|
|
|

Werknemer – hoe wordt uw pensioenbedrag berekend?

Hoe bouw ik pensioen op?

Voor elk jaar dat u werkt bouwt u pensioen op. We berekenen uw pensioen op basis van het loon dat u tijdens uw loopbaan hebt verdiend en waarop sociale bijdragen werden betaald.

Werkt u niet (bv. door werkloosheid of ziekte) en ontvangt u een sociale uitkering (gelijkgestelde periode), dan berekenen wij uw pensioen op basis van een fictief loon.

Werken loont altijd voor uw pensioen: alle gewerkte perioden tellen mee voor de berekening van uw pensioen. Maar als u een lange loopbaan hebt, kan het zijn dat bepaalde werkloosheidsperioden niet meetellen voor uw pensioen.

Ik heb een lange loopbaan. Wat telt mee voor de berekening van mijn pensioenbedrag?

 

De stappen van uw pensioenberekening

Voor elk jaar van uw loopbaan berekenen we een pensioenopbrengst:

Stap 1: we tellen de werkelijke, fictieve en forfaitaire lonen (= het totale loon) op jaarbasis bij elkaar op.

Stap 2: We vergelijken het totale loon op jaarbasis met het loonplafond; als uw totale loon op jaarbasis meer bedraagt dan het loonplafond dan beperken wij uw totale loon tot dit plafond.

Stap 3: We herwaarderen van het totale loon op jaarbasis.

Stap 4: We delen elk jaar door 45 (normale loopbaanduur als werknemer).

Stap 5: We vermenigvuldigen met 60 %.

De pensioenopbrengsten van elk jaar tellen we op. Dit is het pensioen dat u jaarlijks zult ontvangen.

Mogelijke correcties in de pensioenberekening

Correctie voor lage lonen

Telt uw loopbaan in totaal meer dan 15 jaren als werknemer van meer dan 104 dagen? Dan trekken wij het totale loon per loopbaanjaar op tot het wettelijk gewaarborgd minimumloon. Dit noemen we het minimum recht per loopbaanjaar (of gewaardborgd minimumjaarloon).

Verhoging van uw pensioen als uw huwelijkspartner geen of beperkte inkomsten heeft

Als uw huwelijkspartner geen of beperkte eigen inkomsten heeft, dan berekenen wij uw pensioen aan het gezinsbedrag. Dat betekent dat we het totale loon met 75 % vermenigvuldigen (het standaardbedrag bedraagt 60 %).
Alles over de impact van uw gezinstoestand op de berekening van uw pensioen.

Verhoging van uw pensioen tot het minimumpensioen

Wij verhogen uw pensioen tot het gewaarborgd minimumpensioen als:

  1. uw pensioen lager is dan een bepaald minimum;
  2. en
  3. u voldoet aan bepaalde loopbaanvoorwaarden.

Een voorbeeld van de pensioenberekening stap per stap

 

Afwijkende berekeningsregels voor speciale stelsels

Bent u mijnwerker, zeevarende, beroepsjournalist of lid van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart? Dan kunnen speciale regels toegepast worden op uw pensioenberekening, ook al zijn deze speciale stelsels, met uitzondering van die van de beroepsjournalisten, aan het verdwijnen.

Meer informatie over de berekeningsregels voor speciale stelsels

 

Wat als ik naast mijn rustpensioen werknemer ook nog inkomens uit arbeid of een ander pensioen ontvang?

Ontvangt u een rust- of overlevingspension werknemer samen met een ander Belgisch pensioen, een buitenlands pensioen, een sociale uitkering of beroepsinkomsten? Dan kan dit een invloed hebben op uw pensioenbedrag of op de betaling van uw pensioen.

Alles over het cumuleren van uw rustpensioen werknemer met een inkomen uit arbeid of een ander pensioen.