|
|
|

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen van 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
18 MAART 2016. - Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels (B.S. 30.03.2016).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
7 APRIL 2016.
- Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst (B.S. 15.04.2016).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
7 APRIL 2016.
- Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst (B.S. 15.04.2016).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
27 APRIL 2016.
- Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Federale Pensioendienst (B.S. 09.05.2016).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
16 MEI 2016.
- Koninklijk besluit tot overheveling van de goederen, rechten en plichten betreffende de door de Pensioendienst voor de overheidssector uitgeoefende opdrachten naar de Federale Pensioendienst (B.S. 24.05.2016).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Officieel bericht. Aanpassing buiten index op 1 september 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen (B.S. 08.06.2016).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
27 JUNI 2016.
- Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte (B.S. 29.06.2016).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
10 JULI 2016.
- Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensioendienst (B.S. 26.07.2016).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
6 JULI 2016.
- Wet tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel (B.S. 28.07.2016).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
21 JULI 2016.
- Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten, wat het aanvullend in aanmerking nemen van de militaire dienst in het pensioenstelsel van werknemers betreft (B.S. 05.08.2016).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID.
21 APRIL 2016.
- Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor pensioenen (B.S. 13.12.2016).