|
|
|

Minimumrecht per loopbaanjaar: werkelijk loon optrekken tot aan het gewaarborgd minimumloon

Voorwaarden

U hebt recht op de toepassing van het minimumrecht per loopbaanjaar of gewaarborgd minimumloon als uw loopbaan in totaal meer dan 15 jaren als werknemer telt van meer dan 104 dagen.

Tellen niet mee:

  • Jaren die u hebt geregulariseerd als studieperiode;
  • Jaren waarvoor u vrijwillige regularisatiebijdragen hebt betaald;
  • Jaren in uw loopbaan waarvoor u enkel een pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner krijgt.

Het werkelijke loon van een bepaald jaar vervangen we enkel door het gewaarborgd minimumloon als dat jaar minstens 104 dagen telt. Dat jaar mag ook geen geregulariseerde studieperiode of vrijwillig verzekerde periode bevatten.

Voor de loopbaanjaren van 1978 tot 1991 voeren we nog een bijkomende loontoets uit om de voorwaarde van een minimale tewerkstelling van 104 dagen na te gaan:

Aantal voltijdse dagen is gelijk aan het verdiende loon gedeeld door het geldende minimumloon van dat jaar vermenigvuldigd met 312

Is het resultaat van bovenstaande formule voor een bepaald jaar 104 of meer? Dan hebt u in dat jaar recht op de toepassing van het gewaarborgd minimumloon.

 

Bedrag gewaarborgd minimumloon

Het gewaarborgd minimumloon bedraagt vandaag 27 415,03 EUR (vanaf 01.01.2022 aan index 153,27) voor een volledig jaar.

 

Berekening per loopbaanjaar

Om na te gaan of we het werkelijke loon voor een bepaald jaar moeten optrekken tot het minimumloon doorlopen we de volgende stappen.

Stap 1: Gewaarborgd minimumloon vergelijkbaar maken met werkelijk loon van jaar N.

Om het gewaarborgd minimumloon te kunnen vergelijken met het werkelijke loon van een bepaald jaar N brengen we het gewaarborgd minimumloon eerst op het niveau van het jaar N. Dat gebeurt door het gewaarborgd minimumloon te delen door de herwaarderingscoëfficiënt van het jaar N.

Stap 2: Gewaarborgd minimumloon in verhouding brengen met de intensiteit van jaar N

Het resultaat vermenigvuldigen we met een percentage dat de intensiteit van de pensioenverzekering in het jaar N weergeeft. De intensiteit van de tewerkstelling is gelijk aan het (aantal dagen/312)*100.

Stap 3: Het bekomen resultaat vergelijken met het werkelijk loon. Als het resultaat hoger is dan het werkelijk loon, vervangen we het werkelijk loon door het minimumloon.

Voorbeeld

Sabine heeft in 1977 270 dagen gewerkt voor een loon van 8 000 EUR.
De intensiteit van de tewerkstelling voor 1977 is (270 / 312)*100 = 87 %.
De herwaarderingscoëfficiënt voor 1977 is 2,966234 (vanaf 01.01.2022 aan index 153,27).

In drie stappen gaan we na of het jaarloon van 1977 vervangen moet worden door het minimum jaarloon:

Stap 1: Minimumjaarloon / herwaarderingscoëfficiënt 1977 = 27 415,03 / 2,966234 = 9 242,37 EUR

Stap 2: Resultaat * tewerkstellingsintensiteit 1977 = 9 242,37 EUR * 87 % = 8 040,86 EUR

Stap 3: Resultaat vergelijken met het werkelijk loon 1977 = 8 040,86 EUR > 8 000 EUR

Resultaat: Het werkelijk loon is lager dan het minimum loon en wordt dus vervangen door het minimumloon in de pensioenberekening.

Beperking totaal pensioen na toepassing gewaarborgd minimumloon

Het toepassen van het gewaarborgd minimumloon mag er niet voor zorgen dat het rustpensioen als werknemer meer bedraagt dan:

  • 18 280,97 EUR (vanaf 01.01.2022 aan index 153,27) voor een pensioen als alleenstaande (exclusief eventueel echtscheidingspensioen);
  • 22 851,23 EUR (vanaf 01.01.2022 aan index 153,27) voor een gezinspensioen.

Deze grensbedragen zijn voor een volledige loopbaan en worden vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk.

Als het resultaat van de pensioenberekening op basis van het gewaarborgd minimumloon minder voordelig is dan het resultaat van de pensioenberekening op basis van de werkelijke lonen ontvangt u dit voordeligere pensioen.

Voorbeeld

Sabine haar loopbaanbreuk is 41/45.
Ze heeft recht op een pensioen als alleenstaande.
Na de toepassing van het minimum jaarrecht bedraagt haar rustpensioen als werknemer 15 600,76 EUR.

Haar pensioen mag echter niet meer bedragen dan: 18 280,97 EUR * 41/45 = 16 655,99 EUR

Sabine haar pensioen wordt beperkt tot 16 655,99 EUR.

Omdat Sabine haar pensioen op basis van haar werkelijke lonen minder bedraagt dan 16 655,99 EUR, ontvangt ze het pensioen op basis van het gewaarborgd minimumloon.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

  • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
  • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!