|
|
|

Cumuleren

U ontvangt een rust- of overlevingspensioen samen met een ander Belgisch pensioen, een buitenlands pensioen, een sociale uitkering of een beroepsinkomen? Dit kan een invloed hebben op het bedrag of op de betaling van uw pensioen.

 

Cumulatie van uw rustpensioen met…

Cumulatie van uw rustpensioen werknemer en/of ambtenaar met een beroepsinkomen

Uw rustpensioen mag zonder beperking worden gecumuleerd met inkomsten uit een beroepsactiviteit:

 • als u een loopbaan van 45 jaar hebt op de ingangsdatum van uw pensioen;
  of
 • vanaf 1 januari van het jaar waarin u de wettelijke pensioenleeftijd (nu 65 jaar) bereikt.

In alle andere gevallen moet u uw beroepsinkomen beperken tot de toegelaten bedragen.

 

Cumulatie van uw rustpensioen werknemer en/of ambtenaar met een sociale uitkering

Uw rustpensioen mag niet gecumuleerd worden met een sociale zekerheidsuitkering van ziekte of werkloosheid.

Uw rustpensioen wordt niet uitbetaald als u nog een (Belgische of buitenlandse) vergoeding of uitkering ontvangt wegens:

 • arbeidsongeschiktheid of invaliditeit;
 • werkloosheid;
 • tijdskrediet, loopbaanonderbreking of verminderde prestaties;
 • conventioneel brugpensioen of werkloosheid met bedrijfstoeslag.

U moet dus kiezen tussen:

 • uw rustpensioen;
  en
 • uw sociale uitkering.

We betalen uw pensioen enkel uit als u afstand doet van uw sociale uitkering.

Als u een gezinspensioen ontvangt, wordt dit pensioen teruggebracht tot het bedrag alleenstaande als uw huwelijkspartner één van deze uitkeringen ontvangt.

Er is geen invloed op uw pensioenbedrag als u tegelijkertijd:

Als u een buitenlandse sociale zekerheidsuitkering ontvangt, contacteer ons dan om de invloed te bepalen.

Welke stappen moet ik ondernemen als ik een sociale uitkering ontvang?

U moet aangifte doen van de sociale uitkering:

 • die u zelf ontvangt;
  of
 • die uw huwelijkspartner ontvangt als u een gezinspensioen ontvangt (uitsluitend voor de werknemerspensioenen).

Naargelang het geval moet u het volgende document invullen en terugsturen:

Welke zijn de gevolgen voor mijn pensioen als ik geen afstand doe van mijn sociale uitkering?

Vanaf het ogenblik dat u, zelfs voor één dag, een sociale uitkering ontvangt/hebt ontvangen, wordt de betaling van uw pensioen:

 • geschorst voor elke maand waarin u een sociale uitkering ontvangt/hebt ontvangen;
 • teruggebracht tot het bedrag alleenstaande voor elke maand waarin uw huwelijkspartner een sociale uitkering ontvangt/heeft ontvangen als u een gezinspensioen ontvangt (uitsluitend voor de werknemerspensioenen).

 

Cumulatie van uw rustpensioen werknemer met een ander Belgisch rustpensioen

De cumulatie van meerdere rustpensioenen werknemers is toegestaan.

Het totale bedrag van uw pensioen als werknemer kan wel verminderd worden door de toepassing van de interne beperking tot de eenheid van loopbaan.

Meer informatie over het principe van de interne beperking van uw loopbaan als werknemer.

Ook de cumulatie van uw rustpensioen als werknemer met een of meer rustpensioenen in een ander Belgisch stelsel is toegestaan.

Het berekende bedrag van uw pensioen als werknemer kan wel verminderd worden door de toepassing van de externe beperking tot de eenheid van loopbaan.

Meer informatie over het principe van de externe beperking van uw loopbaan als werknemer als u een gemengde loopbaan hebt.

 

Cumulatie van uw rustpensioen werknemer met een Belgisch overlevingspensioen

U ontvangt een rustpensioen werknemer samen met één of meerdere overlevingspensioenen werknemer of een pensioen van een ander stelsel? Dan heeft dit geen invloed op het bedrag van uw rustpensioen werknemer.

Het bedrag van uw overlevingspensioen(en) kan echter beïnvloed worden door het bedrag van uw rustpensioen.

 

Cumulatie van uw rustpensioen werknemer met een buitenlands rustpensioen

De cumulatieregels verschillen naargelang het buitenlands pensioen al dan niet ten laste is van een land dat valt onder de toepassing van de Europese verordeningen of van een bilaterale overeenkomst tussen België en een andere Staat.

Cumulatie met een buitenlands pensioen van een land dat valt onder de Europese verordeningen of onder een bilaterale overeenkomst

De cumulatie met een dergelijk buitenlands pensioen heeft een invloed op uw Belgisch rustpensioen.

We houden immers rekening met uw buitenlandse verzekeringstijdvakken om het bedrag van uw Belgisch pensioen te bepalen.

Het bedrag van uw Belgisch pensioen:

 • wordt bepaald door een Belgisch nationaal pensioen, een theoretisch pensioen en een evenredig pensioen te berekenen;
  en
 • komt overeen met het voordeligste bedrag tussen het Belgisch nationaal pensioen en het evenredig pensioen.

Cumulatie met een buitenlands pensioen van een land dat niet valt onder de Europese verordeningen of onder een bilaterale overeenkomst

Een dergelijk buitenlands pensioen mag gecumuleerd worden met uw Belgisch rustpensioen werknemer.

Het bedrag van uw berekend werknemerspensioen kan echter worden verminderd door de toepassing van de beperking tot de eenheid van loopbaan, rekening houdende met uw buitenlandse loopbaan.

 

Cumulatie van uw rustpensioen werknemer met een buitenlands overlevingspensioen

Het bruto bedrag van uw rustpensioen werknemer wordt niet beïnvloed wanneer u ook een buitenlands overlevingspensioen ontvangt.

Uw buitenlands overlevingspensioen kan echter wel beïnvloed worden. Om de invloed van deze cumulatie te kennen, dient u contact op te nemen met de instelling die uw buitenlands overlevingspensioen uitbetaalt.

 

Cumulatie van één of meerdere rustpensioenen ambtenaar met één of meerdere rust- of overlevingspensioenen

De cumulatie van meerdere rustpensioenen ambtenaar onder elkaar met één of meerdere:

 • overlevingspensioenen ambtenaar;
 • rust- of overlevingspensioenen werknemer;
 • rust- of overlevingspensioenen zelfstandige;
 • pensioenen ten laste van de RSZ - dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,

is toegelaten voor zover het absoluut maximumbedrag niet wordt overschreden.

Absoluut maximum

Het absoluut maximumbedrag dat niet mag worden overschreden bedraagt 81 622,85 EUR bruto per jaar (index 1,7410 op 01/03/2020) of 6 801,90 EUR bruto per maand. Het niet-geïndexeerde bedrag is gelijk aan 46 882,74 EUR per jaar aan de spilindex 138,01.

Voor de toepassing van dit grensbedrag worden de voordelen van dezelfde aard als het pensioen bij elkaar opgeteld.

Worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het absoluut maximum:

 • de buitenlandse pensioenen;
 • de supranationale pensioenen (EU, NAVO, VN,…).

Vrijstelling

Er wordt een vrijstelling toegekend voor de aanvullende voordelen die bestemd zijn voor het aanvullen van een wettelijk werknemerspensioen.

Beperking

Als het totaalbedrag van de pensioenen en voordelen hoger is dan het grensbedrag dan moet er een vermindering worden toegepast om het totaalbedrag van deze pensioenen en voordelen te beperken tot het absoluut maximumbedrag.

 

Cumulatie van uw overlevingspensioen met…

Cumulatie van uw overlevingspensioen werknemer en/of ambtenaar met een beroepsinkomen

U moet uw uw beroepsinkomen beperken tot de toegelaten bedragen.

 

Cumulatie van uw overlevingspensioen werknemer en/of ambtenaar met een sociale uitkering

Is de cumulatie toegelaten?

U mag uw overlevingspensioen gedurende een eenmalige periode van 12 al dan niet opeenvolgende kalendermaanden combineren met een Belgische of buitenlandse sociale uitkering in het kader van:

 • ziekte of invaliditeit;
 • werkloosheid;
 • tijdskrediet, loopbaanonderbreking of verminderde prestaties;
 • conventioneel brugpensioen of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • thematische verloven.

Let op: Als u naast uw overlevingspensioen ook een rustpensioen ontvangt, dan is deze cumulatie met een sociale uitkering niet toegelaten, ook niet voor de eenmalige periode van 12 maanden.

Als u slechts enkele dagen per maand een sociale uitkering ontvangt, dan wordt deze onvolledige maand toch meegerekend in de 12 maanden toegelaten cumulatie.

Deze eenmalige periode van 12 maanden is persoonsgebonden: u kunt niet opnieuw van deze cumulatie genieten als u opnieuw weduwe/weduwnaar wordt na een hertrouw.

Een uitkering voor een arbeidsongeval of beroepsziekte en een uitkering van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid mag u onbeperkt combineren met uw overlevingspensioen, zonder invloed op uw pensioenbedrag.

Neem contact met het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s om de impact van de betaling van het overlevingspensioen op uw uitkering te kennen.

Een buitenlandse invaliditeitsuitkering wordt beschouwd als een rustpensioen. Ze valt dus onder de regeling van de cumulatie met een buitenlands rustpensioen.

Als u een buitenlandse socialezekerheidsuitkering ontvangt, neem dan contact met ons om de impact op het bedrag of de betaling van uw pensioen te bepalen.

Wat is de impact van de cumulatie op mijn overlevingspensioen?

Gedurende de 12 maanden toegelaten combinatie wordt uw pensioenbedrag beperkt tot een jaarlijks vast bedrag, als uw pensioenbedrag hoger ligt dan dit bedrag.

Dat bedrag is momenteel:

 • 9 473,58 EUR per jaar voor werknemerspensioenen (vanaf 01.01.2021, index 147,31), ofwel 789,47 EUR bruto per maand.
 • 8 589,00 EUR per jaar voor ambtenarenpensioenen (vanaf 01.01.2021, index 147,31), ofwel 715,75 EUR bruto per maand.

Als het bedrag van uw overlevingspensioen lager is dan dit bedrag, dan krijgt u het volledige bedrag van uw overlevingspensioen.

Na 12 maanden toegelaten combinatie moet u kiezen tussen uw overlevingspensioen en uw sociale uitkering:

 • U doet afstand van uw sociale uitkering en uw overlevingspensioen wordt volledig uitbetaald.
  of
 • U blijft uw sociale uitkering ontvangen en de betaling van uw overlevingspensioen wordt geschorst voor de volledige maanden waarin u sociale uitkeringen ontvangt, ook al is dit maar één dag.

Wat moet ik doen als ik een sociale uitkering ontvang?

Naargelang het geval moet u de volgende formulieren invullen en terugsturen:

Deze formulieren worden als bijlage bij de kennisgeving van de pensioenbeslissing gevoegd.

 

Cumulatie van een overlevingspensioen werknemer met een ander Belgisch overlevingspensioen

De cumulatieregels zijn verschillend naargelang uw Belgische overlevingspensioenen zijn van:

 • één en dezelfde huwelijkspartner;
  of
 • verschillende huwelijkspartners.

Cumulatie met een ander Belgisch overlevingspensioen van dezelfde huwelijkspartner

De cumulatie van uw overlevingspensioen werknemer met één of meerdere overlevingspensioenen ten laste van een ander Belgisch stelsel van dezelfde huwelijkspartner is toegelaten.

Het bedrag van uw overlevingspensioen kan echter worden verminderd door de toepassing van de beperking tot de eenheid van loopbaan als de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner meer dagen telt dan het aantal verkregen door:

 • 312 voltijdse dagen te vermenigvuldigen
 • met de noemer van de breuk gebruikt voor de berekening van het overlevingspensioen.

Meer informatie over het principe van de beperking in het geval van een overlevingspensioen of een overgangsuitkering.

Cumulatie met een ander Belgisch overlevingspensioen van verschillende huwelijkspartners

 • Meerdere overlevingspensioenen werknemer

  Als u aanspraak kunt maken op meerdere overlevingspensioenen werknemer na opeenvolgende huwelijken, betalen we u enkel het voordeligste overlevingspensioen.

 • Overlevingspensioen(en) werknemer en overlevingspensioen(en) van een ander stelsel

  Als u aanspraak kunt maken op meerdere overlevingspensioenen ten laste van het werknemersstelsel en ten laste van één of meerdere andere stelsels moet u afstand doen van uw ander(e) overlevingspensioen(en) als (één van) uw overlevingspensioen(en) werknemer het voordeligste is.

Indien u na afstand van uw andere overlevingspensioen(en) nog meerdere overlevingspensioenen werknemer heeft, betalen we u enkel het voordeligste overlevingspensioen uit.

Als u geen afstand kunt doen van uw ander pensioen, dan trekken we het bedrag van dat pensioen af van uw voordeligste overlevingspensioen werknemer.

 

Cumulatie van een overlevingspensioen werknemer met een Belgisch rustpensioen

Uw overlevingspensioen werknemer kan worden gecumuleerd met een rustpensioen tot een grensbedrag dat vastgelegd is op 110 % van het bedrag van uw overlevingspensioen voor een volledige loopbaan.

Voorbeeld

Sylvie ontvangt een rustpensioen werknemer van 3 217, 66 EUR (per jaar).

Na het overlijden van haar huwelijkspartner hebben we haar een overlevingspensioen berekend van 8 079,47 EUR (per jaar) op basis van een breuk van 32 / 36 jaren of 9 984 / 11 232 voltijdse dagen .

Het grensbedrag voor de cumulatie wordt bepaald als volgt:

bedrag overlevingspensioen x omgekeerde breuk loopbaan voltijdse dagen x 110 %,
wat het volgende grensbedrag oplevert voor Sylvie:
8 079,47 x 11 232 / 9 984 voltijdse dagen x 110 % = 9 998,34 EUR.

Het bedrag van het overlevingspensioen van Sylvie wordt teruggebracht tot:

9 998,34 EUR (grensbedrag) - 3 217,66 EUR (rustpensioen)
= 6 780,68 EUR.

U overschrijdt het toegelaten grensbedrag voor de cumulatie van uw overlevingspensioen met uw rustpensioen? Het bedrag van uw overlevingspensioen wordt verminderd, terwijl uw rustpensioen volledig betaald blijft.

Dezelfde regel is van toepassing als u uw overlevingspensioen werknemer cumuleert met een overlevingspensioen zelfstandige en een rustpensioen. Het grensbedrag van 110 % dat niet mag worden overschreden, wordt bepaald zonder rekening te houden met het overlevingspensioen zelfstandige omdat de eventuele vermindering van het overlevingspensioen zelfstandige in dat stelsel wordt toegepast.

U mag uw overlevingspensioen werknemer ook cumuleren met:

 • een overlevingspensioen van een ander stelsel dan het zelfstandigenstelsel;
  en
 • met een rustpensioen;

tot het grensbedrag van 110 % van het bedrag van uw overlevingspensioen werknemer voor een volledige loopbaan.

Voorbeeld

An ontvangt een rustpensioen werknemer van 1 239,47 EUR (per jaar) en een rustpensioen ambtenaar van 2 478,94 EUR (per jaar).

Na het overlijden van haar huwelijkspartner hebben we haar een overlevingspensioen werknemer berekend van 6 197,34 EUR (per jaar) op basis van een breuk van 9 360 / 14 040 (of 30 / 45 jaren) en een overlevingspensioen ambtenaar van 1 874,49 EUR (per jaar) op basis van een breuk van 3 120 / 12 480 (of 10 / 40 jaren).

Het grensbedrag voor de cumulatie wordt bepaald als volgt:

bedrag overlevingspensioen werknemer x omgekeerde breuk loopbaan in voltijdse dagen x 110 %,
wat het volgende grensbedrag oplevert voor An:
6 197,34 x 14 040 / 9 360 voltijdse dagen x 110 % = 10 225,61 EUR.

Het bedrag van het overlevingspensioen werknemer van An wordt teruggebracht tot:

10 225,61 EUR (grensbedrag)
- 1 239,47 EUR (rustpensioen werknemer)
- 2 478,94 EUR (rustpensioen ambtenaar)
- 2 324,00 EUR (overlevingspensioen werknemer voor een volledige loopbaan x breuk overlevingspensioen ambtenaar = 6 197,34 x 14 040 / 9 360 voltijdse dagen x 3 120 / 12 480)
= 4 183,20 EUR

Het bedrag van uw overlevingspensioen werknemer mag echter nooit lager zijn dan het verschil tussen het bedrag van het oorspronkelijk berekend overlevingspensioen en de som van de bedragen van uw rustpensioen(en).

Het overlevingspensioen werknemer van An mag niet lager zijn dan:

6 197,34 EUR (oorspronkelijk overlevingspensioen werknemer)
- (1 239,47 EUR + 2 478,94 EUR) (bedragen van de rustpensioenen)
= 2 478,93 EUR.

In het kader van deze cumulatie worden de volgende pensioenen ook als rustpensioenen beschouwd:

 • het rustpensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid in de overheidssector;
  en
 • het buitenlands invaliditeitspensioen (of gelijkwaardig voordeel).

 

Cumulatie van een overlevingspensioen werknemer met een buitenlands overlevingspensioen

De regels zijn verschillend naargelang uw overlevingspensioen werknemer en uw buitenlands overlevingspensioen zijn:

 • van één en dezelfde huwelijkspartner;
  of
 • van verschillende huwelijkspartners.

Cumulatie met een ander buitenlands overlevingspensioen van dezelfde huwelijkspartner

Als uw buitenlands overlevingspensioen van één en dezelfde huwelijkspartner afhangt van een stelsel dat valt onder de Europese verordeningen of een bilateraal verdrag, houden we rekening met de buitenlandse verzekeringstijdvakken van uw overleden huwelijkspartner. We berekenen immers:

 1. een nationaal overlevingspensioen;
 2. een theoretisch overlevingspensioen;
 3. een evenredig pensioen.

We betalen u het gunstigste bedrag tussen:

 • het nationaal overlevingspensioen;
  en
 • het evenredig overlevingspensioen.

Als uw buitenlands overlevingspensioen van één en dezelfde huwelijkspartner niet afhangt van een stelsel dat valt onder de Europese verordeningen of een bilateraal verdrag passen we dezelfde regel toe als voor de cumulatie met een Belgisch overlevingspensioen van één en dezelfde huwelijkspartner. De cumulatie is toegelaten voor zover de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner het aantal voltijdse dagen niet overschrijdt dat wordt verkregen door:

 • 312 voltijdse dagen te vermenigvuldigen
 • met de noemer van de breuk gebruikt voor de berekening van het overlevingspensioen werknemer.

Cumulatie met een ander buitenlands overlevingspensioen van een andere huwelijkspartner

Als u naast uw Belgisch overlevingspensioen werknemer tevens een buitenlands overlevingspensioen van een andere huwelijkspartner ontvangt, wordt het bedrag van uw buitenlands overlevingspensioen in mindering gebracht op uw Belgisch overlevingspensioen.

 

Cumulatie van een overlevingspensioen werknemer met een buitenlands rustpensioen

We passen dezelfde regels toe als voor de cumulatie van een overlevingspensioen werknemer met een Belgisch rustpensioen.

 

Cumulatie van een overlevingspensioen ambtenaar met andere Belgische overlevingspensioenen

De cumulatieregels zijn verschillend naargelang uw Belgische overlevingspensioenen werknemer zijn van:

 • één en dezelfde huwelijkspartner;
  of
 • verschillende huwelijkspartners.

Cumulatie met een ander Belgisch overlevingspensioen van dezelfde huwelijkspartner

De cumulatie van uw overlevingspensioen ambtenaar met één of meerdere overlevingspensioenen ten laste van een ander Belgisch stelsel van dezelfde huwelijkspartner is toegelaten.

Cumulatie met een ander overlevingspensioen ambtenaar van verschillende huwelijkspartners

Als u aanspraak kunt maken op meerdere overlevingspensioenen ambtenaar na opeenvolgende huwelijken, wordt enkel het hoogste pensioen toegekend of behouden.

 

Cumulatie van een overlevingspensioen ambtenaar met één of meerdere rustpensioenen (in alle pensioenstelsels)

Het (de) overlevingspensioen(en) van het ambtenarenstelsel kan (kunnen) worden gecumuleerd met één of meerdere rustpensioenen van een willekeurig pensioenstelsel (ambtenarenstelsel, werknemersstelsel …). Het bedrag van het overlevingspensioen mag echter niet hoger zijn dan het maximumbedrag.

Dit bedrag is gelijk aan 55 % van de maximumwedde van de weddeschaal verbonden aan de laatste graad van de overleden ambtenaar, die in aanmerking wordt genomen voor de berekening of voor de laatste herziening van het hoogste overlevingspensioen. De maximumwedde wordt in voorkomend geval verhoogd met de voor de berekening van het overlevingspensioen in aanmerking genomen bijkomende weddevoordelen.

Als dat bedrag wordt overschreden, wordt (worden) het (de) overlevingspensioen(en) verminderd, ja zelfs geschorst.

Minimumbedrag:

U kunt niet minder krijgen dan het minimumbedrag:

 • het bedrag van uw overlevingspensioen(en) in het ambtenarenstelsel;
  of
 • 9 205 EUR aan het indexcijfer 138,01 hetzij 16 025,91 EUR (index 1,7410 op 01/03/2020).

Is het totale maandelijkse bedrag van al uw rust- en overlevingspensioenen na deze maatregelen lager dan 1 239,47 EUR aan het indexcijfer 138,01 (14 873,64 EUR per jaar) hetzij 2 157,92 EUR (index 1,7410 op 01/03/2020)?

Dan wordt de vermindering maar voor 75 % toegepast, maar mag het nieuwe totale maandelijkse bedrag niet hoger zijn dan 1 239,47 EUR.

De vermindering wordt toegepast door te beginnen met het laagste overlevingspensioen: de vastgelegde voorrang wordt niet beïnvloed door de latere wijzigingen van het bedrag van de pensioenen. Als u één of meerdere overlevingspensioenen in het ambtenarenstelsel cumuleert met één of meerdere rustpensioenen in een willekeurig stelsel en een beroepsactiviteit uitoefent, dan wordt eerst het overlevingspensioen verminderd.

De in het rustpensioen toegelichte cumulatieregels worden vervolgens toegepast.

Voor de toepassing van de maximum- en minimumbedragen wordt er rekening gehouden met:

 • de rust- en overlevingspensioenen en andere voordelen van dezelfde aard, de pensioentoeslagen, de renten en uitkeringen;
 • de buitenwettelijke renten toegekend door een werkgever van de overheidssector;
 • de invaliditeitsrenten, de invaliditeitspensioenen of elk ander voordeel van dezelfde aard toegekend overeenkomstig een Belgische of buitenlandse wetgeving of overeenkomstig een supranationaal pensioenstelsel.

Worden niet in aanmerking genomen:

 • de pensioenen en renten die uitsluitend worden toegekend ter vergoeding van een lichamelijke schade
 • de buitenwettelijke renten die voortvloeien uit een activiteit in het werknemersstelsel;
 • de rustpensioenen van senatoren en volksvertegenwoordigers (de pensioenkassen in kwestie passen gelijkaardige regels toe).

Voorbeeld 1

Marleen ontvangt een overlevingspensioen ambtenaar van 12 000 EUR en een rustpensioen van 11 155 EUR.

Totaalbedrag van haar pensioenen: 23 155 EUR.

De maximumwedde van de weddeschaal van haar overleden huwelijkspartner bedraagt 34 200 EUR.

 • Controle van het grensbedrag. Het grensbedrag bedraagt dus 34 200 EUR x 55 % = 18 810 EUR. Het totaalbedrag van het overlevingspensioen en het rustpensioen overschrijdt dit grensbedrag met 4 345 EUR (23 155 EUR – 18 810 EUR).
 • Toepassing van de vermindering. Haar overlevingspensioen moet dus worden verminderd met dit bedrag.
  12 000 EUR – 4 345 EUR = 7 655 EUR.

Resultaat: in dit geval ontvangt Marleen een overlevingspensioen dat wordt verminderd tot 7 655 EUR + haar rustpensioen van 11 155 EUR = 18 810 EUR

Voorbeeld 2

Leslie ontvangt een overlevingspensioen ambtenaar van 9 300 EUR en een rustpensioen van 9 960 EUR.

Totaalbedrag van uw pensioenen: 19 260 EUR.

De maximumwedde van de weddeschaal van uw overleden huwelijkspartner bedraagt 26 014 EUR.

 • Controle van het grensbedrag. Het grensbedrag bedraagt dus 26 014 EUR x 55 % = 14 307,70 EUR. Het totaalbedrag van het overlevingspensioen en het rustpensioen overschrijdt dit grensbedrag met 4 952,30 EUR (19 260 EUR – 14 307,70 EUR).
 • Toepassing van de vermindering. Uw overlevingspensioen moet dus worden verminderd met dit bedrag.
  9 300 EUR – 4 952,30 EUR = 4 347,70 EUR
 • Controle van het minimumbedrag. Na vermindering bedraagt het totaalbedrag van uw overlevingspensioen en uw rustpensioen 14 307,70 EUR (4 347,70 EUR + 9 960,00 EUR). Dit bedrag is lager dan het minimumbedrag van 14 873,64 EUR.
 • Toepassing van de versoepelingsmaatregel. In dit geval wordt de versoepelingsmaatregel toegepast: de vermindering wordt maar voor 75 % toegepast.
  4 952,30 EUR x 75% = 3 714,23 EUR
  9 300 EUR – 3 714,23 EUR = 5 585,77 EUR
 • Controle van het maximumbedrag. Het nieuwe totaalbedrag mag niet hoger zijn dan 14 873,64 EUR. Welnu, in dit geval is het totaalbedrag gelijk aan: uw verminderd overlevingspensioen 5 585,77 EUR + uw rustpensioen 9 960,00 EUR = 15 545,77 EUR. Uw overlevingspensioen zal dus worden verminderd om het totaalbedrag van uw pensioenen terug te brengen tot 14 873,64 EUR.

Resultaat: Leslie ontvangt dus een overlevingspensioen van 4 913,64 EUR + een rustpensioen van 9 960,00 EUR = 14 873,64 EUR.

 

Cumulatie van uw overgangsuitkering werknemer met …

Cumulatie van uw overgangsuitkering werknemer met een beroepsinkomen

U kunt uw overgangsuitkering werknemer onbeperkt combineren met beroepsinkomsten. Er is geen impact op het bedrag of de betaling van uw overgangsuitkering.

 

Cumulatie van uw overgangsuitkering werknemer met een sociale uitkering

U mag uw overgangsuitkering werknemer gedurende de volledige duur ervan combineren met Belgische of buitenlandse sociale uitkeringen in het kader van:

 • ziekte of invaliditeit;
 • werkloosheid;
 • tijdskrediet, loopbaanonderbreking of verminderde prestaties;
 • conventioneel brugpensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • thematische verloven.

 

Cumulatie van uw overgangsuitkering werknemer met een rustpensioen

U mag uw overgangsuitkering zonder beperking combineren met een rustpensioen.

Het enige mogelijke geval, gezien de leeftijd waarop een overgangsuitkering toegekend wordt, is de cumulatie met een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid als ambtenaar.

 

Cumulatie van uw overgangsuitkering werknemer met een overlevingspensioen of een andere overgangsuitkering

De regels zijn verschillend naargelang uw overgangsuitkering werknemer en uw overlevingspensioen of uw andere overgangsuitkering zijn:

 • van één en dezelfde huwelijkspartner;
  of
 • van verschillende huwelijkspartners.

Cumulatie omwille hetzelfde huwelijk

De cumulatie van uw overgangsuitkering werknemer is toegelaten met een overlevingspensioen of een andere overgangsuitkering of een gelijkaardig voordeel van een ander Belgisch stelsel of van een buitenlands stelsel omwille van hetzelfde huwelijk.

Cumulatie omwille van een eerder huwelijk

De cumulatie van uw overgangsuitkering werknemer is niet toegelaten met een overlevingspensioen of een andere overgangsuitkering of een gelijkaardig voordeel van een ander Belgisch stelsel of van een buitenlands stelsel omwille van een eerder huwelijk.

U moet kiezen tussen:

 • uw overgangsuitkering;
  en
 • uw overlevingspensioen dat u toegekend werd na een eerder huwelijk.

Uw keuze is definitief:

 • Als u kiest voor de overgangsuitkering, dan kunt u uw overlevingspensioen omwille van een eerder huwelijk opnieuw krijgen (na het einde van de periode waarin u de overgangsuitkering krijgt).
 • Als u kiest voor uw overlevingspensioen omwille van een eerder huwelijk, dan kunt u uw overgangsuitkering werknemer niet langer krijgen.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!