|
|
|

Disclaimer

Doel van de website www.pensioendienst.fgov.be

De website van de Federale Pensioendienst heeft als doel de toegang van het publiek tot zijn initiatieven en de politiek van de pensioenen te promoten. Zijn doelstelling is u juiste en up-to-date informatie te bieden.

Bescherming van uw persoonsgegevens?

De website www.sfpd.fgov.be wordt beheerd door de Federale Pensioendienst, die de bescherming van uw persoonsgegevens als prioritair beschouwd. In het kader van zijn opdrachten verwerkt de Federale Pensioendienst grote hoeveelheden persoonlijke gegevens en verbindt hij zich ertoe om alle toepasselijke wetgeving over privacybescherming na te leven. De ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ verplicht de Pensioendienst ertoe, als 'verantwoordelijke van de verwerking', bepaalde informatie over de verwerking van de persoonlijke gegevens aan de betrokken personen te geven.

Waarvoor zijn uw persoonsgegevens bestemd?

De persoonlijke gegevens die u meedeelt als u informatie of advies vraagt, worden door de Pensioendienst alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag. Als de gebruiker weigert om die noodzakelijke gegevens mee te delen, is het mogelijk dat de Pensioendienst de vraag niet kan behandelen.

Met wie mogen we uw persoonlijke gegevens delen?

Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden en alleen doorgegeven aan het personeel dat bevoegd is om uw vraag te behandelen. Personen buiten de Pensioendienst krijgen inzage als dit nodig blijkt voor het behandelen van uw vraag.

Blijft de communicatie van gegevens beperkt tot de EU?

De meeste communicatie gebeurt met EU-landen of landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Als uw gegevens met andere landen worden gedeeld, waken we erover dat deze landen voldoende waarborgen bieden op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In dat laatste geval worden deze gegevens alleen verstuurd om te voldoen aan de wettelijke of contractuele verplichtingen van de FPD.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

De persoonlijke gegevens die opgeslagen worden als u informatie gevraagd hebt via het contactformulier, worden permanent opgeslagen in uw pensioendossier om onze medewerkers toe te laten verdere aanvr(a)ag(en) te behandelen.

Wat zijn uw rechten op het gebied van de verwerking van uw gegevens? Kunt u uw toestemming intrekken?

Elke persoon van wie de gegevens verwerkt worden, kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, wijzigen of, als er goede redenen zijn, verwijderen. Daarvoor moet u een brief met een kopie van uw identiteitskaart naar ondergenoemd adres sturen.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), als u vermoedt dat uw persoonlijke gegevens niet volgens de toepasselijke wetgeving verwerkt worden.

Automatisch vergaarde (niet-)persoonlijke informatie

We verzamelen anonieme of geaggregeerde gegevens van (niet-)persoonlijke aard, zoals onder andere:

  • het browser-type of IP-adres;
  • het besturingssysteem dat u gebruikt;
  • de domeinnaam van de website langs waar u naar de site gekomen bent;
  • de pagina’s die u raadpleegde;
  • ...

Sommige gegevens worden gebruikt voor rapportering en de evaluatie van het Beheerscontract. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

Cookies

Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch 'cookies' op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze opnieuw gebruikt worden als u de volgende keren inlogt op de site. In de helpfunctie van uw internetbrowser kunt u lezen hoe u ze eventueel weigert of verwijdert.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Ivo Tuytens
Functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer)

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel


1 Artikel 13 en 14 van de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming).?