|
|
|

Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering voor nabestaanden van overleden werknemers

Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering zijn pensioenen en uitkeringen voor nabestaanden na een overlijden. U vindt hier alle informatie over de berekening van deze bedragen voor nabestaanden van overleden werknemers.

Op deze pagina:

Hoe worden het overlevingspensioen en de overgangsuitkering berekend?

De Pensioendienst berekent uw overlevingspensioen of overgangsuitkering op basis van de werknemersloopbaan van uw overleden huwelijkspartner:

 • De berekening van het overlevingspensioen verschilt naargelang uw overleden huwelijkspartner al dan niet gepensioneerd was op het ogenblik van het overlijden.
 • De berekening van de overgangsuitkering is altijd dezelfde: hij volgt dezelfde regels als die van de berekening van het overlevingspensioen wanneer de overleden huwelijkspartner nog niet gepensioneerd was.

Mijn overleden huwelijkspartner was al gepensioneerd

Het bedrag van uw overlevingspensioen bedraagt 80 % van het rustpensioen aan het gezinsbedrag van uw overleden huwelijkspartner.  

Mijn overleden huwelijkspartner was nog niet gepensioneerd of ik ontvang een overgangsuitkering

We berekenen uw overlevingspensioen of overgangsuitkering op basis van de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner.

We passen dezelfde berekeningsregels toe als voor het rustpensioen, maar we houden rekening met het vroegtijdig overlijden van uw huwelijkspartner voor de duur van de loopbaan. We doen dat als volgt:

 • we gebruiken een loopbaanbreuk die niet berekend is in /14 040e ( normale loopbaanduur) ;
  en  
 • we kunnen het bedrag van uw overlevingspensioen beperken tot een maximumbedrag.

We houden rekening met een andere loopbaanbreuk. De noemer wordt niet uitgedrukt in /14 040, maar komt overeen met het aantal kalenderjaren, omgezet in dagen, tussen:

 • 1 januari van het jaar van de 20e verjaardag;
  en  
 • 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van het overlijden.

Voorbeeld 1

De huwelijkspartner van Lucie, geboren in 1965, is overleden op 23 april 2019. De loopbaanbreuk voor de berekening van haar overlevingspensioen komt overeen:

 • met 34 jaar x 312 dagen, hetzij 10 608 dagen
  en niet
 • met 45 jaar x 312, hetzij 14 040 dagen.

We houden immers rekening met de loopbaanjaren van haar huwelijkspartner van 1985 (jaar van de 20e verjaardag) tot en met 2018 (jaar voor het jaar van het overlijden).

Het bedrag van het overlevingspensioen mag niet hoger zijn dan het pensioenbedrag dat we zouden toegekend hebben aan uw overleden huwelijkspartner als hij de wettelijke pensioenleeftijd zou hebben bereikt en een volledige loopbaan zou gehad hebben (14 040 dagen. Als de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner onvolledig is, beperken we uw overlevingspensioen tot het bedrag van dit rustpensioen vermenigvuldigd met de breuk van het overlevingspensioen.

We passen deze beperking niet toe op de overgangsuitkering.

Voorbeeld 2 

Als het overlevingspensioen dat we berekend hebben voor Lucie 17 050 EUR bedraagt en het fictief rustpensioen dat haar huwelijkspartner zou gekregen hebben op de wettelijke pensioenleeftijd (rekening houdende met de loopbaanbreuk) 15 650 EUR bedraagt, dan beperken we het overlevingspensioen tot dat maximumbedrag van 15 650 EUR. Lucie zal dus 15 650 EUR en niet 17 050 EUR krijgen als overlevingspensioen.  

Wat gebeurt er als het bedrag van mijn overlevingspensioen laag is?  

We onderzoeken uw recht op het gewaarborgd minimum overlevingspensioen, als het bedrag van uw overlevingspensioen lager is dan het bedrag van dat minimumpensioen, dat we vastleggen op basis van de loopbaanbreuk van uw overlevingspensioen.  

We trekken het bedrag van uw overlevingspensioen op tot het bedrag van het minimumpensioen als de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner voldoet aan de voorwaarden van de loopbaanduur en van het aantal dagen tewerkstelling voor elk loopbaanjaar.  

Opgelet: De regels voor het minimumpensioen gelden niet voor de overgangsuitkering.  

Meer info over de voorwaarden en de bedragen van het gewaarborgd minimum overlevingspensioen.  

Welke elementen hebben een invloed op het bedrag van mijn overlevingspensioen?  

Het brutobedrag van uw overlevingspensioen kan beïnvloed worden :  

Voor de overgangsuitkering gelden andere cumulatieregels.  

Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering voor nabestaanden van overleden ambtenaren

Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering zijn pensioenen en uitkeringen voor nabestaanden na een overlijden. U vindt hier alle informatie over de berekening van deze bedragen voor nabestaanden van overleden ambtenaren.

Op deze pagina:  

Hoe wordt mijn overlevingspensioen berekend?

De berekening van het bedrag van uw overlevingspensioen hangt af van de relatie die u had ten opzichte van de overleden ambtenaar:

Hoeveel overlevingspensioen krijg ik als huwelijkspartner?

Het bedrag van uw overlevingspensioen berekenen we volgens de formule:

60 % van de referentiewedde X T/N

Wat is de referentiewedde?

Dit is de gemiddelde wedde van de laatste 10 jaar van de loopbaan van de overleden ambtenaar.
Als een huwelijkspartner of een ex-huwelijkspartner 50 jaar was op 1 januari 2012 berekenen we het overlevingspensioen op de basis van de referentiewedde van de laatste 5 jaar.

Wat zijn de teller en de noemer?

In de teller staan de aanneembare diensten en perioden, uitgedrukt in maanden. In principe zijn de aanneembare diensten en perioden dezelfde als voor een rustpensioen dat op dezelfde datum zou ingaan.

In de noemer staat het aantal maanden tussen 20e verjaardag en het overlijden, met een maximum van 480.
Uitzondering: als de overleden ambtenaar vóór zijn 60e verjaardag wegens lichamelijke ongeschiktheid of ambtshalve wegens een andere reden werd gepensioneerd, is N het aantal maanden tussen de 20e verjaardag en zijn pensionering.  

De breuk T/N mag nooit hoger zijn dan 1.

Komen u én de ex-huwelijkspartner op het moment van overlijden in aanmerking voor een overlevingspensioen? In dit geval verdelen we uw overlevingspensioen met de ex-huwelijkspartner. Ook de eventuele wezen kunnen recht op een gedeelte hebben.  

Hoeveel overlevingspensioen krijg ik als ex-huwelijkspartner?  

We berekenen uw overlevingspensioen op basis van het aantal loopbaanjaren die samenvallen met het huwelijk.  

Deze verdeling gebeurt op basis van de volgende formule:

P X (T’/N’)

P staat voor het overlevingspensioen van de huwelijkspartner.

T’ staat voor het totaal van de aanneembare diensten en periodes die samenvallen met uw huwelijk en worden uitgedrukt in maanden.

N’ staat voor het totaal van de aanneembare diensten en periodes van de hele loopbaan van de overleden ambtenaar.

Uw leeftijd op het moment van overlijden heeft geen invloed op de berekening van uw overlevingspensioen.

De betaling wordt wel in sommige gevallen geschorst:

Is er een huwelijkspartner? Leeftijd ex-huwelijkspartner Gevolg voor de uitbetaling
Neen + 47 jaar* Uitbetaling (onder voorbehoud van de cumulatieregels)
- 47 jaar* Uitbetaling geschorst tot aan het rustpensioen. Wanneer u minder 45 jaar bent en een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid hebt, dan blijft de uitbetaling geschorst tot de leeftijd van 45 jaar.***
Ja + 47 jaar* + 45 jaar** Uitbetaling (onder voorbehoud van de cumulatieregels)
- 45 jaar** Uitbetaling geschorst tot de leeftijd van 45 jaar***
- 47 jaar* Leeftijd speelt geen rol Uitbetaling geschorst tot aan het rustpensioen. Wanneer u minder 45 jaar bent en een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid geniet, dan blijft de uitbetaling geschorst tot de leeftijd van 45 jaar***

*: De leeftijd evolueert in de tijd.

**: Vaste leeftijd

***: behalve als de ex-huwelijkspartner een kind ten laste heeft of minstens 66% blijvende ongeschiktheid. De leeftijd van 45 jaar evolueert hier niet in de tijd.

Hoeveel overgangsuitkering krijg ik?

We berekenen de overgangsuitkering op dezelfde manier als het overlevingspensioen voor de huwelijkspartner.

Enkele verschillen:

 • De langstlevende huwelijkspartner ontvangt de volledige overgangsuitkering. Er is geen verdeling met wezen of ex-huwelijkspartners uit een ander huwelijk.
 • Op de overgangsuitkering passen we geen perequatie toe.

U kunt uw overgangsuitkering onbeperkt cumuleren met zowel een beroepsactiviteit als een vervangingsinkomen.

Wat zijn de beperkingen op mijn overlevingspensioen of mijn overgangsuitkering?

De overlevingspensioenen en overgangsuitkeringen worden beperkt tot 2 maximumbedragen:

Het relatief maximum

Het relatief maximum is 50 % van de maximumwedde verbonden aan de laatste graad van de overleden huwelijkspartner, vermenigvuldigd met de breuk T/N.  

Als het pensioen niet voortvloeit uit een hoofdambt of als de ambtenaar niet tijdens zijn loopbaan is overleden en hij slechts tussen 5 en 20 dienstjaren telde, is het relatief maximum 50% van de laatste wedde van de overleden ambtenaar, vermenigvuldigd met de breuk T/N.  

Het absoluut maximum  

Het absoluut maximum voor een overlevingspensioen is 59 293,96 EUR bruto per jaar (index 1,7758 op 01.09.2021) of 4 941,16 EUR bruto per maand.

Heb ik recht op een supplement gewaarborgd minimum?  

Als na de berekening van uw overlevingspensioen of uw overgangsuitkering blijkt dat het bedrag lager is dan 1 299,44 EUR per maand (index 1,7758 op 01.09.2021), wordt een supplement toegekend om het gewaarborgd minimumbedrag te bereiken.

Er wordt geen gewaarborgd minimumbedrag toegekend aan:  

 • de huwelijkspartner:  
  • die een tijdelijk overlevingspensioen geniet;  
  • van wie de overleden echtgenoot in een bijambt werkte;  
  • van wie de overleden echtgenoot een uitgesteld rustpensioen genoot;
  • van wie de overleden echtgenoot een onmiddellijk pensioen genoot zonder 20 dienstjaren te tellen;
 • de ex-huwelijkspartner;  
 • de wezen

De vermindering op het supplement gewaarborgd minimum

Als u andere pensioenen of renten geniet, worden deze van het supplement afgetrokken. Renten wegens arbeidsongevallen en andere tegemoetkomingen die lichamelijke schade vergoeden, worden slechts voor de helft afgetrokken.

Schorsing van het supplement gewaarborgd minimum

De betaling van het supplement bij het overlevingspensioen wordt stopgezet als u een beroepsactiviteit uitoefent die tot de schorsing of vermindering van het overlevingspensioen leidt.  

De betaling van het supplement bij de overgangsuitkering wordt stopgezet als de betrokkene een beroepsactiviteit uitoefent of een vervangingsinkomen krijgt die tot de schorsing of vermindering van het overlevingspensioen zou leiden.  

Welke elementen hebben een invloed op mijn overlevingspensioen?  

Uw bedrag van het overlevingspensioen kan gewijzigd worden als:  

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!