|
|
|

Het departement Pensioenbetalingen

Zodra het departement Pensioenrechten het initieel recht op een pensioen of op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) toekent, of na herziening van dit recht, komt het departement Pensioenbetalingen in actie.
 

Wat is de rol van het departement Pensioenbetalingen?

Voor de betaalbaarstelling

Het departement bepaalt het nettobedrag dat effectief betaald zal worden aan de burger na de berekening van de wettelijke (sociale en fiscale) afhoudingen, maar ook rekening houdend met tal van andere factoren zoals de gezinssituatie (fiscale situatie), de beroepssituatie (voortzetting van een activiteit), de cumulatie met een andere uitkering, ...

Na de betaalbaarstelling

Het departement komt tussen na de betaalbaarstelling van het pensioen of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), naargelang de gebeurtenissen die zich voordoen in de situatie van de gepensioneerde tijdens de betalingscyclus: evolutie van de fiscale situatie, overlijden, cumulatie met een beroepsactiviteit, wijziging van het rekeningnummer, beslagleggingen, ...

 • Contacten met de burger: het departement Pensioenbetalingen informeert burgers die een pensioen ontvangen en beantwoordt al hun vragen.
 • Recuperatie van schulden: als een gepensioneerde voor een bepaalde periode te veel ontvangen heeft van de Pensioendienst, vordert het departement Pensioenbetalingen de ten onrechte ontvangen bedragen terug.

  Voorbeelden:

  • een overschrijding van de toegelaten beroepsinkomsten;
  • een verblijf in het buitenland van meer dan 29 dagen in 1 jaar waardoor de IGO geschorst wordt;
  • een verkeerde aangifte;
  • ...

 • Beslaglegging: het departement legt beslag op het pensioen in geval van een betalingsachterstand bij de FOD Financiën of tegenover een kredietgever die contact opgenomen heeft met de FPD om zijn geld terug te vorderen.
 • Preventie van sociale fraude: het departement voert controles uit om sociale fraude en schuldcreatie te vermijden:
  • beroepsinkomsten;
  • levensbewijzen voor betalingen naar het buitenland;
  • ...

 

Hoe ziet de structuur van het departement Pensioenbetalingen eruit?

Na de fusie tussen de RVP en de PDOS in 2016 en na de lancering van het daarbij horende project “Unieke Betaling” (PUB) had het departement nood aan een nieuwe organisatiestructuur die sinds oktober 2018 van kracht is.

4 onderling verbonden directies

Het nieuwe departement Pensioenbetalingen is het resultaat van de fusie van de oude departementen ‘Betalingen ambtenaren’ en ‘Betalingen werknemers/zelfstandigen’. Voor de uitwerking van deze nieuwe organisatiestructuur werd in het bijzonder rekening gehouden met de dienstverlening aan de burger, maar ook met de efficiëntie en eenvormigheid van de onderlinge processen.

Het departement bestaat uit 4 grote directies:

De directie Pensioenbeheer/Gestion des pensions telt 4 polyvalente en zelforganiserende teams die zorgen voor:

 • het beheer van de overlevings- en wezenpensioenen van het ambtenarenstelsel;
 • het beheer van de ambtenarenpensioenen die overgenomen zijn van kleine instellingen (bijvoorbeeld bepaalde gemeenten);
 • de controle van de inkomsten uit beroepsactiviteiten;
 • de aanpassing van de bedragen van de rechten van ambtenaren aan de cumulregels en perequatie.

De directie Betalingen/Paiements telt 16 polyvalente en zelforganiserende teams die naast de teamspecifieke taken, ook ingeschakeld worden voor de uitvoering van transversale taken.

 • De taken binnen de ‘Betaalvoorwaarden’:
  • beheer van de veranderingen inzake de betaalwijze of van het rekeningnummer;
  • controle van de verblijfsvoorwaarden voor de IGO en de levensbewijzen voor de gepensioneerden die in het buitenland verblijven;
  • beheer van de gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op de betaling (overlijden, scheiding, hertrouw, gevangenschap, schrapping door de gemeente waar de gepensioneerde verblijft, …);
  • beheer van derden: voorlopige bewindvoerders en rechthebbenden;
  • beheer van de teruggekeerde betalingen.

    

 • De taken binnen de ‘Sociale en fiscale inhoudingen’:
  • beheer van de gegevens waarmee de ZIV- (ziekte- en invaliditeitsverzekering) en solidariteitsbijdrage of de vrijstelling van deze bijdragen berekend kan worden;
  • beheer van de fiscale gegevens waarmee de bedrijfsvoorheffing berekend kan worden;
  • opmaak en correctie van de fiscale fiches;
  • terugbetaling van de ZIV- en solidariteitsbijdragen die op kapitaal of extralegale voordelen geheven worden.

    

 • De taken binnen de ‘Schulden en saldi’:
  • regularisatie van de verschuldigde bedragen;
  • berekening en recuperatie van de onterecht betaalde bedragen;
  • opvolging van de vragen tot kwijtschelding;
  • beheer van de beslagnames voor rekening van derden;
  • beheer van de reservaties op vraag van andere openbare instellingen die voorschotten op pensioenen gegeven hebben (OCMW, RVA, …).

 

De directie Contactcenter Betalingen telt 8 polyvalente en zelforganiserende teams die zorgen voor:

 • de behandeling van vragen over de betalingen via de verschillende communicatiekanalen;
 • de opmaak van de betalingsattesten;
 • de opmaak en verzending van de attesten om het sociaal tarief te krijgen.

 

De directie Strategie, Projecten en Coördinatie:

 • beheert alle projecten van het departement Pensioenbetalingen;
 • implementeert de verschillende strategische programma’s en projecten, en zorgt voor de opvolging ervan;
 • coördineert de communicatienetwerken tussen de diensten;
 • coördineert het opleidingsnetwerk van de medewerkers;
 • zorgt voor het operationeel beheer (opvolging van de prestatie-indicatoren, meting van de werklast, operationele doelstellingen, kennisbeheer, ...).

 

De eerste 3 directies zijn per taalrol opgedeeld.

 

Organigram

Visuele weergave van de structuur van het departement Pensioenbetalingen