|
|
|

Vakantiegeld

Werkte u als werknemer of als vastbenoemd ambtenaar? Dan krijgt u uw vakantiegeld jaarlijks in mei samen met uw pensioen uitbetaald. Controleer wel of u aan de voorwaarden voldoet.

De regels en bedragen rond het vakantiegeld verschillen naargelang het stelsel waarin u werkte:

Heb ik recht op vakantiegeld bij mijn werknemerspensioen?

Heb ik recht op vakantiegeld als gepensioneerde werknemer?

In het 1e jaar dat u uw werknemerspensioen ontvangt, krijgt u geen vakantiegeld.

Uitzondering: ontving u tijdens het hele kalenderjaar dat voorafging aan uw pensioen enkel een sociale uitkering voor ziekte, invaliditeit, werkloosheid of SWT, dan hebt u wel recht op vakantiegeld in het 1e jaar van uw pensioen op voorwaarde dat:

 • u geen enkele dag gewerkt hebt in dat jaar;
 • u geen statuut loopbaanonderbreking, tijdskrediet, mindervaliditeit of zorgkrediet gehad hebt in dat jaar;
 • uw sociale uitkering voortvloeide uit een activiteit als werknemer.

Vanaf het 2e jaar van uw pensioen krijgt u vakantiegeld.

Als u een overgangsuitkering ontvangt, hebt u geen recht op vakantiegeld.

Hoeveel vakantiegeld ontvang ik als gepensioneerde werknemer?

Gepensioneerde werknemers ontvangen een vast bedrag aan vakantiegeld. De hoogte van het bedrag hangt af van het type pensioen dat u krijgt:

 • 1 121,21 EUR (aan index 147,31 op 01.03.2020) als u een gezinspensioen ontvangt;
 • 896,97 EUR (aan index 147,31 op 01.03.2020) als u een pensioen als alleenstaande of een overlevingspensioen krijgt.

De bedragen van het vakantiegeld kunnen veranderen door een:

 • indexaanpassing;
 • welvaartsaanpassing;
 • wetswijziging.

Er zijn twee beperkingen op het vakantiegeld:

 1. In het 2e jaar van uw pensioen staat het bedrag van uw vakantiegeld in verhouding tot het aantal maanden dat u pensioen ontving in het 1e jaar.

  Het ingangsjaar van uw werknemerspensioen bepaalt of u een gedeeltelijk of volledig vakantiegeld krijgt.

  Voorbeeld

  • Het pensioen van Paul gaat in april 2019 in.
  • Hij ontving geen sociale uitkeringen in 2018:
   • mei 2020: 9/12 vakantiegeld;
   • mei 2021: volledig vakantiegeld;
     
 2. Uw vakantiegeld mag niet meer bedragen dan uw pensioen in mei. Is dat wel zo, dan zal de Pensioendienst uw vakantiegeld beperken tot het brutobedrag van uw pensioen.

  De FPD zal uw vakantiegeld beperken tot het bedrag van uw werknemerspensioen, plus een verhoging van 34,59624 %. De totale som (beperkt vakantiegeld + verhoging) mag nooit meer bedragen dan het volledig vakantiegeld.

  Scenario 1

  Het rustpensioen als werknemer aan gezinsbedrag bedraagt 545,48 EUR in mei 2021. We beperken het vakantiegeld tot 545,48 EUR.

  Omdat we het vakantiegeld beperken, kennen we in mei 2021 een verhoging van 34,59624 % of in dit geval 188,72 EUR (34,59624 % van 545,48 EUR) toe. Het totale vakantiegeld bedraagt dus 545,48 EUR + 188,72 EUR = 734,20 EUR.

  Het totale vakantiegeld bedraagt dus 545,48 EUR + 188,72 EUR = 734,20 EUR. Het totaalbedrag van 734,20 EUR is lager dan 1 121,21 EUR (volledig vakantiegeld) en moeten we dus niet beperken.

  Scenario 2

  Het rustpensioen als werknemer aan gezinsbedrag bedraagt 945,50 EUR in mei 2021. We beperken het vakantiegeld tot 945,50 EUR.

  Omdat we het vakantiegeld beperken, kennen we in mei 2021 een verhoging van 34,59624 % of in dit geval 327,11 EUR (34,59624 % van 945,50 EUR) toe. De som van het beperkte vakantiegeld (945,50 EUR) en de verhoging (327,11 EUR) bedraagt dus 1 272,61 EUR. De som van 1 272,61 EUR is hoger dan de 1 121,21 EUR van het vakantiegeld, daarom moeten we beperken tot 1 121,21 EUR.

Bent u feitelijk gescheiden of van tafel en bed gescheiden en ontvangt u een deel van het rustpensioen? Dan krijgen uw (ex-)huwelijkspartner en uzelf elk een deel van het vakantiegeld. De verhouding daarvan is dezelfde als die van het pensioen dat u ontvangt.

Nettobedrag van het vakantiegeld voor gepensioneerde werknemers

Op uw vakantiegeld als gepensioneerde werknemer kan bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Het percentage van de bedrijfsvoorheffing hangt af van:

 • het totale belastbare bedrag van uw pensioen;
 • het soort pensioen dat u ontvangt: is dat als alleenstaande of een gezinspensioen.

In 2021 zijn de volgende barema’s van toepassing:

Pensioen als alleenstaande

Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld alleenstaande
Belastbaar maandbedrag van het rustpensioen alleenstaande Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld (%)
tot 1 349,99 EUR 0
van 1 350,00 EUR tot 1 399,99 EUR 1
van 1 400,00 EUR tot 1 449,99 EUR 3
van 1 450,00 EUR tot 1 499,99 EUR 4
van 1 500,00 EUR tot 1 699,99 EUR 6
van 1 700,00 EUR tot 1 949,99 EUR 10
van 1 950,00 EUR tot 2 249,99 EUR 15
van 2 250,00 EUR tot 2 599,99 EUR 20
van 2 600,00 EUR tot 3 149,99 EUR 25
van 3 150,00 EUR tot 3 849,99 EUR 30
van 3 850,00 EUR tot 3 999,99 EUR 35
vanaf 4 000,00 EUR 36

 

Gezinspensioen

Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld gezin
Belastbaar maandbedrag van het rustpensioen gezin Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld (%)
tot 1 949,99 EUR 0
van 1 950,00 EUR tot 1 999,99 EUR 1
van 2 000,00 EUR tot 2 049,99 EUR 2
van 2 050,00 EUR tot 2 149,99 EUR 3
van 2 150,00 EUR tot 2 199,99 EUR 4
van 2 200,00 EUR tot 2 499,99 EUR 5
van 2 500,00 EUR tot 2 849,99 EUR 10
van 2 850,00 EUR tot 3 349,99 EUR 15
van 3 350,00 EUR tot 3 899,99 EUR 20
van 3 900,00 EUR tot 4 799,99 EUR 25
van 4 800,00 EUR tot 6 049,99 EUR 30
van 6 050,00 EUR tot 6 399,99 EUR 35
vanaf 6 400,00 EUR tot 6 799,99 EUR 36
Vanaf 6 800 EUR 37

 

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld als gepensioneerde werknemer?

Als u recht hebt op vakantiegeld, ontvangt u dit samen met uw pensioen in mei.

In geval van beslag of invordering op uw pensioen, kan de schuldeiser vragen om een deel van het vakantiegeld in te houden.

 

Heb ik recht op vakantiegeld bij mijn ambtenarenpensioen?

 

Heb ik recht op vakantiegeld en de aanvullende toeslag als gepensioneerde ambtenaar?

Naast het vakantiegeld bestaat er voor gepensioneerde ambtenaren ook een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld (als u een supplement 'gewaarborgd minimum' ontvangt).

Vakantiegeld voor gepensioneerde ambtenaren

U hebt recht op het vakantiegeld als u, op 1 mei van het kalenderjaar, voldoet aan volgende voorwaarden:

 • U bent minstens 60 jaar;
 • Uw rustpensioen als ambtenaar en eventuele andere pensioenen en gelijkaardige uitkeringen uit binnen- of buitenland bedragen samen maximaal 2 350,35 EUR bruto voor de maand mei;
 • Uw pensioen werd niet verminderd omdat u te veel bijverdiende of omdat u een vervangingsinkomen had.

Ontvangt u een overlevingspensioen? Dan heeft u recht op gewoon vakantiegeld als u op 1 mei van het lopende jaar voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent minstens 45 jaar bereikt, behalve wanneer u een blijvende ongeschiktheid van 66 % aantoont of u een kind ten laste heeft dat recht geeft op kinderbijslag;
 • U bent niet hertrouwd;
 • Uw overlevingspensioen als ambtenaar en eventuele andere pensioenen en gelijkaardige uitkeringen uit binnen- of buitenland bedragen samen maximaal 1 880,28 EUR bruto voor de maand mei;
 • Uw pensioen werd niet verminderd omdat u te veel bijverdiende of omdat u een vervangingsinkomen had.

Ontvangt u een wezenpensioen? Enkel een volle wees of een kind dat als volle wees erkend is, kan aanspraak maken op gewoon vakantiegeld als aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • Het pensioen als ambtenaar en eventuele andere pensioenen en gelijkaardige uitkeringen uit binnen- of buitenland bedragen samen maximaal 1 880,28 EUR bruto voor de maand mei;
 • Zijn pensioen werd niet verminderd omdat hij te veel bijverdiende of omdat er cumulatie was met een vervangingsinkomen.

Als u een overgangsuitkering ontvangt, hebt u geen recht op vakantiegeld.

Aanvullende toeslag bij het vakantiegeld voor gepensioneerde ambtenaren

U hebt recht op een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld als u, op 1 mei:

U ontvangt een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld bovenop uw overlevingspensioen als:

Hebben geen recht op aanvullend vakantiegeld:

 • Personen die een basis gewaarborgd minimum ontvangen;
 • Wezen;
 • Uit de echt gescheiden echtgenoten.
 • Personen die een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ontvangen en van wie de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar hoger ligt dan 34 009,16 EUR (index 1,7410).

 

Hoeveel bedragen het vakantiegeld en de aanvullende toeslag voor gepensioneerde ambtenaren?

De som van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag wordt beperkt tot het totale bedrag van alle ambtenarenpensioenen die u in de loop van de maand mei ontvangt. De beperking wordt eerst toegepast op de aanvullende toeslag.

U hebt recht op vakantiegeld aan het gezinsbedrag als uw huwelijkspartner de volgende voorwaarden vervult. Hij ontvangt geen:

 • inkomen uit een beroepsactiviteit;
 • rust- of overlevingspensioen of ouderdoms- of overlevingsrente of een gelijkaardig voordeel (uitzondering: het totale maandbedrag bedraagt minder dan 90,29 EUR.).
 • vervangingsinkomen in binnen- of buitenland.

 

Bedragen vakantiegeld als gepensioneerde ambtenaar

Vakantiegeld voor een ambtenaar Bedrag (bruto)
Als alleenstaande 270,86 EUR
Aan gezinsbedrag 361,15 EUR
In het geval van een overlevingspensioen 270,86 EUR
Als wees 270,86 EUR

 

Bedragen aanvullende toeslag bij het vakantiegeld als gepensioneerde ambtenaar

Aanvullende toeslag voor een ambtenaar Bedrag (bruto)
Als alleenstaande 409,50 EUR
Aan gezinsbedrag 491,01 EUR
In het geval van een overlevingspensioen 409,50 EUR
Als wees Geen recht

 

Bij het vakantiegeld als gepensioneerde ambtenaar is het brutobedrag gelijk aan het nettobedrag. Het vakantiegeld is wel belastbaar en moet u opnemen in vak 211 van de pensioenfiche 281.11.

Bij een gehuwde gepensioneerde ambtenaar wordt ook het bedrag van de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld die zijn huwelijkspartner eventueel ontvangt, afgetrokken.

Wanneer worden het vakantiegeld en de aanvullende toeslag voor gepensioneerde ambtenaren betaald?

Als u recht hebt op vakantiegeld of de aanvullende toeslag, dan ontvangt u dat bedrag samen met uw pensioen in mei.

In geval van beslag of invordering op uw pensioen, kan de schuldeiser vragen een deel van het vakantiegeld in te houden.

 

Vakantiegeld als u zowel een werknemers- als een ambtenarenpensioen ontvangt

 

Heb ik recht op vakantiegeld als ik zowel een werknemers- als een ambtenarenpensioen ontvang?

Om te kijken of u recht hebt op vakantiegeld, bestaan er geen specifieke regels als u zowel een werknemers- als een ambtenarenpensioen ontvangt.

Bekijk dus of u voldoet aan de voorwaarden als gepensioneerde:

 

Hoeveel bedraagt het vakantiegeld als ik zowel een werknemers- als een ambtenarenpensioen ontvang?

De som van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag op het ambtenarenpensioen wordt beperkt tot het totale bedrag van alle ambtenarenpensioenen die u in de loop van de maand mei ontvangt. De beperking wordt eerst toegepast op de aanvullende toeslag.

De bedragen van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag op het ambtenarenpensioen worden respectievelijk verminderd met de bedragen van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag die sommige gepensioneerden ook ontvangen voor een ander pensioen. Bij een gehuwde gepensioneerde wordt ook het bedrag van de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld die zijn echtgenoot eventueel ontvangt, afgetrokken.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald als ik zowel een werknemers- als een ambtenarenpensioen ontvang?

Uw vakantiegeld en de eventuele toeslag worden jaarlijks samen met uw pensioen van de maand mei uitbetaald.

 

Vakantiegeld voor gepensioneerde zelfstandigen

Heb ik recht op vakantiegeld bij mijn zelfstandigenpensioen?

Gepensioneerde zelfstandigen hebben geen recht op vakantiegeld. Wanneer zij voldoen aan de voorwaarden, kunnen zij recht hebben op een:

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!