|
|
|

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen van 2017

20 DECEMBER 2016. — Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2012 tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS 17/01/2017)

20 DECEMBER 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24bis, eerste lid, punt 9 en 34, § 1, O, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, betreffende de periodes van tijdskrediet op het einde van de loopbaan (BS 17/01/2017)

27 JANUARI 2017. — Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (BS 06/02/2017)

27 JANUARI 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen (BS 06/02/2017)

9 MAART 2017. — Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 16/03/2017)

22 MEI 2017. — Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers (BS 01/06/2017)

18 JUNI 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden (BS 23/06/2017)

21 JULI 2017. — Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (BS 08/08/2017)

21 JULI 2017. — Wet tot wijziging van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector (BS 08/08/2017)

21 JULI 2017. — Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (BS 08/08/2017)

2 OKTOBER 2017. — Wet betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (BS 24/10/2017)

5 DECEMBER 2017. — Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen (BS 29/12/2017)

15 DECEMBER 2017. — Ministerieel besluit tot aanpassing van den jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 20/12/2017)

19 DECEMBER 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis en artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 29/12/2017)

19 DECEMBER 2017. — Koninklijk besluit tot hervorming van de regularisatie van de studieperioden in de pensioenregeling van werknemers (BS 29/12/2017)

21 DECEMBER 2017. — Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan (BS 28/12/2017)