|
|
|

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Ik denk eraan om mijn loopbaan te onderbreken via tijdskrediet, loopbaanonderbreking of zorgkrediet.

Wilt u zelf nagaan welke mogelijkheden u hebt om uw loopbaan te onderbreken? Surf dan naar www.breakatwork.be.

Uw aanvraag om uw loopbaan te onderbreken wordt altijd eerst behandeld door uw werkgever en dan door de dienst die de eventuele uitkering betaalt. Het is de uitbetalende instelling die bepaalt in welke regeling u zich bevindt.

De Pensioendienst is enkel verantwoordelijk voor de toepassing van de pensioenwetgeving.

 

Wat is de invloed op mijn pensioen?

Ik werk als:

 

Tijdskrediet

Tijdskrediet (met motief) geeft u als werknemer in de privésector de mogelijkheid om tijdelijk minder te werken of uw loopbaan te onderbreken.

Uw aanvraag tijdskrediet wordt eerst behandeld door uw werkgever en dan door de RVA. Wilt u zelf nagaan welke mogelijkheden u hebt om uw loopbaan te onderbreken? Surf dan naar www.breakatwork.be.

De Pensioendienst is enkel verantwoordelijk voor de toepassing van de pensioenwetgeving.

Invloed tijdskrediet op uw werknemerspensioen

U bent 60 jaar én werkt voltijds? Dan kunt u ook minder gaan werken tot aan uw pensioen met een tijdskrediet-landingsbaan.

Er bestaan ook uitzonderingen om vóór 60 jaar een tijdskrediet-landingsbaan aan te vragen.

Invloed tijdskrediet – landingsbaan op uw werknemerspensioen

U werkt als werknemer, dan kunt u uw loopbaan onderbreken via het stelstel van tijdskrediet.

Dat geldt ook als uw tijdskrediet start na 2014.

Wat is de maximumduur die kan meetellen voor mijn pensioen?

Uw periode van tijdskrediet telt maximum mee voor:

 • 36 maanden voor het motief ‘opleiding’ als u een erkende opleiding volgt
 • 51 maanden voor het motief ‘zorgen’:
  • voor uw kind jonger dan 8 jaar;
  • voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2e graad;
  • voor uw gehandicapte kind jonger dan 21 jaar;
  • voor een minderjarig zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van uw gezin;
  • u verstrekt palliatieve zorgen.

De maximumduur blijft altijd behouden en wordt dus niet omgerekend bij een halftijds of 1/5e tijdskrediet.

U kunt de maximumduur voor het motief ‘opleiding’ en het motief ‘zorgen’ niet combineren. Het opgenomen tijdskrediet voor één motief wordt altijd afgetrokken van de maximumduur voor een ander motief. Wanneer u al bijvoorbeeld 5 maanden tijdskrediet opnam voor het motief ‘opleiding’, mag u dus nog maximum 46 (= 51 - 5) maanden opnemen voor het motief ‘zorgen’.

U kunt geen bijkomende jaren afkopen.

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt én u de maximumduur nog niet hebt overschreden, dan telt uw periode van tijdskrediet mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen het pensioenbedrag voor uw periode tijdskrediet op basis van het normaal fictief loon.

Uitzondering: we berekenen het pensioenbedrag voor uw periode tijdskrediet op basis van het laag fictief loon als u:

 • ouder bent dan 57 jaar;
  en
 • uw tewerkstelling volledig onderbreekt in het kader van uw tijdskrediet.

U werkt als werknemer én u bent ouder dan 60 jaar, dan kunt u uw loopbaan onderbreken via het stelstel van tijdskrediet - landingsbaan.

Er bestaan ook uitzonderingen om vóór 60 jaar een tijdskrediet-landingsbaan aan te vragen.

Geldt ook als uw tijdkrediet - landingsbaan start na 2014.

Wat is de maximumduur die mee kan tellen voor mijn pensioen?

De periode van tijdskrediet – landingsbaan waarvoor u een uitkering van de RVA ontvangt, telt volledig mee voor uw werknemerspensioen.

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt, dan telt uw periode van tijdskrediet mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen uw pensioenbedrag voor:

 • de eerste 312 dagen tijdskrediet - landingsbaan (dus 5 jaar aan 4/5e of 2 jaar aan 50 % tewerkstelling) vanaf de 60e verjaardag op basis van het normaal fictief loon;
  • Opgelet! Perioden van tijdskrediet landingsbaan die u nam vóór 2015 worden afgetrokken van deze 312 dagen.
 • de andere dagen tijdskrediet - landingsbaan op basis van het beperkt fictief loon.

 

Uitzonderingen:

 • voor landingsbanen die startten tussen 31.12.2014 en 18.01.2017, werd op 04.12.2020 een overgangsmaatregel goedgekeurd waardoor voor deze periode dezelfde berekening geldt als voor de landingsbanen die startten tussen begin 2012 en eind 2014.
  We onderzoeken automatisch of deze wijziging een impact heeft op uw pensioenberekening. U moet zelf niets doen.
 • we berekenen uw pensioenbedrag voor de volledige periode tijdskrediet - landingsbaan op basis van het normaal fictief loon als u:
  • tewerkgesteld bent in de bouwsector en u om gezondheidsredenen moet stoppen;
  • werkt in een erkende onderneming in moeilijkheden of herstructurering;
  • nachtarbeid doet;
  • een zwaar beroep uitoefent.

 

Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking geeft u als contractuele ambtenaar in een niet-Vlaamse overheidsdienst of als werknemer de mogelijkheid om tijdelijk minder te werken of uw loopbaan te onderbreken.

Uw aanvraag loopbaanonderbreking wordt eerst behandeld door uw werkgever en dan door de RVA. Wilt u zelf nagaan welke mogelijkheden u hebt om uw loopbaan te onderbreken? Surf dan naar www.breakatwork.be.

De Pensioendienst is enkel verantwoordelijk voor de toepassing van de pensioenwetgeving.

Invloed ‘gewone’ loopbaanonderbreking op uw werknemerspensioen

U bent 55 jaar én werkt voltijds? Dan kunt u ook minder gaan werken tot aan uw pensioen met een loopbaanonderbreking-eindeloopbaanstelsel.

Invloed loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel op uw werknemerspensioen

 

U werkt als werknemer in een niet-Vlaamse overheidsdienst, dan kunt u uw loopbaan onderbreken via het stelstel van ‘gewone’ loopbaanonderbreking.

Geldt ook als uw loopbaanonderbreking start na 2012.

Wat is de maximumduur die kan meetellen voor mijn pensioen?

De maximumduur die meetelt voor uw pensioen is afhankelijk van het type:

 • 12 maanden voor volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking;
 • 60 maanden voor 1/5 loopbaanonderbreking (= 4/5 of 80 % werken), dus u kunt maximum 5 jaar 4/5 werken zonder invloed op uw pensioen.

U kunt de maximumduur voor de verschillende types niet combineren. Wanneer u al 6 maanden voltijds loopbaanonderbreking hebt genomen, kunt u dus nog maximum 30 (= 60 - 12/2 X 5) maanden 4/5e loopbaanonderbreking opnemen.

De maximumduur kan met 12 extra maanden worden verlengd als u tegelijkertijd:

 1. uw prestaties vermindert tot 50 %;
  én
 2. een verhoogde RVA-uitkering ontvangt voor verminderde prestaties naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een 2e of volgende kind.

U kunt geen bijkomende jaren afkopen.

Wat is de invloed op uw werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt, dan telt uw periode van loopbaanonderbreking mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen het pensioenbedrag voor uw periode tijdskrediet met RVA-uitkering op basis van het normaal fictief loon.

U bent ouder dan 55 jaar én u werkt als contractueel ambtenaar in een niet-Vlaamse overheidsdienst, dan kunt u uw loopbaan onderbreken via het stelsel van loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel.

Geldt ook als uw loopbaanonderbreking - eindeloopbaanstelsel start na 2012.

Er zijn uitzonderingen op de leeftijdsgrens van 55 jaar. Lees hier meer over op de website van de RVA.

Wat is de maximumduur die kan meetellen voor mijn pensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt, telt uw volledige periode van loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel mee voor uw werknemerspensioen.

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt, dan telt uw periode van loopbaanonderbreking - eindeloopbaanstelsel mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen uw pensioenbedrag voor uw periode van loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel op basis van het normaal fictief loon:

 • voor de eerste 12 maanden vóór de maand waarin u 60 jaar wordt voor de gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/4e, 1/3e, 1/2e of van minimum 75 % tewerkstelling naar 50 %
  of
  de eerste 60 maanden vóór de maand waarin u 60 jaar wordt voor de 1/5e loopbaanonderbreking;

  ! Perioden van 'gewone' loopbaanonderbreking die u hebt genomen na 2012 worden hiervan afgetrokken.
 • voor de periode van loopbaanonderbreking die volgt op de maand waarin u 60 jaar wordt. Het aantal maanden is afhankelijk van uw onderbrekingspercentage:
Loopbaanonderbreking Aantal maanden
1/2 = 50 % 24
1/3 = 33,33 % 36
1/4 = 25 % 48
1/5 = 20 % 60
75 % 50 % 32
 • als u een zwaar beroep uitoefent én uw loopbaan vermindert met 1/5e;
 • als u een zwaar beroep uitoefent dat voorkomt op de lijst met knelpuntenberoepen én uw loopbaan vermindert met 1/4e, 1/3e of 1/2e;
 • als u werkt in een bedrijf in herstructurering én uw loopbaan vermindert met 1/4e, 1/3e, 1/2e of van minimum 75 % tewerkstelling naar 50 %.

Het is de RVA die beslist of u in aanmerking komt voor de toepassing van één van deze drie uitzonderingsmaatregelen.

Voor alle andere perioden van loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel berekenen we uw pensioenbedrag op basis van het beperkt fictief loon.

 

Vlaams Zorgkrediet

Het Vlaams Zorgkrediet vervangt sinds 2 september 2016 het stelsel van loopbaanonderbreking en loopbaanonderbreking - eindeloopbaanstelsel voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid, het Vlaams onderwijs en de Vlaamse lokale en provinciale besturen.

Uw aanvraag zorgkrediet wordt behandeld door het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid.

De Pensioendienst is enkel verantwoordelijk voor de toepassing van de pensioenwetgeving.

Wat is de maximumduur die kan meetellen voor mijn pensioen?

Ik ben contractueel

Dan tellen onderstaande maanden maximaal mee voor uw wettelijk pensioen:

 • 18 maanden bij voltijds zorgkrediet;
 • 36 maanden bij halftijds zorgkrediet;
 • 90 maanden bij 1/5e zorgkrediet.

Ik ben statutair

Dan tellen onderstaande maanden maximaal mee voor uw wettelijk pensioen:

 • 12 maanden bij voltijds of halftijds zorgkrediet;
 • 60 maanden bij 1/5e zorgkrediet.

Opgelet! Hebt u in het verleden al perioden loopbaanonderbreking of loopbaanonderbreking - eindeloopbaanstelsel genomen? Dan zullen we die maanden aftrekken van deze maxima voor uw werknemerspensioen.

De maanden die u opnam in het kader van een thematische verlof worden niet afgetrokken van het maximum.

Lees meer over de gevolgen van de opname Vlaams Zorgkrediet op de site van de Vlaamse overheid.

U kunt geen bijkomende jaren afkopen.

Wat is de invloed op uw werknemerspensioen?

Als u een uitkering ontvangt én u de maximumduur nog niet hebt overschreden, telt uw periode Vlaams Zorgkrediet mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen het pensioenbedrag voor uw periode Vlaams Zorgkrediet op basis van het normaal fictief loon.

 

Ik heb in het verleden mijn loopbaan onderbroken via tijdskrediet, loopbaanonderbreking of zorgkrediet.

Het systeem van loopbaanonderbreking met een RVA-uitkering bestaat sinds 1985. In de loop van de jaren heeft dit systeem verschillende wetswijzigingen ondergaan:

 • Tot 2002 was er één systeem voor zowel werknemers uit de privésector als voor contractuele ambtenaren.
 • In 2002 ontstaat het tijdskrediet voor de werknemers uit de privésector. De contractuele ambtenaren maken nog altijd gebruik van het systeem van loopbaanonderbreking.
 • In september 2016 start het Vlaams zorgkrediet voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid, het Vlaams onderwijs en de Vlaamse lokale en provinciale besturen.

Afhankelijk van de sector waarin u werkte én de periode waarin u uw loopbaan hebt onderbroken, valt u dus onder het stelsel van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of het Vlaamse zorgkrediet. We helpen u hieronder op weg.

Ik werkte als:

 

Ik werkte als werknemer in de privésector en:

Ik werkte als werknemer of contractueel ambtenaar in een niet-Vlaamse overheidsdienst en:

Ik werkte als contractueel ambtenaar bij de Vlaamse overheid, het Vlaamse onderwijs, de Vlaamse lokale en provinciale besturen en:

Loopbaanonderbreking

2012 tot vandaag

1996 – 2011

1985 – 1995

Loopbaanonderbreking - ’eindeloopbaanstelsel’:

Vanaf 01/09/2012 tot vandaag

1996 tot 31/08/2012

1985 – 1995

 

Loopbaanonderbreking – algemeen stelsel

Mijn loopbaanonderbreking startte tussen begin 1996 en eind 2011

Wat is de maximumduur die kan meetellen voor mijn pensioen?

Maximum 12 maanden tellen mee voor uw pensioen + 24 maanden als u of uw huwelijkspartner kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar.

Bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking (1/2, 1/3, 1/4, 1/5) zetten we de maanden om afhankelijk van het onderbrekingspercentage. Een overzicht:

Loopbaanonderbreking Basis (in maanden) Extra voor kind < 6 jaar (in maanden) Maximum (in maanden)
Volledig = 100 % 12 24 36
1/2 = 50 % 24 48 72
1/3 = 33,33 % 36 72 108
1/4 = 25 % 48 96 144
1/5 = 20 % 60 120 180

U kunt de maximumduur voor de verschillende types niet combineren.

Wanneer u al bijvoorbeeld 6 maanden volledige loopbaanonderbreking hebt genomen, dan kunt u nog nemen:

 • 6 maanden volledige loopbaanonderbreking;
 • 12 maanden 1/2 loopbaanonderbreking;
 • 18 maanden 1/3 loopbaanonderbreking;
 • 24 maanden 1/4 loopbaanonderbreking;
 • 30 maanden 1/5 loopbaanonderbreking.

U kunt bijkomende maanden loopbaanonderbreking afkopen voor uw werknemerspensioen door een vrijwillige regularisatiebijdrage te betalen. In totaal kunt u maximum 60 maanden loopbaanonderbreking laten meetellen voor uw pensioen. Als er bijvoorbeeld al 12 maanden meetelden voor uw pensioen, dan kunt u nog 48 maanden afkopen.

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt én u de maximumduur nog niet hebt overschreden, dan telt uw periode van loopbaanonderbreking mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen het pensioenbedrag voor uw periode loopbaanonderbreking op basis van het normaal fictief loon.

Mijn loopbaanonderbreking startte tussen begin 1985 en eind 1995

Wat is de maximumduur die kan meetellen voor mijn pensioen?

De maximumduur die meetelt voor uw pensioen is afhankelijk van het type:

 • Volledige loopbaanonderbreking:
  Maximum 12 maanden tellen mee voor uw pensioen
  + 24 maanden als u of uw huwelijkspartner kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar
  + 12 maanden als u al 12 maanden volledige loopbaanonderbreking hebt genomen vóór 01/09/1986 én u zorgt voor een kind waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt.
  U kunt bijkomende maanden loopbaanonderbreking afkopen voor het werknemerspensioen door een vrijwillige regularisatiebijdrage te betalen, tot er in totaal maximum 60 maanden meetellen voor uw pensioen.
 • Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (halvering van de loopbaan) (van 100% naar 50%):
  Na de leeftijd van 50 jaar: telt volledig mee voor uw werknemerspensioen.
  Vóór de leeftijd van 50 jaar: telt niet (!) mee voor uw werknemerspensioen.

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt én u de maximumduur nog niet hebt overschreden, dan telt uw periode van loopbaanonderbreking mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen het pensioenbedrag voor uw periode loopbaanonderbreking op basis van het normaal fictief loon.

 

Loopbaanonderbreking - eindeloopbaanstelsel

Mijn loopbaanonderbreking - eindeloopbaanstelsel startte tussen begin 1996 en vóór 31/08/2012.

Wat is de maximumduur die mee kan tellen voor mijn pensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt én minstens 50 jaar oud bent, telt uw volledige periode van loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel mee voor uw werknemerspensioen.

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt, dan telt uw periode van loopbaanonderbreking - eindeloopbaanstelsel mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen uw pensioenbedrag voor uw periode van loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel op basis van het normaal fictief loon.

Mijn loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel ‘halvering van de loopbaan’ startte tussen begin 1985 en eind 1995.

Wat is de maximumduur die mee kan tellen voor mijn pensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt én minstens 50 jaar oud bent, telt uw volledige periode van loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel (‘halvering van de loopbaan’) mee voor uw werknemerspensioen.

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt, dan telt uw periode van loopbaanonderbreking - eindeloopbaanstelsel mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen uw pensioenbedrag voor uw periode van loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel op basis van het normaal fictief loon.


Tijdskrediet

2015 tot vandaag

2012 - 2014

2002 - 2011

Tijdskrediet – landingsbaan

2015 tot vandaag

2012 - 2014

2002 - 2011


Tijdskrediet - algemeen

Mijn tijdskrediet startte tussen begin 2012 en eind 2014.

Wat is de maximumduur die kan meetellen voor mijn pensioen?

De maximumduur die meetelt voor uw pensioen is afhankelijk of u tijdskrediet neemt:

Belangrijk om te weten: Tijdskrediet opgenomen voor eind 2011 wordt afgetrokken van de maximumduur tijdskrediet vanaf 2012. Hebt u voor eind 2011 meer tijdskrediet opgenomen dan vanaf 2012 mogelijk is? Dan hebt u geen recht meer op tijdskrediet.

Tijdskrediet zonder motief:

Maximum 12 maanden tellen mee voor uw pensioen.

Bij een halftijds (1/2) of 1/5 tijdskrediet worden de maanden omgezet afhankelijk van het onderbrekingspercentage. Een overzicht:

Tijdskrediet Maximum (in maanden)
Volledig 12
1/2 = 50 % 24
1/5 = 20 % 60

 

U kunt de maximumduur voor de verschillende types niet combineren.

Wanneer u al bijvoorbeeld 6 maanden volledig tijdskrediet hebt genomen, dan kunt u nog nemen:

 • 6 maanden volledige tijdskrediet;
 • 12 maanden 1/2 tijdskrediet;
 • 30 maanden 1/5 loopbaanonderbreking.

U kunt geen bijkomende jaren afkopen.

Tijdskrediet met motief:

Tellen maximum mee voor uw werknemerspensioen:

 • 36 maanden als u:
  • zorgt voor uw kind jonger dan 8 jaar;
  • zorgt voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2e graad;
  • palliatieve zorgen verstrekt aan een ziek gezins- of familielid tot de 2e graad;
  • een erkende opleiding volgt.
 • 48 maanden als u zorgt voor:
  • uw gehandicapte kind jonger dan 21 jaar;
  • een minderjarig zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van uw gezin.

De maximumduur blijft altijd behouden en wordt dus niet omgerekend bij een halftijds of 1/5e tijdskrediet.

U kunt de maximumduur voor de verschillende motieven niet combineren. Het opgenomen tijdskrediet voor één motief wordt altijd afgetrokken van de maximumduur voor een ander motief. Wanneer u bijvoorbeeld al 5 maanden tijdskrediet opnam voor het motief ‘erkende opleiding’, mag u dus nog maximum 43 (= 48 - 5) maanden opnemen voor het motief ‘zorg gehandicapt kind jonger dan 21 jaar’.

U kunt geen bijkomende jaren afkopen.

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt én u de maximum duur nog niet hebt overschreden, dan telt uw periode van tijdskrediet mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen het pensioenbedrag voor uw periode tijdskrediet op basis van het normaal fictief loon.

Mijn tijdskrediet startte tussen begin 2002 en eind 2011.

Wat is de maximumduur die kan meetellen voor mijn pensioen?

De maximumduur die meetelt voor uw pensioen is afhankelijk van het type:

 • Volledig of halftijds tijdskrediet:
  Maximum 36 maanden tellen mee voor uw pensioen.
 • 1/5e tijdskrediet (= 4/5e of 80 % werken):
  Maximum 60 maanden tellen mee voor uw pensioen.

U mag de maximumduur van 36 maanden voor het volledig/halftijds tijdskrediet en de 60 maanden 1/5e tijdskrediet combineren.

U kunt geen bijkomende jaren afkopen.

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt én u de maximumduur nog niet hebt overschreden, dan telt uw periode van tijdskrediet mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen het pensioenbedrag voor uw periode tijdskrediet op basis van het normaal fictief loon.

 

Tijdskrediet – landingsbaan

Mijn tijdskrediet landingsbaan startte tussen begin 2012 en eind 2014

Wat is de maximumduur die kan meetellen voor mijn pensioen?

De periode van tijdskrediet – landingsbaan waarvoor u een uitkering van de RVA ontvangt, telt volledig mee voor uw werknemerspensioen.

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt, dan telt uw periode van tijdskrediet mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen uw pensioenbedrag voor een periode tijdskrediet landingsbaan op basis van het beperkt fictief loon.

Uitzondering: we berekenen uw pensioenbedrag op basis van het normaal fictief loon:

 • voor de eerste 312 gelijkgestelde dagen verminderd met de al genomen dagen tijdskrediet zonder motief vanaf 2012;
 • voor de eerste 312 gelijkgestelde dagen na de maand van uw 60ste verjaardag;
 • als u:
  • werkt in een erkende onderneming in moeilijkheden of herstructurering;
  • een aantal voorgaande jaren een zwaar beroep uitgeoefend hebt (enkel voor 1/5 tijdskrediet);
  • een aantal voorgaande jaren een zwaar beroep uitgeoefend hebt dat bovendien voorkomt op de lijst van de knelpuntberoepen (enkel voor halftijds tijdskrediet).

Het is de RVA die beslist of u in aanmerking komt voor de toepassing van één van deze drie uitzonderingsmaatregelen.

Uw tijdskrediet landingsbaan startte tussen begin 2002 en eind 2011

Wat is de maximumduur die mee kan tellen voor mijn pensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt én ouder bent dan 50 jaar, telt uw volledige periode van tijdskrediet – landingsbaan mee voor uw werknemerspensioen.

Wat is de invloed op mijn werknemerspensioen?

Als u een uitkering van de RVA ontvangt, dan telt uw periode van tijdskrediet mee:

 • om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
 • voor uw pensioenbedrag.

We berekenen uw pensioenbedrag voor een periode tijdskrediet landingsbaan op basis van het normaal fictief loon.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!