|
|
|

Regularisatie van de studieperioden

U wilt later een hoger pensioen ontvangen? Dan kunt u uw studieperioden afkopen. Let op: de perioden die u afkoopt, tellen enkel mee voor de berekening van uw pensioenbedrag. De jaren die u afkoopt, tellen dus niet mee om vroeger met pensioen te mogen gaan. Hoeveel u extra ontvangt, hangt af van uw situatie.

Als u momenteel als zelfstandige werkt, dan zult u uw studieperioden kunnen afkopen in het zelfstandigenstelsel. Meer informatie over het afkopen van de studieperioden vindt u op de website van het RSVZ.

Kijk op mypension.be voor:

 • het bedrag dat u moet betalen om uw studieperioden af te kopen;
 • het bedrag dat het afkopen van uw studiejaren u zal opleveren!

 

Hoeveel levert de afkoop van mijn studieperioden mij op?

 

Welke studieperioden kan ik afkopen?

U kunt de volledige periode waarvoor u een diploma behaald hebt, afkopen. Studiejaren die u opnieuw begonnen bent, tellen niet mee.
U kunt ook 2 jaren afkopen van de periode waarin u uw doctoraat voorbereid hebt. Als het behalen van uw doctoraat langer geduurd heeft, tellen de extra jaren niet mee.
Ook de stageperioden die recht geven op een beroepskwalificatie kunnen geregulariseerd worden.

Meer informatie over de jaren die u kunt afkopen.

 

Hoeveel kost het afkopen van mijn studieperioden?

 • U bent werknemer
  • U betaalt het forfaitair bedrag (1 560,60 EUR aan index 147,31) als u de studieperioden afkoopt binnen de 10 jaar na het behalen van uw diploma. Na deze periode voeren wij een actuariële berekening uit.
  • Overgangsperiode voor werknemers die hun diploma behaald hebben vóór 01/12/2007: tot en met 30/11/2020 kunnen zij de jaren vanaf de 20e verjaardag afkopen aan het forfaitair bedrag. Na deze periode kunt u al uw jaren afkopen volgens de actuariële berekening.


 • U bent ambtenaar
  • Vroeger telden uw studiejaren gratis mee, als uw diploma nodig was voor uw aanwerving of een latere benoeming.
  • Als uw vroegst mogelijke ingangsdatum 01/12/2018 of vroeger was en u ten laatste op 01/12/2017 vast benoemd werd, dan worden uw studiejaren nog in aanmerking genomen.
  • Als uw vroegst mogelijke ingangsdatum na 01/12/2018 is, wordt enkel het deel van de diplomabonificatie dat u op deze datum verworven hebt, nog gratis in aanmerking genomen.
  • Overgangsperiode: tot en met 30 november 2020 betaalt u het forfaitair bedrag (1 560,60 EUR aan index 147,31).

Meer informatie over het te betalen bedrag voor het afkopen van studiejaren.

 

Hoeveel levert de afkoop van mijn studieperioden mij op?

 • U bent werknemer
  Elke studieperiode die u afkoopt, verhoogt uw brutopensioenbedrag.
  Bijvoorbeeld: een studieperiode van 12 maanden waarvoor u de afkoop aanvroeg in december 2018, en die daadwerkelijk afgekocht werd als werknemer, levert aan de huidige index 147,31 een extra brutopensioen op van:
  • 277,44 EUR bruto per jaar aan het bedrag als alleenstaande;
  • 346,80 EUR bruto per jaar aan het gezinsbedrag.

  Het nettobedrag hangt van verschillende fiscale factoren af. Dit bedrag nemen we op in de globale berekening van uw pensioen. Het is dus mogelijk dat het bedrag dat de afkoop opbrengt, verminderd wordt door andere berekeningsregels.

 • U bent ambtenaar

  Het bedrag hangt af van uw referentiewedde. In principe levert een afgekocht studiejaar jaarlijks 1/60 van de referentiewedde op.

Meer informatie over het bedrag dat de afkoop van de studieperioden oplevert.

 

Hoe kan ik mijn studieperioden afkopen (procedure)?

Hoe verloopt de procedure voor het afkopen van mijn studieperioden?

Welke studieperioden kan ik afkopen?

Toegelaten perioden

U kunt de volgende studieperioden afkopen:

 • Uw volledige perioden van een jaar van universitair en niet-universitair hoger onderwijs en hoger technisch, beroeps-, zeevaart- en kunstonderwijs met volledig leerplan:
  1. die een volledige cyclus omvatten 
  2. en
  3. waarvoor u een diploma hebt behaald.
 • Uw studieperioden waarin u een doctoraatsthesis voorbereid hebt en alleen als u uw doctoraat behaald hebt.
 • Uw beroepsstage, als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:
  1. Het behalen van een diploma was een voorafgaande voorwaarde om de stage te vervullen  
  2. en
  3. na de stage hebt u een wettelijk erkende beroepskwalificatie behaald
  4. en
  5. de stage komt niet in aanmerking voor de berekening van een pensioen in een Belgisch of buitenlands socialezekerheidsstelsel. Als u bijvoorbeeld een vergoeding ontving tijdens de stage, dan kunt u deze stage niet afkopen. Dat is onder meer het geval als u arts bent en u een stage doorlopen hebt om specialist te worden.
 • Uw perioden vanaf het jaar van uw 18e verjaardag waarin u een leerovereenkomst had en die niet in aanmerking komen voor de berekening van een pensioen in een Belgisch of buitenlands stelsel van sociale zekerheid.
 • Uw volledige perioden van een jaar waarin u studiejaren van secundair onderwijs volgend op het 6e jaar secundair gevolgd hebt.

Welk type diploma's wordt in aanmerking genomen?

 • De diploma's van hoger onderwijs met volledig leerplan (studies gevolgd na de volledige cyclus van secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs):
  • hoger universitair en niet-universitair onderwijs;
  • hoger technisch, beroeps-, zeevaart- en kunstonderwijs.
 • De diploma's, certificaten of ermee gelijkgestelde titels die behaald werden:
  • aan het einde van een leerovereenkomst ;
  • na de jaren van secundair onderwijs volgend op het 6e jaar secundair ('secundair na secundair', voornamelijk in het technisch of kunstonderwijs).
 • Buitenlandse diploma's of certificaten of ermee gelijkgestelde titels, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid erkend werd in België door de bevoegde instantie.

Hoeveel studiejaren kan ik afkopen?

Het aantal jaren dat u kunt afkopen, hangt af van het soort perioden.

 • Voor hogere studies:
  de maximumduur die geregulariseerd kan worden is het minimum aantal studiejaren dat nodig is om het diploma te behalen. Dit betekent dat als u een of meerdere studiejaren hebt moeten overdoen, u deze extra jaren niet kunt afkopen.

  Voorbeeld: Frans heeft een master in de rechten behaald. Het minimumaantal jaren om deze te behalen, is 5 jaar. Maar hij moest het 1e jaar overdoen en heeft er in totaal dus 6 jaar over gedaan. Hij kan maar 5 jaren afkopen en niet de 6 jaren die hij in werkelijkheid over de studie gedaan heeft.

  U kunt studiejaren voor één enkel diploma afkopen. 'Eén enkel diploma' betekent echter het einddiploma, en alle voorgaande diploma's (post-secundair) die nodig waren voor het behalen van dat einddiploma.

  Voorbeeld: Charlotte heeft een master in de actuariële wetenschappen. Voor deze masteropleiding moest ze eerst een master in de wiskunde behalen en een bachelor, die voor elke master vereist is.

  Ze kan dus in totaal 5 studiejaren afkopen:

  • haar bachelor (3 jaar)
  • en
  • haar master in de wiskunde (1 jaar)
  • en
  • haar master in de actuariële wetenschappen (1 jaar).

  De studieperioden die nodig zijn om een doctoraatsthesis voor te bereiden, kunt u voor maximum 2 jaar afkopen, zelfs als:

  • de wettelijke minimumduur voor het behalen van het doctoraatsdiploma langer is;
  • u in werkelijkheid meer dan 2 jaar aan de voorbereiding van uw doctoraat gewijd hebt.

Voorbeeld: Nadat Lore 4 jaar aan haar thesis gewerkt had, behaalde ze een doctoraat in de wiskunde, na haar master in de actuariële wetenschappen. Hoewel ze 4 jaar aan haar thesis gewerkt heeft, kan ze haar doctoraat maar voor maximum 2 jaar afkopen. Het totale aantal afkoopbare jaren is dus 7 jaar:

  • haar bachelor van 3 jaar,

en 

  • haar master in de wiskunde van 1 jaar,

en 

  • haar doctoraat van 2 jaar.

 • Voor de beroepsstages is de duur die u kunt afkopen, beperkt tot de mimimumduur die vereist is voor het behalen van de beroepskwalificatie.

 • Voor een leerovereenkomst is de regulariseerbare duur beperkt tot maximum 1 jaar.

 • De periode van het 'secundair na secundair' kan geregulariseerd worden voor het minimumaantal studiejaren (volgend op het 6e secundair) dat nodig is voor het behalen van het diploma.

De duur van de regulariseerbare studieperioden wordt verminderd met eventuele studieperioden die al in een ander pensioenstelsel geregulariseerd werden.

Moet ik alles afkopen of slechts een deel?

U kunt ofwel al uw studieperioden afkopen, ofwel slechts een deel ervan.

Maar u kunt uw studieperioden uitsluitend per volledig studiejaar (12 maanden) afkopen. Een studiejaar, behalve voor het doctoraat en de beroepsstage, loopt van 1 september van een jaar tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar (tot het tegendeel is bewezen).

Uitzondering voor de ambtenarenpensioenen: het studiejaar waarvan een deel gratis toegekend werd door de overgangsmaatregelen wegens de afschaffing van de diplomabonificatie.

Diploma's waarvoor ik geen jaren kan afkopen

Om uw studieperioden te valideren, moet u het diploma, het certificaat, de titel, het doctoraat of de beroepskwalificatie behalen dat hier betrekking op heeft.

U kunt uw studieperioden daarentegen niet afkopen als u uw diploma, uw doctoraat of uw beroepskwalificatie voor deze perioden uiteindelijk niet behaald hebt.

Als u verschillende gelijkwaardige diploma's (of beroepskwalificaties of doctoraatsdiploma's) hebt, kunt u deze niet allemaal afkopen. U moet een keuze maken.

Voorbeeld: Nicolas is jurist (master in de rechten) en heeft 2 bijkomende masters waarvan één in Europees recht (1 jaar) en één in sociaal recht (2 jaar). Deze 2 extra masters zijn gelijkwaardig.

Hij kan het volgende afkopen:

 • zijn bachelor die aan elke master voorafgaat (3 jaar)
 • en
 • zijn master in de rechten (2 jaar)
 • en
 • zijn master in Europees recht (1 jaar) of zijn master in sociaal recht (2 jaar)

Naargelang zijn keuze kan Nicolas ofwel 6 jaar afkopen (met zijn master in Europees recht), ofwel 7 jaar (met zijn master in sociaal recht).

In welk stelsel moet ik de afkoop aanvragen?

U moet de aanvraag indienen in het stelsel waarin u werkt op het moment van de aanvraag.

Als u in verschillende stelsels werkt op het moment van de aanvraag, dan kunt u kiezen in welk stelsel u wilt afkopen. Als u echter tegelijk zelfstandige en werknemer of ambtenaar bent, dan moet u afkopen in het werknemersstelsel als u werkt als zelfstandige en als werknemer, of in het ambtenarenstelsel als u werkt als zelfstandige en als ambtenaar.

De ambtenaar voor wie er een einde gekomen is aan het statuut (en die dus geen vastbenoemd personeelslid meer is) kan afkopen:

 • ofwel in het ambtenarenstelsel als hij niet meer onderworpen is aan het werknemers- of aan het zelfstandigenstelsel;
 • ofwel in het werknemers- of in het zelfstandigenstelsel als hij als werknemer of als zelfstandige gewerkt heeft.

Uitzondering als u ambtenaar bent en u behoort tot 1 van deze categorieën: tijdelijk statutair personeel in het onderwijs en statutaire ambtenaren met stage.

De meeste van deze personeelsleden worden later vastbenoemd waardoor zij onder het pensioenstelsel voor ambtenaren vallen. Als u onder deze uitzonderingen valt, dan gebeurt de aanvraag tot afkoop daarom in het ambtenarenstelsel als u:

 1. vervolgens vastbenoemd werd
 2. en
 3. uw aanvraag tot afkoop ingediend hebt:
  • ofwel binnen de 10 jaar die volgden op het behalen van het diploma, het doctoraat, de beroepskwalificatie, het certificaat of de titel;
  • ofwel vóór 01/01/2020.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan zal uw afkoop in het pensioenstelsel van de werknemers gebeuren.

Als u, op het moment van de aanvraag, tot geen enkel Belgisch stelsel van sociale zekerheid behoort, kunt u toch een aanvraag indienen bij het laatste stelsel waartoe u behoorde. De voorwaarde: u was in het verleden verplicht verzekerd bij een Belgisch socialezekerheidsstelsel.

Voorbeeld: na zijn studies was Tom achtereenvolgens werknemer en ambtenaar en heeft hij in het buitenland gewerkt. Als hij zijn studieperioden wil afkopen en op het moment van de aanvraag niet tot een Belgisch stelsel behoort, dan kan hij een aanvraag bij het ambtenarenstelsel indienen omdat dit het stelsel is waar hij als laatste onder viel.

Afkoop verworven in het stelsel waarin deze werd uitgevoerd

Als u uw studieperioden in een bepaald stelsel afkoopt en daarna van statuut verandert waardoor u dan dus tot een ander pensioenstelsel behoort, dan blijven uw studieperioden tóch verworven in het stelsel waarin u uw afkoop hebt laten uitvoeren. Er is namelijk geen overdracht van bijdragen tussen verschillende stelsels mogelijk.

Geen afkoop in verschillende stelsels tegelijk

U kunt niet in verschillende stelsels tegelijk perioden afkopen en u mag dus geen 2 aanvragen tegelijk indienen.

Als u van stelsel verandert (bijvoorbeeld: u was zelfstandige en wordt werknemer), dan kunt u echter wél een 2e aanvraag in een ander stelsel indienen als u nog perioden over hebt die u kunt afkopen.

 

Hoeveel kost het afkopen van mijn studiejaren?

Het bedrag van de afkoop hangt af van het moment waarop u uw afkoopaanvraag indient. Op mypension.be kunt u het bedrag van de afkoop uitrekenen.

De aanvraag wordt binnen de 10 jaar na het behalen van het diploma ingediend

Werknemers

Ambtenaren

Forfaitair bedrag van 1 560,60 EUR (index 147,31) per periode van 12 maanden

Forfaitair bedrag van 1 560,60 EUR (index 01/03/2020) per periode van 12 maanden

 

De aanvraag wordt later dan 10 jaar na het behalen van het diploma ingediend

Werknemers

Ambtenaren

Bedrag van 1 560,60 EUR (index 147,31) per periode van 12 maanden, verhoogd met een interestvoet en een coëfficiënt op basis van de sterftetabellen 

Bedrag van 1 560,60 EUR (index 01/03/2020) per periode van 12 maanden, verhoogd met een interestvoet en een coëfficiënt op basis van de sterftetabellen

 

Overgangsperiode

Er is een overgangsperiode voorzien tot 30 november 2020 voor bepaalde personen. Tijdens deze overgangsperiode kunnen deze personen hun studieperioden afkopen aan het forfaitair bedrag zonder interest. Kijk in de tabel hieronder of u tot deze personen behoort.

Werknemers

Ambtenaren

Forfaitair bedrag van 1 560,60 EUR (index 147,31) per periode van 12 maanden, voor de studieperioden vanaf 1 januari van het jaar van de 20e verjaardag (zonder verhoging).

Voorwaarde: u bent werknemer en u behaalde uw diploma vóór 01/12/2007.

Forfaitair bedrag van 1 560,60 EUR (index 147,31) per periode van 12 maanden.

 

 

Ambtenaar: diplomabonificatie gedeeltelijk gratis?

Het gedeeltelijk behouden van de gratis diplomabonificatie is uitsluitend van toepassing op:

 • ambtenaren die vastbenoemd of daarmee gelijkgesteld zijn op ten laatste 01/12/2017;
 • gerechtelijke stagiairs of tijdelijke onderwijskrachten op 01/12/2017, als ze later vast benoemd worden als magistraat, respectievelijk in het onderwijs.

De berekening van het gratis deel van de bonificatie gebeurt op basis van de loopbaan zoals ze bij de FPD gekend is. Kijk voor het resultaat van deze berekening op mypension.be.

 

Hoeveel levert de afkoop van mijn studiejaren mij op?

Het pensioenbedrag dat de afkoop u oplevert, kan door andere elementen van uw loopbaan beïnvloed worden.

Ga naar mypension.be om uw pensioenraming te kennen met en zonder afkoop van de studieperioden.

Werknemers

Ambtenaren

Elk afgekocht studiejaar verhoogt het brutopensioenbedrag.

Voorbeeld: een studieperiode van 12 maanden waarvoor de afkoop werd aangevraagd in december 2018, en die daadwerkelijk geregulariseerd werd als werknemer, levert aan de huidige index 147,31 een extra brutopensioen op van:

 • 277,44 EUR bruto per jaar aan het bedrag als alleenstaande;
 • 346,80 EUR bruto per jaar aan het gezinsbedrag.

 

De afkoop van een studiejaar zorgt voor een pensioentoename van 1/60 van het referentieloon.

Uitzondering: Voor leerkrachten die in 2017 55 jaar of ouder waren en die recht hebben op een gratis (verminderde) diplomabonificatie, worden de geregulariseerde studiejaren in aanmerking genomen aan het tantième 1/55.

Daarentegen hebben leerkrachten die in 2017 de 55-jarige leeftijd hebben bereikt maar pas ná 01/12/2017 vastbenoemd werden, geen recht meer op het tantième 1/55 voor hun afgekochte studieperioden.

 

Het afkopen van studiejaren betekent niet dat u vroeger met pensioen kunt gaan

De geregulariseerde studieperioden worden uitsluitend gebruikt voor de berekening van het pensioenbedrag: deze hebben dus wel een invloed op het bedrag van uw pensioen, maar geen enkele invloed op de datum van uw vervroegd pensioen.

 

Heeft de afkoop altijd een invloed op het pensioenbedrag?

De afkoop van studieperioden geeft niet altijd recht op een hoger pensioen. De geregulariseerde studieperioden zijn namelijk onderworpen aan andere regels voor de pensioenberekening.

 

Werknemers

Ambtenaren

Als u een loopbaan hebt van meer dan 14 040 voltijdse dagen, met of zonder (volledige of gedeeltelijke) afkoop, dan moeten wij in bepaalde gevallen de (minst gunstige) voltijdse dagen uit de pensioenberekening schrappen (principe van de beperking tot de loopbaaneenheid) en deze geschrapte dagen kunnen dagen van afgekochte studieperioden zijn. In dat geval zal uw bruto pensioenbedrag minder of zelfs helemaal niet stijgen.

De afkoop levert geen enkel voordeel (of een beperkt voordeel) op als:

 • uw pensioen het relatief maximum bereikt;
 • uw pensioen het absoluut maximum bereikt;
 • de loopbaanduur – zonder de geregulariseerde perioden – die in aanmerking komt voor de pensioenberekening ten minste bestaat uit:

45 jaar

als het pensioen wordt berekend aan 1/60 per jaar

41 jaar en 3 maanden

als het pensioen wordt berekend aan 1/55 per jaar

37 jaar en 6 maanden

als het pensioen wordt berekend aan 1/50 per jaar

22 jaar en 6 maanden

als het pensioen wordt berekend aan 1/30 per jaar


Invloed op het overlevingspensioen en de overgangsuitkering

Als u de langstlevende huwelijkspartner van een werknemer bent en uw huwelijkspartner zijn studieperioden voor zijn overlijden geregulariseerd had, dan houdt uw overlevingspensioen of uw overgangsuitkering rekening met deze afgekochte perioden.

Als u de rechthebbende bent van een overleden ambtenaar en u recht hebt op een overlevingspensioen, dan nemen wij dezelfde diensten en perioden in aanmerking als voor de berekening van het rustpensioen. Daardoor worden de gratis diplomabonificatie van de overleden ambtenaar en/of de geregulariseerde studieperioden ook in aanmerking genomen voor de berekening van uw overlevingspensioen. De korting van de bonificatie geldt echter niet als het om een overlevingspensioen gaat dat u krijgt als rechthebbende van een overleden ambtenaar die, op een bepaald moment, voldeed aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan ten laatste op 01/12/2018.

 

Hoe kan ik mijn studieperioden afkopen? (procedure)

Wie kan dit aanvragen en wanneer?

U moet zelf uw aanvraag indienen:

U moet de aanvraag indienen vóór de ingangsdatum van uw pensioen. De datum van uw aanvraag is belangrijk omdat deze het bedrag van de afkoopbijdrage en de eventuele toepassing van de korting (als u ambtenaar bent) bepaalt.

U mag maximum 2 afkoopaanvragen indienen, ongeacht het pensioenstelsel.

Voorbeeld: Carla heeft een diploma van 4 studiejaren. Ze kan haar studieperioden in 2 keer afkopen (2 x 2 jaar als ze alles wil afkopen of 1 jaar + 2 jaar als ze slechts een deel wil afkopen, …).

Als u van statuut verandert na een 1e afkoop, dan kunt u nog één aanvraag indienen om de rest van uw perioden af te kopen.

Verloop van de procedure

Wij onderzoeken uw aanvraag en delen u het bedrag van de bijdrage mee dat u moet betalen voor de studieperioden die u in uw aanvraag vermeld hebt.

Voor zover van toepassing, delen wij u ook het bedrag van de afkoopbijdrage mee dat betaald moet worden voor de volledige periode die geregulariseerd kan worden, rekening houdend met de studieperioden die in uw aanvraag vermeld staan.

Vervolgens moet u ons uw keuze meedelen:

 • ofwel kiest u voor afkoop en vermeldt u de studieperioden die u daadwerkelijk wilt afkopen;
 • ofwel kiest u ervoor om geen studieperioden af te kopen (u stuurt het formulier niet terug).

Als u besluit om geen studieperioden af te kopen, dan hebt u geen van uw 2 aanvragen opgebruikt.

Wij sturen u een kennisgeving van uw afkoopbeslissing. Als u deze beslissing ontvangen hebt, moet u de bijdrage in 1 keer betalen binnen 6 maanden na de kennisgeving.

Betaalwijzen

Als u ons uw keuze van de af te kopen perioden meegedeeld hebt, berekenen wij het definitieve bedrag van uw afkoop.

De bijdrage moet betaald worden:

 • in 1 keer;
 • en
 • binnen de 6 maanden volgend op de definitieve beslissing.

De betaling mag eventueel gebeuren na de pensionering als de aanvraag werd ingediend vóór de pensionering, maar kan niet gespreid worden.

Als u niet of niet binnen deze termijn van 6 maanden betaalt, dan wordt de aanvraag definitief afgesloten en hebt u 1 van de 2 aanvragen opgebruikt.

U kunt een nieuwe aanvraag indienen voor de studieperioden die u uiteindelijk niet afgekocht hebt, op voorwaarde dat u uw 2 aanvragen nog niet opgebruikt hebt.

 Fiscaal aftrekbaar

U ontvangt automatisch een fiscaal attest waarop het bedrag staat van de bijdrage die u in de loop van het jaar betaald hebt.

De bijdrage is een persoonlijke socialezekerheidsbijdrage en dus fiscaal aftrekbaar als u zelf de bijdrage betaald hebt.

Om de bijdrage te kunnen aftrekken, moet u het bedrag van de bijdrage in uw belastingaangifte vermelden in rubriek 1257/2257 'niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen'.

Kan de afkoopbijdrage terugbetaald worden?

Nee, wij betalen de correct betaalde bijdragen niet terug.

We kunnen u toch bijdragen terugbetalen in bepaalde gevallen als de betaling niet correct was. Het gaat bijvoorbeeld om bijdragen die:

 • betaald werden na de termijn van 6 maanden;
 • onterecht betaald werden;
 • betaald werden voor studiejaren die niet in aanmerking komen voor afkoop.

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!