|
|
|

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen van 2010

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
25.01.2010. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2010 voor de Rijksdienst voor Pensioenen
(B.S. 03.02.2010).

20.01.2010. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘handvest’ van de sociaal verzekerde (B.S. 05.02.2010).

Dit besluit beoogt enerzijds de huidige bepalingen inzake polyvalentie van de pensioenaanvragen en het ambtshalve onderzoek van het recht op het pensioen in de regeling voor werknemers en zelfstandigen te hergroeperen en te harmoniseren, en beoogt anderzijds deze zelfde bepalingen uit te breiden naar de regeling van de openbare sector. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2010.

19.01.2010. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. 08.02.2010).

20.01.2010. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘handvest’ van de sociaal verzekerde. - Erratum (B.S. 26.02.2010).

03.03.2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (B.S. 12.03.2010).

Artikel 131bis, § 1septies, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt aangevuld met de bepaling onder 6°, luidende: ‘6° op 1 augustus 2010, op 12.142,12 EUR en 9.308,83 EUR’.
Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2010.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (B.S. 08.04.2010).

Officieel bericht.
Aanpassing buiten index op 1 juni 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.
Aan het spilindexcijfer 110,51 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 juni 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op:
B. Pensioenen
I. Regeling voor werknemers (jaarbedragen):
Krachtens het koninklijk besluit van 16 februari 2009 tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers :
Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan:
a) Rustpensioen: - gezinsbedrag . . . . . 15.068,27 EUR- bedrag alleenstaande . . . . . 12.058,41 EUR
b) Overlevingspensioen . . . . . 11.868,82 EUR
II. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen):
Krachtens het koninklijk besluit van 16 februari 2009 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen:
1. basisbedrag . . . . . 7.143,91 EUR (samenwonende)
2. basisbedrag x 1,5 . . . . . 10.715,87 EUR (alleenstaande)


19.03.2010. - Koninklijk besluit houdende oprichting van extra staffuncties bij de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. 26.04.2010).


28.04.2010. - Wet houdende diverse bepalingen (B.S. 10.05.2010).

Pensioenen van de privésector:
Kapitalisatie: artikel 9 van de wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, gecoördineerd op 29 juni 2007, wordt opgeheven.
In artikel 37, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999 en 6 mei 2009, worden de woorden ‘De uitgaven voortvloeiend uit de toepassing van dit besluit en uit de wetgevingen inzake rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, bedienden, mijnwerkers en zeevarenden onder Belgische vlag, voor zover zij geen betrekking hebben op de renten, worden gedekt door’ vervangen door de woorden ‘De uitgaven voortvloeiend uit de toepassing van dit besluit, uit de wetgevingen inzake rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, bedienden, mijnwerkers en zeevarenden onder Belgische vlag en uit de toepassing van de wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, gecoördineerd op 29 juni 2007, worden gedekt door’.
Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2010, met uitzondering van artikel 132, dat in werking treedt de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Polyvalentie van de aanvraag: in artikel 298 van de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden ‘of in hoofde van zijn echtgenoot’ vervangen door de woorden ‘of in hoofde van zijn overleden echtgenoot’.
Deze afdeling heeft uitwerking met ingang van 7 januari 2007.

Inkomensgarantie voor ouderen: in artikel 13 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wordt paragraaf 1 aangevuld met de woorden ‘en op grond van deze van de personen waarmee hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt’.
Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.


6.12.2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 17.05.2010).

Artikel 34, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2006, wordt aangevuld met de bepaling onder T, luidende: ‘T. de perioden in de loop van een kalenderjaar tijdens welke de werknemer geen activiteit heeft uitgeoefend omdat hij zijn prestaties heeft verminderd in het raam van de tijdelijke crisisaanpassing van de arbeidsduur, voorzien in titel 4, hoofdstuk 7, afdeling 3, onderafdeling 8 van de programmawet (I) van 24 december 2002.’.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag van inwerkingtreding van titel 1 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.


22.12.2009. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. 21.05.2010).


19.07.2010. - Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de Rijksdienst voor Pensioenen betreft, van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S. 13.08.2010).

Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact stelt de Rijksdienst voor Pensioenen via zijn website, in een beveiligde omgeving, de personen die een activiteit als werknemer uitoefenen of uitgeoefend hebben, ongeacht hun leeftijd, een loopbaanoverzicht ter beschikking.
Als de betrokkenen op de website niet opteren om via elektronische weg te communiceren, zendt de Rijksdienst hen het loopbaanoverzicht, bedoeld in het eerste lid, minstens om de vijf jaar bij brief toe.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.


18.08.2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden (B.S. 25.08.2010).

In artikel 7, § 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 april 2008, 30 augustus 2008 en 9 maart 2009, worden de woorden ‘en ten vroegste na 31 december 1994’ vervangen door de woorden ‘en ten vroegste na 31 december 1995’.
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.


11.03.2010. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec, ondertekend te Quebec op 28 maart 2006 (B.S. 22.10.2010).