|
|
|

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen van 2015

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
20 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 23.01.2015).

RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN.
Directieraad. - Huishoudelijk reglement (B.S. 09.03.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
9 MAART 2015. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2015 voor de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. 16.03.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG.
11 MAART 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 25.03.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
27 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 131bis, § 1septies en 131ter, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (B.S. 02.04.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (B.S. 13.04.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
28 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité (B.S. 02.06.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
28 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de personeelsleden van de publieke sector, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomite vertegenwoordigen (B.S. 02.06.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
7 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen (B.S. 15.06.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
11 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Nationaal Pensioencomité (B.S. 16.06.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
5 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen (B.S. 09.07.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
20 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden (B.S. 30.07.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
Rijksdienst voor Pensioenen. – Beheerscomité (B.S. 13.08.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen (B.S. 13.08.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd van het overlevingspensioen (B.S. 21.08.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 3 april 2015 tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (B.S. 26.08.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
6 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de wettelijke pensioenleeftijd betreft (B.S. 15.10.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
6 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 52 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 21.10.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
29 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot aanstelling van de voorzitter van de academische raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad (B.S. 09.11.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
29 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden van de Academische Raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad (B.S. 09.11.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
16 NOVEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (B.S. 26.11.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.
19 JANUARI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië, gedaan te Buenos Aires op 3 maart 2010 (B.S. 22.11.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.
8 SEPTEMBER 2015. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Moldavië, opgemaakt te Brussel op 12 september 2012 (B.S. 22.11.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.
9 SEPTEMBER 2015. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, opgemaakt te Brussel op 9 december 2013 (B.S. 22.11.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
18 DECEMBER 2015. - Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart (B.S. 24.12.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot (B.S. 24.12.2015).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
21 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 28.12.2015).