het brutobedrag
MET GEZINSLAST - plafond II
(Bedragen vanaf 01.01.2022 aan index 153,27)
Totaal maandelijks brutobedrag (geïndexeerd) Inhouding ziekteverzekering
kleiner dan 2 014,56 EUR geen afhouding
van 2 014,56 EUR tot en met 2 088,69 EUR van 0,01 EUR tot 74,14 EUR (berekend volgens de formule: bruto geïndexeerd maandbedrag – 2 014,55)
groter dan 2 088,69 EUR 3,55 % van het brutobedrag

Als de ZIV-inhouding beperkt moet worden tot de drempel maar dat u ook pensioenvoordelen ontvangt van andere pensioeninstellingen, is het de FPD die de bijdrage inhoudt voor alle pensioenuitkeringen, ook die van de andere pensioeninstellingen. Dit betekent dat het ZIV-percentage in zo'n geval hoger kan zijn dan 3,55 %.

 

Solidariteitsbijdrage

De solidariteitsbijdrage is een sociale inhouding, die varieert van 0 tot 2 % naargelang:

 • het totale brutobedrag van al uw pensioenen (inclusief buitenlandse en aanvullende pensioenen, en pensioenen van internationale instellingen);
  en
 • uw gezinssituatie.
   
Totaal maandelijks brutobedrag pensioen als alleenstaande begrepen tussen: (Bedragen vanaf 01.01.2022 aan index 153,27) Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2 753,13 EUR 0
2 753,14 EUR en 2 838,26 EUR (brutobedrag – 2 753,13) x 0,5
2 838,27 EUR en 3 049,32 EUR brutobedrag x 0,015
3 049,33 EUR en 3 081,08 EUR (brutobedrag – 3 049,32) x 0,5 + 45,74
vanaf 3 081,09 EUR brutobedrag x 0,02

 

Totaal maandelijks brutobedrag gezinspensioen begrepen tussen:(Bedragen vanaf 01.01.2022 aan index 153,27) Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 3 182,96 EUR 0
3 182,97 EUR en 3 281,38 EUR (brutobedrag – 3 182,96) x 0,5
3 281,39 EUR en 3 488,36 EUR brutobedrag x 0,015
3 488,37 EUR en 3 524,70 EUR (brutobedrag – 3 488,36) x 0,5 + 52,33
vanaf 3 524,71 EUR brutobedrag x 0,02

 
Om het percentage van de solidariteitsbijdrage te bepalen, houden we rekening met alle pensioenen, dus ook met de:

Dit percentage passen we dan toe op de som van alle bruto-uitkeringen, inclusief buitenlandse pensioenen, pensioenen van internationale instellingen en de aanvullende pensioenen. We houden geen rekening met een individuele levensverzekering of pensioensparen (3e pijler) bij de berekening van de solidariteitsbijdrage.

Begrafenisvergoeding (enkel voor ambtenarenpensioenen en de pensioenen van de Spoorwegen)

Maandelijks houdt de Pensioendienst 0,5 % in op het bruto rustpensioen van de ambtenaar of van de Spoorwegen om de begrafenisvergoeding te financieren.

De inhouding gebeurt niet op:

 • het overlevingspensioen;
 • het koloniale pensioen;
 • de arbeidsongevallenrente;
 • het gewoon en het aanvullend vakantiegeld.

Meer info over de begrafenisvergoeding

Sociaal solidariteitsfonds (SSF - enkel voor pensioenen van de Spoorwegen)

De inhouding 'sociaal solidariteitsfonds' dient voor de financiering van aanvullende voordelen van het wettelijk stelsel inzake gezondheidszorg en van andere sociale voordelen (sociale steun, vakantie voor kinderen,… ).

De inhouding bedraagt 0,75 % van het brutobedrag van het rust- en/of overlevingspensioen van de Spoorwegen als het plafondbedrag overschreden wordt. We houden enkel rekening met de pensioenen van de Spoorwegen.
 

Brutobedrag van het rust- en/of overlevingspensioen van de Spoorwegen (Bedragen vanaf 01.01.2022 aan index 153,27) Inhouding SSF
Kleiner dan 1 082,18 EUR 0
Tussen 1 082,19 en 1 090,35 EUR Brutopensioen – 1 082,18 EUR
Groter dan 1 090,36 EUR 0,75 % van het brutobedrag

 

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op alle belastbare uitkeringen. Het is een voorschot op de personenbelasting die aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën wordt doorgestort. Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing hangt af van:

 1. het belastbaar bedrag van de uitkering;
 2. het aantal kinderen ten laste;
 3. de gezinssituatie.

Het bedrag van de inhouding werd vastgelegd in de barema’s van bedrijfsvoorheffing voor gepensioneerden. U kunt dus niet vragen om minder bedrijfsvoorheffing in te houden.

U kunt wel, als u merkt dat u belastingen moet bijbetalen:

 • laten nakijken of de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken nog correct zijn (bv. het aantal kinderen ten laste heeft een invloed op de bedrijfsvoorheffing);
 • een aanvraag indienen om maandelijks een aanvullende bedrijfsvoorheffing in te houden op uw pensioen.
  U kunt dit aanvragen via:
  • uw online pensioendossier op mypension.be;
  • ons online contactformulier;
  • brief:
   Federale Pensioendienst
   Zuidertoren
   Europaesplanade 1
   1060 Brussel
 • voorafbetalingen doen bij de FOD Financiën.

We houden ook bedrijfsvoorheffing in op het vakantiegeld voor werknemers in de maand mei:

 • op basis van twee barema’s (gezin of alleenstaande);
 • zonder rekening te houden met het aantal kinderen ten laste.

Op het vakantiegeld voor ambtenaren houden we geen bedrijfsvoorheffing in, maar het is wel belastbaar.

Terugvordering en beslag

Beslag (inhouding op uw pensioen)

De Pensioendienst kan een deel van uw pensioen inhouden (beslag) in geval van:

 • verzoeken van schuldeisers (fiscale, financiële of andere instellingen);
 • een rechterlijke beslissing wanneer u onderhoudsgelden niet betaalt.

 

Het bedrag van de inhouding hangt af van schijven, die jaarlijks vastgesteld worden. Voor de pensioenen gelden volgende grensbedragen vanaf 1 januari 2022:

van tot vatbaar voor beslag of overdracht MAX
0 1 186 0 % 0,00
1 186,01 1 274 20 % 17,20
1 274,01 1 538 40 % 102
1 538,01 en hoger 100 %  

Opmerking:

 • We vermeerderen de bedragen hierboven met 73 EUR per kind ten laste.
 • We berekenen de inhoudingen op het totaalbedrag van de nettopensioenen, -renten, -wedden, …
 • In mei wordt rekening gehouden met het nettobedrag van het vakantiegeld.
 • Bij een beslag wegens achterstallig onderhoudsgeld is er geen beperking zodat het volledige pensioenbedrag kan worden ingehouden.

 

Pensioenschuld

Ontving u ten onrechte pensioenen? Dan kan de FPD deze schuld invorderen. De procedure wordt bij wet geregeld:

 • U krijgt een schriftelijke en gemotiveerde kennisgeving van de schuld.
 • U hebt de mogelijkheid om in beroep te gaan.
 • U hebt de mogelijkheid om een verzoek tot kwijtschelding van de schuld in te dienen.
 • Hebt u een pensioenschuld op uw pensioen als werknemer en/of zelfstandige? U kunt de schuld onmiddellijk volledig terug betalen, of via maandelijkse inhoudingen van 10 % op het pensioen of andere sociale uitkeringen.
 • Hebt u een pensioenschuld op uw pensioen als ambtenaar? Dan hangt de hoogte van de inhouding af van de schijven die jaarlijks vastgesteld worden.

Pensioenschulden die het gevolg zijn van een juridische vergissing (verkeerde toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling) of materiële vergissing (voorbeeld: coderingsfout) worden niet teruggevorderd. De Pensioendienst zal u in deze gevallen een gemotiveerde beslissing sturen waarin de wijziging van uw pensioenbedrag voor de toekomst wordt gemotiveerd.
 

Wanneer vorderen we pensioenschulden wel terug?

 • Binnen een termijn van zes maanden als:
  • de FPD niet kon beschikken over de informatie die toelaat om de betaling van de onverschuldigd betaalde bedragen te vermijden;
  • de FPD rekening gehouden heeft met de enige beschikbare elementen, die daarna onjuist blijken te zijn;
  • het materieel gezien niet mogelijk was voor de FPD om rekening te houden met een nieuw element dat hem werd meegedeeld.

 • Binnen een termijn van drie jaar als blijkt dat:
  • de ten onrechte uitgevoerde betaling het resultaat is van bedrieglijke handelingen of valse of bewust onvolledige verklaringen;
  • u de verplichting niet bent nagekomen de FPD op de hoogte te brengen van:
   • de uitoefening van een nieuwe beroepsactiviteit;
   • de hervatting van een beroepsactiviteit;
   • een verandering in de uitoefening van uw beroepsactiviteit;
   • een wijziging in uw beroepsinkomen;
   • het verlies van kinderlast;
   • de toekenning van om het even welk vervangingsinkomen.

 • Combineert u uw pensioen met een beroepsinkomen? Als dan blijkt dat het inkomen dat u kreeg hoger is dan het door u geraamde inkomen en de toegelaten jaargrenzen overschrijdt, dan kan de Pensioendienst ook deze onterecht uitbetaalde pensioenbedragen gedurende de laatste 3 jaar terugvorderen. In dit geval begint de termijn van 3 jaar te lopen vanaf 1 juni van het kalenderjaar dat volgt op dit waarin de overschrijding van de grensbedragen heeft plaatsgevonden.

 

Schuld bij een instelling van sociale zekerheid

Als u een schuld hebt bij een instelling van sociale zekerheid, kan deze instelling ons vragen 10 % in te houden op uw pensioen of zelfs het volledige bedrag in geval van fraude.

 

Vakbondsbijdrage (enkel voor pensioenen van de Spoorwegen)

Voor de gesyndiceerde gepensioneerden van de Spoorwegen wordt de vakbondsbijdrage automatisch ingehouden op het nettobedrag van uw pensioen. Het bedrag van de bijdrage hangt af van de vakbond waarbij u aangesloten bent.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!