|
|
|

De Raad voor uitbetaling van de voordelen

Opdracht

De Raad voor uitbetaling van de voordelen (de Raad) neemt beslissingen over alle vragen om kwijtschelding van terugvordering van alle bedragen die de Pensioendienst ten onrechte betaalde.

De Raad beslist ook over de aanvraag om geheel of gedeeltelijk af te zien van sancties tegenover de gepensioneerden die de regels van hun toegelaten beroepsactiviteit niet hebben nageleefd.

 

Werking

  • De beslissingen worden genomen bij ten minste 2/3 meerderheid van de betrokken aanwezige leden.
  • De beslissingen worden genomen bij 2/3 van de aanwezige leden bij terugvordering van onverschuldigde bedragen of bij gewone meerderheid in geval van een sanctie.
  • De Raad werkte een intern reglement uitgewerkt waarbij de beslissing over sommige soorten schulden worden gedelegeerd aan de administrateur-generaal onder voorbehoud van bekrachtiging.
  • Elke vertegenwoordiging is bevoegd voor de verzakingen aan sancties en schulden in het eigen stelsel.
  • De Voorzitter, Regeringscommissaris en de afgevaardigde van de minister van Financiën zijn niet stemgerechtigd.

 

Samenstelling

De Raad bestaat uit:

  • een onafhankelijke voorzitter benoemd door de Koning voor 7 jaar met een vernieuwbaar mandaat;
  • zes leden die het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst vertegenwoordigen;
  • zes leden die de Beheerraad van het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen vertegenwoordigen;
  • zes leden die zijn aangewezen door de Minister van pensioenen.

De huidige samenstelling van de Raad voor uitbetaling van de voordelen.