|
|
|

Het departement Pensioenrechten

Wat is de rol van het departement Pensioenrechten/Droits de pension?

Het departement Pensioenrechten/Droits de pension heeft 3 grote taken:

  • De burger informeren en zijn vragen beantwoorden. Dit is de opdracht van onze medewerkers die in de contactcenters en in de Pensioenpunten werken. U hebt het ongetwijfeld gemerkt: in politieke kringen wordt de laatste jaren regelmatig gediscussieerd over pensioenen en we krijgen dus veel en gevarieerde vragen. Om die vragen te beantwoorden, moeten we veel middelen inzetten. Dit is echt werk voor experten met een grondige kennis van de pensioenmaterie en goede communicatievaardigheden. De vragen zijn vaak heel gedetailleerd, want de antwoorden op basisvragen staan op onze website en op mypension.be.
  • De toekomstige pensioenen van burgers die ouder zijn dan 57 jaar ramen. Is een raming via mypension.be niet mogelijk? De dossierbeheerder zal de loopbaan controleren en in orde brengen, en daarna de pensioenraming maken.
  • De werknemerspensioenen, de ambtenarenpensioenen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) berekenen en toekennen.

 

Wat is de structuur van het departement?

Sinds 1 januari 2018 is het administratief beheer van de toekenningsdiensten werknemerspensioenen en ambtenarenpensioenen samengevoegd.

Om de samenwerking te vergemakkelijken, los van de taal en het pensioenstelsel, werd een gemeenschappelijke management board opgericht voor de departementen Pensioenrechten en Droits de Pension. De al bestaande expertisecel voor de toekenningsdepartementen werknemerspensioenen werd ook verder uitgebreid met onder andere experten ambtenarenpensioenen en herdoopt tot 'Strategie en Processen'.

Management board

De management board dient als overleg- en beslissingsforum voor de departementen Pensioenrechten en Droits de Pension en behandelt alle thema’s die de departementen gezamenlijk aanbelangen, van operationele thema’s zoals interpretatiewetgeving of werklastmeting tot meer strategische thema’s als de projectportfolio. Het doel van de management board is om tot een uniforme werkwijze binnen de departementen en een gedeelde visie over de toekomst van de departementen te komen.

 

Cel Strategie en Processen

De cel ‘Strategie en Processen’ is een gemeenschappelijke dienst van de departementen en bestaat dus uit vertegenwoordigers van zowel de verschillende taalrollen (Nederlandstalig en Franstalig), als de verschillende pensioenstelsels (werknemers en ambtenaren).

Deze dienst ondersteunt en adviseert het management bij de uitwerking en uitvoering van een gemeenschappelijke toekomstvisie voor de 2 departementen. Hiervoor is de dienst verantwoordelijk voor:

  • de opvolging van de projectportfolio;
  • de effectieve implementatie van verschillende strategische programma’s en projecten;
  • de uitrol en coördinatie van het kennismanagement en procesmanagement binnen het departement.

 

Ramingen van de pensioenen

U kunt op elk ogenblik van uw loopbaan uw pensioenleeftijd en pensioenbedrag simuleren op mypension.be. Hiervoor hebt u enkel uw eID en een kaartlezer nodig.

Bent u ouder dan 57 jaar en kunt u uw raming niet zien op mypension.be? Dan kunt u een raming aanvragen. De dienst ramingen kijkt eerst uw loopbaan na en zet ze in orde als dat nodig is. Daarna maakt de dienst de raming op en stuurt hij die naar u.

 

Toekenning van de pensioenen

Onze medewerkers in de regionale kantoren zorgen voor de berekening en toekenning van de pensioenen en de IGO. In de regionale kantoren werken zowel experten van het werknemersstelsel als experten van het ambtenarenstelsel. Enkel in Turnhout en Antwerpen werken er alleen experten van het werknemersstelsel.

Dankzij de inspanningen en expertise van de medewerkers en de verdere evolutie van onze tools zal het departement nog efficiënter worden en nog beter kunnen voldoen aan uw verwachtingen.

Het departement heeft ook een centrale dienst voor:

  • de berekening en de toekenning van de pensioenen voor werknemers die in het buitenland wonen of die in België wonen, maar in het buitenland gewerkt hebben (BIO - Bureau voor internationale overeenkomsten);
  • de berekening en de raming of de toekenning van ambtenarenpensioenen die niet in regionale kantoren gedaan worden, de speciale pensioenen voor ambtenaren, en de regularisatie van de studiejaren voor ambtenaren;
  • de herzieningen van de pensioenen en de toekenning van de voorlopige rechten voor werknemers.

 

Infopunten

Meer info nodig? Contacteer ons:

 

Organigram

Visuele weergave van de structuur van het departement Pensioenrechten