|
|
|

Niet-gewerkte perioden

Deeltijds werken met behoud van rechten

Deeltijds werken met behoud van rechten garandeert u een volledige werkloosheidsuitkering als u:

 1. eerst werkloos bent of voltijds werkt;
 2. vervolgens een deeltijdse job aanvaardt;
 3. daarna weer werkloos wordt.

De impact voor uw pensioen is afhankelijk of u al dan niet een inkomensgarantie-uitkering van de RVA ontvangt.

Alle informatie over deeltijds werken met behoud van rechten (RVA-website)

U ontvangt een inkomensgarantie-uitkering

Als u een inkomensgarantie-uitkering ontvangt, telt de periode waarin u deeltijds werkt met behoud van rechten volledig mee voor uw werknemersloopbaan.

Voor uw pensioen lijkt het dus alsof u nog altijd voltijds werkt. Concreet:

Het pensioenbedrag dat een loopbaanjaar met een periode deeltijds werken met behoud van rechten met een inkomensgarantie-uitkering oplevert mag niet hoger zijn dan het pensioenbedrag dat het vorige loopbaanjaar opleverde.

U ontvangt geen inkomensgarantie-uitkering

Als u geen inkomensgarantie-uitkering ontvangt, telt de periode dat u deeltijds werkt met behoud van rechten slechts gedeeltelijk mee voor uw werknemerspensioen.

De niet-gewerkte periode telt voor maximum 1 560 dagen mee:

Het pensioenbedrag voor deze periode berekenen we op basis van het beperkt fictief loon.

Het pensioenbedrag dat een loopbaanjaar met een periode deeltijds werken met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering oplevert mag niet hoger zijn dan het pensioenbedrag dat het vorige loopbaanjaar opleverde.

Als uw niet-gewerkte periode meer dan 1 560 dagen bedraagt dan tellen de extra dagen niet mee voor het pensioen.

U bent ouder dan 50 jaar?

In dit geval:

 • Telt uw volledige periode van deeltijds werk met behoud van rechten na 1999 mee voor uw pensioen.
 • Berekenen we het pensioenbedrag voor deze periode op basis van het normaal fictief loon.

U bent ouder dan 50 jaar en u hebt minstens 20 jaren met 104 dagen gewerkt als werknemer?

In dit geval:

 • vervangen we het werkelijk loon door een fictief loon als dit voordeliger is;
 • beperken we uw pensioenbedrag niet tot het bedrag van het vorige loopbaanjaar.

 

Onvrijwillige werkloosheid

Werkloosheid waarvoor u een uitkering van de RVA ontvangt, telt mee voor uw pensioen als werknemer.

Een werkloosheidsperiode met RVA-uitkering telt mee:

De invloed op uw pensioenbedrag is afhankelijk van:

 1. de vergoedingsperiode (1e, 2e, 3e of andere);
  en
 2. het jaar waarin u werkloos was.

Als u een lange loopbaan hebt, kan het zijn dat uw periode van werkloosheid niet meetelt voor uw pensioen. Ik heb een lange loopbaan. Wat betekent dat voor de berekening van mijn pensioenbedrag?

Invloed pensioenbedrag 1e vergoedingsperiode

We berekenen het pensioenbedrag voor de 1e vergoedingsperiode altijd op basis van het normaal fictief loon.

Invloed pensioenbedrag 2e vergoedingsperiode

 • Perioden vanaf 2017: pensioenbedrag op basis van het beperkt fictief loon.

  Uitzondering:
  Pensioenbedrag op basis van het normaal fictief loon als de eerste vergoedingsperiode ten vroegste begint in het jaar van uw 50e verjaardag.

 • Perioden vóór 2017: pensioenbedrag op basis van het normaal fictief loon.

Invloed pensioenbedrag 3e vergoedingsperiode

 • Perioden vanaf 2012: pensioenbedrag op basis van het beperkt fictief loon.

  Uitzonderingen:
  Pensioenbedrag op basis van het normaal fictief loon:
  • als u op 1/11/2012 minstens 55 jaar was én u toen al in een 3e vergoedingsperiode zat;
  • voor de 3e vergoedingsperiode na uw 55e verjaardag als u werkloos bent geworden na uw 50e verjaardag.

 • Perioden vóór 2012: pensioenbedrag op basis van het normaal fictief loon.

Invloed pensioenbedrag andere types werkloosheid

We berekenen het pensioenbedrag voor andere perioden van werkloosheid, zoals tijdelijke werkloosheid, op basis van het normaal fictief loon.

Overzichtstabel

Type werkloosheidsperiode Pensioenbedrag berekend op basis van
vanaf 2017 2012-2017 Vóór 2012
1e periode Normaal fictief loon Normaal fictief loon Normaal fictief loon
2e periode Beperkt fictief loon Normaal fictief loon Normaal fictief loon
3e periode Beperkt fictief loon Beperkt fictief loon Normaal fictief loon
Andere Normaal fictief loon Normaal fictief loon Normaal fictief loon

 

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)/brugpensioen

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen) waarvoor u een uitkering van de RVA ontvangt, telt mee voor uw pensioen als werknemer.

Als u een uitkering van de RVA krijgt, dan telt uw SWT-periode mee om te zien of u vroeger met pensioen kunt gaan.

De invloed op het pensioenbedrag is afhankelijk van het jaar waarin u een SWT-uitkering hebt ontvangen.

Als u een lange loopbaan hebt, kan het zijn dat uw SWT-periode niet meetelt voor uw pensioen. Ik heb een lange loopbaan. Wat betekent dat voor de berekening van mijn pensioenbedrag?

 

Invloed op het pensioenbedrag vanaf 2017

We berekenen het pensioenbedrag voor uw SWT-periode op basis van het beperkt fictief loon.

Uitzonderingen:

Uw pensioenbedrag op basis van het normaal fictief loon als u:

 • zich op 31/12/2016 al in het brugpensioen- of SWT-stelsel bevond;
 • vóór 20/10/2016 werd ontslagen om onder het brugpensioen- of SWT-stelsel te vallen;
 • zich in het SWT-stelsel bevindt voor:
  • zware beroepen;
  • nachtarbeid;
  • bouwbedrijf met attest ongeschiktheid;
  • bedrijven in moeilijkheden of herstructurering;
  • mindervaliden of personen met ernstig lichamelijke problemen.

Invloed op het pensioenbedrag tussen 2012 en 2017

De invloed van de SWT-periode op uw pensioenbedrag is afhankelijk van uw leeftijd:

 • Na de maand van uw 59e verjaardag: pensioenbedrag op basis van het normaal fictief loon;
 • Tot en met de maand van uw 59e verjaardag: pensioenbedrag op basis van het beperkt fictief loon als u zich bevindt in het:
  • algemeen stelsel van brugpensioen op 58 jaar (CAO 17 privésector);
  • aflopend stelsel van brugpensioen op 55/56 jaar;
  • aflopend stelsel van brugpensioen op 57 jaar.

   Uitzonderingen:
   Uw pensioenbedrag wordt vóór uw 59ste verjaardag berekend op basis van het normaal fictief loon als u:
   • zich op 28/11/2011 al in het SWT-stelsel bevond;
   • vóór 28/11/2011 werd ontslagen om onder het SWT-stelsel te vallen;
   • zich in een brugpensioen- of SWT-stelsel bevond voor bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering;
   • zich in een conventioneel brugpensioen bij het stads- en streekvervoer (De Lijn, TEC, MIVB) bevindt;
   • een loopbaan bewijst van minstens:
    • 33 jaar waarvan minimaal 20 jaar nachtarbeid;
    • 33 jaar in een bouwbedrijf én u een attest van de arbeidsgeneesheer kan voorleggen dat u uw beroepsactiviteit niet meer kan uitoefenen;
    • 35 jaar én mindervalide bent of ernstige lichamelijke gebreken heeft;
    • 35 jaar én een zwaar beroep uitoefent;
    • 40 jaar.

Invloed op het pensioenbedrag vóór 2012

We berekenen het pensioenbedrag voor uw brugpensioen/SWT-periode altijd op basis van het normaal fictief loon.

Overzichtstabel

Pensioenbedrag berekend op basis van
Uw leeftijd Vanaf 2017 2012-2017 Vóór 2012
Na 59 jaar Beperkt fictief loon Normaal fictief loon Normaal fictief loon
Vóór 59 jaar Beperkt fictief loon Beperkt fictief loon Normaal fictief loon

 

Pseudo-brugpensioen (Canada Dry of SWAV)

Het pseudo-brugpensioen (ook wel Canada Dry genoemd of SWAV - stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoedingen bij oudere werknemers) valt buiten het normale SWT- of brugpensioensysteem. Als u een pseudo-brugpensioen ontvangt, combineert u:

 1. een werkloosheidsvergoeding van de RVA;
  en
 2. een aanvullende vergoeding van uw vroegere werkgever of uw sectoraal fonds.

Een periode pseudo-brugpensioen telt mee om te kijken of u vroeger met pensioen kunt gaan

De invloed op het pensioenbedrag is afhankelijk van het jaar waarin u uw pseudo-brugpensioen hebt ontvangen.

Als u een lange loopbaan hebt, kan het zijn dat uw periode pseudo-brugpensioen niet meetelt voor uw pensioen. Ik heb een lange loopbaan. Wat betekent dat voor de berekening van mijn pensioenbedrag?

Invloed op pensioenbedrag vanaf 2017

Het pensioenbedrag voor uw pseudo-brugpensioen berekenen we altijd op basis van het beperkt fictief loon.

Invloed op pensioenbedrag tussen 2012 en 2017

De invloed van het pseudo-brugpensioen op uw pensioenbedrag is afhankelijk van uw leeftijd:

Invloed op pensioenbedrag vóór 2012

Het pensioenbedrag voor uw pseudo-brugpensioen vóór 2012 berekenen we altijd op basis van het normaal fictief loon.

Overzichtstabel

Pensioenbedrag berekend op basis van
Uw leeftijd Vanaf 2017 2012-2017 Vóór 2012
Na 59 jaar Beperkt fictief loon Normaal fictief loon Normaal fictief loon
Vóór 59 jaar Beperkt fictief loon Beperkt fictief loon Normaal fictief loon

 

Ziekte en invaliditeit

Een periode van ziekte of invaliditeit telt altijd mee voor uw werknemerspensioen als:

 1. u hiervoor een uitkering ontvangt van uw ziekenfonds;
  en
 2. u voordien werkte als werknemer (of zich in een gelijkgestelde situatie bevond).

Deze periode telt mee om te kijken of u vroeger met pensioen kunt gaan.

We berekenen het pensioenbedrag voor deze periode op basis van het normaal fictief loon.

 

Inactiviteit door handicap

Een periode van inactiviteit door handicap telt altijd mee voor uw werknemerspensioen als:

 1. u erkend bent als persoon met een handicap en hiervoor een tegemoetkoming ontvangt van de FOD Sociale zekerheid;
  en
 2. u voordien werkte als werknemer (of zich in een gelijkgestelde situatie bevond);
  en
 3. u een arbeidsongeschiktheid bewijst van minstens 65 %.

Deze periode telt mee om te kijken of u vroeger met pensioen kunt gaan.

We berekenen het pensioenbedrag voor deze periode op basis van het normaal fictief loon.

 

Inactiviteit door arbeidsongeval of beroepsziekte

Een periode van inactiviteit door arbeidsongeval of beroepsziekte telt altijd mee voor uw werknemerspensioen als:

 1. u hiervoor een uitkering ontvangt;
  en
 2. u voor uw arbeidsongeval of beroepsziekte werkte als werknemer (of zich in een gelijkgestelde situatie bevond);
  en
 3. u een arbeidsongeschiktheid bewijst van minstens 66 %.

Deze periode telt mee om te kijken of u vroeger met pensioen kunt gaan.

We berekenen het pensioenbedrag voor deze periode op basis van het normaal fictief loon.

 

Moederschapsverlof, vaderschapsverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof

Moederschapsverlof (zwangerschapsverlof en bevallingsrust), vaderschapsverlof en adoptieverlof tellen volledig mee voor uw werknemerspensioen als u:

 1. een uitkering ontvangt van uw ziekenfonds voor deze niet-gewerkte periode;
  en
 2. voordien werkte als werknemer (of u zich in gelijkgestelde situatie bevond).

Deze perioden tellen mee om te kijken of u vervroegd met pensioen mag gaan.

We berekenen het pensioenbedrag voor deze periode op basis van het normaal fictief loon.

Pleegouderverlof wordt gelijkgesteld onder dezelfde voorwaarden als:

 • moederschapsverlof
 • vaderschapsverlof
 • en adoptieverlof.

Het pleegouderverlof is bestemd voor personen die:

 1. als pleegouder aangesteld worden;
  én
 2. een minderjarig kind voor een langdurige pleegzorg onthaalt.

 

Ouderschapsverlof (thematisch verlof)

Ouderschapsverlof telt volledig mee voor uw werknemerspensioen als u een onderbrekingsvergoeding ontvangt van de RVA. Alle informatie over het onderbreken van uw loopbaan vindt u op break@work.be.

Ook de 4e maand ouderschapsverlof zonder onderbrekingsvergoeding (geboorte of adoptie vóór 08/03/2012) telt volledig mee voor uw werknemerspensioen.

Ouderschapsverlof telt mee om te kijken of u vervroegd met pensioen mag gaan.

We berekenen het pensioenbedrag voor deze periode op basis van het normaal fictief loon.

 

Een periode van zorg voor uw kind jonger dan 6 jaar

Perioden waarin u stopt met werken om een kind jonger dan 6 jaar op te voeden:

 • tellen mee om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan.
  Opgelet: dit geldt voor maximum 3 jaar in totaal, dus niet per kind.
 • tellen niet mee voor uw pensioenbedrag.

U moet aan 4 voorwaarden voldoen:

 • Het gaat over een kind binnen uw gezin waarvoor u of uw partner kinderbijslag (of een vergelijkbare bijslag)
 • U ontvangt voor diezelfde periode geen inkomsten die recht geven op een pensioen.
 • U bent maximaal 5 jaar inactief.
 • U werkt na deze periode gedurende minstens 1 jaar werkt.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden én ontbreekt deze zorgperiode in uw loopbaan? Geef ze dan door via mypension.be.

 

Palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en mantelzorgverlof (thematisch verlof)

Palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en mantelzorgverlof tellen volledig mee voor uw werknemerspensioen als u een onderbrekingsvergoeding ontvangt van de RVA. Alle informatie over het onderbreken van uw loopbaan vindt u op break@work.be.

Deze periode telt mee om te kijken of u vervroegd met pensioen mag gaan.

We berekenen het pensioenbedrag voor deze periode op basis van het normaal fictief loon.

 

Jaarlijkse vakantie

De vakantiedagen waarop u recht hebt in het kader van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie tellen mee voor uw werknemerspensioen.

Deze periode telt mee om te kijken of u vroeger met pensioen kunt gaan.

We berekenen uw pensioenbedrag voor deze periode op basis van uw vakantiegeld.

 

Staking

Een periode van inactiviteit door staking of lock-out telt mee voor uw werknemerspensioen als:

 1. de vakorganisaties de staking erkennen;
  en
 2. u werknemer bent bij het begin van deze periode.

Deze periode telt mee om te kijken of u vroeger met pensioen kunt gaan.

We berekenen uw pensioenbedrag voor deze periode op basis van het normaal fictief loon.

 

Perioden van militaire dienst of gewetensbezwaarde

Vervulde u uw dienstplicht of was u gewetensbezwaarde? Dan neemt de Pensioendienst die periode op in uw loopbaan als ambtenaar of als werknemer. Op mypension.be kunt u de invloed zien op uw pensioen.

Verschil tussen dienstplichtige en beroepsmilitair

De dienstplicht of militaire dienst is de verplichting voor een deel van de bevolking om tijdelijk werkzaamheden in het leger te vervullen. In België werd de dienstplicht afgeschaft in 1995.

Dienstplicht (burger die tijdelijk is aangeworven voor militaire dienst) moet dus niet verward worden met dienst als beroepsmilitair. Beroepsmilitairen zijn ambtenaren in België.

Telt mijn dienstplicht mee voor mijn pensioen?

Vervulde u uw dienstplicht of was u gewetensbezwaarde (burgerdienst)? Dan wordt de dienstplicht (of het gewetensbezwaar) automatisch opgenomen in uw loopbaan als ambtenaar voor het pensioen.

Hebt u geen loopbaan als ambtenaar? Wij kunnen deze perioden in de werknemersloopbaan opnemen als:

 • deze niet gevalideerd werden in een ander pensioenstelsel (ambtenaar of zelfstandige);
  en als
 • deze in de eerste plaats gevolgd werden door een activiteit als werknemer, ongeacht de termijn die tussen de dienstplicht (of het gewetensbezwaar) en deze activiteit is verstreken.

De gelijkgestelde dagen als dienstplichtige of gewetensbezwaarde tellen mee:

Deze gelijkgestelde dagen berekenen we op basis van een fictief of forfaitair loon.

Burgerdienst telt enkel mee voor uw pensioen als u die in België verrichtte.

Uw militaire dienst op mypension.be

Op mypension.be kunt u onder het tabblad "Mijn pensioenloopbaan" zien of de Pensioendienst al op de hoogte is van uw militaire dienst:

 • Is dat het geval, dan houden we op mypension.be rekening met uw militaire dienst bij de berekening van uw pensioenbedrag en voor uw vroegst mogelijke pensioendatum.
 • Is dat niet het geval, dan kunt u dat zelf melden via de knop "Mijn pensioenloopbaan aanvullen". Kies voor de optie "militaire dienst". We zullen de gegevens laten valideren door Defensie. Daardoor kan het even duren voor uw militaire dienst op mypension.be:
  • zichtbaar is in uw pensioenloopbaan ;
   en
  • meetelt voor uw pensioenbedrag en om te kijken of u vroeger met pensioen kan gaan.

 

Arbeidsbeperking wegens herverdeling van de arbeid

Als u overstapt van een voltijdse tewerkstelling naar een deeltijdse tewerkstelling in het kader van de herverdeling van de arbeid, tellen uw niet-gewerkte uren mee voor de berekening van uw pensioen voor maximum 624 dagen.
Deze 624 dagen worden gespreid over alle kalenderjaren waarin u de duur van uw arbeidsprestaties verminderd.

We berekenen het pensioenbedrag voor deze gelijkgestelde dagen op basis van het beperkt fictief loon.

Deze periode telt mee om te kijken of u vroeger met pensioen kunt gaan.

Meer informatie over de herverdeling van de arbeid op de site van de RVA.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!