|
|
|

Mag ik nog bijverdienen als ik met pensioen ben of als mijn huwelijkspartner een gezinspensioen ontvangt?

Als gepensioneerde, of als huwelijkspartner van een gepensioneerde die een gezinspensioen ontvangt, kunt u onder bepaalde voorwaarden bijverdienen tijdens uw pensioen. Door zo’n toegelaten beroepsactiviteit uit te oefenen tijdens uw pensioen, bouwt u in principe geen extra pensioenrechten op.

U mag onbeperkt bijverdienen tijdens uw pensioen:

 • vanaf de 1e januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt als u een eigen rustpensioen ontvangt (eventueel samen met een overlevingspensioen);
  of
 • als u 45 jaren gewerkt hebt bij aanvang van uw pensioen
  of
 • als u een overgangsuitkering ontvangt.

In alle andere gevallen moet u uw inkomsten beperken (met andere woorden onder de vastgelegde grenzen blijven).

Als u te veel bijverdient, zal de Pensioendienst uw pensioen verminderen of volledig schorsen.

U mag geen sociale uitkering krijgen. Als u een 'gezinspensioen' ontvangt, geldt dat ook voor uw huwelijkspartner. Uitzonderingen:

 • Een beperkt overlevingspensioen kunt u 12 maanden lang combineren met sommige uitkeringen.
 • Een overgangsuitkering kunt u onbeperkt combineren met een beroepsactiviteit en sociale uitkeringen.

U moet uw beroepsactiviteit enkel aangeven als u:

 • uw eerste pensioen nog moet ontvangen;
 • een politiek of ander mandaat in België of het buitenland uitoefent;
 • een beroepsactiviteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt in het buitenland;
 • een gezinspensioen ontvangt;
 • wetenschappelijke of artistieke activiteiten uitoefent.

Opgelet:

Mogelijk moet u meer belastingen betalen omdat uw pensioen en de inkomsten uit uw toegelaten beroepsactiviteit samen worden belast. Lees meer over de bedrijfsvoorheffing en de mogelijkheid om voorafbetalingen te doen.

Hoeveel mag ik bijverdienen als gepensioneerde (toegelaten beroepsinkomsten)?

We bekijken uw inkomsten (en die van uw huwelijkspartner als u een gezinspensioen ontvangt) op jaarbasis. De grensbedragen passen we elk jaar aan op 1 januari.

Het bedrag dat u (en uw huwelijkspartner als u een gezinspensioen ontvangt) mag bijverdienen hangt af van:

 • uw leeftijd (of die van uw huwelijkspartner die bijverdient als u een gezinspensioen ontvangt);
 • het aantal jaren dat u voor uw pensioen werkte;
 • het stelsel waarin u een pensioen ontvangt (werknemer, ambtenaar of zelfstandige);
 • de reden van uw pensionering (enkel in het ambtenarenstelsel);
 • de aard van uw pensioen (rust- of overlevingspensioen);
 • de (eventuele) kinderlast;
 • het kalenderjaar waarin u bijverdiende;
 • de aard van de beroepsactiviteit;
 • de ingangsdatum van uw pensioen.

 

U voldoet aan de volgende voorwaarden U hebt recht op kinderbijslag Jaargrens voor 2021 per type van activiteit (EUR)
Werknemer, ambtenaar of mandaat Zelfstandig of gemengd (werknemer en zelfstandig)
 • U bent 65 jaar of ouder en u ontvangt een rustpensioen (eventueel samen met een overlevingspensioen)
/ Onbegrensd
(Vanaf 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt)

Onbegrensd
(Vanaf 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt)

/ Onbegrensd Onbegrensd
 • U bent jonger dan 65 en u hebt minder dan 45 jaren gewerkt bij aanvang van uw pensioen
  of
 • U bent jonger dan 65 jaar en uw huwelijkspartner heeft een gezinspensioen
Neen 8 496,00 EUR 6 797,00 EUR
Ja 12 744,00 EUR 10 195,00 EUR
 • U bent jonger dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen
Neen

19 782,00 EUR

15 826,00 EUR
Ja 24 728,00 EUR 19 782,00 EUR
 • U bent jonger dan 65 jaar en u hebt een rustpensioen in een speciaal stelsel (bv. vliegend personeel)
 • U bent ambtshalve gepensioneerd vóór 65 jaar (bv. militairen of pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid)
 • U bent ouder dan 65 en:
  • u hebt een huwelijkspartner die een gezinspensioen ontvangt
   of
  • u ontvangt alleen een overlevingspensioen
Neen 24 540,00 EUR 19 632,00 EUR
Ja 29 850,00 EUR 23 880,00 EUR

Extra uitleg bij de tabel:

 • Opgelet, als uw rustpensioen als ambtenaar voor een deel uit een supplement gewaarborgd minimum bestaat, mag u maximum 1 057,81 EUR bruto per jaar bijverdienen. Verdient u meer, dan verliest u uw supplement voor het volledige kalenderjaar.
 • Gewoonlijk gelden de grensbedragen voor een heel jaar. Als u door omstandigheden verschillende grensbedragen in één jaar moet respecteren, dan gebruiken we het hoogste grensbedrag.
 • Als u tijdens uw pensioen bijverdient als werknemer of als ambtenaar, dan houden we rekening met uw bruto-beroepsinkomsten. Verdient u bij als zelfstandige, dan kijken we naar uw netto-beroepsinkomsten.
 • Gelijktijdige of achtereenvolgende beroepsactiviteiten: Als u in één kalenderjaar gelijktijdig of achtereenvolgend verschillende beroepsactiviteiten uitoefent, dan worden de verschillende beroepsinkomsten samengeteld:
  • 100 % van uw netto beroepsinkomsten als zelfstandige of helper
  • 80 % van uw bruto beroepsinkomsten als werknemer
  • 80 % van uw bruto beroepsinkomsten uit elke andere activiteit, mandaat, ambt of post
   In dit geval worden de beroepsinkomsten vergeleken met de jaargrenzen die gelden voor een zelfstandige.
 • De inkomsten uit het schrijven van wetenschappelijke literatuur of het creëren en/of interpreteren van artistieke werken zijn niet begrensd als u ze vooraf aangeeft.
 • Als u of uw huwelijkspartner kinderbijslag ontvangt voor een kind ten laste in de loop van het jaar waarin u bijverdient, dan mag sléchts één huwelijkspartner de verhoogde grenzen met kinderlast toepassen. Als u geen kinderbijslag meer ontvangt, dan is de verhoogde grens niet meer van toepassing vanaf het jaar volgend op het wegvallen van de kinderbijslag. Als u of uw huwelijkspartner in de loop van een bepaald jaar kinderbijslag ontving voor minstens één kind, dan zullen de jaarlijkse grensbedragen hoger liggen voor dat jaar.
  Dat is ook het geval als u uw eigen of een wettelijk geadopteerd kind opvoedt waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt, maar enkel als het kind:
  • jonger is dan 14 jaar;
  • 14 jaar of ouder is en u of uw huwelijkspartner voor het kind een wezenbijslag van de overzeese sociale zekerheid (attest uitgereikt door de RSZ) ontvangt;
  • jonger is dan 21 jaar en verbonden is door een leerovereenkomst;
  • jonger is dan 25 jaar en leergangen volgt in dagonderwijs waarvan de duur ten minste gelijk is aan de duur die vereist is voor de toekenning van kinderbijslag;
  • ten minste 66 % arbeidsongeschikt is.
  Opgelet:
  • Als het kind zelf de kinderbijslag ontvangt, hebt u geen recht op het verhoogd jaarlijks bedrag.
  • Als u kinderbijslag ontvangt op 1 januari van het jaar waarin u met pensioen gaat, hebt u dat volledige jaar recht op het verhoogd jaarlijks bedrag (zelfs als u op een later moment tijdens dat jaar geen kinderen meer ten laste hebt).

  De kinderbijslag wordt niet beschouwd als een beroepsinkomen en telt dus niet mee als beroepsinkomsten.

 

Met welke inkomsten houdt de Pensioendienst rekening?

De Pensioendienst houdt rekening met:

 

De aard van de inkomsten

We houden rekening met elke (beroeps)activiteit die een inkomen of een vergoeding oplevert, ongeacht of u die uitoefent:

 • in België;
 • in het buitenland;
 • of in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

 

Opgelet: Als u een gezinspensioen ontvangt, houden we ook rekening met de activiteit van uw huwelijkspartner.

Aard van de inkomsten Tellen de inkomsten mee?
Een tewerkstelling als bediende of arbeider in de private of openbare sector (wel vrijgesteld van belastingen) Ja
Opzeg-, verbrekings- en vertrekvergoedingen Ja
Een zelfstandige activiteit, als zelfstandige helper of echtgenoot-helper Ja
Een tewerkstelling in het kader van flexi-jobs Ja
Bijklussen Ja
De uitoefening van een vrij beroep, ambt of post en elke andere winstgevende activiteit

Het gaat hier om alle beroepsactiviteiten die geen activiteiten zijn als werknemer, als zelfstandige en ook geen artistieke of wetenschappelijke activiteiten. Voorbeelden: journalist, helper van een zelfstandige die deze activiteit niet regelmatig uitoefent, politieke mandaten.

Ja
Het scheppen van wetenschappelijke of artistieke werken
 • U schept werken die voortkomen uit uw wetenschappelijke kennis en/of uw talent en verbeelding.
 • U interpreteert een oeuvre als acteur, musicus, zanger, enz., en geeft het kunstwerk een persoonlijke, artistieke meerwaarde.
 • U mag geen 'handel’ drijven' (volgens het Wetboek van Koophandel) en u mag met uw activiteit niet concurreren met anderen op de arbeidsmarkt.
Neen
In sommige gevallen, een politiek mandaat binnen een OCMW, in een openbare instelling of een instelling van openbaar nut Naargelang het geval
Winsten van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven Ja
De functie van beheerder, commissaris, vereffenaar of werkende vennoot Ja
In disponibiliteit gesteld zijn in de openbare sector (ambtenaar) Ja

Bijkomende informatie bij bovenstaande tabel:

Een tewerkstelling als bediende of arbeider in de private of openbare sector (wel vrijgesteld van belastingen)

Als bediende of arbeider zijn het uw bruto-inkomsten waarmee we rekening houden. Onder bruto-inkomsten dient te worden verstaan alle elementen die deel uitmaken van de bezoldiging vóór elke sociale of fiscale afhouding zoals:

 • het loon voor de gepresteerde dagen;
 • het wachtgeld toegekend aan een in disponibiliteit geplaatst personeelslid van de overheidssector;
 • het loonsupplement toegekend in het kader van de vierdagenweek;
 • de commissielonen;
 • het gewaarborgd week- of maandloon;
 • de voordelen in natura (met uitsluiting van de maaltijdcheques);
 • het enkel vakantiegeld (We houden geen rekening met dubbel vakantiegeld).
  Enkel vakantiegeld telt mee voor het jaar waarin het betaald wordt.
  Enkel voor arbeiders: voor het jaar waarin uw pensioen ingaat, houden we rekening met het bedrag van het enkel vakantiegeld dat overeenkomt met het aantal maanden dat u pensioen ontvangt.
  Voorbeeld:
  Robert gaat met pensioen op 01.03.2020.
  In mei 2020 ontvangt hij 900 EUR vakantiegeld voor 2019.
  Dan tellen we 750 EUR mee als beroepsinkomsten:
  900 EUR x 10/12e (wat overeenkomt met de 10 maanden pensioen in 2020).
 • de eindejaarspremie;
 • de haard- en standplaatstoeslag;
 • de opzeggings-, ontslag- en afscheidsvergoeding of elk als zodanig geldend voordeel;
 • ...

 

Opzeg-, verbrekings- en ontslagvergoedingen

Opzeg-, verbrekings- en ontslagvergoedingen tellen mee als beroepsinkomsten.

 • We spreiden die vergoedingen over de periode waarop ze betrekking hebben, ook al moet u er niet voor werken.
 • Meer weten over de opzegvergoeding.

 

Een zelfstandige activiteit, als zelfstandige helper of echtgenoot-helper

Bij een activiteit als zelfstandige zijn het uw netto beroepsinkomen waar rekening mee zal worden gehouden. Om tot dit netto beroepsinkomen te komen, wordt het bruto beroepsinkomen verminderd met:

 • de bijdragen aan het sociaal statuut der zelfstandigen;
 • de beroepsuitgaven of -lasten;
 • de beroepsverliezen.

Bij een activiteit als zelfstandige helper of echtgenoot-helper houden we rekening met het toegekende inkomen of het deel van de beroepsinkomsten van de echtgenoot-ondernemer dat wordt toegekend aan de echtgenoot-helper.

Flexi-jobs

Als gepensioneerde kunt u ook een flexi-job uitoefenen. U moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • U bent 65 jaar of ouder op het moment dat u de flexi-job gaat doen;
  of
 • U hebt in het 3e kwartaal voorafgaand aan de flexi-job minstens 4/5 van een voltijdse tewerkstelling uitgeoefend bij één of meerdere andere werkgevers;
  of
 • U staat in het 2e kwartaal voorafgaand aan de flexi-job vermeld in het pensioenkadaster (enkel als u ouder dan 50 jaar bent).

Verder gelden volgende voorwaarden tijdens het kwartaal van uw uitoefening van een flexi-job:

 • Als flexi-werknemer bent u niet tewerkgesteld bij dezelfde werkgever met een andere arbeidsovereenkomst van minstens 4/5 van een voltijdse tewerkstelling.
 • Als flexi-werknemer mag u zich niet in een opzegperiode bevinden bij diezelfde werkgever of in een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding betaald door diezelfde werkgever.
 • Uw werkgever moet al uw flexi-jobs registreren en bijhouden.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een flexi-job? Neem dan contact op met de RSZ:

Op basis van uw rijksregisternummer kunnen zij nakijken of u aan de voorwaarden voldoet.

Opgelet: De inkomsten tellen wel mee als beroepsinkomsten. U moet dus oppassen om de grensbedragen niet te overschrijden.

Bijklussen

Als gepensioneerde mag u tegen betaling bijklussen tot een maximaal bedrag van 6 340 EUR per jaar.

Het gaat hier om:

 • occasionele diensten aan particulieren, zoals grasmaaien of bijles geven;
 • verenigingswerk;
 • activiteiten bij erkende platformen in de deeleconomie.

Als u wilt klussen tegen betaling, moet u dat aangeven via de website www.bijklussen.be.

Opgelet: Deze inkomsten tellen mee als beroepsinkomsten. U moet dus oppassen dat u de grensbedragen niet overschrijdt.

Vrij beroep, ambt, mandaat of post

Bij het uitoefenen van een ambt, mandaat of post, houden we rekening met de bruto-inkomsten, onder meer:

 • vergoedingen;
 • presentiegeld;
 • premies;
 • commissielonen, bonussen, extralegale voordelen;
 • ...

 

Scheppen van wetenschappelijk of artistiek werk

De inkomsten voortvloeiend uit het scheppen van wetenschappelijk werk of het tot stand brengen van een artistieke schepping beschouwen we niet als beroepsinkomsten voor zover volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

 1. U hebt de activiteit aangegeven.
 2. Het gaat over een scheppende bezigheid (voorbeelden: schilder, beeldhouwer, schrijver, componist, …).
 3. De activiteit heeft geen weerslag op de arbeidsmarkt.
 4. U bent geen handelaar zoals bedoeld in het Wetboek van Koophandel.

Alle wetenschappelijke of artistieke scheppingen die worden bezoldigd in de vorm van auteursrechten of vergoedingen voor een gedeponeerd merk, zijn toegelaten zonder inkomensgrens.

Als u de voorwaarden niet respecteert, dan zullen we de inkomsten die voortvloeien uit de activiteit in rekening brengen:

 • ofwel als inkomsten uit een activiteit als werknemer;
 • ofwel als zelfstandige;
 • ofwel als inkomsten uit een andere activiteit...

 

Politieke en andere mandaten: bijzondere regels

Politieke en andere mandaten moet u aangeven als uw politieke mandaat (parlementslid, burgemeester, enz.), lidmaatschap van een OCMW of mandaat via benoeming (bij een openbare instelling, een instelling van openbaar nut, een vereniging van gemeenten) is ingegaan of hernieuwd:

 • na de ingangsdatum van uw pensioen;
 • uiterlijk de laatste dag van de maand waarin u 65 jaar werd.

De inkomsten die u uit dit mandaat ontvangt, mogen de toegelaten inkomensgrenzen niet overschrijden.

Als mandataris kunt u vanaf 1 januari van het jaar van uw 65e verjaardag of na 45 jaar loopbaan op de ingangsdatum van het Belgisch pensioen onbeperkt beroepsinkomsten cumuleren met uw rustpensioen.

Opgelet, als uw mandaat loopt op de ingangsdatum van uw pensioen, dan gelden volgende regels:

 • U mag geen mandaat bij een openbare instelling meer uitoefenen na de laatste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt, zelfs als uw mandaat nog loopt.
 • Als u dit mandaat tegelijkertijd met een mandaat via verkiezing uitoefent, mag u het mandaat via benoeming uitoefenen zolang het mandaat via verkiezing loopt, zelfs na uw 67e verjaardag.
 • Als uw mandaat via verkiezing eerder verstrijkt, mag u het mandaat via benoeming uitoefenen tot uw 67e verjaardag.

 

Het tijdstip van de activiteiten

De Pensioendienst linkt de inkomsten van uw toegelaten beroepsactiviteit aan het jaar waarin ze uitbetaald werden.

Voor de toegelaten beroepsactiviteit gaan we ervan uit dat uw pensioen ingaat zodra u uw eerste pensioen ontvangen hebt.
We houden enkel rekening met de inkomsten van de beroepsactiviteit die u uitoefende vanaf de ingangsdatum van uw pensioen.

Voor een bepaald kalenderjaar houden we dus rekening met:

 1. de beroepsinkomsten die u tijdens dat jaar ontving
  en
 2. de achterstallen (Als u na de ingangsdatum van uw pensioen achterstallen ontving voor een activiteit die u vóór de ingangsdatum van uw pensioen uitoefende, dan tellen die niet mee).

Als u een activiteit als zelfstandige uitoefent, dan kunt u het bewijs leveren dat uw inkomsten niet gelijkmatig over de maanden van activiteit verdeeld zijn.

Voorbeeld 1:

grafische weergave tijdstip van de activiteiten voorbeeld 1

 • Als Marianne haar inkomsten van de maand december 2020 in januari 2021 ontvangt, dan tellen we die mee voor de grenzen van het jaar 2021.
 • Het enkel vakantiegeld dat Marianne in mei 2020 ontvangt, tellen we mee voor de grenzen van 2020.

Als het pensioen van Marianne in het midden van het jaar ingaat, zullen we het grensbedrag verminderen in functie van het aantal maanden tussen:

 • de ingangsdatum van haar pensioen
  en
 • het einde van het jaar.

Het toegelaten (grens)bedrag wordt gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal maanden pensioen.

Voorbeeld 2:

grafische weergave tijdstip van de activiteiten voorbeeld 2

Het rustpensioen als ambtenaar van Jacques gaat in op 1.06.2021. Op dat moment kan hij geen 45 loopbaanjaren aantonen.

Hij is jonger dan 65 jaar en oefent een beroepsactiviteit uit als werknemer. Hij heeft 2 kinderen ten laste.

Het grensbedrag dat op hem van toepassing zal zijn voor 2021 bedraagt:
12 744 EUR x 7/12 = 7 434 EUR.

Enkel de inkomsten uit zijn beroepsactiviteit vanaf 1 juni 2021 zullen in rekening gebracht en vergeleken worden met de jaargrens.

 

Combineert u uw rustpensioen met één of meerdere overlevingspensioenen?

En u bent jonger dan 65 jaar

Als u één of meerdere overlevingspensioenen ontvangt en in de loop van het jaar ook voor het eerst een eigen rustpensioen ontvangt, dan bevindt u zich in een nieuwe cumulatiesituatie:

 • Als u 45 loopbaanjaren kunt aantonen, mag u onbeperkt combineren;
 • Als u geen 45 loopbaanjaren heeft, zullen we het meest voordelige grensbedrag toepassen (dat van het overlevingspensioen). Pas vanaf 1 januari van het volgende jaar moet u de grens van het rustpensioen respecteren.

Voorbeeld:Eric is 63 jaar, kan geen 45 loopbaanjaren aantonen en heeft geen kinderen ten laste. Hij oefent een activiteit uit als werknemer. Vanaf 1 juni 2019 heeft hij recht op zijn rustpensioen:

grafische weergave van het voorbeeld

En u bent 65 jaar of ouder

Als uw rustpensioen ingaat in de loop van het jaar waarin u 65 wordt, kan het overlevingspensioen onbeperkt gecumuleerd worden vanaf 1 januari van dat jaar. Als uw overlevingspensioen in de maanden vóór de ingangsdatum van het rustpensioen op 65 jaar verminderd werd door overschrijding van het grensbedrag, dan wordt dit in principe met terugwerkende kracht rechtgezet op het ogenblik dat het rustpensioen effectief is ingegaan.

 

Wanneer en hoe moet ik als gepensioneerde mijn beroepsactiviteit aangeven?

Wanneer moet ik mijn beroepsactiviteit aangeven?

U moet uw beroepsactiviteit die een inkomen kan opleveren, aangeven vóór de 1e uitbetaling van uw pensioen.

Om na te gaan of u een pensioen aan het gezinsbedrag kunt krijgen, moet ook uw huwelijkspartner de aangifte invullen.

Uw aangifte is verplicht en u moet die vooraf indienen wanneer u of uw huwelijkspartner:

 • een wetenschappelijke of artistieke activiteit uitoefent;
 • een mandaat, ambt of post in België of het buitenland uitoefent;
 • een beroepsactiviteit in het buitenland uitoefent;
 • sociale uitkeringen in het buitenland ontvangt.

U moet de aangifte indienen binnen de 30 dagen:

 • na de start van de activiteit;
 • na ontvangst van de sociale uitkering;
 • volgend op de datum van kennisgeving van uw pensioenbeslissing.

Let op: voor de uitoefening van politieke en andere mandaten gelden speciale regels.

U moet uw aangifte zo snel mogelijk indienen als:

 • u al met pensioen bent en uw beroepsinkomsten de toegelaten grens overschrijden;
 • u stopt u met uw beroepsactiviteit.

 

Hoe moet ik mijn beroepsactiviteit aangeven?

Waar u uw aangifte moet indienen, hangt af van uw situatie.

U geeft uw beroepsactiviteit aan bij:

 • ofwel de Federale Pensioendienst (FPD) als u een pensioen als werknemer of als ambtenaar ontvangt;
 • ofwel het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) als u enkel een zelfstandigenpensioen ontvangt.

Als u meerdere pensioenen ontvangt, volstaat één aangifte: de aangifte bij het RSVZ geldt ook voor de Pensioendienst en omgekeerd.

U kunt het standaardformulier 'verklaring betreffende de beroepsbezigheid' (model 74) downloaden of aanvragen bij de Pensioendienst. U moet het formulier invullen, ondertekenen en terugsturen naar de Pensioendienst.

Hebt u nog specifieke vragen over de toegelaten beroepsactiviteit, dan kunt u ons rechtstreeks bereiken op het gratis nummer 1765.

 

Wat als ik te veel bijverdien?

Als uw beroepsinkomsten de toegelaten bedragen overschrijden, zal de Pensioendienst uw pensioen verminderen of schorsen tijdens het jaar waarin u te veel verdiende. De vermindering of de schorsing van uw pensioen hangt af van het percentage van de overschrijding.

U overschrijdt het grensbedrag:

 • met minder dan 100 %: we verminderen uw pensioen met een gelijk percentage (35 % overschrijding = 35 % terug te betalen in het volgende jaar);
 • met 100 % of meer: we schorsen uw pensioen voor het volledige kalenderjaar. U zult dus uw pensioen helemaal moeten terugbetalen.

Opgelet: als u een gezinspensioen ontvangt, mag uw huwelijkspartner het grensbedrag helemaal niet overschrijden. Als hij dat wel doet, zal de Pensioendienst uw gezinspensioen terugbrengen tot een pensioen als alleenstaande, gedurende het jaar van de overschrijding. In de praktijk zal u het verschil gezinspensioen/pensioen alleenstaande het daaropvolgende jaar moeten terugbetalen.

Uitzondering:

Als u als ambtenaar:

 • ambtshalve gepensioneerd bent vóór 65 jaar (bv. militairen of pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid);
 • gepensioneerd bent als gewezen lid van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika;
 • uw pensioen nam vóór 01.07.1982;

en dat:

 • uw pensioen vóór 1 januari 2018 inging;
  en
 • u een activiteit uitoefende op 1 januari 2018.

kan uw pensioen maar verminderd worden met maximum:

 • 10 % als het pensioen lager is dan 3/4 van de referentiewedde.
 • 20 % als het overeenkomt met 3/4 van de referentiewedde.

 

Bouw ik extra pensioen op als ik bijverdien tijdens mijn pensioen?

Door een toegelaten beroepsactiviteit uit te oefenen, bouwt u in principe geen extra pensioenrechten op. Er zijn enkele uitzonderingen.

De verdere pensioenopbouw bij een activiteit na 65 jaar of na een loopbaan van 45 jaar is verschillend voor werknemers en zelfstandigen.

We houden daarbij wel rekening met de beperking tot de loopbaaneenheid.

Werknemers

Hebt u een gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige en bent u al met pensioen als zelfstandige? Dan kunt u als werknemer wel nog verder pensioenrechten opbouwen.

Zelfstandigen

Hebt u een gemengde loopbaan en werkt u verder als zelfstandige, maar neemt u wel uw andere pensioen op (werknemer, ambtenaar of buitenlands pensioen)? Dan kunt u als zelfstandige geen verdere pensioenrechten opbouwen.

Er bestaan wel enkele uitzonderlijke gevallen (bv. voor gepensioneerde militairen) waarin u toch nog pensioenrechten als zelfstandige kunt opbouwen, ook als u uw werknemers- of ambtenarenpensioen al ontvangt. Vraag meer inlichtingen bij de RSVZ.

 

Voorbeelden

Voorbeeld 1 – algemeen principe

Jef & Jeanine zijn met pensioen. Ze zijn allebei jonger dan 65, maar Jef mag onbeperkt bijverdienen, Jeanine niet. Waarom mag Jef onbeperkt bijverdienen en Jeanine niet?

Jef werd geboren in 1954 en ging met pensioen op 01.12.2014, hij was toen 60. Hij begon te werken toen hij 15 was, en kon bij zijn pensionering een loopbaan voorleggen van 45 kalenderjaren. Door die lange loopbaan kon hij niet alleen op 60 met pensioen gaan, maar kan hij nu ook onbeperkt bijverdienen.

Een gepensioneerde mag immers onbeperkt bijverdienen als hij of zij:

 • ouder dan 65 is;
  of
 • een loopbaan met 45 jaren kon voorleggen op het ogenblik van de eerste ingang van zijn Belgisch pensioen.

Jef voldoet dus aan de 2e voorwaarde.

Jeanine werd geboren in 1955, en ging met pensioen in 2015, toen ze 60 was. Ze kon toen op die leeftijd met vervroegd pensioen gaan, omdat ze 40 loopbaanjaren kon voorleggen.

Doordat ze minder dan 45 loopbaanjaren had op de ingangsdatum van haar pensioen, moet ze de grensbedragen respecteren tot en met het jaar van haar 64e verjaardag. Vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar (m.a.w. 2020, het jaar waarin ze 65 wordt) mag ze onbegrensd bijverdienen.

In een notendop:

Jef Jeanine
Geboortejaar 1954 1955
Ingangsjaar pensioen 2014 2015
Loopbaanjaren bij ingang Belgisch pensioen 45 40
Onbeperkt bijverdienen vanaf 2014 2020

 

Voorbeeld 2 – verschillende soorten activiteiten tijdens hetzelfde jaar

Pieter is gepensioneerd en jonger dan 65. Tot en met mei 2021 verdient hij bij als werknemer, maar vanaf juni is hij actief als zelfstandige. Hij heeft kinderen ten laste.

Doordat hij een gemengde activiteit (eerst werknemer, dan zelfstandige) uitoefent, moet hij onder 10 195 EUR (grensbedrag 2021) blijven.

Zijn inkomsten voor 2021 bedragen:

 • 5 000 EUR bruto als werknemer;
 • 10 000 EUR netto belastbaar als zelfstandige.

Wij houden rekening met:
(80 % van 5 000 =) 4 000 EUR + 10 000 EUR = 14 000 EUR.

Pieter heeft hier wel het grensbedrag (10 195 EUR voor 2021) overschreden met 37,32 % (3 805 EUR). Dat betekent dus dat hij het daaropvolgende jaar 38 % van zijn rustpensioen moet terugbetalen.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!