|
|
|

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen van 2014

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
29 JANUARI 2014. -
Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart (B.S. 12.02.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
7 FEBRUARI 2014. -
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (B.S. 18.02.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
26 FEBRUARI 2014. -
Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart (B.S. 07.03.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
7 FEBRUARI 2014. -
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. – Addendum (B.S. 12.03.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
6 MAART 2014. -
Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 27.03.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
Rijksdienst voor Pensioenen. -
Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal. Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt, met ingang van 1 april 2014, de managementfunctie van administrateur-generaal van de Rijksdienst voor pensioenen voor een periode van zes jaar toegekend aan mevrouw Sarah Scaillet (B.S. 11.04.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
19 APRIL 2014. -
Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan (B.S. 07.05.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
19 APRIL 2014. -
Wet tot wijziging van artikel 68, § 3, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (B.S. 07.05.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
19 APRIL 2014. -
Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 07.05.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
5 MEI 2014. -
Wet tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen (B.S. 09.05.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
28 APRIL 2014. -
Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 voor de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. 13.05.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
15 MEI 2014. -
Wet betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot (B.S. 28.05.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
15 MEI 2014. -
Wet houdende diverse bepalingen (B.S. 19.06.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVER.
10 JUNI 2014. -
Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in het kader van een tijdskrediet met een overlevingspensioen (B.S. 20.06.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Montenegro (B.S. 23.06.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
22 MEI 2014. -
Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 41ter van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 27.06.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
29 JUNI 2014. -
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 10.07.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
29 JUNI 2014. -
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 10.07.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
3 JULI 2014. -
Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten (B.S. 10.07.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
20 JUNI 2014. -
Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging van het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Rijksdienst voor pensioenen (B.S. 29.07.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.
28 FEBRUARI 2014. -
Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie en de Republiek Servië, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010 (B.S. 22.08.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
25 JULI 2014. -
Koninklijk besluit waarbij de erkenning van Baloise Belgium SA om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst wordt ingetrokken (B.S. 22.08.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië (B.S. 05.09.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (B.S. 05.12.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
9 DECEMBER 2014. -
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector 11 DECEMBER 2014 (B.S. 19.12.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
11 DECEMBER 2014. -
Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 19.12.2014).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER.
19 DECEMBER 2014. –
Programmawet (B.S. 29.12.2014).