|
|
|

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen van 2007

20.12.2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 03.01.2007)
In afwijking van artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24.10.1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, kunnen de vergoedingen wegens ziekte of onvrijwillige volledige werkloosheid bij toepassing van een Belgische of buitenlandse wetgeving inzake sociale zekerheid of een vergoeding wegens invaliditeit bij toepassing van een Belgische of buitenlandse wetgeving inzake sociale zekerheid, gedurende een eenmalige periode van twaalf al dan niet opeenvolgende kalendermaanden, en dit voor zover de voormelde vergoedingen betrekking hebben op alle werkdagen van die maand, gecumuleerd worden met uitsluitend een overlevingspensioen. Na verloop van de in het eerste lid bedoelde periode wordt, voor de daarop volgende periode waarin betrokkene vergoedingen geniet zoals bedoeld in artikel 25 van voormeld koninklijk besluit nr. 50, het genot van het overlevingspensioen geschorst, tenzij betrokkene afstand doet van voormelde vergoedingen.

In afwijking van artikel 25 van het voormeld koninklijk besluit nr. 50, kunnen de vergoedingen wegens ziekte of onvrijwillige volledige werkloosheid bij toepassing van een Belgische of buitenlandse wetgeving inzake sociale zekerheid of de vergoedingen wegens invaliditeit bij toepassing van een Belgische of buitenlandse wetgeving inzake sociale zekerheid, die geen betrekking hebben op kalendermaanden, gecumuleerd worden met uitsluitend een overlevingspensioen. De in het vorige lid bedoelde vergoedingen worden gelijkgesteld met een inkomen, voorvloeiend uit een beroepsactiviteit.

Wanneer het alzo betaalbaar overlevingspensioen hoger is dan het bedrag van de inkomensgarantie, wordt het tot dit bedrag teruggebracht.

Wanneer de gerechtigde op een overlevingspensioen en een voormelde vergoeding, gerechtigd wordt of is op een rustpensioen dat niet cumuleerbaar is met de vergoeding, zijn deze bepalingen vanaf de ingangsdatum van het rustpensioen niet langer van toepassing.

Dit besluit is van toepassing op de gerechtigden die na 01.01.2007 een voormelde vergoeding genieten. Dit besluit is eveneens van toepassing op de op 31.12.2006 bestaande cumulaties tussen een overlevingspensioen en een voormelde vergoeding. Niettemin blijft de schorsing van het overlevingspensioen op 31.12.2006, genomen in toepassing van artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 50, behouden in zoverre het gaat om uitkeringen wegens ziekte, invaliditeit of volledige onvrijwillige werkloosheid, tot zolang de gerechtigde vanaf 01.01.2007 geen beroepsactiviteit heeft hervat.

Dit besluit treedt in werking op 01.01.2007.

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van 10.01.2007)
Bij koninklijk besluit van 17.10.2006 werd de managementfunctie van Directeur-generaal van het departement Beheer Betalingen bij de Rijksdienst voor Pensioenen toegekend aan de heer Albert De Bruyckere, vanaf 01.12.2006.

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van 26.01.2007)
Bij koninklijk besluit van 16.01.2007 werd de managementfunctie van Adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Pensioenen toegekend aan de heer Marc De Block, vanaf 01.02.2007.

01.02.2007 - Koninklijk besluit tot instelling van een pensioenbonus (B.S. van 09.02.2007)
Om een stimulans te bieden aan diegenen die langer actief wensen te blijven wordt door het artikel 7 van de wet van 23.12.2006 betreffende het generatiepact een nieuw bonussysteem ingevoerd dat extra rechten toekent aan wie langer aan het werk blijft. Vanaf de leeftijd van 62 jaar of na een loopbaan van minstens 44 kalenderjaren wordt een bonus bovenop het pensioen toegekend. De bonus wordt ingevoerd voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 01.01.2007 en uiterlijk op 01.12.2012, en dit voor de tijdvakken gepresteerd vanaf 01.01.2006.

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van 09.03.2007)
01.03.2007 - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2007 voor de Rijksdienst voor Pensioenen
01.03.2007 - Wet houdende diverse bepalingen (B.S. van 14.03.2007)
TITEL VI bevat de wijziging van de wet van 15.01.1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

09.03.2007 - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11.07.1987 tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. van 16.03.2007)

09.04.2007 - Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden (B.S. van 17.04.2007)
In de maanden april 2007 en 2008 wordt aan de gerechtigde op een rust- en/of overlevingspensioen in de werknemersregeling en/of in de regeling voor zelfstandigen dat daadwerkelijk en voor de eerste maal vóór 01.01.1993 is ingegaan, een forfaitaire jaarlijkse welvaartsbonus toegekend. Ter aanpassing aan de welvaart worden de pensioenen in de werknemersregeling en in de regeling voor zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal vóór 01.01.1988 zijn ingegaan met uitwerking op 01.09.2007 met 2 % verhoogd.

Diezelfde pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 01.01.1988 en ten laatste vóór 01.01.1994 zijn ingegaan worden met uitwerking van 01.01.2008 met 2 % verhoogd.

Ter selectieve aanpassing aan de welvaart worden de pensioenen in de werknemersregeling en in de regeling voor zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal na 31.12.2001 en vóór 01.01.2003 zijn ingegaan met uitwerking op 01.09.2008 met 2 % verhoogd.

Na 2008 worden de pensioenen in de werknemersregeling en in de regeling voor zelfstandigen verhoogd, onder voorwaarde van ingangsdatum, met 2 % in de maand september en de verhoging heeft ten vroegste uitwerking op 01.09.2009.

Het besluit omvat eveneens de verhoging van de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 01.01.2007.

21.04.2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 289 van de programmawet (I) van 27.12.2006 (B.S. van 03.05.2007)
Op 31.12.2007 neemt de Rijksdienst voor sociale zekerheid - Globaal Beheer, zoals bedoeld in artikel 5, 2°, van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de rechten en de verplichtingen over van het wettelijk kapitalisatiestelsel, zoals ingericht bij de wet van 28.05.1971 tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood. Dit besluit treedt in werking op 31.12.2007.

21.04.2007 - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 29, par. 4, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24.10.1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. van 03.05.2007)
Een herwaardering van het maandelijks pensioenbedrag van 2 % wordt toegekend op 01.09.2007, aan de gerechtigden op een pensioen in de regeling voor werknemers dat daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan na 31.12.1999 en vóór 01.01.2002. Wanneer het een overlevingspensioen betreft, is voor de toepassing van het voorgaande lid het in aanmerking te nemen ingangsjaar het jaar tijdens hetwelk het rustpensioen van de overleden echtgenoot daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan wanneer deze op het ogenblik van zijn overlijden dit pensioen genoot.

21.04.2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag met het oog op het bekomen van de uitkeringen voorzien in het koninklijk besluit van 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en in het koninklijk besluit van 23.05.2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen (B.S. van 07.05.2007)
Wanneer de aanvragen om pensioen of IGO bij de gemeente worden ingediend, maakt de burgemeester een elektronische aanvraag op die onmiddellijk elektronisch wordt doorgezonden naar de Rijksdienst met naleving van de voorgeschreven procedure. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

25.04.2007 - Koninklijk besluit dat de bepalingen van de wet van 10.02.2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht, toepasselijk maakt op EUROCONTROL (B.S. van 07.05.2007)

27.04.2007 - Programmawet (1) (B.S. van 08.05.2007)
Vanaf 01.04.2007 geven de debiteurs van de inhouding bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 33 van 30.03.1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen en van de bijzondere werkgeversbijdrage bedoeld in artikel 268 van de programmawet van 22.12.1989, de inhoudingen en bijdragen per kwartaal aan en storten ze die aan de Rijksdienst voor Pensioenen tijdens de maand volgend op dit kwartaal.

In artikel 1, laatste lid, van de wet van 05.08.1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector, ingevoegd door de programmawet (I) van 27.12.2006, werden de woorden "van de werknemer" vervangen door de woorden " van de betrokkene".

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van 10.05.2007)
Bij koninklijk besluit van 26.04.2007 werd de managementfunctie van directeur-generaal bij het departement Toekenning (N) bij de Rijksdienst voor Pensioenen toegekend aan de heer Johan Aertssen, vanaf 01.06.2007.

26.04.2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12.06.2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23.12.2005 betreffende het generatiepact (B.S. van 15.05.2007)
De aanvraag tot raming van het hypothetisch pensioenrecht krachtens de vigerende wetgeving wordt gericht aan de dienst ramingen en wordt ingediend: 

 • hetzij door middel van het daartoe bestemde formulier. Dat formulier is beschikbaar bij de gemeentebesturen en bij de instellingen ;
 • hetzij door middel van een gewone brief of een elektronische mail onder vermelding van de identiteit, het adres en het rijksregisternummer van de aanvrager ;
 • hetzij telefonisch onder vermelding van de identiteit, het adres en het rijksregisternummer van de aanvrager ;
 • hetzij door persoonlijke afgifte op een dienst of een zitdag van de instelling.

De instelling onderzoekt, voor de wettelijke regeling die zij beheert, van ambtswege de opgebouwde rechten en de rechten die tot de normale pensioenleeftijd kunnen worden opgebouwd voor de toekomstige gepensioneerde: 

 • die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft ;
 • in het jaar waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt.


De raming en het loopbaanoverzicht worden van ambtswege afgeleverd in de maand volgend op de geboortemaand van de toekomstige gepensioneerde.

Het loopbaanoverzicht bevat, per wettelijke pensioenregeling, een chronologische en per kalenderjaar gegroepeerde opgave van de door de beheersinstelling over de toekomstige gepensioneerde geregistreerde loopbaangegevens.

De raming vermeldt, per wettelijke pensioenregeling, tenminste :

 • het bruto jaarbedrag van het pensioen dat de toekomstige gepensioneerde op 55-jarige leeftijd heeft opgebouwd ;
 • het bruto jaarbedrag op de leeftijd van 65 jaar ;
 • de evolutie die het bruto jaarbedrag vanaf de 60ste tot de 65ste verjaardag ondergaat in de wettelijke pensioenregeling waarin de toekomstige pensioengerechtigde op zijn 54ste verjaardag verzekerd is.

25.04.2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet (I) van 27.12.2006 (B.S. van 16.05.2007)
Het koninklijk besluit heeft als doel de oprichting van de gegevensbank "Opbouw aanvullende pensioenen", bedoeld in de artikels 305 tot 308 van de programmawet (I) van 27.12.2006.

07.05.2007 - Koninklijk besluit dat de bepalingen van de wet van 10.02.2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht, toepasselijk maakt op het Europees Octrooibureau (B.S. van 25.05.2007)

27.04.2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 76 van de wet van 01.03.2007 houdende diverse bepalingen (B.S. van 14.06.2007)
Dit besluit legt de verdeling vast van de financiële last van de jaarlijkse forfaitaire welvaartsbonus, bedoeld in de artikels 1 en 4 van het koninklijk besluit van 09.04.2007 ten laste van de stelsels voor werknemers en zelfstandigen voor de jaren 2007 en 2008

03.06.2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24.10.1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 15.06.2007)
Het in artikel 7, derde lid van het koninklijk besluit nr. 50 van 24.10.1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers bedoelde jaarbedrag, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18.03.1999, 26.05.2002, 31.03.2003 en 20.01.2006, wordt voor de jaren na 2006 vermenigvuldigd met 1,003.

29.06.2007 - Koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsveld van de wet van 05.08.1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector tot de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (B.S. van 20.07.2007)

29.06.2007 - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 8, § 10, 1°, van het koninklijk besluit van 23.12.1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. van 20.07.2007)
Het bedrag van het jaarlijks referentieloon voor de toekenning van het minimumrecht per loopbaanjaar voor de berekening van het pensioen wordt verhoogd met 2 %. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 01.09.2007.

29.06.2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24.10.1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. van 24.07.2007)
Met ingang van 01.01.2007 worden de periodiek uitgekeerde renten, gevestigd in het raam van de verplichte verzekering ingericht door de wetgeving betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, geacht te zijn gekoppeld aan de spilindex van december 2006, en zullen zij variëren conform de bepalingen van de wet van 02.08.1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

29.06.2007. - Koninklijk besluit tot coördinatie van de wetgeving tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood (B.S. van 24.07.2007)
De bepalingen van de wet van 28.05.1971 tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering van de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 415 van 16.07.1986, de wetten van 30.12.1988, 26.06.1992, 06.08.1993 en 21.12.1994, de koninklijke besluiten van 19.05.1995, 07.02.1997 en 23.04.1997 en de wetten van 12.08.2000 en 20.07.2005, worden gecoördineerd volgens de bij dit besluit gevoegde tekst.

19.07.2007 - Koninklijk besluit tot bekrachtiging van de beslissingen van de Beheerscomités van de Rijksdienst voor Pensioenen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (B.S. van 08.08.2007)

26.06.2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 297, 299 en 301 van de programmawet (I) van 27.12.2006 (B.S. van 14.08.2007)
Dit besluit voert de elektronische pensioenaanvraag in de pensioenregeling voor werknemers en zelfstandigen in.

In de regeling voor werknemers mogen de personen die in België verblijven zich persoonlijk wenden tot de Rijksdienst om hun aanvraag in te dienen. De aanvrager kan zich evenwel laten vertegenwoordigen door een daartoe speciaal gemachtigd persoon. Deze persoon moet meerderjarig zijn, in het bezit van de identiteitskaart van de aanvrager alsmede van zijn eigen identiteitskaart en van een volmacht.
Op voorlegging van de identiteitskaart van de aanvrager, dient de Rijksdienst de aanvraag elektronisch in.

De Rijksdienst overhandigt de aanvrager of zijn lasthebber onmiddellijk een ontvangstbewijs dat de ingevoerde gegevens en de datum van indiening van de aanvraag vermeldt.

De personen die in België verblijven mogen eveneens hun aanvraag rechtstreeks langs elektronische weg indienen.
Het aanvraagmodel dat de verplicht in te vullen gegevens bevat wordt gezamenlijk door de Rijksdienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen bepaald ; dit model is beschikbaar op de portaalsite van de sociale zekerheid met de elektronische identiteitskaart of met de kaart waarop de persoonlijke codes zijn vermeld, die op de federale portaalsite kan worden verkregen.
Deze aanvraag wordt aan de bevoegde behandelende instelling overgemaakt in de zin van artikel 296, § 2, 3°, van de programmawet (I) van 27.12.2006. De Rijksdienst voor Pensioenen stuurt de aanvrager onmiddellijk een elektronisch ontvangstbewijs toe, dat alle ingevoerde gegevens en de datum van indiening van de aanvraag vermeldt.

Dit besluit handelt tevens over de motivering en de kennisgeving van de beslissing in de pensioenregeling voor werknemers en zelfstandigen.

De artikelen 296, § 1, 1° en 2° en § 2, 297, § 1, 2° en 3° en § 2, 1°, van de programmawet (I) van 27.12.2006 en de artikelen 1, 2 en 5 van dit besluit treden, wat de Rijksdienst voor Pensioenen en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen betreft, in werking op de 1ste dag van de vierde maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en uiterlijk op 01.01.2008.
Artikel 297, § 1, 1°, van de programmawet (I) van 27.12.2006 en artikel 4 van dit besluit treedt, wat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen betreft, in werking op de 1ste dag van de vierde maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad en uiterlijk op 01.01.2008.
Artikel 299 van de programmawet (I) van 27.12.2006 en de artikelen 6, 7 en 8 van dit besluit, treden in werking op 01.01.2008.

26.07.2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de gecoördineerde wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood (B.S. van 17.08.2007)

03.08.2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24.10.1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. van 29.08.2007)
Wanneer een persoon diensten heeft volbracht waarvan gebleken is dat zij ten onrechte aanleiding hebben gegeven tot onderwerping aan de pensioenregeling voor werknemers, om reden van het feit dat die diensten ingevolge een benoeming met terugwerkende kracht aanneembaar zijn geworden om zijn rechten op het rustpensioen vast te stellen in een van de pensioenregelingen bedoeld door de wet van 10.02.2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht, dan kan de instelling van internationaal publiek recht die handelt in hoedanigheid van werkgever onder de hierna bepaalde voorwaarden vragen dat de Rijksdienst voor pensioenen zou overgaan tot de terugbetaling van de persoonlijke en patronale pensioenbijdrage van de privé-sector die van de bezoldiging die betrekking had op de periode vanaf de datum van indiensttreding tot de datum van de bekendmaking van die benoeming, werd afgehouden.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

17.08.2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de cumulatie van een overlevingspensioen met een vervangingsinkomen betreft (B.S. van 10.09.2007)
De vergoedingen wegens ziekte of onvrijwillige volledige werkloosheid bij toepassing van een Belgische of buitenlandse wetgeving inzake sociale zekerheid of de vergoedingen wegens invaliditeit bij toepassing van een Belgische of buitenlandse wetgeving inzake sociale zekerheid of een aanvullende vergoeding, toegekend in het kader van een conventioneel brugpensioen, die geen betrekking hebben op kalendermaanden, kunnen gedurende een eenmalige periode van maximaal twaalf al dan niet opeenvolgende kalendermaanden gecumuleerd worden met uitsluitend een overlevingspensioen.

Na verloop van deze periode wordt, voor de daarop volgende periode waarin betrokkene vergoedingen geniet, het genot van het overlevingspensioen geschorst, tenzij betrokkene afstand doet van de vergoedingen.

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van 24.10.2007)
Aanpassing buiten index op 01.09.2007 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Aan het spilindexcijfer 104,14 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 01.09.2007, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op :

Pensioenen
Regeling voor werknemers
Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (jaarbedragen):
rustpensioen:

 • gezinsbedrag 13.515,40 EUR
 • bedrag alleenstaande 10.815,72 EUR
 • overlevingspensioen : 10.645,67 EUR

16.10.2007 - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging van het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. van 26.10.2007)

11.12.2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S. van 14.12.2007)
Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van 21.12.2007)
Aanpassing buiten index op 01.12.2007 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen

Aan het spilindexcijfer 104,14 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 01.09.2007, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op :

Pensioenen
I. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen)
Krachtens het koninklijk besluit van 10.11.2006 :

 • basisbedrag (samenwonenden) : 6.491,01 EUR
 • basisbedrag x 1,5 (alleenstaanden) : 9.736,52 EUR

II. Regeling voor zelfstandigen (jaarbedragen)
Krachtens het koninklijk besluit van 09.04.2007 tot verhoging van sommige pensioenen :

 

 • Minimum gezinspensioen : 12.728,03 EUR
 • Minimumpensioen alleenstaande of minimum overlevingspensioen : 9.576,37 EUR