|
|
|

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen van 2001

Het Koninklijk besluit van 11.12.2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13.09.1971 houdende uitvoering van hoofdstuk I van de wet van 28.05.1971 tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels ingericht in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood (B.S. van 28.12.2000) voegt een artikel 4bis en 9quater in het vermelde koninklijk besluit van 13.09.1971.

Vanaf 01.01.2001, de datum waarop de Rijksdienst voor pensioenen alle taken heeft overgenomen van alle verzekeringsinstellingen, bevoegd voor het toekennen van ouderdoms- en weduwerenten, zal de Rijksdienst nog enkel de gekapitaliseerde waarde van die renten uitbetalen.

Het kapitaal zal worden vereffend door middel van een eenmalige betaling in de maand waarin het rust- en overlevingspensioen voor de eerste maal betaald wordt. Wat de mannelijke gerechtigden betreft, van wie de rente niet gelijktijdig ingaat met het pensioen, zal het kapitaal worden uitbetaald in de loop van de maand die volgt op deze waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken. De Rijksdienst voor Pensioenen zal door deze eenmalige betaling ontheven worden van alle verplichtingen tegenover de gerechtigden of hun eventuele weduwen.

Dit besluit treedt in werking op 01.01.2001.

Wet van 02.01.2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. Erratum (B.S. van 13.01.2001 - Ed. 2)

Dit erratum vervangt de in het Belgisch Staatsblad van 03.01.2001 op de blz. 81 tot 128 gepubliceerde Programmawet van 02.01.2001.

De artikelen 24 en 25 vervangen respectievelijk artikel 4, § 1 en artikel 6 van de wet van 02.08.1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. Deze artikelen treden in werking op 13.01.2001.

artikel 68 van die wet wijzigt artikel 68, vijfde lid, a) van de wet van 30.03.1994 houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij de wet van 21.12.1994, zoals dat luidde vóór zijn vervanging door artikel 1 van het koninklijk besluit van 16.12.1996 en zoals het werd gewijzigd door de wet van 12.08.2000. Dit artikel heeft uitwerking van 01.01.1995 tot 31.12.1996.

Het Koninklijk besluit van 24.01.2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioenvoor werknemers (B.S. van 20.02.2001) vervangt de artikelen 24bis, 1bis en 1ter van gezegd koninklijk besluit, alsmede artikel 34, § 2, 6.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 01.07.2000.

Koninklijk besluit van 14.05.2001 tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14.05.2000 houdende verhoging van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (B.S. van 27.02.2001).

Koninklijk besluit van 21 februari dat de pensioenregeling, ingesteld door de wet van 28.04.1958, toepasselijk maakt op het personeel van het Instituut voor het Waalse Patrimonium (B.S. van 31.03.2001).

Koninklijk besluit van 04.03.2001 tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 29.04.1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (B.S. van 14.03.2001).

Ministerieel besluit van 14.03.2001 tot uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 15.03.1999 tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27.04.1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. van 23.03.2001).

Wet van 22.03.2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (B.S. van 29.03.2001).

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de datum van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en dus op 01.06.2001.

Bij artikel 18 van de wet is bepaald dat, onverminderd de bepalingen van artikel 16, de bepalingen van de wet van 01.04.1969 uitsluitend van toepassing blijven wanneer het gewaarborgd inkomen daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan vóór de datum waarop deze wet in werking treedt.

Wet van 22.03.2001 betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen (B.S. van 29.03.2001).

Deze wet bepaalt dat de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen onder bevoegdheid van de arbeidsgerechten vallen en vult respectievelijk artikel 580, 8° van het Gerechtelijk Wetboek, vervangt artikel 1410, § 2, 6° van hetzelfde Wetboek en vult artikel 21, § 1, 1°, van de wet van 13.06.1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden aan.

Aanvullende Administratieve Schikking tot wijziging en vervollediging van de Administratieve Schikking van 27.02.1977, gewijzigd bij akkoord van 02.10.1991, betreffende de toepassingsmodaliteiten van het algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië van 29.01.1975 (B.S. van 30.06.2001).

Artikel 2 van deze aanvullende Administratieve Schikking betreft de uitbetaling van de pensioenen.

Koninklijk besluit van 23.05.2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen (B.S. van 31.05.2001).

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 01.06.2001.

Koninklijk besluit van 10.06.2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. van 31.07.2001).

Bij artikel 70 van dit koninklijk besluit is bepaald dat het in werking treedt op een door de Koning te bepalen datum.

In het Belgisch Staatsblad van 14.09.2001 werden errata aan dit koninklijk besluit gepubliceerd.

Koninklijk besluit van 10.06.2001 tot het in overeenstemming brengen van de sociale zekerheid met het koninklijk besluit van 10.06.2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. van 31.07.2001).

De artikelen 26 en 27 betreffen het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

Bij artikel 34 van dit koninklijk besluit is bepaald dat het in werking treedt op een door de Koning te bepalen datum.

Koninklijk besluit van 14.06.2001 tot uitvoering van de wet van 26.06.2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (B.S. van 30.06.2001).

Programmawet van 19.07.2001 voor het begrotingsjaar 2001 (B.S. van 28.07.2001).

Deze wet bevat bepalingen in verband met de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid (artikelen 2 t/m 4) en in verband met de koppeling van sociale uitkeringen aan het indexcijfer der consumptieprijzen (artikelen 5 en 6).

Ministerieel besluit van 24.09.2001 tot uitvoering van artikel 64, § 5, van het koninklijk besluit van 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. van 12.10.2001).

Dit besluit verhoogt de in artikel 64 van gezegd koninklijk besluit vastgestelde bedragen voor het jaar 2001 met de coëfficiënt 1,0612 en treedt in werking op 01.01.2001.

Koninklijk besluit van 11.12.2001 houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het koninklijk besluit n°50 van 24.10.1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. van 20.12.2001).

Dit besluit bepaalt de herwaardering van de rustpensioenen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingegaan vóór 01.01.1973 en van de overlevingspensioenen ingegaan na 31.12.1992, voor dewelke de herwaardering wordt bepaald in functie van het ingangsjaar van het rustpensioen van de overleden echtgenoot.

Programmawet van 30.12.2001 (B.S. van 31.12.2001)

Hoofdstuk I van Titel IV van deze programmawet betreft de inhoudingen op de brugpensioenen (artikelen 55 en 56) en wijzigt respectievelijk artikel 50 van de wet van 30.03.1994 houdende sociale bepalingen en artikel 67 van de wet van 21.12.1994 houdende sociale en diverse bepalingen.