|
|
|

Hoe wordt mijn pensioenbedrag als ambtenaar berekend?

Voor elk jaar dat u als vastbenoemd ambtenaar werkt, bouwt u pensioen op. Diensten die meetellen voor uw pensioen noemen we ‘aanneembare diensten’. De Pensioendienst berekent uw ambtenarenpensioen op basis van:

 • uw referentiewedde;
 • het aantal aanneembare diensten en de afwezigheidsperioden die we als gewerkt beschouwen (gelijkstelling);
 • uw loopbaanbreuk.
Pensioenbedrag = aanneembare diensten en perioden X referentiewedde X loopbaanbreuk


U hoeft uw pensioenbedrag niet zelf te berekenen. Op mypension.be doen we dat voor u! 

 

De stappen van de pensioenberekening 

Stap 1: Welke diensten tellen mee voor mijn ambtenarenpensioen?

Voor uw ambtenarenpensioen tellen in de eerste plaats diensten mee als vastbenoemd personeelslid bij de overheid.

Uw contractuele en tijdelijke diensten kunnen meetellen, maar hiervoor gelden specifieke regels . Ook de verplichte legerdienst telt mee.

Stap 2: Tellen mijn afwezigheidsperioden mee?

Volgende afwezigheidsperioden kunnen meetellen:

 • perioden van afwezigheid met behoud van loon;
 • perioden van disponibiliteit voor zover u wachtgeld ontving;
 • niet-bezoldigde perioden van afwezigheid die we beschouwen als dienstactiviteit (gelijkstelling);
 • perioden van gehele of gedeeltelijke loopbaanonderbreking, perioden van halftijdse tewerkstelling en afwezigheidsperioden voor de vierdagenweek en het Vlaams zorgkrediet. Voor deze perioden gelden specifieke regels;
 • perioden van verlof zonder wedde die we niet beschouwen als dienstactiviteit. Dit verlof tellen we mee voor maximum één maand per kalenderjaar.

Stap 3: Telt mijn diploma mee?

Tot 30.11.2017 telden uw studieperioden gratis mee voor de berekening van uw ambtenarenpensioen. Dit werd 'diplomabonificatie' genoemd. Deze gratis diplomabonificatie was enkel mogelijk als het diploma dat u behaald had vereist was voor:

 • de functie waarin u definitief/vast benoemd werd;
 • of
 • een latere benoeming.
 • en
 • behaald is onder 'volledig leerplan'.

Ging uw pensioen in op 1 december 2018 of later? Dan is uw diplomabonificatie niet langer gratis. In een aantal gevallen behoudt u de gratis diplomabonificatie volledig of gedeeltelijk.

Als u in de andere gevallen uw studieperioden die nodig waren om uw diploma te behalen, wilt laten meetellen voor de berekening van uw pensioen, dan moet u een regularisatiebijdrage betalen. We noemen dit ‘studiejaren afkopen’ of regulariseren.

U kunt ook studiejaren die geleid hebben tot diploma’s die geen recht op een gratis bonificatie geven, afkopen.

Stap 4: Wat is mijn referentiewedde?

Uw referentiewedde is de gemiddelde wedde van uw:

 • laatste 10 loopbaanjaren;
 • of
 • hele loopbaan als die korter is dan 10 jaar.

Overgangsmaatregel: Bent u geboren vóór 1 januari 1962? Dan is uw referentiewedde de gemiddelde wedde van uw laatste 5 loopbaanjaren (of van uw hele loopbaan als die geen 5 jaar telt).

Er zijn ook uitzonderingen.

Stap 5: Wat is mijn loopbaanbreuk?

Uw loopbaanbreuk of tantième staat voor het deel van uw referentiewedde dat we voor elk jaar vastbenoemd ambtenaar meetellen in de berekening van uw pensioen. De meest voorkomende loopbaanbreuk voor de pensioenberekening in het ambtenarenstelsel is 1/60. Voor sommige ambtenaren voorziet de wetgeving meer voordelige loopbaanbreuken dan 1/60.

Voor uw dienstjaren vanaf 1 januari 2012 worden alle loopbaanbreuken die voordeliger zijn dan 1/48 vervangen door de loopbaanbreuk 1/48.
Uitzondering: Bent u vóór 1 januari 1957 geboren? Dan blijft u recht hebben op de meer voordelige loopbaanbreuk dan 1/48.

 

De beperkingen van het pensioenbedrag

Uw rustpensioen van het ambtenarenstelsel wordt beperkt tot het absoluut en relatief maximum.

 

De mogelijke supplementen bovenop uw pensioenbedrag

Het gewaarborgd minimum

Als uw rustpensioen lager is dan het gewaarborgd minimumpensioenbedrag, dan kunnen we een supplement 'gewaarborgd minimum' toevoegen zodat u het gewaarborgd minimumbedrag bereikt.

U kunt dit gewaarborgd minimumbedrag krijgen als u op pensioen gesteld bent:

 • wegens leeftijdsgrens of dienstanciënniteit;
 • door lichamelijke ongeschiktheid.

U krijgt het gewaarborgd minimum enkel voor een pensioen dat voortvloeit uit een hoofdambt.
Hebt u onvolledige dienstjaren, dan verminderen we het supplement gewaarborgd minimum.

Het supplement 'zware handicap'

Hebt u een zware handicap? Dan kunt u naast uw pensioen een supplement ‘zware handicap’ krijgen.

Op 1 september 2021 bedraagt dit supplement 179,83 EUR bruto per maand.

De pensioenbonus

De pensioenbonus is met terugwerkende kracht afgeschaft vanaf 1 januari 2015. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan behoudt u uw recht op een pensioenbonus als ambtenaar.

U hoeft uw pensioenbedrag niet zelf te berekenen. Op mypension.be doen we dat voor u!