|
|
|

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen van 2013

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. 
26 APRIL 2012. - Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (B.S. 30.04.2012).

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de bepalingen van dit besluit de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen uitvoeren op het vlak van het pensioen van werknemers door te voorzien in overgangsmaatregelen betreffende het vervroegd rustpensioen en deze verbonden aan de opheffing van de bijzondere stelsels van mijnwerkers en zeevarenden. Dit besluit is het resultaat van het sociaal overleg dat gevoerd werd in het kader van de hervorming van de werknemerspensioenen en dat onlangs succesvol beëindigd werd. Deze overgangsmaatregelen moeten zo snel mogelijk ter kennis gebracht worden aan de betrokken personen opdat zij er de gevolgen op hun persoonlijke situatie inzake het pensioen zouden kunnen inschatten op het vlak van of het recht op het vervroegd pensioen of de opheffing van de bijzondere stelsels van mijnwerkers en zeevarenden en dat zij derhalve alle maatregelen zouden kunnen nemen om hun rechten te doen gelden met name op het pensioen vanaf 2013. Bovendien is het van belang dat de Rijksdienst voor Pensioenen zo snel mogelijk zijn informaticaprogramma's kan aanpassen, teneinde de aanvragen conform deze overgangsmaatregelen te kunnen onderzoeken en vanaf 2013 de betaling van de bedoelde pensioenen op hun gekozen ingangsdatum te verzekeren. Tenslotte heeft het artikel 127 van de voormelde wet van 28 december 2011 voorzien dat de machtigingen aan de Koning meer bepaald inzake de overgangsmaatregelen betreffende de opheffing van de bijzondere pensioenstelsels van de mijnwerkers en de zeevarenden op 30 april 2012 verstrijken. Bijgevolg moeten voor deze termijn de overgangsmaatregelen getroffen zijn om te vermijden dat de betrokken personen in het ongewisse gelaten worden wat hun situatie inzake het pensioen aangaat.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 januari 2012.


FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER.

22 JUNI 2012. – Programmawet (B.S. 28.06.2012).

Wat betreft de inkomensgarantie voor ouderen, in artikel 4, eerste lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt: "6° de personen van buitenlandse nationaliteit als bedoeld in artikel 15bis en in titel II, hoofdstuk V van de voormelde wet van 15 december 1980, op voorwaarde dat een recht op een rust- of overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling werd geopend;"
 
2° er wordt een bepaling onder 8° ingevoegd, luidende: "8° de personen van buitenlandse nationaliteit op voorwaarde dat een recht op een rust- of overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling werd geopend op basis van een bewezen minimale loopbaan als werknemer in de zin van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, als zelfstandige in de zin van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen of als ambtenaar in België van minstens 312 voltijdse dagequivalenten."
Deze bepaling is van toepassing op de inkomensgaranties voor ouderen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 juli 2012 ingaan.
Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2012.
Wat betreft de hervorming van het pensioen van de werknemers, het koninklijk besluit van 26 april 2012 tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, met uitzondering van zijn artikelen 2 tot 4, wordt bekrachtigd met ingang van 1 januari 2012. 


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
20 JULI 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers (B.S. 14.08.2012).

Deze wet voert overgangsmaatregelen in betreffende het vervroegd pensioen op 1 januari 2013, bepalingen betreffende de beroepsjournalisten en de gelijkgestelde perioden op 1 januari 2012, alsook bevestigende bepalingen die uitwerking hebben op 9 januari 2012.


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
7 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 12.09.2012).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
20 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 116, tweede lid en 119, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, inzake het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart (B.S. 27.09.2012).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
23 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 30.10.2012).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE.
13 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S. 19.12.2012).