|
|
|

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen van 2013

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
27 FEBRUARI 2013. -
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gelijkgestelde perioden (B.S. 08.03.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
13 MAART 2013. -
Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen (B.S. 21.03.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
12 MAART 2013. -
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (B.S. 25.03.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
27 FEBRUARI 2013. -
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 november 2011 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gelijkgestelde perioden. - Erratum (B.S. 05.04.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
23 APRIL 2013. -
Wet tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 07.05.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
28 MEI 2013. -
Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen (B.S. 20.06.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
24 JUNI 2013. -
Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen (B.S. 01.07.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE.
23 MEI 2013. -
Wet tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat, van de gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen (B.S. 01.07.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER.
28 JUNI 2013. –
Programmawet (B.S. 01.07.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
24 JUNI 2013. -
Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (B.S. 03.07.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
27 JUNI 2013. -
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden (B.S. 03.07.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
11 JULI 2013. -
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2012 tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (B.S. 16.07.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
21 MEI 2013. -
Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor pensioenen (B.S. 09.08.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
30 AUGUSTUS 2013. -
Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (B.S. 04.09.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
30 NOVEMBER 2011. -
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie (B.S. 17.09.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
24 OKTOBER 2013. -
Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 (B.S. 06.11.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
8 DECEMBER 2013. -
Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (B.S. 16.12.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
8 DECEMBER 2013. -
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen (B.S. 16.12.2013).


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
Aanpassing buiten index op 1 september 2013 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen (B.S. 24.12.2013).