|
|
|

Speciale stelsels

U bent mijnwerker, zeevarende, beroepsjournalist of lid van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart? Dan kunnen er speciale regels van toepassing zijn op de berekening van uw pensioen. Deze bijzondere stelsels, met uitzondering van dit van de beroepsjournalisten, verdwijnen wel geleidelijk.

Beroepsjournalisten

De enige speciale berekeningsregel die van toepassing is op uw pensioen als beroepsjournalist heeft betrekking op de lonen die in aanmerking worden genomen: uw pensioen wordt namelijk berekend op basis van uw werkelijke, fictieve en forfaitaire lonen, verhoogd met 33,33 %.

Lid van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart

De gunstigere berekening van uw pensioen als vliegend personeelslid hangt af van:

 1. uw leeftijd op 31 december 2011 (ten minste 55 jaar oud zijn)
 2. en
 3. van uw loopbaan als vliegend personeelslid.
 • U bent geboren vóór 01/01/1957

Uw loopbaanduur berekenen we niet in 45e zoals bij een gewone werknemer maar:

 • in 30e als u 20 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling (als stuurpersoneelslid) bewijst;
 • of
 • in 34e als u 23 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling (als stuur- en cabinepersoneelslid) bewijst.

De tewerkstelling als vliegend personeelslid beschouwen we als gewoonlijk en hoofdzakelijk als deze per kalenderjaar omvat:

 • vóór 01/01/2012, 185 dagen van ten minste 4 uren of 150 vlieguren;
 • vanaf 01/01/2012, ten minste 104 voltijdse dagen met ten minste 49 vliegminuten per dag.

Het loonplafond is ook gunstiger als dat van een gewone werknemer. Het bedraagt momenteel:

 • 86 664,00 EUR voor piloten;
 • 64 998,00 EUR voor cabinepersoneel.

Deze speciale regels zijn van toepassing op uw volledige loopbaan als vliegend personeelslid, ook op de jaren die u presteerde vanaf 01/01/2012.

 • U bent geboren vanaf 01/01/1957

De speciale regels zijn uitsluitend van toepassing op de berekening van uw pensioen voor uw jaren met een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling die gelegen zijn vóór 01/01/2012.

Voor de jaren vanaf 01/01/2012 passen we de gewone regels toe: de berekening in 45e en het loonplafond van een gewone werknemer.

Zeevarenden

Het pensioen voor uw prestaties als zeevarende kunnen we op een gunstigere manier berekenen. We houden dan rekening met een kortere loopbaan:

 • in 40e;
 • of
 • in 14e als u ten minste 5 040 vaartdagen (wat overeenkomt met 168 maanden x 30 dagen) onder Belgische of Luxemburgse vlag en met inschrijving in de Pool der Zeelieden bewijst.

Voor de berekening van uw pensioen passen we het loonplafond van een gewone werknemer toe.

 • U bent geboren vóór 01/01/1957

We berekenen het pensioen voor uw prestaties als zeevarende in:

 • 40e
 • of
 • 14e als u 5 040 vaartdagen over uw volledige loopbaan bewijst.

Uw prestaties als gewone werknemer worden echter altijd in 45e berekend.

 • U bent geboren vanaf 01/01/1957

We berekenen het pensioen voor uw prestaties als zeevarende als volgt:

 • in 40e voor uw prestaties als zeevarende vóór 01/01/2012;
 • in 45e voor uw prestaties als zeevarende vanaf 01/01/2012;
 • in 14e als u bewijst:
  • ten minste 2 520 vaartdagen op 31/12/2011,
   en
  • ten minste 5 040 vaartdagen op uw volledig loopbaan bewijst.

Mijnwerkers

Uw pensioen als mijnwerker kunnen we, in bepaalde gevallen, gunstiger berekenen in functie van:

 1. uw leeftijd;
 2. en
 3. uw loopbaan als mijnwerker.

Voor de berekening van uw pensioen passen we het loonplafond van een gewone werknemer toe.

Bovendien kunt u mogelijk:

 

In welk geval heb ik recht op de gunstigere berekening van mijn pensioen als mijnwerker?

 • U bent geboren vóór 01/01/1957

  U kunt de berekening van uw pensioen in 30e krijgen als u ten minste 20 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als mijnwerker bewijst.

 • U bent geboren vanaf 01/01/1957

  Voor uw jaren als mijnwerker vóór 01/01/2012, kunt u ook een berekening in 30e krijgen als u een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling bewijst van ten minste 20 jaar vóór 01/01/2012.

  Uw jaren als mijnwerker vanaf 01/01/2012 berekenen we volgens de regels als gewone werknemer in 45e.

  De tewerkstelling als (onder- of bovengronds) mijnwerker beschouwen we als gewoonlijk en hoofdzakelijk als deze per kalenderjaar als uw pensioen vanaf 01/01/2005 wordt ingegaan).

 

In welk geval heb ik recht op het pensioensupplement als mijnwerker?

Uw pensioen als mijnwerker kan verhoogd worden met een supplement als u ten minste 25 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als ondergronds mijnwerker bewijst. U moet deze voorwaarde vervullen:

 • op de oorspronkelijke ingangsdatum van uw pensioen, als u geboren bent voor 01/01/1957;
 • op de oorspronkelijke ingangsdatum van uw pensioen als u geboren bent vanaf 01/01/1957 en dat uw pensioen voor 01/01/2013 ingegaan is;
 • ten laatste op 31/12/2011 als u geboren bent vanaf 01/01/1957 en dat uw pensioen vanaf 01/01/2013 ingegaan is.

Het bedrag van het toegekende supplement komt overeen met het verschil tussen:

 • het bedrag van een fictief pensioen, het zogenaamde referentiepensioen,
 • en
 • het totaalbedrag van alle wettelijke rustpensioenen die u ontvangt.

Het referentiepensioen is gelijk aan het pensioenbedrag berekend op basis van het forfaitair loon als ondergronds mijnwerker vóór 1955 en dat u ontvangen zou hebben als u gedurende 30 jaar gewoonlijk en hoofdzakelijk als ondergronds mijnwerker had gewerkt.

Voor de wettelijke rustpensioenen houden we geen rekening met de pensioenen die ten laste zijn van stelsels die onder de Europese Verordeningen betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels vallen.

U krijgt het supplement uitsluitend als u alle pensioenen hebt aangevraagd waarop u recht hebt. 

Heb ik recht op het supplement van mijn overleden huwelijkspartner?

Als langstlevende huwelijkspartner van een ondergronds mijnwerker kunt u het supplement van uw overleden huwelijkspartner krijgen als hij hier recht op had of dit supplement al ontving.

In welk geval heb ik recht op de verwarmingstoelage ?

We kunnen u een verwarmingstoelage toekennen in functie van het aantal jaren dat u als mijnwerker gewerkt hebt met een maximum van 30 jaar en dat u in een van de volgende gevallen bent:

 • u ontvangt een rustpensioen en hebt ten minste 20 jaar gewoonlijk en hoofdzakelijk in de mijnen gewerkt (onder- of bovengronds) in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte;
 • of
 • u ontvangt, op het moment dat u uw rustpensioen ontvangt, een invaliditeitspensioen van het RIZIV, waarop u louter op basis van uw tewerkstelling in de mijnen recht hebt of zou kunnen hebben;
 • of
 • u ontvangt een rustpensioen voor een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling van ten minste 25 jaar als ondergronds mijnwerker.

 

Welke jaren worden in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

In principe nemen we enkel uw werkelijk gewerkte jaren als ondergronds mijnwerker, die meetellen voor de toekenning van uw rustpensioen, in aanmerking voor de toekenning van de verwarmingstoelage.

De door u gepresteerde jaren als bovengronds mijnwerker kunnen we enkel in aanmerking nemen voor de berekening van de verwarmingstoelage vanaf de leeftijd waarop u recht hebt op een pensioen als bovengronds mijnwerker.

Opgelet, als u geboren bent vanaf 01/01/1957, worden enkel uw jaren als ondergronds mijnwerker tot 31/12/2011 in aanmerking genomen.

Heb ik, als langstlevende huwelijkspartner, recht op de verwarmingstoelage van mijn overleden huwelijkspartner?

Als langstlevende huwelijkspartner van een ondergronds mijnwerker kunt u de verwarmingstoelage van uw overleden huwelijkspartner ontvangen als hij hier recht op had of deze al ontving. U hebt niet automatisch recht op het maximumbedrag, behalve als uw huwelijkspartner een invalide mijnwerker was.

Heb ik, als feitelijk gescheiden of uit de echt gescheiden huwelijkspartner, recht op een deel van de verwarmingstoelage van mijn huwelijkspartner?

Als uw huwelijkspartner die een verwarmingstoelage ontvangt en u feitelijk gescheiden zijn, dan kunt u de helft van het bedrag van zijn verwarmingstoelage enkel ontvangen als u recht hebt op een deel van zijn rustpensioen.

Maar als u uit de echt gescheiden bent, dan hebt u geen recht op de verwarmingstoelage van uw ex-huwelijkspartner.

Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?

De verwarmingstoelage bedraagt 33,02 EUR per jaar (1/30e) (aan de index 147,31 op 01/03/2020). 

Bestaat er een verband tussen het supplement en de verwarmingstoelage?

De toekenning of niet van het supplement bovenop het pensioen als mijnwerker heeft geen enkele invloed op de toekenning van de verwarmingstoelage.

Hoe wordt de verwarmingstoelage betaald?

De verwarmingstoelage wordt elke maand samen met uw pensioen uitbetaald en bedraagt 1/12e van het jaarbedrag waarop u recht hebt.

Opgelet, als u uw pensioenrecht verliest, verliest u ook het recht op de verwarmingstoelage.

Ook de volledige schorsing van de uitbetaling van uw pensioen gedurende een welbepaalde tijd als sanctie naar aanleiding van de controle van de toegelaten arbeid, leidt automatisch tot de schorsing van uw verwarmingstoelage voor dezelfde duur.

Maar de vermindering van uw pensioenbedrag omdat u de toegelaten beroepsactiviteit overschreden hebt, heeft geen invloed op de volledige uitbetaling van uw verwarmingstoelage.

 

 

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!