|
|
|

Gewaarborgd minimumpensioen

Onlangs kondigde de minister van Pensioenen een voorstel aan voor het minimumpensioen. Zolang dit plan niet omgezet is in nieuwe wetgeving, kunnen we u hier nog niet verder over informeren. Het heeft dus geen zin om ons hierover te contacteren.
 

Zodra er nieuwe wetgeving is:

 • versturen we onze nieuwsbrief (schrijf u dus snel in!);
 • passen we onze website en mypension.be aan;
 • passen we de nieuwe wetgeving automatisch toe op uw pensioen. U moet zelf niets doen.

Dit geldt ook voor:

Als we uw rust- of overlevingspensioen berekenen, dan kunnen we uw pensioenbedrag optrekken tot een gewaarborgd minimumbedrag onder bepaalde voorwaarden. We doen dit als uw pensioenbedrag lager is dan een bepaald minimumbedrag.

 

Wanneer heb ik recht op het gewaarborgd minimumrustpensioen en hoe wordt het berekend?

Om te bepalen of u recht hebt op het gewaarborgd minimumrustpensioen, houden we rekening met:

 1. de duur van uw loopbaan;
  en
 2. het aantal gewerkte dagen voor elk kalenderjaar van uw loopbaan.

 

Deze voorwaarden verschillen naargelang u recht hebt op het gewaarborgd minimumpensioen op basis van een:

 • loopbaan enkel als werknemer;
  of
 • gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige.

 

Voor elk gewaarborgd minimumpensioen zijn er 2 criteria:

 • het voltijds gewaarborgd minimumpensioen;
  en
 • het deeltijds gewaarborgd minimumpensioen.

 

We berekenen uw recht op het gewaarborgd minimumpensioen op basis van het criterium waaraan u voldoet.

Als u uw studiejaren afkoopt, dan tellen we deze niet mee om te bepalen of u die voorwaarden vervult.
 

Ik ben werknemer

Om te voldoen aan de voorwaarden van het voltijds gewaarborgd minimumpensioen, moet u bewijzen:  

 • dat u een loopbaan van minstens 30 jaar hebt;
  en
 • dat elk van die loopbaanjaren minstens 208 dagen telt.

Vervult u deze voorwaarden? Dan berekenen we uw voltijds gewaarborgd minimumpensioen door het bedrag voor een volledige loopbaan te vermenigvuldigen met uw loopbaanbreuk als werknemer.

Voor deze berekening houden we niet alleen rekening met de loopbaanjaren van minstens 208 dagen, maar ook met die van minstens 52 dagen.

Voorbeeld:

Als Els haar loopbaan 30 voltijdse jaren (312 dagen per jaar), 10 halftijdse jaren (156 dagen per jaar) en 2 jaren met minieme tewerkstelling (20 dagen per jaar) telt, dan voldoet ze aan het voltijds gewaarborgd minimumpensioen omdat ze minstens 30 jaren van minstens 208 dagen bewijst.

We berekenen dan haar gewaarborgd minimumpensioen door het gewaarborgd minimumbedrag voor een volledige loopbaan te vermenigvuldigen met haar loopbaanbreuk van 40/45 (haar loopbaan telt 40 jaar van minstens 52 dagen).

Om te voldoen aan de voorwaarden van het deeltijds gewaarborgd minimumpensioen, moet u bewijzen:

 1. dat u een loopbaan van minstens 30 jaar hebt;
  en
 2. dat elk van die loopbaanjaren minstens 156 dagen telt.

Vervult u deze voorwaarden? Dan berekenen we uw deeltijds gewaarborgd minimumpensioen door het bedrag voor een volledige loopbaan te vermenigvuldigen met uw loopbaanbreuk als werknemer.

Opgelet: in tegenstelling tot de berekening van het voltijds gewaarborgd minimumpensioen, houden we voor de berekening van de breuk rekening met al uw dagen als werknemer:

 • uw gewerkte dagen;
  en
 • de gelijkgestelde dagen van uw loopbaan.

Voorbeeld:

Als Els haar loopbaan bestaat uit 5 voltijdse jaren (312 dagen per jaar), 10 deeltijdse jaren aan 4/5 (250 dagen per jaar) en 20 halftijdse jaren (156 dagen per jaar), dan voldoet ze niet aan het voltijds gewaarborgd minimumpensioen omdat ze geen 30 jaar van minstens 208 dagen bewijst (enkel 5 + 10 = 15 jaar).

Ze voldoet wel aan het deeltijds gewaarborgd minimumpensioen omdat ze minstens 30 jaar van minstens 156 dagen (5 + 10 + 20 = 35 jaar) bewijst.

We berekenen haar gewaarborgd minimumpensioen als volgt: we vermenigvuldigen het gewaarborgd minimumbedrag voor een volledige loopbaan met haar loopbaanbreuk waarbij:

  • de teller bestaat uit alle bewezen dagen als werknemer namelijk 7 180 dagen (= (5 x 312 dagen) + (10 x 250 dagen) + (20 x 156 dagen));
   en
  • de noemer bestaat uit het maximaal aantal dagen dat een werknemerspensioen kan bevatten, namelijk 14 040 (= 45 x 312 dagen).

Ik heb een gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige

We berekenen een gemengd gewaarborgd minimumpensioen als:

 1. uw loopbaan als werknemer niet voldoet aan de voorwaarden voor het gewaarborgd minimumpensioen als werknemer;
  en
 2. uw loopbaan ook perioden als zelfstandige in hoofdberoep bevat bovenop uw loopbaan als werknemer.

Om te voldoen aan de voorwaarden van het voltijds gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan, moet u bewijzen dat:

 1. u een loopbaan als werknemer en zelfstandige hebt;
  en
 2. elk van die loopbaanjaren als werknemer minstens 208 dagen telt;
  en
 3. de som van de loopbaanjaren als werknemer en de loopbaanbreuk als zelfstandige minstens 30 jaar bedraagt.

We tellen uw loopbaanbreuk als zelfstandige alleen mee om te kijken of u er recht op hebt, maar niet voor de berekening van het bedrag.

Voorbeeld:

Pascal heeft als werknemer gewerkt van 1980 tot en met 2005. Elk jaar van zijn loopbaan telt 312 dagen. Hij bewijst dus 26 jaren als werknemer.

Hij heeft als zelfstandige in hoofdberoep gewerkt van 2006 tot en met 2017. Zijn loopbaanbreuk is 12/45.

Hij bewijst een gemengde loopbaan van 38 geldige jaren voor de opening van het recht op het voltijds gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan.

Voor de berekening van zijn gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan gebruiken we enkel zijn werknemersloopbaan, namelijk 26 jaren.

Vervult u deze voorwaarden? Dan berekenen we uw voltijds gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan door het bedrag voor een volledige loopbaan alleen te vermenigvuldigen met uw loopbaanbreuk als werknemer. Uw rustpensioen als werknemer mag niet lager zijn dat dit berekende bedrag.

Voor deze berekening tellen we niet alleen de loopbaanjaren van minstens 208 dagen mee, maar ook met alle jaren van minstens 52 dagen.  

Om te voldoen aan de voorwaarden van het deeltijds gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan, moet u bewijzen dat:

 1. u een loopbaan als werknemer en zelfstandige hebt;
  en
 2. elk van die loopbaanjaren als werknemer minstens 156 dagen telt;
  en
 3. de som van de loopbaanjaren als werknemer en de loopbaanbreuk als zelfstandige minstens 30 jaar bedraagt.

We nemen uw loopbaan als zelfstandige alleen in aanmerking om te kijken of u er recht op hebt, maar niet voor de berekening van het bedrag.

Vervult u deze voorwaarden? Dan berekenen we uw deeltijds gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan door het bedrag voor een volledige loopbaan alleen te vermenigvuldigen met uw loopbaanbreuk als werknemer. Uw rustpensioen als werknemer mag niet lager zijn dat dit berekende bedrag.

Opgelet: in tegenstelling tot de berekening bij het voltijds gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan, houden we voor de berekening van de breuk rekening met al uw dagen als werknemer:

 • uw gewerkte dagen;
  en
 • de gelijkgestelde dagen van uw loopbaan.

Ik ben ambtenaar

U hebt recht op het gewaarborgd minimum als u met pensioen bent omwille van:

 • de leeftijdsgrens of dienstanciënniteit;
 • lichamelijke ongeschiktheid.

Opgelet: U krijgt het gewaarborgd minimumbedrag alleen voor een pensioen uit een hoofdambt (dus als u minstens halftijds werkt als ambtenaar).

Onderstaande pensioenen geven geen recht op een gewaarborgd minimum:

 • een pensioen uit een bijambt;
 • een uitgesteld pensioen;
 • een onmiddellijk pensioen zonder 20 dienstjaren die meetellen voor uw pensioen (de diplomabonificatie en andere perioden die gelden als nuttige ervaring tellen niet mee).

We berekenen het gewaarborgd minimumpensioen op basis van:

 1. de reden van uw pensionering:
  • leeftijdsgrens of dienstanciënniteit
  • lichamelijke ongeschiktheid
 1. uw burgerlijke staat:
  • gehuwd
  • alleenstaand.

 

Wanneer heb ik recht op het gewaarborgd minimumoverlevingspensioen en hoe wordt het berekend?

Om te bepalen of u recht hebt op het gewaarborgd minimumoverlevingspensioen, houden we rekening met:  

 1. de duur van de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner;
  en
 2. het aantal dagen tewerkstelling voor elk kalenderjaar van die loopbaan.

We maken ook een onderscheid tussen:

 • het gewaarborgd minimumpensioen enkel op basis van de loopbaan als werknemer van uw overleden huwelijkspartner;
  en
 • het gewaarborgd minimumpensioen op basis van zijn/haar gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige.

De voorwaarden zijn dezelfde als deze van het gewaarborgd minimumrustpensioen en bepalen de manier waarop we uw recht op het gewaarborgd minimum overlevingspensioen berekenen.

Het begrip volledige loopbaan voor het overlevingspensioen komt overeen met het aantal jaren tussen:

 1. het jaar van de 20e verjaardag van uw huwelijkspartner;
  en 
 2. het jaar vóór zijn/haar overlijden.

De breuk van het overlevingspensioen wordt als volgt bepaald: de noemer komt overeen met het aantal jaren tussen:

 • het jaar van de 20e verjaardag van uw huwelijkspartner
  en
 • het jaar vóór het overlijden.
   

Ik heb een overlevingspensioen als werknemer

Om te voldoen aan de voorwaarden van het voltijds gewaarborgd minimumoverlevingspensioen als werknemer moet de loopbaan als werknemer van uw overleden huwelijkspartner dezelfde voorwaarden vervullen als voor het gewaarborgd minimum rustpensioen, namelijk:

 1. een loopbaan als werknemer met minstens een aantal jaren dat gelijk is aan 2/3 van de noemer van de breuk van uw overlevingspensioen;
  en
 2. elk van die loopbaanjaren telt minstens 208 dagen.  

Vervult u deze voorwaarden? Dan berekenen we uw gewaarborgd minimumpensioen door het bedrag voor een volledige loopbaan te vermenigvuldigen met de breuk van uw overlevingspensioen.

Voor deze berekening houden we niet alleen rekening met de jaren van minstens 208 dagen, maar ook met alle jaren van minstens 52 dagen.

Om te voldoen aan de voorwaarden van het deeltijds gewaarborgd minimumpensioen als werknemer moet de loopbaan als werknemer van uw overleden huwelijkspartner dezelfde voorwaarden vervullen als voor het gewaarborgd minimum rustpensioen, namelijk:

 1. een loopbaan als werknemer met minstens een aantal jaren dat gelijk is aan 2/3 van de noemer van de breuk van het overlevingspensioen;
  en
 2. elk van die loopbaanjaren telt minstens 156 dagen.

Vervult u deze voorwaarden? Dan berekenen we uw gewaarborgd minimumpensioen door het bedrag voor een volledige loopbaan te vermenigvuldigen met de breuk van uw overlevingspensioen.

Opgelet: voor de berekening van de breuk, uitgedrukt in dagen, houden we rekening met alle dagen van de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner, zowel de gewerkte als de gelijkgestelde dagen.

 

Ik heb een gemengd overlevingspensioen als werknemer en zelfstandige

We berekenen een gemengd gewaarborgd minimumoverlevingspensioen als de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner:

 1. een loopbaan als werknemer is waarvan het aantal jaren kleiner is dan 2/3 van de noemer van de breuk van het overlevingspensioen
  en
 2. ook perioden als zelfstandige in hoofdberoep tellen mee.

Om te voldoen aan de voorwaarden van het voltijds gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan moet de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner als werknemer en als zelfstandige de volgende voorwaarden vervullen:

 1. uw overleden huwelijkspartner had een loopbaan als werknemer en als zelfstandige;
  en
 2. elk loopbaanjaar als werknemer telt minstens 208 dagen;
  en
 3. de som van de loopbaanjaren als werknemer en de loopbaanbreuk als zelfstandige bedraagt minstens 2/3 van de noemer van de breuk van uw overlevingspensioen.

Het gaat om dezelfde voorwaarden als voor het gewaarborgd minimumrustpensioen.

Vervult u deze voorwaarden? Dan berekenen we uw gewaarborgd minimumpensioen door het bedrag voor een volledige loopbaan te vermenigvuldigen met de breuk van uw overlevingspensioen.

Voor deze berekening houden we niet alleen rekening met de jaren van minstens 208 dagen, maar ook met alle jaren van minstens 52 dagen.

Om te voldoen aan de voorwaarden van het deeltijds gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan moet de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner de volgende voorwaarden vervullen:

 1. uw overleden huwelijkspartner had een loopbaan als werknemer en als zelfstandige;
  en
 2. dat elk van de loopbaanjaren als werknemer minstens 156 dagen telt
  en
 3. de som van de loopbaanjaren als werknemer en de loopbaanbreuk als zelfstandige tezamen minstens 2/3 van de noemer van de breuk van uw overlevingspensioen bedraagt.

Het gaat om dezelfde voorwaarden als voor het gewaarborgd minimumrustpensioen.

Vervult u deze voorwaarden? Dan berekenen we uw gewaarborgd minimumpensioen door het bedrag voor een volledige loopbaan te vermenigvuldigen met de breuk van uw overlevingspensioen.

Opgelet: voor de berekening van de breuk, uitgedrukt in dagen, houden we rekening met alle dagen van de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner, namelijk de gewerkte en gelijkgestelde dagen.

 

Ik heb een overlevingspensioen als ambtenaar

Als we uw overlevingspensioen berekenen en het bedrag is lager dan het gewaarborgd minimum voor een overlevingspensioen, dan kunt u een supplement krijgen om het gewaarborgd minimumbedrag te bereiken.

Er wordt geen gewaarborgd minimumbedrag toegekend aan:

 • de langstlevende huwelijkspartner:
  • die een tijdelijk overlevingspensioen krijgt;
  • van wie de huwelijkspartner in bijambt werkte;
  • van wie de huwelijkspartner een uitgesteld pensioen kreeg;
  • van wie de huwelijkspartner een onmiddellijk pensioen kreeg zonder 20 dienstjaren te tellen;
 • de uit de echt gescheiden huwelijkspartner;
 • de wezen.

Wat is het bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen?

 

Ik ben werknemer of ik heb een gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige

De bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen werknemer en van het gemengd gewaarborgd minimumpensioen zijn bedragen die vastgelegd worden voor een volledige loopbaan (die dus 45 jaar telt).

De gewaarborgde minimumbedragen zijn momenteel gelijkwaardig voor de werknemersloopbanen en gemengde loopbanen (werknemer en zelfstandige).

We bepalen het minimumbedrag dat op u van toepassing is, naar verhouding van de duur van uw loopbaan of van de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner, door de bedragen in onderstaande tabel te vermenigvuldigen met de loopbaanbreuk.

Hebt u een volledige loopbaan (45 jaar)? Dan hebt u recht op het volledig gewaarborgd minimumpensioen.

Bovendien bestaat er een gezinsbedrag en een bedrag alleenstaande, afhankelijk van het bedrag waaraan uw rustpensioen wordt berekend.

Bedragen voor een volledige loopbaan

Bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen werknemers/het gemengd gewaarborgd minimumpensioen met een volledige loopbaan(spilindex 150,26 – vanaf 01.09.2021)
  Rustpensioen aan het gezinsbedrag Rustpensioen aan het bedrag alleenstaande Overlevingspensioen
Jaarbedrag 20 686,27 EUR 16 554,23 EUR 16 333,00 EUR
Vast maandbedrag 1 723,86 EUR 1 379,52 EUR 1 361,08 EUR

 

Ik ben ambtenaar

Bedragen voor het gewaarborgd minimumrustpensioen

Reden pensionering Gehuwd Alleenstaand
Leeftijd of anciënniteit 1 806,73 EUR bruto per maand 1 445,35 EUR bruto per maand
Lichamelijke ongeschiktheid

62,5 % van de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar
Het brutobedrag per maand is gelijk aan minimum 1 806,73 EUR en maximum 2 497,03 EUR. (*)

50 % van de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar
Het brutobedrag per maand is gelijk aan minimum 1 445,35 EUR en maximum 1 997,63 EUR. (*)
Overlevingspensioen of overgangsuitkering   1 299,44 EUR bruto per maand

(*) Het bedrag van het gewaarborgd minimum bij lichamelijke ongeschiktheid kan nooit hoger zijn dan 75 % van het maximum van uw laatste weddeschaal vóór uw pensioen.

 

Hebt u onvolledige dienstjaren?

Dan kunnen we het bedrag van het supplement gewaarborgd minimum verminderen.

Verminderingen van het supplement ‘gewaarborgd minimum’

Inkomsten die van het supplement afgetrokken worden Percentage van de vermindering
Uw andere pensioenen of renten Voor 100 %
Renten voor een arbeidsongeval en andere gelijkaardige voordelen die een schade vergoeden Voor 50 %
Buitenlandse vervangingsinkomens Voor 80 %
Inkomsten van uw huwelijkspartner   Gedeeltelijk
Winstgevende activiteit Volledige schorsing als jaarlijks bruto-inkomen 1 057,81 EUR of meer is.

Als gehuwde gepensioneerde met een voltijds ambt krijgt u als waarborg zeker een basisminimumbedrag. Sinds 01.03.2020 krijgt u een brutomaandbedrag van 799,05 EUR.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!