|
|
|

Hoe vraag ik mijn pensioen aan?

Moet ik een aanvraag indienen voor …

Mijn rustpensioen?

 • U moet geen pensioenaanvraag indienen als u:
  1. met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar, 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030);
  2. en
  3. gewerkt hebt als werknemer of zelfstandige in België;
  4. en
  5. 13 maanden vóór uw wettelijke pensioenleeftijd in België woont.
    

  Op mypension.be kunt u zien of het onderzoek naar uw pensioenrecht gestart is.
   

 • In alle andere gevallen moet u een aanvraag indienen. Eén aanvraag volstaat, zelfs als u:
  • gewerkt hebt in verschillende stelsels (werknemer, zelfstandige of ambtenaar);
  • of
  • verschillende pensioenen aanvraagt (rustpensioen, pensioen van uit de echt gescheiden huwelijkspartner, overlevingspensioen, …).

 

Belangrijke opmerkingen als u ambtenaar bent:

 • Als u met pensioen gaat wegens lichamelijke ongeschiktheid, moet u niets doen. Uw werkgever en de Pensioendienst worden automatisch verwittigd.
 • Ethias beheert het pensioendossier van sommige ambtenaren. Als uw pensioendossier door Ethias wordt beheerd, moet u zich tot uw werkgever te wenden. U weet niet zeker of Ethias uw dossier beheert? Contacteer dan de HR-dienst van uw instelling.

 

Een overlevingspensioen of een overgangsuitkering?

U bent de langstlevende huwelijkspartner?

 • U moet geen aanvraag indienen als uw overleden huwelijkspartner:
  • gepensioneerd was;
  • of
  • afgezien had van zijn pensioen;
  • of
  • als de Pensioendienst zijn pensioenrechten aan het onderzoeken was.

  De Pensioendienst start de procedure voor de berekening van uw overlevingspensioen automatisch op. We worden namelijk automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden van personen die in België wonen.

  Als uw huwelijkspartner in het buitenland woonde, moet u ons wel zelf van het overlijden op de hoogte brengen.
  We zetten dan de uitbetaling van zijn rustpensioen stop en onderzoeken uw recht op een overlevingspensioen.

  Als uw huwelijkspartner een gepensioneerde ambtenaar was, dan hebt u ook recht op een begrafenisvergoeding.

   

 • U moet een aanvraag voor een overlevingspensioen indienen als:
  1. uw huwelijkspartner nog niet gepensioneerd was
  2. en
  3. nog geen pensioenaanvraag had ingediend.

 

Opgelet! U moet uw aanvraag binnen de 12 maanden na het overlijden indienen opdat uw overlevingspensioen of overgangsuitkering kan ingaan tijdens de maand van het overlijden of de maand erop. Als u deze termijn niet naleeft, dan zal uw overlevingspensioen of overgangsuitkering ingaan in de maand die volgt op uw aanvraag. De overgangsuitkering kan definitief verloren gaan door zijn tijdelijke karakter.

 

U bent de ex-huwelijkspartner van een overleden ambtenaar?

U moet een aanvraag indienen in de 2 volgende gevallen:

 • als uw ex-huwelijkspartner nog niet gepensioneerd was;
 • of
 • als u niet de enige rechthebbende bent.

Opgelet! Is er ook een langstlevende huwelijkspartner die recht heeft op het overlevingspensioen? Dan moet u uw aanvraag indienen binnen de 12 maanden na het overlijden van uw ex-huwelijkspartner, anders verliest u uw rechten op het overlevingspensioen van de uit de echt gescheiden huwelijkspartner.

U bent de wees van een ambtenaar:

U moet een aanvraag voor een wezenpensioen indienen in de 2 volgende gevallen:

 • als u ouder dan 18 jaar bent;
 • of
 • als u niet de enige gerechtigde bent.

Wanneer heeft een wees recht op een overlevingspensioen?

 

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)?

U moet meestal geen aanvraag indienen voor een IGO aangezien we automatisch uw dossier onderzoeken als u:

 • een pensioen aanvraagt in België;
 • of
 • een pensioen ontvangt in België (opgelet, als u enkel een ambtenarenpensioen ontvangt, moet u een aanvraag indienen);
 • of
 • een uitkering voor personen met een handicap krijgt en u de wettelijk pensioenleeftijd bereikt;
 • of
 • een leefloon ontvangt en u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

U moet een aanvraag voor een IGO indienen in alle andere gevallen, bijvoorbeeld als u gepensioneerd bent en uw inkomen daalt.

 

Hoe moet ik mijn aanvraag indienen?

U woont momenteel in België

Als u in België woont dan kunt u uw pensioenaanvraag op verschillende manieren indienen:

 • online via pensioenaanvraag.be of mypension.be;
  Via deze vereenvoudigde procedure kunnen we uw aanvraag sneller verwerken. Nadat u uw online aanvraag ingediend hebt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Druk ze af en bewaar ze als bewijs.
 • bij het gemeentebestuur van woonplaats;
 • bij de Pensioendienst: ga naar een Pensioenpunt.

Coronavirus: Hoe kan ik mijn pensioen of IGO aanvragen?

mypension.be en pensioenaanvraag.be blijven de snelste en meest efficiënte manieren om uw pensioen of IGO aan te vragen.

Voortaan aanvaarden wij ook telefonisch pensioenaanvragen via de Pensioenlijn 1765. Bel 1765, kies Nederlands, en druk 3 en 1.

U woont momenteel in het buitenland

 • U woont in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland:
  • Als u recht hebt op een pensioen in het land waar u woont, dien dan uw Belgische pensioenaanvraag in bij de pensioeninstelling van dat land. De buitenlandse instelling zal ons uw aanvraag bezorgen als u meldt dat u in België gewerkt hebt.
  • U hebt geen recht op een pensioen in het land waar u woont, maar wel in andere landen van de EER? Dien dan uw aanvraag in in het laatste land van de EER waar u gewerkt hebt. Vermeld bij de aanvraag uitdrukkelijk dat u geen recht hebt op een pensioen in het land waar u woont. Adressen van de pensioeninstellingen van de Europese Economische Ruimte.

 • U woont in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten:
  Dien dan uw pensioenaanvraag in bij de pensioeninstelling van het land waar u woont. Deze instelling zal ons uw aanvraag bezorgen.

 • U woont in een land dat geen bilaterale overeenkomst met België  afgesloten heeft, maar u hebt bijdragen betaald in een land van de EER of in Zwitserland:
  Dien uw Belgische pensioenaanvraag in in het laatste land van de EER (of, als dat voor u geldt, in Zwitserland) waar u bijdragen betaald hebt. Deze instelling zal ons uw aanvraag bezorgen.

 • In alle andere gevallen stuurt u uw aanvraag, per aangetekende brief naar de Pensioendienst:

  Federale Pensioendienst
  Zuidertoren
  Bureau voor internationale overeenkomsten
  Europaesplanade 1
  1060 Brussel
  België

  Weigert de buitenlandse instelling uw aanvraag te ontvangen? Stuur uw aanvraag voor een Belgisch pensioen dan naar de Federale Pensioendienst.

 

Wanneer moet ik mijn pensioenaanvraag indienen?

 • Ten vroegste 12 maanden voor de ingangsdatum van uw pensioen.
 • Ten laatste de maand voor de ingangsdatum van uw pensioen.

 

Ik heb mijn aanvraag ingediend. Wat nu?

U hoeft zelf niets te doen:

 1. Als we nog bijkomende inlichtingen nodig hebben, sturen we u een vragenlijst die u moet invullen.
 2. Van zodra uw pensioendossier volledig is, berekenen we uw pensioen.
 3. U krijgt een gedetailleerd overzicht van de berekening van uw pensioenbedrag.

 

Wat moet ik doen nadat ik de berekening van mijn pensioen gekregen heb?

 • U gaat akkoord met het meegedeelde bedrag van uw pensioen?

  Perfect, uw pensioen wordt automatisch uitbetaald op de voorziene datum. Een aantal dagen vóór de uitbetaling van het pensioen vindt u het gedetailleerde bedrag terug op mypension.be.

  Opgelet! Hou rekening met de volgende punten:
 • U gaat niet akkoord met het meegedeelde bedrag van uw pensioen?

  • U vindt uw pensioenbedrag te laag en wilt blijven werken?
    
   Deel ons mee dat u op een later tijdstip met pensioen wil gaan. We zullen u dan een nieuwe pensioenbeslissing bezorgen met een aangepast bedrag.

   Als u werknemer bent, bent u niet verplicht om met pensioen te gaan op de wettelijke pensioenleeftijd.

  • U betwist de berekening van uw pensioen?

   • Als u niet akkoord gaat, raden we u aan om eerst contact op te nemen met uw dossierbeheerder omdat we een eventuele vergissing zo sneller kunnen rechtzetten.
   • Als u, na overleg met uw dossierbeheerder, meent dat er nog altijd een vergissing is, dan kunt u een klacht indienen. Deze klacht zal dan onderzocht worden door onze dienst Klachtenbeheer die u hierover zal informeren.

    U kunt binnen de 3 maanden na de ontvangst van de beslissing ook aangetekend een verzoekschrift sturen naar de griffie van:
    • de Arbeidsrechtbank (als u een werknemerspensioen hebt);
    • de Rechtbank van eerste aanleg (als u een ambtenarenpensioen hebt).


    Als u een klacht of verzoekschrift indient, dan wordt de betaling van uw pensioen niet geschorst.

 

Ik heb nog een vraag over de berekening...

 • Bekijk uw pensioendossier op mypension.be.
  of
 • Bel de dienst die uw pensioen berekende via de gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit buitenland):
  1. Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
  2. Druk op "1" voor Nederlands;
  3. Druk nog eens op "1";
  4. Geef de 4 cijfers in die u linksboven op uw kennisgeving vindt.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!