|
|
|

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen van 2009

Federale Overheidsdienst Justitie (B.S. 19.12.2008)
Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn.

22.12.2008. - Programmawet (B.S. van 29.12.2008)
Artikel 87 bepaalt dat artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 52 van 2 juli 1982 en bij de wetten van 29 april 1996 en 3 juli 2005, wordt aangevuld met de volgende zin: " Voor de vorderingen die, met toepassing van de verjaringstermijn van vijf jaar, nog niet verjaard zijn op de datum van inwerkingtreding van artikel 41 van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg, maar die met toepassing van de nieuwe verjaringstermijn van drie jaar wel verjaard zijn, wordt de datum van verjaring vastgesteld op 1 januari 2009.".

22.12.2008. - Wet houdende diverse bepalingen (B.S. van 29.12.2008)
Artikel 64 heeft betrekking op de wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantievoor ouderen en de stabilisering van het bedrag van het gewaarborgd inkomen. Artikel 18 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantievoor ouderen wordt vervangen als volgt: " Art. 18. § 1 Onverminderd de bepalingen van artikel 10 van de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, blijven de personen die conform de bepalingen van de hogervermelde wet op 1 april 2009 gerechtigd zijn op het gewaarborgd inkomen, dit inkomen genieten op basis van het bedrag van maart 2009 totdat er voor hen, op aanvraag of ambtshalve, een beslissing bij toepassing van deze wet wordt genomen ter gelegenheid van een herziening van hun recht ingevolge de toekenning van een pensioen of voordeel zoals bedoeld in artikel 10 van de hogervermelde wet of als gevolg van een verhoging van de bestaansmiddelen. § 2. Het in het paragraaf 1 bedoeld bedrag varieert conform de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de Openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.".

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - 3.02.2009. – Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2009 voor de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. van 09.02.2009)
SELOR – SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID
(B.S. van 13.02.2009).
Selectie van administrateur-generaal (m/v) voor de Rijksdienst voor Pensioenen.

12.12.2008. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijkomende toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn en van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. (B.S. van 16.02.2009)

16.02.2009. – Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers (B.S. van13.03.2009)
Het bedrag van het loon, beoogd bij artikel 8, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, wordt gebracht op 16.486,75 euro. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 september 2009. De bedragen van 12.001,14 euro en van 9.603,93 euro, bedoeld in artikel 152 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, en het in artikel 153 van dezelfde wet bedoelde bedrag van 9.452,93 euro worden met ingang van 1 juni 2009 respectievelijk vervangen door de bedragen van 12.361,17 euro, 9.892,05 euro en 9.736,52 euro. Onder uitsluiting van de krachtens artikel 2 van dit besluit bedoelde pensioenen wordt op 1 juni 2009 een herwaardering toegekend van het maandelijks pensioenbedrag van 2 % aan de gerechtigden op een pensioen in de regeling voor werknemers dat daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan vóór 1 januari 1994. Wanneer het een overlevingspensioen betreft, is voor de toepassing van het voorgaande lid, het in aanmerking te nemen ingangsjaar het jaar tijdens hetwelk het rustpensioen van de overleden echtgenoot daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan indien deze op het ogenblik van zijn overlijden dit pensioen genoot. In geval van gelijktijdig genot van meerdere door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaalde pensioenen, worden enkel de pensioenen verhoogd die voldoen aan de in § 1 bedoelde voorwaarde. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009, met uitzondering van artikel 1, dat in werking treedt op 1 september 2009.

16.02.2009. – Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (B.S. van 13.03.2009)
Het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wordt gebracht :

1° op 1 juni 2009 op 5.860,47 euro ;

2° op 1 januari 2010 op 5.895,63 euro.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009, met uitzondering van artikel 1, 2°, dat in werking treedt op 1 januari 2010.

09.03.2009. – Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden (B.S. van 23.03.2009)
Wijziging aan het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden :

Het pensioen in de werknemersregeling en het pensioen in de regeling voor zelfstandigen, met uitzondering van het onvoorwaardelijk pensioen, bedoeld in artikel 37 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, worden op 1 september met 2 % verhoogd indien zij in de loop van het beschouwde jaar aan één van de volgende voorwaarden voldoen. Het pensioen is daadwerkelijk en voor de eerste maal :

1° voor 15 jaar en ten vroegste na 31 december 1994 ingegaan ;

2° voor 5 jaar en ten vroegste na 31 december 2003 ingegaan.

Verhoging van sommige pensioenen :

Op 1 juni 2009 wordt een herwaardering toegekend van het maandelijks pensioenbedrag als werknemer van 1,5 % aan de gerechtigden op een pensioen in de regeling voor werknemers dat daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan na 31 december 1993 en vóór 1 januari 2009. Op 1 augustus 2009 wordt een herwaardering toegekend van het maandelijks pensioenbedrag van de zelfstandige van 1,5 % aan de gerechtigden op een pensioen in de regeling voor zelfstandigen dat daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan vóór 1 januari 2009.

Wanneer het een overlevingspensioen betreft, is het voor de toepassing van deze bepalingen in aanmerking te nemen ingangsjaar, het jaar tijdens hetwelk het rustpensioen van de overleden echtgenoot daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan indien deze op het ogenblik van zijn overlijden dit pensioen genoot.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van24.03.2009)
Aanpassing buiten index op 1 oktober 2008 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Pensioenen

I. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen)

Krachtens het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen :

a) basisbedrag . . . . . 7.087,22 EUR

b) basisbedrag x 1,5 . . . . . 10.630,83 EUR

II. Regeling voor zelfstandigen (jaarbedragen)

de wet van 28 november 2008 tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen :

a) Minimum voor een gezinspensioen . . . . . 13.897,12 EUR

b) Minimum voor een pensioen als alleenstaande of een overlevingspensioen . . . . . 10.485,68 EUR.

18.03.2009. – Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (B.S. van 15.04.2009)
In artikel 4, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, wordt het bedrag van "9.054,53" telkens vervangen door "9.461,98" en het bedrag van "11.314,40" wordt vervangen door "11.823,55".

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van23.04.2009)
Rijksdienst voor Pensioenen. – Beheerscomité. Benoeming van de voorzitter.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2009, wordt de heer Nollet, Michel, benoemd tot voorzitter van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van 04.05.2009)
Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

06.05.2009. – Wet houdende diverse bepalingen (B.S. van 19.05 2009)
Artikel 73 van Hoofdstuk 4 van Titel 6 – Sociale zaken, betreft de bestuursovereenkomsten.

In de artikelen 83 tot 117, behandelt Titel 8 – Pensioenen, de aanvullende pensioenen, de opheffing van de artikelen 66 tot en met 68 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, de wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, de afschaffing van de toelage betaald door de Rijksdienst voor Pensionen aan de eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur, de kennisgeving van de beslissingen bij gewone brief en de solidariteitsbijdrage op de pensioenen.

Artikel 49bis, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 513 van 27 maart 1987 en vervangen bij de wet van 25 januari 1999, wordt aangevuld met de volgende zin: "Met de instemming van de Raad, mag de administrateur-generaal de hem verleende bevoegdheden evenwel aan een of meer leden van het personeel geheel of gedeeltelijk overdragen". Dit hoofdstuk treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4, eerste lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wordt aangevuld met de bepaling onder 7°, luidende: 7° de onderdanen van een Staat die partij is bij het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa, ondertekend te Turijn op 18 oktober 1961 en goedgekeurd door de wet van 11 juli 1990. ". Deze afdeling zal in werking treden op een door de Koning te bepalen datum.

In artikel 13, § 2, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, word het derde lid opgeheven. Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2009.

In artikel 5, § 5, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wordt de laatste zin vervangen als volgt: " De beslissing wordt aan de betrokkene met een gewone brief betekend. De beslissing tot terugvordering van de schuld en de beslissing waarvan zij de uitvoering verzekert worden echter samen met een ter post aangetekend schrijven betekend ". Deze afdeling treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Op het vlak van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen, wordt het koninklijk besluit van 1 juli 2008 tot uitvoering van artikel 68, § 10, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, bekrachtigd met ingang van de dag van zijn inwerkingtreding. Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van 17.06.2009). 19 MAART 2008. – Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering.

12.02.2009. – Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel op 5 juli 2005 (B.S. van 19.06.2009).

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van 30.06.2009). 8 JANUARI 2007. – Administratieve schikking voor de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea.

12.02.2009. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay, ondertekend te Montevideo op 22 november 2006 (B.S. van 22.07.2009).

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van 04.08.2009). 19 DECEMBER 2007 – Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. van 31.08.2009). 15 december 2008 – Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India betreffende de sociale zekerheid.

12.07.1957. – Wet betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden. – Officieuze coördinatie in het Duits (B.S. van 20.10.2009).

21.05.1955. - Wet betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits (B.S. van 20.10.2009).

13.06.1966. – Wet betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden. - Officieuze coördinatie in het Duits (B.S. van 20.10.2009).

01.10.2009. - Koninklijk besluit dat de bepalingen van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht, toepasselijk maakt op de Gecoördineerde Organisaties (B.S. van 03.11.2009)

14.10.2009. - Koninklijk besluit houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de kennisgeving van de beslissingen (B.S. van 05.11.2009)
In artikel 20, § 1, laatste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 augustus 1997, worden de woorden " worden samen betekend. " vervangen door de woorden " worden samen ter kennis gebracht bij een ter post aangetekend schrijven.".

Artikel 50 van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 1976, wordt vervangen als volgt: " Art. 50. Elke beslissing wordt gemotiveerd. Ze wordt aan de aanvrager met een gewone brief ter kennis gebracht. De beslissing tot terugvordering van de schuld en de beslissing waarvan zij de uitvoering verzekert worden echter samen bij een ter post aangetekend schrijven ter kennis gebracht. ".

In artikel 14, § 2, 2°, tweede lid, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, worden de woorden " bij een ter post aangetekend schrijven " vervangen door de woorden " met een gewone brief ". Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2009.

27.09.2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 2007 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot (B.S. van 06.11.2009)
De dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging, in aanmerking te nemen voor de arbeidsdagen en voor de met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen met het oog op de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot is voor het jaar 2007 vastgesteld op:108,97 euro voor de mannen; 108,97 euro voor de vrouwen. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

12.11.2009. – Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. van 20.11.2009).

12.11.2009. - Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. van 20.11.2009).

01.10.2009. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. van 25.11.2009).