|
|
|

Projecten 2018

mypension.be: de verschillende stappen

Voorjaar 2015 – MyPension wordt mypension.be: samenwerking van RVP, PDOS, RSVZ en Sigedis

In 2010 lanceerde de Rijksdienst voor Pensioenen al het online pensioendossier MyPension voor werknemers.

Dankzij de samenwerking van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en Sigedis volgt in het voorjaar van 2015 een nieuwe stap: MyPension wordt mypension.be. Ook zelfstandigen en ambtenaren kunnen voortaan hun online pensioendossier raadplegen.

Januari 2016 – Nieuwe functionaliteit voor mypension.be: “wanneer kan ik met pensioen?”

Hebt u gewerkt als ambtenaar, werknemer en/of zelfstandige?

U kunt voortaan online een raming maken van uw vroegst mogelijke pensioendatum. Hebt u een gemengde loopbaan? Dan krijgt u ook de vroegst mogelijke pensioendatum waarop u al uw pensioenen samen kunt ontvangen.

December 2016 – lancering luik ‘Mijn aanvullend pensioen’ op mypension.be door Sigedis

Bent u werknemer of zelfstandige en hebt u ook een aanvullend pensioen (2e pijler)? Dan ziet u vanaf nu op mypension.be hoeveel aanvullend pensioen u al opgebouwd hebt en hoeveel u later zult krijgen.

November 2017 - Nieuwe functionaliteit ‘Hoeveel pensioen krijg ik?’ en een responsive design voor mypension.be

Mijn pensioen plannen

Het online pensioendossier bood u al een antwoord op de vraag: ‘Wanneer kan ik met pensioen?’. Nu geeft het online pensioendossier ook het antwoord op de vraag: ‘Hoeveel pensioen krijg ik?’.

mypension.be vermeldt voortaan het geraamde bedrag voor het wettelijk pensioen (1e pijler) voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. mypension.be geeft 2 bedragen: op uw vroegst mogelijke pensioendatum en op uw wettelijke pensioendatum.

mypension.be is klaar voor mobiel e-goverment

Voortaan kunt u zich aanmelden met een mobiel toestel bij e-government-toepassingen. Daarom beslisten we om de interface van mypension.be een verjongingskuur te geven. De applicatie is nu dus ook toegankelijk op mobiele toestellen.

Juli 2018 - mypension.be kreeg er een functionaliteit bij: ‘Plan zelf uw pensioen’

In het online pensioendossier waren al 2 scenario’s voorzien:

 • uw wettelijke pensioendatum;
 • uw vroegst mogelijke pensioendatum.

Nu kunt u zelf een scenario simuleren: geef een datum op waarop u wilt stoppen met werken en zie meteen wat de impact op uw toekomstig pensioenbedrag is. Zo kunt u uw eigen pensioendatum beter afstemmen op uw concrete situatie.

Bijvoorbeeld:

 • Uw partner kan pas 2 jaar na u met pensioen gaan. Wat als u zelf 2 jaar langer blijft werken?
 • U wilt graag 3 jaar vroeger met pensioen. Is dit mogelijk? En als dat niet mogelijk zou zijn, wanneer kunt u dan wel met pensioen?

Op mypension.be ziet u wat de impact is op uw pensioenbedrag.

December 2018 – mypension.be: ‘simuleer de eventuele afkoop van studieperioden’

Wilt u studieperioden afkopen? Op mypension.be ziet u de impact op uw pensioenbedrag en een raming van de regularisatiebijdrage die u moet betalen. Overtuigd van het resultaat? Via mypension.be kunt u ook uw aanvraag indienen om studieperioden af te kopen.

Voorbeeld:

U twijfelt of u 1 of 2 jaar zou afkopen. Via de simulatietool op mypension.be kunt u kijken wat het verschil in pensioenbedrag is als u 1 jaar of 2 jaren afkoopt.

Op onze website vindt u alle info over studieperioden afkopen.

 

Voorbereiding van de nieuwe doelstellingen van de Bestuursovereenkomst

Om de nieuwe doelstellingen voor te bereiden die met een bijakte 2019-2020 in de Bestuursovereenkomst vastgelegd zijn, hebben we verschillende strategische seminars georganiseerd:

 • 4 miniseminars over verschillende thema's;
 • 1 seminar met de leden van het Directiecomité (DirCom).

4 miniseminars

In november 2017 hebben we 4 miniseminars gehouden over onderwerpen als:

 • de contacten met onze klanten;
 • de dienstverlening die we aan toekomstige gepensioneerden willen bieden;
 • de automatisering;
 • het loopbaanbeheer;
 • ...

Een 50-tal medewerkers die zich dagelijks met deze zaken bezighouden, nam hieraan deel. Ze brachten heel wat nieuwe ideeën over deze onderwerpen naar voren. Daarnaast hebben de diensten van HR, ICT en Patrimoniumbeheer een aantal strategische nota’s opgesteld, over leiderschap, het aanbod van een generieke dienst voor de betaling van sociale uitkeringen, ...

Seminar van het DirCom

Daarna hebben we die ideeën verzameld en besproken met de leden van het DirCom tijdens het strategisch seminar op 24, 25 en 26 januari 2018 in Alden Biesen. Op de laatste dag werden de beslissingen voorgelegd aan de afgevaardigden van de miniseminars.

Feedbacksessie

Op 18 december 2018 was er een feedbacksessie voor de deelnemers aan de miniseminars van november 2017. Ze vernamen er welke ideeën en voorstellen er in de Bijakte 2019-2020 van de Bestuursovereenkomst opgenomen werden. Die Bijakte stelt nieuwe doelstellingen voor de Federale Pensioendienst voor en verlengt daarmee de Bestuursovereenkomst 2016-2018 tot 2020. Zo werd de lat hoger gelegd en werd er rekening gehouden met de nieuwe opdrachten, onder meer op het vlak van de ambtenarenpensioenen.

 

Grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa

Hebt u in een ander Europees land gewerkt dan België? Vraagt u zich af of deze perioden mee zullen tellen voor uw pensioen? Maak u geen zorgen: om uw volledige loopbaan te kunnen meetellen, verbeteren we constant onze samenwerking met de andere Europese landen.

Deze continue samenwerking kunt u op verschillende vlakken voelen:

 • uw administratieve verplichtingen verminderen;
 • uw pensioen wordt sneller berekend.

Voorbeelden?

 • Dankzij het BEX-project versturen we minder of zelfs geen levensbewijzen meer naar bepaalde Europese landen.
 • We verbeteren continu de uitwisseling van gegevens met de buitenlandse instanties om uw loopbaangegevens te controleren.

Onze Europese engagementen

European Social Insurance Platform (ESIP)

Om actief bij te dragen aan een sociale zekerheid zonder grenzen, zijn we lid van ESIP, een vereniging van socialezekerheidsinstellingen. We verzekeren er het co-voorzitterschap van het Pensioencomité.

Dankzij onze deelname aan dit platform blijven we op de hoogte van wat er gebeurt bij onze zusterorganisaties in Europa.

We proberen ook de samenwerking tussen ESIP en de European Association of Public Sector Pension Institutions (EAPSPI) te versterken op het vlak van pensioencommunicatie.

In 2018 hebben we onder andere:

 • meegewerkt aan een standpunt over het Europees socialezekerheidsnummer;
 • de ESIP-conferentie gehost (in november).

EAPSPI voor de Ambtenarenpensioenen

De Pensioendienst is ook lid van EAPSPI en zit deze organisatie voor sinds 2016.

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)

Verder volgen we ook het Europese EESSI-project op. Dit informaticasysteem helpt de socialezekerheidsinstellingen uit de hele Europese Unie (EU) om sneller en veilig informatie uit te wisselen.

Momenteel gebeurt de gegevensuitwisseling nog op papier, maar de volgende jaren zullen de gegevens geleidelijk digitaal uitgewisseld worden. In de toekomst zal alle communicatie tussen nationale instanties voor internationale socialezekerheidsdossiers via EESSI verlopen: de instanties wisselen dan gestructureerde elektronische documenten uit en volgen gezamenlijk afgesproken procedures. De documenten komen dan via EESSI automatisch bij de juiste instantie in het andere land terecht.

In 2018 werden de 1e elementen van het systeem getest door de testlidstaten. Het EESSI-systeem zou ten laatste in juni 2019 door alle Europese netwerken van sociale zekerheid ingevoerd moeten worden.

Onze Europese samenwerking in de praktijk

We ontmoeten regelmatig onze partners uit onze buurlanden om onze gezamenlijke onthaal- en informatiepunten te organiseren.

Land Onze gezamenlijke onthaal- en informatiepunten
Duitsland We organiseren internationale Pensioenpunten in de Zuidertoren en sommige regionale kantoren, en in Duitsland (Aachen, Bochum en Keulen).
Frankrijk De regionale kantoren van Moeskroen en Bergen zijn onze gezamenlijke contactpunten in België.
Nederland De permanenties van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) van Breda vinden maandelijks plaats in het regionaal kantoor van Hasselt, en om de 2 maanden in de regionale kantoren van Antwerpen en Turnhout.
Luxemburg We organiseren internationale Pensioenpunten samen met de Luxemburgse instellingen bij de ‘Caisse nationale d'assurance pension’ (CNAP) in Luxemburg.

Hebt u in 1 of meer buurlanden gewerkt en hebt u vragen over uw pensioen? Dan kunt u in deze internationale Pensioenpunten terecht met al uw vragen. U kunt al onze permanenties in België en in het buitenland in detail bekijken op onze website.

 

Onze projecten om de leesbaarheid van onze teksten te verbeteren

Eén van onze grootste uitdagingen? Onze teksten herwerken om ze zo verstaanbaar mogelijk te maken voor de meerderheid van de mensen. Om onze teksten te schijven, passen we het taalniveau B1 in het Europees Referentiekader voor de Talen zo goed mogelijk toe. Dit niveau komt overeen met het taalniveau van een tiener tussen 12 en 14 jaar. Als we dit taalniveau toepassen, begrijpt 80% van de bevolking de tekst.

In 2018 hebben we onze inspanningen in die richting verdergezet:

 • Intern hebben we verschillende nieuwsbrieven gepubliceerd om onze medewerkers te sensibiliseren en te helpen om hun teksten te verbeteren:
  • Laat ons bij de Pensioendienst termino…logisch denken!
  • Hoe begin je aan een tekst?
  • Structureer je tekst. Nog een pizzapunt om te beginnen?
  • Hoe prikkel je de nieuwsgierigheid van je lezer?
 • We hebben ook alle teksten van de nieuwe website herwerkt, rekening houdend met:
  • de richtlijnen in onze nieuwsbrieven;
  • de opleiding ‘schrijven voor het web’;
  • de leesbaarheidsnormen.

Het departement Pensioenbetalingen startte, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), het veranderingstraject "Efficiënte brieven en mails" op om de brieven en mails te verbeteren die uit het departement vertrekken.

Dit zijn de grote evoluties van dit project in 2018:

 • Cyclus 1: van januari tot april 2018
  • In de module "SOS Brieven en mails" werden criteria opgesteld voor de brieven en mails die door alle opstellers van het departement gebruikt worden, conform de huisstijl.
  • ‘Goede voorbeelden’ werden geselecteerd uit bestaande brieven volgens de criteria van de module ‘SOS Brieven en mails’.
  • De opstellers hebben een pedagogische film bekeken rond het thema ‘Hoe ziet de burger onze briefwisseling?’. Daarna werden de effecten van deze film op onze opstellers via een enquête opgelijst.
  • In april 2018 werden de resultaten van dit project samen met alle informatie over de 2e cyclus aan alle medewerkers van het departement Pensioenbetalingen voorgesteld.
    
 • Cyclus 2: van juni tot november 2018
  • 2 taken werden toegewezen aan de verschillende teams die door BOSA gecoacht worden:
   • de 3 belangrijkste acties kiezen voor de volgende cycli;
   • verder werken met de criteria die tijdens de 1e cyclus opgesteld werden.

 

Op naar een nieuwe website!

Ons doel? Tegen het voorjaar 2019 een nieuwe website online krijgen met alle pensioeninfo van het werknemers- én ambtenarenstelsel, op maat en in de taal van de burger.

We probeerden in 2018 samen met een externe firma een duidelijk beeld te krijgen van:

 • wat de bezoekers (toekomstige gepensioneerden, gepensioneerden en professionals) verwachten;
 • wat de beste structuur dan is.

Dat deden we door:

 • de oude website te analyseren op basis van vragen als:
  • Welke informatie zoeken bezoekers?
  • Welke zoekwoorden gebruiken bezoekers?
  • Welke pagina’s bezoeken de bezoekers?
  • ...
 • de bezoekers vragen te stellen:
  • Bent u gepensioneerd, bijna-gepensioneerd of professional?
  • Vindt u de info die u zoekt?
  • ...

Zo kwamen we tot de nieuwe structuur voor de website. De volgende stappen richting nieuwe website in 2019:

 • de teksten schrijven of aanpassen aan de manier waarop mensen online lezen;
 • de teksten schrijven in duidelijke taal die de burger begrijpt;
 • gebruikers de nieuwe website laten testen en hen daarbij volgen en vragen stellen over waarom ze iets doen of net niet doen.

Zoals u misschien al gezien hebt, staat onze nieuwe website intussen al online.

 

Bex (Bilateral Exchange): elektronische gegevensuitwisseling met buitenlandse pensioeninstellingen

Met het BEX-project willen we uw administratieve verplichtingen verminderen.

Een voorbeeld? Als u in het buitenland woont, stuurden wij u vroeger jaarlijks een levensbewijs dat u moest laten invullen door een bevoegde lokale instantie en dat u ons daarna terug moest sturen. Via BEX proberen we zoveel mogelijk de nodige gegevens rechtstreeks met de buitenlandse instellingen uit te wisselen. Als u in een van de landen woont waarmee we een akkoord afgesloten hebben, moet u in de meeste gevallen dus niet langer een levensbewijs terugsturen. Uiteindelijk wint iedereen hierbij:

 • wij kunnen sneller werken;
 • u moet geen administratieve verplichtingen meer vervullen.

In 2018 hebben we de bestaande bilaterale elektronische uitwisselingen verder uitgewerkt en contacten gelegd met nieuwe landen, zowel voor de sterftegegevens als voor andere gegevens die relevant zijn voor de pensioensector.

Situatie per land in 2018:

 • Duitsland: Met Duitsland zijn we overgestapt op een sneller en efficiënter uitwisselingssysteem. Zo wisselen we nu al een zeer groot aantal sterftegegevens elektronisch uit. Dit betekent dat de gepensioneerden zelf geen levensbewijs meer moeten terugsturen:
  • In 70 % van de gevallen sturen we geen levensbewijs meer naar de gepensioneerden die in Duitsland wonen.
  • In 90 % van de gevallen moet Duitsland geen levensbewijzen meer sturen naar de Duitse gepensioneerden die in België wonen.

  We wisselen ook al pensioenbedragen uit met de 3 grootste Duitse pensioeninstellingen. Zo kunnen we de inhoudingen correct berekenen en voldoen aan de cumulatieregels voor de Belgische gepensioneerden die een pensioen uit Duitsland krijgen.

 • Nederland: Ook met Nederland verloopt onze uitwisseling altijd maar beter en sneller. We delen nu ook de gegevens van de burgerlijke stand en de adreswijzigingen.
 • Frankrijk: Dankzij onze gegevensuitwisseling sturen we in 80 % van de gevallen geen levensbewijzen meer. Het is wel nog niet mogelijk om de gegevens van de burgerlijke stand en de adreswijzigingen te delen.
 • Luxemburg: We sturen geen levensbewijzen meer naar Luxemburg, alles gebeurt nu volledig elektronisch. We delen nu ook de gegevens van de burgerlijke stand en de adreswijzigingen.
 • Italië: We hebben een contract afgesloten met het Italiaanse nationale instituut voor sociale zekerheid (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Momenteel zijn er tests aan de gang.
 • Spanje: De onderhandelingen werden in 2017 door de Spaanse overheid opgeschort. Begin 2018 hebben we opnieuw contacten gelegd. De besprekingen zijn aan de gang.
 • Verenigd Koninkrijk: De onderhandelingen zijn opgeschort door de Brexit. Er is geen akkoord over de gegevensuitwisseling.
 • Andere landen: We hebben de gesprekken met Polen en Canada hervat.

 

PUB (Paiement Unique/Unieke Betaling)

Het doel van het PUB-project: één betaaldatum en één betalingswijze voor alle pensioenen die u ontvangt, ongeacht het pensioenstelsel.

Dankzij PUB betalen we sinds eind 2017 de pensioenen van de verschillende pensioenstelsels op één rekening.

Onze acties voor PUB in 2018:

 • Juli 2018: We betalen alle vergoedingspensioenen en oorlogsrenten voortaan maandelijks uit, zoals voor de andere pensioenen, en dus niet langer driemaandelijks of jaarlijks.
 • Oktober 2018: We informeren alle betrokken gepensioneerden over de vervanging van de circulaire cheque door de assignatie en over de voordelen van de storting op een bankrekening.
 • December 2018: We hebben aan alle betrokken gepensioneerden (meer dan 300 000 burgers) persoonlijk gemeld dat al hun pensioenen vanaf januari 2019 samen uitbetaald worden. Om deze gepersonaliseerde communicatie te ondersteunen, hebben we ook een website gecreëerd die specifiek gewijd is aan de unieke betaling.

 

Healthy@work: de Pensioendienst geeft om de gezondheid van zijn medewerkers

We hechten veel belang aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers! Medisoc, dat samen met de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk verantwoordelijk is voor de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid, lanceerde begin oktober 2018 het project 'Healthy@work' (gezond op het werk).

Onze acties voor Healthy@work in 2018:

 • We organiseerden een gezondheidsenquête. 580 medewerkers vertelden ons meer over hun levensstijl en gezondheidsbehoeften.
 • Op basis van deze enquête stelden we 3 informatieworkshops ‘Healthy@work’ voor: voeding, lichaamsbeweging en een beter beheer van slaap en stress.
 • Daarnaast startten we sensibiliseringsacties om onze medewerkers gezondere gewoonten aan te leren.
 • In november 2018 lanceerden we het initiatief Tutti Frutti om onze medewerkers meer fruit te laten eten: om de 2 weken krijgt elke verdieping van de Zuidertoren en elk gewestelijk kantoor een gratis mand biologisch fruit.

 

Uitvoering van het WaVa-project

Het project WaVa (afkorting van WaardenValeurs) werd bedacht in 2016. Dit project sluit aan bij een verbintenis van onze bestuursovereenkomst: onze waarden laten leven binnen de instelling om:

 • onze projecten te dragen;
 • de gewenste ondernemingscultuur te ondersteunen in onze dagelijkse werking;
 • onze medewerkers te motiveren.

De grote stappen van dit project:

 • 2016: ontwerp van het project
 • 2017: opstart van het project en denkoefening binnen de teams

  Om dit project te lanceren, hielden de verschillende departementen een denkoefening in 3 stappen:

  • Wat betekenen onze 4 waarden in je dagelijks werk?
  • Welke waarden leven het meest en het minst binnen je team en binnen de organisatie? Waarom?
  • Aan welke van de 4 waarden wil je bijzondere aandacht besteden?
 • 2018: concrete toepassing van het project en vermelding van de gekozen waarde in Crescendo voor alle medewerkers.
  Gedurende het hele jaar 2018 werd de waarde die de dienst gekozen had, opgenomen als te bereiken doelstelling in Crescendo voor elke medewerker.
   

  Wat is Crescendo precies?

  Elke medewerker van de Pensioendienst wordt jaarlijks geëvalueerd in een evaluatiecyclus die Crescendo heet (evaluatiecyclus van de federale instellingen). De toegekende vermelding op het einde van de cyclus bepaalt de evolutie van zijn loopbaan.

  In Crescendo vonden we onder andere volgende te bereiken doelstellingen:

  • WaVa - Kwaliteit-Efficiëntie: Werk afleveren dat voldoet aan onze interne kwaliteitscriteria (deadlines, procedures, overeenkomsten van de instelling en de dienst, …) en de vragen van interne en externe klanten beantwoorden, zonder tijd, middelen en energie te verspillen.
  • WaVa – Klantgerichtheid: Kwaliteitsvolle antwoorden geven: een passend, duidelijk, nauwkeurig en volledig antwoord formuleren om de burger een persoonlijke dienstverlening te bieden.
  • WaVa - Durf: Deelnemen aan een driemaandelijkse brainstorming en verbeteringen voor de werking van de dienst voorstellen.

 

APA-project (Alignment Payment Accounting)

(uniformisering, automatisering en integratie binnen het uniek elektronisch dossier van de behandeling van de teruggekeerde bedragen)

Het doel van het APA-project: de teruggekeerde betalingen verder automatiseren om:

 • de boekhouding transparanter en nauwkeuriger te maken;
 • de efficiëntie te verhogen.

Gecodeerde rekeningafschriften (coda) die ons door banken toegestuurd worden, worden nu automatisch ingegeven.

Sinds maart 2018 worden alle terugkerende betalingen en terugbetalingen van schulden beheerd via een workflow in Theseos (uniek elektronisch dossier), in alle stelsels en ongeacht de bank (behalve voor de Marokkaanse Chaabi Bank en de Nationale Bank van België).

Dit maakt het mogelijk om:

 • de teruggestorte bedragen en hun aard te zien in Theseos, wat het werk van de boekhouding en de Contactcenters vergemakkelijkt;
 • de verwerking van de teruggekomen betalingen te automatiseren (in combinatie met de invoering van een gestructureerde mededeling);
 • automatisch operationele statistieken op te maken, wat de controle van het proces verbetert.

 

FISC-project

Sinds maart 2018 sturen we u de fiscale fiches voor uw werknemers- en ambtenarenpensioenen op hetzelfde moment. Die documenten worden ook gepubliceerd in uw online dossier op mypension.be.

Op vraag van de FOD Financiën sturen we u wel nog altijd 2 aparte formulieren. Zo blijft het onderscheid tussen uw ambtenarenpensioen en uw werknemerspensioen duidelijk.

 

GDPR

Herinnert u zich uw overvolle mailbox in mei 2018 nog? De zondvloed aan mails waarin u de vraag kreeg om uw toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens? Dit was het gevolg van een wijziging van de General Data Protection Regulation (GDPR). Ook wij als Pensioendienst moeten ons aan die regels houden.

Wat is GDPR?

De Engelse term GDPR staat voor: ‘General Data Protection Regulation’. In het Nederlands wordt dat: AVG of voluit Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met deze verordening wil de Europese Unie:

 • de privacywetten van de lidstaten harmoniseren;
 • de Europese burgers bewustmaken en beschermen op het vlak van hun privacy;
 • de manier veranderen waarop organisaties omgaan met de vertrouwelijkheid van gegevens.

U vindt meer informatie op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wat is er veranderd in 2018?

Wat wel gewijzigd is: Wat niet gewijzigd is:
 • Uw rechten zijn beter beschermd.
 • De personen en organisaties die uw gegevens verwerken
  • krijgen meer verplichtingen;
  • moeten hogere administratieve boetes betalen als ze deze verplichtingen niet naleven.
 • De toezichthoudende overheid krijgt meer bevoegdheden
 • Het begrip 'privacy'.
 • Wat vroeger niet toegelaten was, blijft verboden.

 

De GDPR en de Pensioendienst

De Pensioendienst beschikt over een grote massa persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de identiteitsgegevens, loopbaangegevens, betalingsgegevens, … We moeten kunnen aantonen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze data gebruiken en hoe we ze beveiligen.

Wat doen we om te voldoen aan de GDPR?

De Pensioendienst neemt administratieve, organisatorische en technische maatregelen:

 • Om de gegevens waar we toegang toe hebben beter te beschermen, onderzoekt IT continu andere mogelijkheden, zoals:
  • versleuteling, anonimisering, pseudonimisering;
  • naleving van de principes van ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ ;
  • classificatie van gegevens;
  • ...
 • Om onze medewerkers bewust te maken van de gedragsregels voor de gegevensbescherming, hebben we:
  • opleidingssessies georganiseerd;
  • de interne dienstnota ‘Gedragsregels over de raadpleging, de verwerking en de verspreiding van persoonsgegevens’ aangepast.
 • Om u te informeren, hebben we de vermeldingen van de GDPR-wetgeving op onze briefwisseling en website aangepast.

 

Kennisportaal

Na de fusie in april 2016 vonden we het noodzakelijk om snel een digitale bibliotheek op te zetten die rechtstreeks toegang biedt tot de regelgeving van de werknemerspensioenen. Het was belangrijk dat alle medewerkers gemakkelijk informatie kon vinden over de verschillende stelsels.

Er bestond al een gelijkaardige bibliotheek voor de ambtenaren. Om deze lacune aan de werknemerszijde op te vullen, hebben we dus het project 'Kennisportaal' gelanceerd. De werkgroep werd opgericht in juli 2017 en het portaal was technisch beschikbaar in juli 2018.

Vervolgens hebben we het portaal aangevuld in 2 fasen:

 • 1e fase: we hebben de oude documenten (dienstnota’s, wetteksten, …) geselecteerd die nog altijd relevant zijn. We hebben er trefwoorden aan gekoppeld en dan hebben we die documenten toegevoegd aan de virtuele bibliotheek.
 • 2e fase: nu koppelen we trefwoorden aan de nieuwe documenten en voegen ze dan toe aan onze bibliotheek.

In 2018 konden we de 1e fase afronden en zijn we van start gegaan met de 2e fase.

 

PAN-project (Pension Account Number)

Om uw rekeningnummers efficiënter in te voeren en te controleren, zullen we de verwerking die in een aparte toepassing (DPVAB) wordt uitgevoerd, integreren in uw uniek elektronisch dossier (Theseos).

Het PAN-project is in augustus 2018 van start gegaan en zal in 2019 verder ontwikkeld worden zodra de andere elementen die verbonden zijn aan PUB in Theseos opgenomen zijn. Het PAN-project, dat eind 2019 in productie gaat, zal in 4 fasen verlopen:

 • Uw betaling op een nieuw rekeningnummer;
 • Uw rekeningnummer wijzigen of verwijderen;
 • Het beheer van zaken die we vroeger handmatig behandelden (buitenlandse rekeningen, onleesbare rekeningnummers, …);
 • Het beheer van de rekeningen voor derden.

 

Overname van de bevoegdheden van de DG Oorlogsslachtoffers

Op 1 januari 2018 nam de Pensioendienst een deel van de opdrachten van de DG Oorlogsslachtoffers over. De andere opdrachten werden overgedragen naar het Rijksarchief. Op 15 februari 2018 verhuisde het personeel van de oude Directie-generaal Oorlogsslachtoffers naar de Zuidertoren.

Om die overname van de bevoegdheden en de integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben we:

 • de informatie en formulieren van de site https://www.warvictims.fgov.be aangepast en geïntegreerd op onze website;
 • mededelingen en informatieteksten verspreid om het publiek te informeren over die wijziging en over de opdrachten van de DG Oorlogsslachtoffers;
 • de contactgegevens van de medewerkers aangepast;
 • de medewerkers van de FPD geïnformeerd over de overname van de bevoegdheden en de komst van de nieuwe collega’s.

Sinds 1 januari 2018 maakt de directie Vergoedingspensioenen en Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme deel uit van het departement Gegevensbeheer. De directie:

 • onderzoekt de rechten en kent de pensioenen toe aan de militaire oorlogsinvaliden;
 • behandelt de arbeidsongevallen van de federale ambtenaren;
 • onderzoekt de statuten van nationale erkenning en solidariteit en de pensioenen en renten aan de burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme en kent ze toe;
 • ondersteunt de politiek bij de uitwerking van de wetgeving.

Denkt u recht te hebben op voordelen, pensioenen of vergoedingen op basis van uw statuut als:

 • burgerslachtoffer van terrorisme?
 • militair?
 • burgerslachtoffer van oorlog?

Meer info over deze uitkeringen.

 

Aanpassing van de processen en van de communicatie na wettelijke aanpassingen

In 2018 waren er verschillende belangrijke wetsaanpassingen die een impact hadden op onze activiteiten. Wanneer er een wetsaanpassing is, moeten we:

 • intern onze werkwijze aanpassen (softwarewijzigingen voor de berekeningen, opleidingen voor de medewerkers die de dossiers beheren waarop de wijzigingen een invloed hebben, …);
 • extern onze communicatie en onze berichten over deze wetsaanpassingen aanpassen. We moeten u deze wijzigingen en de impact die ze op u zullen hebben, zo duidelijk mogelijk uitleggen.

Januari 2018 – Beperking tot de eenheid van loopbaan

Op 5 december 2017 verscheen een nieuwe wet over de beperking tot de eenheid van loopbaan in het Belgisch Staatsblad. Ze wijzigt de manier waarop we de pensioenen berekenen.

Concreet is een loopbaan ‘volledig’ als ze 14 040 voltijdse dagen telt, met andere woorden 45 jaren van 312 dagen (14 040 = 45 x 312). Als uw loopbaan meer dan 14 040 dagen telt en uw pensioen inging na 31/12/2018, dan moeten we in sommige gevallen bepaalde dagen schrappen bij de berekening van uw pensioenbedrag. Deze schrapping noemen we de beperking tot de eenheid van loopbaan.

Bent u met vervroegd pensioen en geniet u het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Dan moet u de wettelijke pensioenleeftijd niet meer afwachten als u voldoet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen. Deze wet vernietigd namelijk ook het verbod om met vervroegd pensioen te gaan.

Meer weten over de beperking tot de eenheid van loopbaan.

Januari 2018 – Nieuwe regels voor de gelijkgestelde niet-gewerkte perioden

Ging u met pensioen na 31 december 2018 en bevat uw loopbaan gelijkgestelde perioden (onvrijwillige werkloosheid, perioden van (pseudo-)brugpensioen, werkloosheid met bedrijfstoeslag, …)? Dan heeft deze nieuwe wet, die op 29 december 2017 in het Belgisch Staatsblad verscheen en over bepaalde gelijkgestelde niet-gewerkte perioden gaat, een impact op uw pensioen.

Meer weten over de niet-gewerkte perioden.

Juni 2018 – Verhoging van het IGO-bedrag

Op 26 juni 2018 verscheen een Koninklijk Besluit om het bedrag van de IGO te verhogen. Ontvangt u een IGO en veranderde uw persoonlijke situatie niet? Dan werd uw IGO-bedrag verhoogd vanaf juli 2018. Dit Koninklijk Besluit is de 1e verhogingsfase van de IGO om het bedrag van de armoedegrens te halen.

Meer weten over de IGO.