|
|
|

Herzieningsproces van de mijnwerkerssupplementen

Wat is de stand van zaken?

Met het oog op transparantie hebben we een teller opgemaakt om u toe te laten de vooruitgang van het herzieningsproces van de dossiers op te volgen. Deze grafiek toont u dat 98 % van de dossiers al behandeld zijn.

 

De herziening van uw mijnwerkerssupplement in enkele minuten

Hoe gaat de herziening van de dossiers in z’n werk?

In dit filmpje tonen we u in detail de verschillende stappen die nodig zijn voor de herziening van uw mijnwerkerssupplement.

Wat is een mijnwerkerssupplement?

In dit filmpje leggen we u de wetgeving van het mijnwerkerssupplement uit.

De herziening van uw mijnwerkerssupplement in enkele vragen

Om aan onze experts toe te laten zich te concentreren op de herziening van uw mijnwerkerssupplement, vragen we u om het antwoord op uw eventuele vragen eerst in onze veelgestelde vragen te zoeken voor u ons contacteert.

Ik ontvang een rust- of overlevingspensioen mijnwerker

Kom ik in aanmerking voor de herziening van het mijnwerkerssupplement?

Uw mijnwerkerssupplement wordt herzien als:

 • u een rust- of overlevingspensioen ontvangt dat voortvloeit uit een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als ondergronds mijnwerker van minstens 25 jaar en minder dan 30 jaar;
  en
 • waarvan de oorspronkelijke ingangsdatum van het pensioen na 1990 ligt.

 

Tot welke datum gaat de herziening terug?

De herberekening gaat terug tot ten vroegste 01 januari 2011.

 

Moet ik een aanvraag tot herziening van mijn mijnwerkerssupplement indienen?

U moet geen aanvraag indienen als:

 • u zelf een gepensioneerd mijnwerker bent;
 • u een overlevingspensioen ontvangt van een mijnwerker.

 

Ik zie in mijn online pensioendossier mypension.be 'onderzoek pensioenaanvraag ontvangen' (op 13 of 14 september) staan. Maar ik heb helemaal geen aanvraag gedaan.

Die indicatie op mypension.be geeft aan dat wij automatisch zullen onderzoeken of u recht hebt op een herziening van het mijnwerkerssupplement. U moet dus geen aanvraag indienen.

 

Ik zie in mijn online pensioendossier mypension.be 'onderzoek pensioenaanvraag ontvangen' (op 13 of 14 september) staan. Wil dat zeggen dat ik in aanmerking kom voor een herziening?

Die indicatie op mypension.be geeft enkel aan dat wij zullen onderzoeken of u effectief in aanmerking komt voor een herziening van het mijnwerkerssupplement. U zult een bericht ontvangen van de Pensioendienst met het resultaat van dit onderzoek.

 

Mijn buur/collega/… heeft een kennisgeving ontvangen over zijn herziening. Wanneer kom ik aan de beurt?

Door het zeer grote aantal herzieningen en de moeilijkheidsgraad van die herberekeningen kan niet elk dossier op hetzelfde moment worden behandeld. We starten met de herziening van de rustpensioenen met de vroegste ingangsdata en de oudste geboortedata.

 

De gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen mijnwerker is overleden

Moet ik een aanvraag tot indienen?

U moet wel een aanvraag indienen als de gepensioneerde mijnwerker:

 • vanaf of na 01.01.2011 een pensioen ontving maar overleden is vóór 29.06.2020;
 • een langstlevende huwelijkspartner had maar die ook overleden is vóór 29.06.2020.
   

Het mogelijk recht op achterstallen wordt enkel uitbetaald aan (in deze volgorde):

 1. de huwelijkspartner met wie de gepensioneerde mijnwerker op het ogenblik van zijn overlijden samenleefde maar die geen overlevingspensioen krijgt;
 2. de kinderen met wie de gepensioneerde mijnwerker of zijn langstlevende huwelijkspartner samenleefde op het ogenblik van zijn/haar overlijden;
 3. met wie de gerechtigde op het rustpensioen of overlevingspensioen samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden.

Andere personen die enkel tussengekomen zijn in de verplegingskosten of de begrafeniskosten hebben geen recht op de achterstallen.

 

Hoe kan ik de herziening aanvragen?

U moet het formulier 'Aanvraag achterstallen overlijden (Mod 83)' invullen en terugsturen.

Het aanvraagformulier (model 83) bestaat uit 2 delen:

 • Het eerste deel moet u zelf invullen;
 • Het tweede deel moet u door de gemeentelijke administratie laten invullen.

 

Tot wanneer kan ik een aanvraag tot herziening indienen?

Als de mijnwerker of de huwelijkspartner die recht heeft op de herziening overleden is vóór 29.06.2020, moet de aanvraag vóór 30.06.2021 gebeuren.

 

Wat als de mijnwerker die recht heeft op de achterstallen overleden is of overlijdt na 28.06.2020?

De achterstallen worden automatisch (zonder aanvraag) uitbetaald aan de huwelijkspartner met wie de mijnwerker samenleefde op het ogenblik van overlijden.

Is er geen samenlevende huwelijkspartner dan kunnen de achterstallen uitbetaald worden in volgende orde aan:

 1. de kinderen met wie de mijnwerker samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden. De berekening en de betaling gebeuren automatisch. U moet geen aanvraag indienen.
 2. ieder ander met wie de mijnwerker samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden.
 3. de persoon die in de verplegingskosten is tussengekomen.
 4. de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald.

De rechthebbenden vermeld onder punt 2, 3 en 4 die de achterstallen willen opvragen, moeten wel een aanvraag indienen binnen de zes maanden na het overlijden.

 

Wat als de weduwe van een mijnwerker die recht heeft op de achterstallen al overleden is of overlijdt na 28.06.2020?

Als de weduwe ook overleden is, kunnen de achterstallen betaald worden aan:

 1. de kinderen met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden. De berekening en de betaling gebeuren automatisch. U moet geen aanvraag indienen.
 2. ieder ander persoon met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden.
 3. de persoon die in de verplegingskosten is tussengekomen.
 4. de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald.

De rechthebbenden vermeld onder punt 2, 3 en 4 die de achterstallen willen opvragen, moeten wel een aanvraag indienen binnen de zes maanden na het overlijden.

 

De mijnwerker of de huwelijkspartner die recht had op een herziening is overleden vóór 01.01.2011. Heeft het nut om een aanvraag om achterstallen te doen?

Nee, het heeft geen nut. De verschuldigde achterstallen die voortvloeien uit deze herziening hebben een maximale terugwerkende kracht tot 01.01.2011.

 

Wat als meerdere kinderen (of meerdere andere rechthebbenden in dezelfde categorie) in aanmerking komen om achterstallen te ontvangen?

Als er in dezelfde categorie meerdere rechthebbenden zijn, moet één van hen bij volmacht worden aangeduid om de achterstallen overlijden te ontvangen. Die volmachten moeten bij het formulier 'Aanvraag achterstallen overlijden (mod 83)' toegevoegd worden.

 

Berekening van het mijnwerkerssupplement

Hoe wordt het mijnwerkerssupplement berekend?

Het bedrag van het toegekende supplement komt overeen met het verschil tussen:

 • het bedrag van een fictief pensioen, het zogenaamde referentiepensioen,
  en
 • het totaalbedrag van alle wettelijke pensioenen die u ontvangt.

Het referentiepensioen = het pensioenbedrag dat we berekenen alsof u 30 kalenderjaren gewoonlijk en hoofdzakelijk als ondergronds mijnwerker gewerkt hebt.

 

Wat verandert er nu?

Tot nu werd het supplement berekend op basis van een forfaitair loon.

Voortaan zal het berekend worden op basis van uw reële loon van het voorlaatste volledige jaar dat u in de mijn werkte.

 

Wat gebeurt er eens de herziening berekend is?

Zijn er speciale afspraken voor de sociale en fiscale inhoudingen op de uitbetaalde sommen?

De Pensioendienst past voor iedereen de gebruikelijke regels inzake sociale en fiscale inhoudingen toe. Er is in de wet geen vrijstelling van sociale of fiscale inhoudingen opgenomen.

 

Ik heb mijn kennisgeving ontvangen. Wanneer wordt mijn saldo uitbetaald?

Eens we uw éénmalig saldobedrag berekend hebben, wordt u een gedetailleerde afrekening van dit bedrag toegezonden en wordt het bedrag binnen de 6 weken op uw rekening gestort.

 

Ik word betaald met een assignatie of een buitenlandse cheque. Is dat een probleem voor de ontvangst van mijn achterstallen herziening supplement?

Het maximale bedrag van een assignatie is 2 500 EUR en de postbode mag slechts een beperkt bedrag per ronde meenemen. Voor een buitenlandse cheque varieert het maximumbedrag volgens het land, maar is ook begrensd. Dat levert dus problemen op als uw saldo hoger ligt. Daarom deelt u ons best zo vlug mogelijk uw rekeningnummer mee:

! Belt u voor andere informatie over uw mijnwerkerssupplement? Bekijk onze contactgegevens lager op deze pagina.

 • per post:
  Federale Pensioendienst (FPD)
  Europaesplanade 1
  Zuidertoren
  1060 Brussel

 

Waarom is mijn saldo niet gelijk aan het nieuw bedrag van mijn supplement x het aantal jaren waarvoor ik recht heb op dat saldo?

De saldoberekening is niet het bedrag van het nieuwe supplement vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor u recht hebt op achterstallen. Op die manier komt u natuurlijk uit op een te hoog bedrag.

Het bedrag in de saldoberekening ligt lager omdat we het totaalbedrag van het oude supplement die u al ontving in mindering moeten brengen.

Het saldo is dus gelijk aan het verschil tussen het nieuw supplement en het oud supplement.

 

Ik heb nog vragen over mijn mijnwerkerssupplement

Hebt u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Contacteer ons dan: