|
|
|

Tellen alle dagen van mijn loopbaan mee voor de berekening van mijn pensioen? (eenheid van loopbaan)

De volgende dagen tellen in principe mee voor de berekening van uw pensioen wanneer ze opgenomen zijn in uw loopbaan:

 • uw gewerkte dagen;
 • uw niet-gewerkte dagen die gelijkgesteld zijn met gewerkte dagen.

Opgelet! Wanneer uw loopbaan 14 040 dagen telt - 45 jaren van 312 dagen (14 040 = 45 x 312) - dan spreken we van een 'volledige loopbaan'.
In bepaalde gevallen moeten we dan bepaalde dagen schrappen bij de berekening van uw pensioenbedrag. Deze schrapping noemen we de beperking tot de eenheid van loopbaan.

In welke gevallen wordt de beperking tot de eenheid van loopbaan toegepast?

Als uw loopbaan minder dan 14 040 dagen telt, dan:

 • tellen al uw gewerkte dagen en uw gelijkgestelde dagen mee voor de berekening van uw pensioen;
  en
 • is er geen beperking tot de eenheid van loopbaan.

Als uw loopbaan echter meer dan 14 040 dagen (volledige loopbaan) telt, dan:

 • zijn het de 14 040 dagen die het meeste pensioen opbrengen die we gebruiken om uw pensioen te berekenen, of het nu gaat om gewerkte dagen of niet-gewerkte dagen.
 • houden we ook rekening met uw effectief gewerkte dagen als ze gelegen zijn na de eerste 14 040 dagen van uw loopbaan.
 • tellen de niet-gewerkte dagen door werkloosheid, (pseudo)brugpensioen en SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) die na de eerste 14 040 dagen van uw loopbaan vallen niet mee, zelfs als ze voordeliger zijn.

Versoepelingen:

 • we mogen niet meer dan 1 560 dagen van uw loopbaan schrappen;
  en
 • het aantal te schrappen dagen kan, onder bepaalde voorwaarden, worden versoepeld in geval van een gemengde loopbaan.


Op mypension.be passen we deze regels toe voor de berekening van uw pensioen.

Bekijk uw pensioenbedrag op mypension.be!

 

Wordt de beperking tot de eenheid van loopbaan ook toegepast voor een overlevingspensioen of een overgangsuitkering?

Alle eerder beschreven regels voor het rustpensioen gelden ook voor een overlevingspensioen of een overgangsuitkering.

Bij een overlevingspensioen of een overgangsuitkering gebaseerd op de loopbaan van een persoon die overleden is vóór de ingangsdatum van zijn pensioen, is het aantal niet te overschrijden dagen gelijk aan de noemer van de gebruikte breuk voor de berekening van het overlevingspensioen of de overgangsuitkering vermenigvuldigd met 312 dagen.

De noemer van de breuk komt overeen met het aantal jaren tussen het jaar van de 20e verjaardag en het jaar vóór dit van het overlijden.

 

Hoe wordt de beperking tot de eenheid van loopbaan toegepast als ik een loopbaan in een bijzonder stelsel heb?

Vóór de toepassing van de eerder beschreven regels, wanneer de noemer van uw loopbaanbreuk niet overeenkomt met 14 040, zetten we uw loopbaanbreuk om:

 • eerst in 45’en;
  en
 • vervolgens in dagen met een noemer van 14 040.

Voorbeeld: U hebt 4 jaar gewerkt als zeevarende in de jaren 1990 en 40 jaar als werknemer, uw loopbaanbreuk wordt berekend als volgt:

Uw loopbaanbreuk als werknemer bedraagt 12 480/14 040

Uw breuk als zeevarende bedraagt 4/40, die we:

 • eerst omzetten in 4,5/45;
  en
 • dan in 1 404/14 040.

In totaal bedraagt uw loopbaan 13 884/14 040 (=12 480/14 040 + 1 404/14 040).

 

Hoe wordt de beperking tot de eenheid van loopbaan concreet toegepast?

De beperking van uw loopbaan gebeurt in 3 stappen:

 1. De vaststelling van uw globale beroepsloopbaan.
 2. De beperking van uw werknemersloopbaan (= interne beperking).
 3. De beperking van uw werknemersloopbaan in het geval van een gemengde loopbaan, met uitzondering van de loopbaan als zelfstandige (= externe beperking).

= Resultaat van de 3 stappen

Bekijk onze voorbeelden om het principe beter te begrijpen.


Stap 1. De vaststelling van uw globale beroepsloopbaan

Uw globale beroepsloopbaan bestaat uit alle dagen die kunnen meetellen voor uw pensioen in België of het buitenland en ten laste zijn van de volgende stelsels:

 • De Belgische pensioenstelsels voor:
  • werknemers;
  • zelfstandigen;
  • ambtenaren;
  • politieke mandatarissen;
  • de overzeese sociale zekerheid.
 • De buitenlandse pensioenstelsels, met uitzondering van deze onderworpen aan de Europese verordeningen of bilaterale overeenkomsten.
 • De pensioenstelsels van internationale en supranationale organisaties.

We houden echter geen rekening met de volgende dagen voor het bepalen van uw globale beroepsloopbaan:

 • De dagen op basis van de loopbaan van uw ex-huwelijkspartner waarvoor u recht hebt op het pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner; alleen uw eigen loopbaanperioden worden meegeteld.
 • De buitenlandse pensioenstelsels die onderworpen zijn aan de Europese verordeningen of bilaterale overeenkomsten.

Uw globale beroepsloopbaan wordt als volledig beschouwd als ze 14 040 dagen telt, wat als gevolg heeft dat:

 • De gewerkte dagen die u presteert na de 14 040e dag meetellen voor de berekening van uw pensioen en dat hun aandeel in het pensioen gegarandeerd is.
  en
 • De dagen van inactiviteit van werkloosheid, die gelegen zijn na de 14 040e dag, niet meetellen voor de berekening van uw pensioen en dus uit uw loopbaan worden geschrapt, zelfs als hun aandeel in het pensioen voordeliger is dan dit van andere dagen die uiteindelijk wel meetellen.

Het gaat om de volgende werkloosheidsdagen:

 • Volledige onvrijwillige werkloosheid (geen tijdelijke werkloosheid);
 • Brugpensioen;
 • Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT);
 • Pseudo-brugpensioen.

In de volgende twee situaties houden we toch rekening met deze werkloosheidsdagen, zelfs als ze na de 14 040e dag vallen:

 • Als uw globale beroepsloopbaan volledig is vóór 01/09/2017.
 • Op het moment dat u de volledige globale beroepsloopbaan bereikt, voldoet u nog niet aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan.

In dit geval tellen al uw werkloosheidsdagen wel mee tot aan uw vroegst mogelijke pensioendatum als werknemer. Na uw vroegst mogelijke pensioendatum schrappen we deze dagen dan definitief uit uw beroepsloopbaan.

Zelfs als deze werkloosheidsdagen niet geschrapt worden uit uw loopbaan is hun aandeel in het pensioen niet gegarandeerd aangezien ze beperkt kunnen worden tijdens de stappen 2 en 3 (interne en externe beperking van uw werknemersloopbaan) als ze geen deel uitmaken van de voordeligste 14 040 dagen van uw loopbaan.

Stap 2. De beperking van uw werknemersloopbaan (= interne beperking)

Voor de beperking van uw werknemersloopbaan houden we rekening met de volgende dagen:

 • De dagen van uw persoonlijke loopbaan als werknemer;
  en
 • De dagen van de loopbaan van uw ex-huwelijkspartner waarvoor u recht hebt op het werknemerspensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner.

Als uw werknemersloopbaan 14 040 dagen overschrijdt, schrappen we de minst voordelige dagen voor de berekening van uw pensioen. We mogen maximum 1 560 dagen schrappen.

Deze beperking van de werknemersloopbaan noemen we interne beperking tot de eenheid van loopbaan.

 

Stap 3. De beperking van uw werknemersloopbaan in het geval van een gemengde loopbaan, met uitzondering van de loopbaan als zelfstandige (= externe beperking)

Als u een gemengde loopbaan hebt, houden we rekening met de volgende dagen om uw werknemersloopbaan te beperken:

 • De dagen van uw persoonlijke loopbaan als werknemer;
 • De dagen van de loopbaan van uw ex-huwelijkspartner waarvoor u recht hebt op het werknemerspensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner.
  en
 • De dagen van de andere pensioenstelsels:
  • Belgisch ambtenarenstelsel;
  • Belgisch stelsel voor politieke mandatarissen;
  • Belgisch stelsel van de overzeese sociale zekerheid;
  • buitenlandse pensioenstelsels, met uitzondering van deze onderworpen aan de Europese verordeningen of bilaterale overeenkomsten;
  • pensioenstelsels van internationale en supranationale organisaties.

Als de som van uw loopbaan als werknemer en van uw loopbaan in één of meerdere andere stelsels 14 040 dagen overschrijdt, dan schrappen we de minst voordelige dagen als werknemer voor de berekening van uw werknemerspensioen. We mogen maximum 1 560 dagen schrappen.

Deze beperking van uw werknemersloopbaan, door rekening te houden met de dagen in de andere pensioenstelsels, noemen we externe beperking tot de eenheid van loopbaan.

Opmerking: We houden geen rekening met de dagen als zelfstandige voor de externe beperking van de werknemersloopbaan. Bij de berekening van het zelfstandigenpensioen wordt de loopbaan als zelfstandige immers al beperkt:

 • intern (enkel rekening houdend met de loopbaan als zelfstandige);
  en
 • extern (rekening houdend met de loopbaan als zelfstandige en met andere loopbanen, waaronder deze als werknemer).

 

Resultaat van de 3 stappen

Na de 3 stappen van de loopbaanbeperking verkrijgen we een pensioen in 2 delen. Uw werknemerspensioen is immers de som van:

 • het pensioen voor de gegarandeerde gewerkte dagen die na de eerste 14 040 dagen vallen van de globale beroepsloopbaan;
  en
 • het pensioen voor de voordeligste 14 040 dagen als werknemer na de interne en externe beperking tot de eenheid van loopbaan.

 

Voorbeelden

Uw globale beroepsloopbaan is volledig als u 14 040 dagen bereikt. Voor een goed begrip van de voorbeelden, noemen we het jaar waarin dit aantal dagen wordt bereikt het 'kanteljaar'.

 

Voorbeeld 1: Alleen een werknemersloopbaan

De werknemersloopbaan van Jan start in 1970 en eindigt eind 2019. Jan gaat met pensioen op 01/01/2020.

Stap 1. Vaststelling van de globale beroepsloopbaan

Eind december 2015 bereikt Jan 13 751 dagen.

De 14 040e dagen valt in de loop van het jaar 2016 (= kanteljaar).

 • 2016: 312 gewerkte dagen
 • 2017: 312 gewerkte dagen
 • 2018: 312 gewerkte dagen
 • 2019: 312 gewerkte dagen

De effectief gewerkte dagen vanaf 2016 worden gegarandeerd, wat het totaal op 1 248 dagen (312 + 312 + 312 + 312) brengt.


Stap 2. Interne beperking

Voor de loopbaan van Jan als werknemer is er geen beperking tot de eenheid. De 1 248 gegarandeerde effectief gewerkte dagen tellen immers niet mee voor deze berekening.

Voor de interne beperking houden we enkel rekening met de dagen die voorafgaan aan het kanteljaar en aangezien er maar 13 751 dagen zijn (< 14 040 jours) passen we de interne beperking dus niet toe.


Stap 3. Externe beperking

Aangezien Jan enkel als werknemer heeft gewerkt en er dus geen andere loopbaan is, passen we de externe beperking ook niet toe.


Resultaat van de 3 stappen

Het werknemerspensioen van Jan bestaat dus uit:

 • het pensioenbedrag voor de 1 248 gegarandeerde effectief gewerkte dagen vanaf het kanteljaar (2016);
  en
 • het pensioenbedrag voor de 13 751 dagen die overblijven uit zijn werknemersloopbaan vóór het kanteljaar.

 

Voorbeeld 2: Alleen een werknemersloopbaan, maar met ziektedagen

De werknemersloopbaan van Bert start midden 1973 en loopt tot eind 2020. Hij gaat met pensioen op 01/01/2021.

Stap 1. Vaststelling van de globale beroepsloopbaan

Eind december 2017 telde de globale beroepsloopbaan van Bert 13 884 dagen. De 14 040e dagen werd bereikt in de loop van het jaar 2018 (= kanteljaar).

 • 2018: 212 gewerkte dagen + 100 gelijkgestelde dagen wegens ziekte
 • 2019: 212 gewerkte dagen + 100 gelijkgestelde dagen wegens ziekte
 • 2020: 312 gelijkgestelde dagen wegens ziekte

De effectief gewerkte dagen vanaf 2018 worden gegarandeerd: 212 + 212 = 424 dagen.

De 512 ziektedagen worden niet geschrapt uit de beroepsloopbaan van Bert, maar ze worden niet gegarandeerd.


Stap 2. Interne beperking

Voor de interne beperking van de werknemersloopbaan van Bert houden we rekening met de volgende dagen:

13 884 dagen vóór het kanteljaar

+ 512 ziektedagen na het kanteljaar

= 14 396 dagen (> 14 040), wat betekent dat we 356 dagen moeten schrappen

De 424 gegarandeerde effectieve dagen worden niet in aanmerking genomen voor deze berekening.

De eenheid wordt dus met 356 dagen overschreden, waardoor de minst voordelige 356 dagen van de loopbaan van Bert worden geschrapt voor de berekening van zijn pensioen.


Stap 3. Externe beperking

Aangezien Bert enkel als werknemer heeft gewerkt en er dus geen andere loopbaan is, passen we de externe beperking niet toe.


Resultaat van de 3 stappen

Het werknemerspensioen van Bert bestaat dus uit:

 • het pensioenbedrag voor de 424 gegarandeerde effectieve dagen vanaf het kanteljaar (2018);
  en
 • het pensioenbedrag voor de voordeligste 14 040 dagen die overblijven na de interne beperking.

Voorbeeld 3: Loopbaan als werknemer en zelfstandige

Marc begon midden 1973 te werken. Hij gaat met pensioen op 01/01/2021. Hij heeft afwisselend gewerkt als werknemer en als zelfstandige. Vanaf 2019 stapt hij volledig in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Stap 1. Vaststelling van de globale beroepsloopbaan

Eind december 2017 bestaat de globale beroepsloopbaan van Marc uit 13 884 dagen, waarvan 12 636 als werknemer en 1 248 als zelfstandige. De 14 040e dag bereikt hij dus in de loop van 2018 (= kanteljaar).

 • 2018: 312 gewerkte dagen
 • 2019: 312 gelijkgestelde dagen voor SWT
 • 2020: 312 gelijkgestelde dagen voor SWT

De effectief gewerkte dagen vanaf 2018 worden gegarandeerd: 312 dagen.

De dagen SWT na 2018 worden geschrapt en leveren geen pensioen op: 624 dagen.


Stap 2. Interne beperking

Voor de interne beperking van de werknemersloopbaan van Marc worden enkel de 12 636 dagen als werknemer vóór het kanteljaar (2018) in aanmerking genomen. De dagen als zelfstandige worden hiervoor niet meegeteld.

Aangezien het aantal dagen in zijn werknemersloopbaan van 12 636 dagen lager is dan 14 040 wordt de eenheid niet overschreden en passen we de interne beperking niet toe.


Stap 3. Externe beperking

Aangezien Marc enkel als werknemer en als zelfstandige heeft gewerkt, wordt zijn loopbaan niet beperkt. Voor de externe beperking wordt immers geen rekening gehouden met de loopbaan als zelfstandige.


Resultaat van de 3 stappen

Het werknemerspensioen van Marc bestaat dus uit:

 • het pensioenbedrag voor de 312 gegarandeerde effectieve dagen vanaf het kanteljaar (2018);
  en
 • het pensioenbedrag voor de 12 636 dagen die overblijven uit zijn werknemersloopbaan vóór het kanteljaar.

Marc heeft ook recht op een pensioen als zelfstandige voor de 1 248 dagen als zelfstandige.

 

Voorbeeld 4: Loopbaan als werknemer, zelfstandige en ambtenaar

De loopbaan van Pieter start in 1975 en loopt tot einde 2019. Hij gaat met pensioen op 01/01/2020.

Hij werkt afwisselend als werknemer en zelfstandige en vanaf 1984 wordt hij vastbenoemd ambtenaar:

 • 1975: 208 gewerkte dagen als werknemer
 • 1976: 156 gewerkte dagen + 156 gelijkgestelde dagen voor werkloosheid als werknemer
 • 1977: 78 gewerkte dagen als werknemer + 234 dagen als zelfstandige
 • 1978: 312 dagen als zelfstandige
 • 1979: 312 dagen als zelfstandige
 • 1980: 312 gelijkgestelde dagen voor werkloosheid als werknemer
 • 1981: 312 gelijkgestelde dagen voor werkloosheid als werknemer
 • 1982: 312 gelijkgestelde dagen voor werkloosheid als werknemer
 • 1983: 312 gelijkgestelde dagen voor werkloosheid als werknemer
 • Van 1984 tot 2019: 11 232 dagen als vastbenoemd ambtenaar (=36 jaar voltijds werken)

Stap 1. Vaststelling van het jaar waarin de 14 040ste dag bereikt wordt (=kanteljaar)

Eind december 2019 bestaat de globale beroepsloopbaan van Pieter uit 1 846 als werknemer, 858 als zelfstandige en 11 232 als ambtenaar.

Voor de vaststelling van het jaar van de 14 040e dag worden de dagen als ambtenaar fictief voor de periodes werknemer gelegd. Dit doen we door het aantal dagen ambtenaar af te trekken van 14 040. Dat geeft in dit geval 14 040 - 11 232 = 2 808.

Dit betekent dat Pieter zijn kanteljaar bereikt in het jaar waarin zijn resterende loopbaan (zelfstandige en werknemer) 2 808 dagen telt.

Pieter zijn loopbaan als zelfstandige en werknemer samen bedraagt 2 704 dagen en bereikt het kanteljaar dus niet.

We moeten dus geen dagen als werknemer garanderen vanaf het kanteljaar, want die dagen zijn er niet.

We moeten ook geen dagen werkloosheid schrappen vanaf het kanteljaar, want deze dagen zijn er evenmin.

Stap 2. Interne beperking

De werknemersloopbaan van Pieter telt 1 846 dagen. De eenheid is niet overschreden en we passen dus geen interne beperking toe.

Stap 3. Externe beperking

Aangezien Pieter ook als ambtenaar gewerkt heeft, houden we voor de externe beperking rekening met zijn loopbaan als werknemer en als ambtenaar:

1 846 dagen als werknemer (vóór het kanteljaar)

+ 11 232 dagen als ambtenaar

= 13 078 dagen (< 14 040)

De eenheid is niet overschreden en we passen dus geen externe beperking toe.


Resultaat van de 3 stappen

Het werknemerspensioen van Pieter zal bestaan uit het pensioenbedrag voor de 1 846 dagen als werknemer.

Pieter heeft ook recht op een pensioen voor zijn loopbaan als ambtenaar en op een pensioen voor zijn loopbaan als zelfstandige.

Veelgestelde vragen over de dagen die meetellen voor de berekening van uw pensioen

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt in één van onze kantoren.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!