|
|
|

Opdracht ondersteuning en samenwerking met interne en externe partners

Wie ondersteunen we en hoe?

Externe partners ondersteunen

Extern ondersteunen we vooral de politieke beslissingen. We helpen onze ministers, parlementsleden, …, om doordachte beslissingen te nemen.

Hiervoor werken we samen met:

 • politieke partners: contacten met het kabinet, parlementaire vragen beantwoorden
 • juridische partners: arbeidshoven en -rechtbanken, Grondwettelijk hof, Hof van Cassatie, Raad van State, Hof van Justitie van de Europese Unie, de Rekenkamer voor de budgetten, …
 • instellingen: andere pensioeninstellingen, HR Rail, RSVZ, BOSA, de bemiddelingsdienst voor pensioenen, de gemeenten, …
 • sociale partners: de vakbonden, de OCMW’s, patronale organisaties, …
 • privépartners: de pers, universiteiten, studenten, …
 • Europese partners: verenigingen zoals EAPSPI of informatie-uitwisselsystemen zoals EESSI.

Concrete voorbeelden?

 • Meestal wordt na de 'Dag van de leidinggevenden' een werkgroep opgericht die een concreet project uitwerkt rond het besproken thema.
 • Als de minister van Pensioenen in de Kamer een parlementaire vraag krijgt over de pensioenen, verzamelen wij voor hem de informatie die hij nodig heeft, en sturen we hem een voorstel van antwoord.

 

Interne partners ondersteunen

Intern ondersteunen we het management en de verschillende departementen om hun werking te verbeteren en te vergemakkelijken.

Een concreet voorbeeld?

Mensgericht leiderschap is 1 van de waarden van onze instelling: we moeten rekening houden met onze medewerkers en met hun eigen ambities. Het is ook belangrijk om te kijken hoe we de oude generatie medewerkers kunnen samenbrengen met de nieuwe generatie.

We stellen dus verschillende opleidingstrajecten en initiatieven voor om het mensgericht leiderschapstraject op een ondersteunende en motiverende manier te ontwikkelen binnen onze instelling.

 • Ons opleidingsplan voorziet onder andere interne ‘In Vivo’-opleidingstrajecten voor de leidinggevenden. Via die trajecten kunnen onze leidinggevenden elkaar ontmoeten, en de problemen die ze ondervinden en de uitvoering van de goede praktijken bespreken. We nemen ook deel aan de externe trajecten van het ‘In Vivo’-team van de FOD BOSA. Elke leidinggevende of sleutelfiguur van onze instelling kan 1 of meerdere trajecten volgen.
 • In dezelfde optiek is er elk jaar de ‘Dag van de leidinggevenden’, rond een nieuw thema:
  • ‘Job- en teamcrafting’ (zelf werkbaar werk maken) in 2017;
  • ‘De kunst om al je medewerkers aan te sturen’ in 2018;
  • ‘Hoe kan ik als leidinggevende een gezondheid van mijn teamleden stimuleren' in 2019.

Meestal wordt na de 'Dag van de leidinggevenden' een werkgroep opgericht die een concreet project uitwerkt rond het besproken thema.

 

Hoe vervullen we deze opdracht?

We vervullen deze opdracht op 3 verschillende manieren.

 1. We delen onze gegevens, analyses en expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel vlak met onze partners.

  Als kenniscentrum van de pensioenen, bezorgen we hen:

  • ideeën en voorstellen op basis van onze terreinkennis;
  • actuariële studies over de budgettaire impact van de voorziene maatregelen.

  We investeren ook in technologische tools om:

  • de massa gegevens die we hebben toegankelijker en transparanter te maken;
  • ramingen, simulaties en projecties van de budgettaire impact te maken.

    

 2. We stellen ook een strategie op die samenhangt met onze visie en zorgen voor de toepassing hiervan binnen onze instelling.
 3. We communiceren alle nuttige informatie met elke doelgroep (burgers, pers, andere instellingen, medewerkers, …) dankzij verschillende communicatiekanalen.