|
|
|

Begrafenisvergoeding

Wat is een begrafenisvergoeding?

Een begrafenisvergoeding is een bedrag dat de federale overheid betaalt na het overlijden van een gepensioneerde ambtenaar of van een gepensioneerd lid van de Spoorwegen.

Het bedrag dient om een deel van de kosten voor de begrafenis of uitvaart te vergoeden.

De gepensioneerde droeg zelf bij voor deze vergoeding, door de maandelijkse 'inhouding begrafenisvergoeding' van 0,5 % op het rustpensioen. 

Andere pensioenen (overlevings-, vergoedings- of koloniale pensioenen) geven geen recht op een begrafenisvergoeding.

Uitzondering: overlevingspensioenen berekend op basis van het pensioen van medewerkers van de VRT en van mandatarissen van de provincie Oost-Vlaanderen geven wel recht op een begrafenisvergoeding.

Kreeg de gepensioneerde ambtenaar zijn pensioen van een andere instelling dan de Pensioendienst? Dan moet u contact nemen met deze instelling voor de uitbetaling van een begrafenisvergoeding.

 

Wie heeft recht op de begrafenisvergoeding

De begrafenisvergoeding gaat in de eerste plaats naar de huwelijkspartner.

Op voorwaarde dat het huwelijkspaar op het moment van het overlijden:

 1. nog gehuwd was ;
  en
 2. nog officieel samenwoonde (niet gescheiden van tafel en bed).

Als de huwelijkspartners in verschillende rusthuizen wonen, heeft de langstlevende partner wel recht op de vergoeding.

Is er geen huwelijkspartner?

Dan gaat de begrafenisvergoeding naar de erfgenamen in rechte lijn:

 • Ouders
 • Kinderen
 • Kleinkinderen

Zijn er geen erfgenamen?

Dan komt iedereen in aanmerking die kan bewijzen dat die de begrafeniskosten betaald heeft.

Hoeveel bedraagt de begrafenisvergoeding

Begrafenisvergoeding voor de huwelijkspartner en erfgenamen in rechte lijn

Voor de huwelijkspartner en erfgenamen in rechte lijn komt de begrafenisvergoeding overeen met het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen van de overledene.

Dit bedrag is wettelijk maximaal 2 801,11 EUR op 01/01/2020.

Begrafenisvergoeding voor andere erfgenamen of personen

Voor andere erfgenamen of personen die de begrafeniskosten betaald hebben, komt de begrafenisvergoeding overeen met de werkelijke kosten, maar de begrafenisvergoeding wordt wel beperkt tot het laatste brutomaandbedrag van het rustpensioen van de overledene.

Ook dit bedrag is wettelijk maximaal 2 801,11 EUR op 01/01/2020.

Wanneer en hoe vraag ik de begrafenisvergoeding aan?

De huwelijkspartner hoeft normaal gezien niets te doen.

U bent niet de huwelijkspartner van de overledene? Alle andere personen, ook de erfgenamen in rechte lijn, moeten sowieso de begrafenisvergoeding aanvragen.

 

Kreeg de overledene een ambtenarenpensioen?

Dien uw aanvraag in binnen de 10 jaar na het overlijden:

Vraag hier de begrafenisvergoeding aan.

Welke documenten moet ik toevoegen?

 • Een kopie van de overlijdensakte waarin de geboortedatum en de burgerlijke staat van de overledene vermeld wordt;
  en
 • Eén van de volgende documenten:
  • een attest van erfopvolging afgeleverd door de Ontvanger van het Registratiekantoor waar de nalatenschap aangegeven wordt;
   of
  • een onderhands attest opgemaakt door een notaris (al dan niet belast met de boedelverdeling) waarin de hoedanigheid van de erfgenamen vermeld wordt;
   of
  • een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris.

Als u met meerdere erfgenamen bent (bv. meerdere kinderen of kleinkinderen van de overledene), dan moet u één erfgenaam machtigen om de begrafenisvergoeding te ontvangen (formulier "Volmachten voor het ontvangen van de begrafenisvergoeding"). Deze machtiging moet ondertekend worden door iedere lastgever en er moet een fotokopie van de voorzijde van de identiteitskaart van iedere lastgever bijgevoegd worden.

Bent u geen erfgenaam, maar hebt u wel de begrafeniskosten betaald? Dan moet u ook een kopie van de facturen van de begrafeniskosten toevoegen. Deze facturen moeten op naam staan van de persoon of de instelling die de kosten betaald heeft (de vermelding "Successie van" of "Aan de erfgenamen" wordt niet aanvaard!) en moeten door de leveranciers "voor voldaan" ondertekend zijn.

 

Kreeg de overledene een pensioen van de Spoorwegen?

Stuur uw aanvraag voor een begrafenisvergoeding binnen de 12 maanden na het overlijden naar:

HR Rail
10-03 kantoor H-HR.441
Frankrijkstraat 89
1060 Brussel (tel.: +32 2 525 35 07)

Welke documenten moet ik toevoegen?

 • een kopie van de overlijdensakte;
 • een kopie van de betaalde factuur of een betaalbewijs;
 • het rekeningnummer waarop de betaling moet worden verricht.

Stuur nooit de originele facturen op. Die hebt u nodig voor de aangifte van nalatenschap.

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!