|
|
|

Lonen werknemers

Mijn werknemerspensioen is gebaseerd op mijn loon. Maar welk loon wordt gebruikt in de pensioenberekening?

We berekenen uw pensioen op basis van uw totale loon als werknemer. Uw totale loon kan bestaan uit:

Het totale loon per loopbaanjaar wordt beperkt tot een plafond. Het principe ‘meer loon is gelijk aan meer pensioen’ gaat dus op tot u dat loonplafond bereikt.

Uw totale loon per loopbaanjaar trekken we op tot het gewaarborgd minimumloon als uw loopbaan in totaal minstens 15 jaren als werknemer telt van meer dan 104 VTE dagen.

Omdat het totale loon voor het jaar waarin u op pensioen gaat vaak nog niet gekend is, gebruiken we in de pensioenberekening het totale loon van het voorlaatste jaar.

Meer informatie over het loonplafond.

Meer informatie over het gewaarborgd minimumloon.

Meer informatie over de berekening van het pensioenbedrag voor het jaar waarin u op pensioen gaat.

 

Werkelijke lonen

Voor de perioden waarin u effectief gewerkt hebt als werknemer, berekenen we uw pensioen op basis van uw werkelijke loon. Dit zijn de bruto-inkomsten (loon, premies, enkel vakantiegeld):

 1. die u hebt ontvangen in het kader van uw arbeidsovereenkomst ;
  en
 2. waarop RSZ-bijdragen zijn ingehouden.

Het werkelijke loon per loopbaanjaar vervangen we in bepaalde situaties door het fictief loon. Zo zorgen we ervoor dat uw pensioenbedrag niet daalt door een nieuwe tewerkstelling met een lager loon na een gelijkgestelde periode.

Meer informatie over het vervangen van het werkelijk loon door het fictief loon.

 

Forfaitaire lonen

Voor perioden in uw loopbaan waarvoor de lonen niet gekend zijn, berekenen we uw pensioen op basis van een forfaitair loon. Dit is onder andere het geval voor:

 • loopbaanjaren als werknemer voor 1955;
 • loopbaanjaren als bediende voor 1958;
 • gelijkgestelde perioden voor 1968;
 • jaren van tewerkstelling als seizoens- of grenswerknemer.

De hoogte van het forfaitaire loon is bij wet vastgesteld.

Meer informatie over de verschillende forfaitaire lonen.

 

Fictieve lonen

Voor niet-gewerkte gelijkgestelde perioden berekenen we uw pensioen als werknemer op basis van fictieve inkomsten uit arbeid: het fictief loon.

Algemeen geldt dat het fictief loon voor een gelijkgestelde periode gebaseerd is op het totale loon voor de gewerkte periode die eraan voorafgaat. Het fictief loon is dus gebaseerd op het loon van het loopbaanjaar dat de gelijkgestelde periode onmiddellijk voorafgaat.

Een voorbeeld: Als u werkloos bent in 2018 dan wordt het fictief loon gebaseerd op het totale loon van uw loopbaanjaar 2017.

Meer informatie over de berekening van het fictief loon.

 

Daling pensioenopbrengst bij nieuwe tewerkstelling na gelijkgestelde periode

Het werkelijke loon per loopbaanjaar vervangen we in bepaalde situaties door het fictief loon. Zo zorgen we ervoor dat uw pensioenbedrag niet daalt door een nieuwe tewerkstelling met een lager loon na een gelijkgestelde periode.

Dit is het geval als u:

 • voor minstens 185 dagen per jaar een vergoeding als mindervalide ontvangt;
 • een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 30% hebt door een beroepsziekte of arbeidsongeval;
 • tijdens een periode van ziekte of invaliditeit werkt met toestemming van de medisch adviseur;
 • tijdens een periode van werkloosheid thuiswerk verricht met toestemming van de RVA waardoor u geen werkloosheidsuitkering ontvangt;
 • een beperkte vergoeding ontvangt van het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers én u niet gelijktijdig een andere beroepsactiviteit uitoefent.

Vanaf dat u 50 jaar bent én minimaal een loopbaan als werknemer hebt van 20 jaar met minstens 104 VTE dagen per jaar, wordt ook in de volgende situaties uw werkelijk loon vervangen door het hogere fictief loon:

 • U hebt na een ontslag een nieuwe voltijdse of deeltijdse tewerkstelling met een lager dagloon en uw prestaties zijn minstens gelijk aan uw vorige tewerkstelling (geldig voor perioden vanaf 1/1/2004).
 • U hebt na een periode van onvrijwillige werkloosheid of van ziekte/invaliditeit een nieuwe voltijdse of deeltijdse tewerkstelling (geldig voor perioden vanaf 1/7/2000).
 • U bent van een voltijdse naar een deeltijdse tewerkstelling overgegaan in het kader van een goedgekeurd herstructureringsplan of een bedrijfsplan tot herverdeling van de arbeid (geldig voor perioden vanaf 1/7/2000).
 • U hebt het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten (geldig voor perioden vanaf 1/7/2000).