|
|
|

Pensioenbonus

Onlangs kondigde de minister van Pensioenen een voorstel aan voor de pensioenbonus. Zolang dit plan niet omgezet is in nieuwe wetgeving, kunnen we u hier nog niet verder over informeren. Het heeft dus geen zin om ons hierover te contacteren.
 

Zodra er nieuwe wetgeving is:

 • versturen we onze nieuwsbrief (schrijf u dus snel in!);
 • passen we onze website en mypension.be aan;
 • passen we de nieuwe wetgeving automatisch toe op uw pensioen. U moet zelf niets doen.

Dit geldt ook voor:

Wat is de pensioenbonus?

De pensioenbonus is een voordeel dat u krijgt bovenop uw rustpensioen als u uw beroepsactiviteit voortzet na uw vroegst mogelijke pensioendatum.

Deze pensioenbonus werd geschrapt op 01.01.2015. U kunt de bonus wel nog krijgen als u al begonnen bent met hem op te bouwen voor de loopbaanjaren vóór 2015.
Het bedrag van de pensioenbonus verschilt naargelang het stelsel waarin u gewerkt hebt:

Wanneer wordt mijn pensioenbonus uitbetaald?

De Pensioendienst betaalt de pensioenbonus samen met uw rustpensioen uit in één bedrag.
U krijgt de pensioenbonus enkel als:

 • u effectief met pensioen gaat
  en
 • de Pensioendienst uw pensioen uitbetaalt.

De pensioenbonus is onderworpen aan dezelfde sociale en fiscale bijdragen als uw rustpensioen en wordt op hetzelfde moment geïndexeerd.

 

Wanneer kan mijn pensioenbonus geschorst worden?

Als uw pensioen geschorst wordt, dan wordt uw pensioenbonus ook geschorst. De Pensioendienst kan uw pensioen schorsen omdat:

 • uw huwelijkspartner een gunstiger gezinspensioen ontvangt;
  of
 • u een niet-toegelaten activiteit uitoefent.

Als de niet-toegelaten activiteit het bedrag van uw pensioen echter vermindert in plaats van schorst, dan blijft u wel het volledige bedrag van uw pensioenbonus ontvangen. Alle informatie over de cumulatie van uw pensioen met een beroepsactiviteit.

 

Specifieke invloed op de ambtenarenpensioenen

Samengeteld mogen uw pensioenbonus en uw rustpensioen als ambtenaar niet meer bedragen dan 90 % van het referentieloon waarop uw pensioen gebaseerd is. Zonder pensioenbonus is uw rustpensioen beperkt tot 75 % van het referentieloon. Meer info over het relatief maximum.

Uw pensioen (met inbegrip van de pensioenbonus) is ook beperkt tot het absolute maximum van 83 254,37 EUR bruto per jaar (index 1,7758 op 01.09.2021).

De pensioenbonus wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de perequatie.

 

Heb ik recht op de pensioenbonus van mijn overleden huwelijkspartner of op een deel van de pensioenbonus van mijn ex-huwelijkspartner/feitelijk gescheiden huwelijkspartner?

De pensioenbonus is een persoonlijk voordeel. Hij is dus niet overdraagbaar of verdeelbaar. Dat betekent dat u:

 • als langstlevende huwelijkspartner geen aanspraak kunt maken op de pensioenbonus van uw overleden huwelijkspartner;
 • als uit de echt gescheiden of feitelijk gescheiden huwelijkspartner geen aanspraak kunt maken op een deel van de pensioenbonus van uw (ex-)huwelijkspartner.

De pensioenbonus is echter wel overdraagbaar aan de langstlevende huwelijkspartner als zijn of haar overlevingspensioen berekend is op basis van een rustpensioen voor werknemers met een pensioenbonus die ingegaan is vóór 2014.

 

Berekening van de pensioenbonus voor werknemers

Hoe wordt de pensioenbonus toegekend en berekend?

Voor de toekenning en de berekening van uw pensioenbonus maken we een onderscheid tussen twee perioden waarin u uw beroepsactiviteit kon voortzetten:

 • van 01.01.2006 tot 31.12.2013;
 • vanaf 01.01.2014.

De toekennings- en berekeningsvoorwaarden verschillen voor beide perioden.

Als u een pensioenbonus opgebouwd hebt in beide perioden, dan berekenen we de pensioenbonus voor elke periode en tellen we beide pensioenbonussen bij elkaar op om de totale pensioenbonus te verkrijgen.

Wat zijn de voorwaarden voor de opbouw van de pensioenbonus?

U hebt recht op een pensioenbonus:

 • Voor de loopbaanjaren vanaf 01.01.2014, als u vóór 01.12.2014:
 • Voor de loopbaanjaren tussen 01.01.2006 en 31.12.2013,
  • vanaf het jaar waarin u de leeftijd van 62 jaar bereikt hebt;
   of
  • vanaf het jaar waarin u een loopbaan van minstens 44 kalenderjaren bewijst.

Welke dagen geven recht op de pensioenbonus?

Voor de loopbaanjaren vanaf 01.01.2014

Elke dag van effectieve tewerkstelling in de referentieperiode geeft recht op de pensioenbonus. De pensioenbonus wordt niet toegekend voor gelijkgestelde dagen.

Als u deeltijds gewerkt hebt, worden uw dagen omgezet in voltijdse dagen.

De referentieperiode:

 • begint 1 jaar na uw vroegst mogelijke pensioendatum of, indien u geen recht hebt op een vervroegd pensioen, vanaf het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd;
 • eindigt wanneer uw rustpensioen effectief ingaat.

De referentieperiode kan ingaan vóór 01.01.2014, maar enkel de dagen gepresteerd vanaf 2014 geven recht op dit type pensioenbonus. Voor de dagen gelegen vóór 2014 hebt u mogelijk recht op een pensioenbonus als de voorwaarden voor de periode tussen 01.01.2006 en 31.12.2013 vervuld worden.

Voor de loopbaanjaren tussen 01.01.2006 en 31.12.2013

De pensioenbonus wordt toegekend voor elke effectief gewerkte dag en voor elke gelijkgestelde dag (met een maximum van 30 gelijkgestelde dagen per kalenderjaar) tijdens de referentieperiode.

Als u deeltijds gewerkt hebt, worden uw dagen omgezet in voltijdse dagen.

De referentieperiode:

 • begint op 1 januari van het jaar waarin u 62 jaar werd of het jaar van uw 44e loopbaanjaar;
 • eindigt wanneer uw rustpensioen effectief ingaat en, uiterlijk, wanneer u 65 jaar werd.

Welke dagen geven geen recht op de pensioenbonus?

 • Voor de loopbaanjaren vanaf 01.01.2014:
  • de gelijkgestelde dagen;
  • de dagen als grens- of seizoenswerknemer;
  • de dagen ten laste van een buitenlands stelstel;
  • de gewerkte arbeidsdagen na de ingangsdatum van uw pensioen in het kader van de toegelaten arbeid.

 • Voor de loopbaanjaren tussen 01.01.2006 en 31.12.2013:
  • de gelijkgestelde dagen na de 30e gelijkgestelde dag per kalenderjaar;
  • de dagen als grens- of seizoenswerknemer;
  • de dagen ten laste van een buitenlands stelstel;
  • de gewerkte arbeidsdagen na de ingangsdatum van uw pensioen in het kader van de toegelaten arbeid.

Hoeveel bedraagt mijn pensioenbonus per dag?

Het bedrag hangt af van de periode waarin u uw pensioenbonus opgebouwd hebt. Dit is een vast bedrag, zelfs bij de toekenning van een gezinspensioen.

Voor de loopbaanjaren vanaf 01.01.2014

Het bonusbedrag per dag loopt geleidelijk op. Het loopt op in functie van het aantal maanden waarin u deze pensioenbonus opgebouwd hebt in de referentieperiode tot de dag waarop u met pensioen gaat. Om deze referentieperiode te bepalen, houden we ook rekening met de perioden waarin u een pensioenbonus opbouwde tussen 01.01.2006 en 31.12.2013.

Voorbeeld: als u vóór 2014 al 48 maanden een pensioenbonus opbouwde, dan is uw eerste bonusdag in 2014 meteen 2,5394 EUR waard.

Referentieperiode Bedrag per dag (index 150,26)
In de eerste 12 maanden 1,6562 EUR
van de 13e tot de 24e maand 1,8770 EUR
van de 25e tot de 36e maand 2,0978 EUR
van de 37e tot de 48e maand 2,3186 EUR
van de 49e tot de 60e maand 2,5394 EUR
vanaf de 61e maand: 2,7603 EUR

 

Voor de loopbaanjaren tussen 01.01.2006 en 31.12.2013

Voor deze jaren geldt een vast bedrag per bonusdag, dat momenteel 2,5365 EUR bedraagt (index 150,26).

 

Berekening van de pensioenbonus voor ambtenaren

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om toch recht te hebben op een pensioenbonus?

U blijft het recht op een pensioenbonus behouden als u vóór 1 december 2014:

Heeft mijn loopbaanbreuk een invloed op mijn recht op een pensioenbonus?

U krijgt geen pensioenbonus als uw pensioen berekend wordt aan een loopbaanbreuk die voordeliger is dan 1/48 (omdat u hierdoor het maximumpensioen al na een veel kortere loopbaan bereikt).

Om de pensioenbonus toch te krijgen, kunt u uw diensten en perioden met een voordeligere loopbaanbreuk dan 1/48 laten vallen voor de berekening van uw pensioen.

Wanneer start en eindigt de opbouw van de pensioenbonus?

Algemene regel

De opbouw van uw pensioenbonus start 1 jaar na de datum waarop u aan de algemene voorwaarden voldoet om vervroegd met pensioen te gaan.

De opbouw van een pensioenbonus kan nooit vóór de leeftijd van 61 jaar beginnen, ook niet als u van voordelige leeftijdsvoorwaarden geniet.

De opbouw van de pensioenbonus eindigt de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de werkelijke ingangsdatum van uw pensioen. De periode waarin u de pensioenbonus opbouwt, heet de referteperiode.

schematische voorstelling van het voorbeeld

Voorbeeld: Vik voldoet op 27 augustus 2014 aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan (60 jaar oud en 40 aanneembare dienstjaren). Hij kan op 1 september 2014 met pensioen gaan, maar beslist om verder te werken tot 31 augustus 2019 (65 jaar oud). Hij bouwt een pensioenbonus op vanaf 27 augustus 2015 tot en met 31 augustus 2019.

schematische voorstelling van de uitzondering

 

Uitzondering: : Als u vóór 1 december 2014 de leeftijd van 65 jaar bereikt hebt en 40 dienstjaren telde, dan startte de opbouw van uw pensioenbonus onmiddellijk vanaf het moment dat u aan de 2 voorwaarden voldeed.

Welke dagen geven recht op een bonus?

 • De werkelijk gepresteerde dagen vanaf 1 januari 2014.
 • De perioden van verloven en afwezigheden met behoud van bezoldiging aan 100 %.

Voor de berekening van de pensioenbonus tellen we 22 werkdagen voor een volledige maand van werkelijk gepresteerde diensten.

Welke dagen geven geen recht op een bonus?

 • Uw volledige of halve afwezigheidsdagen die niet bezoldigd zijn (bijvoorbeeld het verlof om dringende familiale redenen) geven geen recht op de pensioenbonus. Die dagen trekken we in de betrokken maand af van de 22 werkdagen. Dit geldt ook wanneer uw onbezoldigde afwezigheid volgens uw personeelsstatuut gelijkgesteld is met dienstactiviteit.
 • In geval van onvolledige prestaties wordt een vermindering toegepast naar rata van de verminderde prestaties.
 • De perioden van disponibiliteit.

Voorbeeld:

Een ambtenaar werkt aan 80 %. Hij neemt 3 dagen verlof voor dringende redenen in de loop van een maand.

Berekening van het aantal dagen voor die maand:

22 werkdagen – 3 verlofdagen = 19 dagen => 19 dagen x 80% = 15,2 dagen.

Als dit zich voordoet in de eerste periode van 12 maanden van de referentieperiode, dan heeft de ambtenaar voor die maand recht op een bonus van 29,61 EUR (15,2 werkdagen x 1,9483 EUR)

 

Hoeveel bedraagt mijn pensioenbonus per dag?

De pensioenbonus is een forfaitair bedrag dat toegekend wordt per gewerkte dag. De pensioenbonus bedraagt:

Referteperiode Forfaitair bedrag per dag van prestaties
niet-geïndexeerd geïndexeerd (index 1,7758 op 01.09.2021)
Tijdens de eerste 12 maanden 1,1191 EUR 1,9873 EUR
Vanaf de 13e tot de 24e maand 1,2683 EUR 2,2522 EUR
Vanaf de 25e tot de 36e maand 1,4176 EUR 2,5174 EUR
Vanaf de 37e tot de 48e maand 1,5668 EUR 2,7823 EUR
Vanaf de 49e tot de 60e maand 1,7160 EUR 3,0473 EUR
Na de 60e maand 1,8652 EUR 3,3122 EUR

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!