|
|
|

Welke jaren tellen mee voor mijn loopbaan

Uw loopbaan bepaalt:

Daarom is het belangrijk dat u op mypension.be:

  • Controleert of uw loopbaan volledig en correct is;
  • Uw loopbaan aanvult of corrigeert als dat nodig is.

Controleer uw loopbaan op mypension.be!

 

Wat staat er in mijn loopbaan?

Uw loopbaan bestaat uit volgende elementen:

 

Welk soort pensioen ga ik ontvangen?

Uw professionele statuut bepaalt welk pensioen u later zult ontvangen:

  • Werkt u enkel als werknemer of contractueel ambtenaar, dan hebt u recht op een werknemerspensioen. Hetzelfde geldt voor flexi-jobs.
  • Werkt u enkel als vastbenoemd ambtenaar, dan hebt u recht op een ambtenarenpensioen.
  • Werkt u enkel als zelfstandige, dan hebt u recht op een zelfstandigenpensioen.
  • Als u onder meerdere statuten werkte en dus een gemengde loopbaan hebt, dan hebt u recht op meerdere pensioenen of een gemengd pensioen.

 

Welke perioden tellen mee voor mijn loopbaan?

 

Gewerkte perioden

Alle gewerkte perioden tellen altijd mee voor uw pensioen. Voor uw pensioen mag u dus zo lang werken als u wilt én als uw werkgever het toestaat.

Belangrijk: perioden waarin u opzeg-, verbrekings- en ontslagvergoedingen ontvangt, worden beschouwd als gewerkte perioden. We spreiden deze vergoedingen over de perioden waarop ze betrekking hebben, ook al moet u er niet voor werken.

Niet-gewerkte perioden

De niet-gewerkte perioden van uw loopbaan tellen mee voor uw pensioen, voor zover ze gelijkgesteld of aanneembaar zijn. Lees meer informatie over de gelijkstelling van:

 

Geregulariseerde perioden

U kunt bepaalde niet-gewerkte perioden laten opnemen in uw loopbaan als u vrijwillige bijdragen betaalt:

Belangrijk! U kunt geen perioden afkopen om vroeger met pensioen te gaan. Deze perioden tellen enkel mee voor de berekening van uw pensioenbedrag.

Buitenlandse perioden

Hebt u in het buitenland gewerkt? Dan houden we bij de pensioenaanvraag rekening met die gewerkte dagen om te bepalen wanneer u in België met pensioen kunt gaan. De buitenlandse pensioeninstelling zal berekenen hoeveel uw buitenlands pensioen bedraagt.

Lees meer over werken in het buitenland

Was u voor uw tewerkstelling in het buitenland verzekerd bij de Belgische Overzeese Sociale Zekerheid? Dan zal de RSZ uw pensioen toekennen.

 

Wat als ik een lange loopbaan heb?

Vroeger spraken we van een volledige loopbaan na 45 jaar of 14 040 gewerkte, gelijkgestelde of geregulariseerde dagen. Dat is vandaag niet meer het geval. U blijft immers pensioen opbouwen zolang u effectief werkt.

Hebt u een lange loopbaan en de grens van 14 040 dagen bereikt? Dan kan het zijn dat bepaalde gelijkgestelde perioden niet meetellen voor uw pensioen als werknemer. Lees meer over de eenheid van loopbaan