|
|
|

De beheerscomités van de Federale Pensioendienst

De Federale Pensioendienst (FPD) wordt beheerd door 3 beheerscomités:

Het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst

Beslissen en controleren

De Administrateur-generaal legt alle inlichtingen en voorstellen over de werking van de Federale Pensioendienst voor aan het Beheerscomité.

Het Beheerscomité:

 • controleert de werking van de Pensioendienst, zoals deze wordt verzekerd door de Administrateur-generaal. 
  De Administrateur-generaal staat in voor het dagelijks beheer, maar het Beheerscomité kan hem andere bevoegdheden overdragen;
 • kan tevens de Administrateur-generaal ertoe machtigen een deel van zijn bevoegdheden over te dragen, evenals het ondertekenen van sommige stukken en brieven;
 • ontvangt de opmerkingen die gemaakt worden door de Raad voor uitbetaling van de voordelen;
 • kan, op verzoek van de werkgever, geheel of gedeeltelijk verzaken aan de forfaitaire vergoeding en eventuele verwijlinteresten;
 • beheert de gelden van de FPD. Het richt zich echter naar de door de Koning vastgestelde regelen inzake de belegging van liggend geld;
 • benoemt, bevordert of ontzet de personeelsleden van de FPD.

Advies

Het Beheerscomité kan:

 • aan de Minister voorstellen voorleggen tot wijziging van de wetten en besluiten op het gebied van de werknemerspensioenen en de ambtenarenpensioenen.
 • op het gebied van de werknemerspensioenen, adviezen richten aan de Minister over alle wetsvoorstellen of amendementen die bij het parlement aanhangig zijn.

De Minister vraagt:

 • elk voorontwerp van wet of ontwerp van organiek of reglementair besluit betreffende werknemerspensioenen en de ambtenarenpensioenen aan het advies van het Beheerscomité te onderwerpen.
 • het Beheerscomité om een financieringsplan voor elke wijziging in de bestaande wetgeving.

Samenstelling 

Het Beheerscomité is samengesteld uit:

 • een voorzitter;
 • een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers:
  • 7 effectieve en 3 plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen;
  • 7 effectieve en 3 plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen. 

De Koning benoemt de voorzitter en de leden van het Beheerscomité: hij benoemt ze uit lijsten van twee kandidaten, voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties. Het mandaat van de voorzitter en van de leden van het Beheerscomité duurt 6 jaar. Het kan hernieuwd worden.

Raadpleeg de huidige samenstelling van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst

 

Het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen

Dit Beheerscomité is samengesteld uit een voorzitter en veertien leden die alleen stemgerechtigd zijn. De voorzitter wordt benoemd op voordracht van de minister. Zes leden vertegenwoordigen de plaatselijke besturen waarvan:

 • drie worden benoemd op voordracht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG);
 • twee op voordracht van de "Union des Villes et Communes de Wallonie";
 • één op voordracht van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Eén lid vertegenwoordigt de provincies. Hij wordt opeenvolgend benoemd op voordracht van de Vereniging van de Vlaamse Provincies en op voordracht van de "Association des Provinces wallonnes". Zeven leden vertegenwoordigen de werknemers van de provinciale en de plaatselijke sector en worden benoemd op voordracht van de representatieve werknemersorganisaties die in het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten zitting hebben.

Raadpleeg de huidige samenstelling van het Beheerscomité PPPB

 

Het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst

 • Dit Beheerscomité is samengesteld uit een voorzitter en zes leden die alleen stemgerechtigd zijn. 
 • De voorzitter is de voorzitter van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen of zijn vertegenwoordiger. 
 • Drie leden vertegenwoordigen de representatieve werkgeversorganisaties die in het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen zitting hebben. 
 • Drie leden vertegenwoordigen de representatieve werknemersorganisaties die in het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen zitting hebben. 
 • Alle leden moeten behoren tot representatieve organisaties die besturen vertegenwoordigen die bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst aangesloten zijn.

Raadpleeg de huidige samenstelling van het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst