|
|
|

Wanneer kan ik met pensioen gaan?

Wilt u gewoon weten wanneer u met pensioen kunt gaan?
Bekijk op mypension.be meteen:

 • uw vroegst mogelijke pensioendatum;
 • de datum waarop u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

mypension.be toont u ook welke invloed het moment waarop u wilt stoppen met werken heeft op het bedrag en de datum van uw pensioen.

Bekijk snel uw pensioendatum op mypension.be!

U kunt inloggen met uw identiteitskaart en een e-ID-kaartlezer of via itsme.
 

Wettelijke pensioenleeftijd

In België is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Deze leeftijd wordt geleidelijk opgetrokken:

Pensioendatum Wettelijke pensioenleeftijd
Tot en met 01/01/2025 65 jaar
Vanaf 01/02/2025 tot en met 01/01/2030 66 jaar
Vanaf 01/02/2030 67 jaar

 

Als werknemer moet u uw werkgever inlichten wanneer u met pensioen gaat. Uw arbeidsovereenkomst stopt niet automatisch wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Neem contact met uw personeelsdienst voor meer informatie.

Als ambtenaar stopt uw overeenkomst automatisch op de wettelijke pensioenleeftijd. U kunt ook na de wettelijke pensioenleeftijd blijven werken op voorwaarde dat uw werkgever akkoord is.

Voor sommige ambtenaren ligt de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld magistraten) of lager (bijvoorbeeld militairen).

U kunt ook bijverdienen wanneer u al een pensioen ontvangt. Dat kan enkel onder bepaalde voorwaarden.

Als u op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat en u vlak voordien nog een sociale uitkering (ziekte, werkloosheid, SWT - brugpensioen, …) ontvangt, dan stopt die uitkering automatisch wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

 

Vervroegd pensioen (vóór de wettelijke pensioenleeftijd)

Onlangs kondigde de minister van Pensioenen een voorstel aan voor het vervroegd pensioen. Zolang dit plan niet omgezet is in nieuwe wetgeving, kunnen we u hier nog niet verder over informeren. Het heeft dus geen zin om ons hierover te contacteren.
 

Zodra er nieuwe wetgeving is:

 • versturen we onze nieuwsbrief (schrijf u dus snel in!);
 • passen we onze website en mypension.be aan;
 • passen we de nieuwe wetgeving automatisch toe op uw pensioen. U moet zelf niets doen.

Dit geldt ook voor:

U kunt met pensioen gaan vóór de wettelijke pensioenleeftijd als u voldoet aan de vereiste loopbaanduur en leeftijd.

Vereiste loopbaanduur en leeftijd

Minimumleeftijd en bijhorende loopbaanduur op de datum waarop u vervroegd met pensioen wilt gaan
60 jaar en 44 loopbaanjaren
61 jaar en 43 loopbaanjaren
63 jaar en 42 loopbaanjaren

 

Welke perioden tellen mee voor de loopbaanduur?

Zowel voor werknemers als voor ambtenaren tellen volgende perioden mee om te kijken of u vervroegd met pensioen mag gaan:

Geregulariseerde studieperioden of perioden die u regulariseerde via vrijwillige bijdragen tellen niet mee voor het vervroegd pensioen. Ze tellen enkel mee voor uw pensioenbedrag.

Als werknemer telt een jaar mee als u minstens 1/3 van een voltijds arbeidsregime gewerkt hebt (jaren van minstens 104 gewerkte of gelijkgestelde dagen).

Als ambtenaar tellen volgende perioden mee om te kijken of u vervroegd met pensioen mag gaan:

 • De diensten als vastbenoemd ambtenaar (of daarmee gelijkgesteld), waarbij we voor elk jaar de diensten tellen van hun begin- tot einddatum zonder rekening te houden met de opdrachtbreuk.
 • De diensten als tijdelijk statutair personeelslid in het onderwijs, op voorwaarde dat u erna vastbenoemd werd.
 • De diensten als contractueel of tijdelijk personeelslid, die uw vaste benoeming voorafgingen (u moet wel vóór 1 december 2017 vastbenoemd zijn).
 • De diensten als politiek mandataris.
 • De diensten als vrijwillig brandweerman, op voorwaarde dat u effectief branden bluste en met pensioen ging als beroepsbrandweerman.

Voor sommige personeelscategorieën verhogen we de duur met een coëfficiënt, dit is onder meer het geval voor:

 • bepaalde personeelsleden van het onderwijs, HR Rail, militairen;
 • personen die de actieve diensten uitoefenen, zoals postbodes, douaniers, brandweermannen, …

Hebt u in meerdere stelsels gewerkt? Geen paniek, we houden daar ook rekening mee om uw vroegst mogelijke pensioendatum te bepalen.

Er bestaan ook enkele uitzonderingen op de standaardregels voor het vervroegd pensioen:

Is mijn pensioenbedrag lager als ik vervroegd met pensioen ga?

Als u vervroegd met pensioen gaat, is uw loopbaan korter. Uw pensioenbedrag zal dan meestal ook lager zijn.

Op mypension.be kunt u simuleren welke invloed de datum van uw pensionering heeft op het bedrag van uw pensioen.

Overgangsmaatregelen voor vervroegd pensioen van bijna-gepensioneerde werknemers

Bent u geboren vóór 1956?

Bent u geboren vóór 1 januari 1956 en had u in 2012 ten minste 32 loopbaanjaren? In dat geval kunt u met vervroegd pensioen op 62 jaar én na een loopbaan van 37 jaren.

Bent u geboren vóór 1958?

Als u geboren bent vóór 1958, is de minimale loopbaanduur korter:

Minimumleeftijd en bijhorende loopbaanduur op de datum waarop u vervroegd met pensioen wilt gaan
61 jaar en 43 loopbaanjaren
62 jaar en 42 loopbaanjaren
63 jaar en 41 loopbaanjaren

mypension.be houdt rekening met deze overgangsmaatregelen.

Bekijk op mypension.be wanneer u met pensioen kunt!

 

Vervroegd pensioen voor mijnwerkers, zeevarenden en leden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart

Bepaalde mijnwerkers, zeevarenden en leden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart kunnen voor hun jaren in dat regime vroeger met pensioen gaan. We spreken dan van een 'anciënniteitspensioen'. Als u ook een stukje loopbaan hebt als werknemer, dan zult u het deel pensioen dat u daarvoor krijgt, pas later ontvangen.

Mijnwerkers

U krijgt gunstiger voorwaarden als:

 • u geboren bent vóór 1957;
  en
 • minstens 20 loopbaanjaren als ondergronds mijnwerker had op 31 december 2011.

Neem in dat geval contact op met één van onze experts.

Uw activiteit als mijnwerker beschouwen we als een activiteit als gewone werknemer als:

 • u geboren bent vanaf 1957;
  en
 • geen 20 loopbaanjaren als ondergronds mijnwerker had op 31 december 2011.

Zeevarenden

De zeevarenden geboren vóór 1957 kunnen op 60 jaar hun pensioen als zeevarende aanvragen.

De zeevarenden geboren vanaf 1957 moeten voldoen aan dezelfde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden als gewone werknemers.

Via gepresteerde vaartdagen kunnen er echter tot 3 bijkomende fictieve jaren toegevoegd worden voor het vervroegd pensioen. Die bijkomende jaren worden niet meegeteld voor de berekening van het pensioenbedrag, maar enkel voor uw pensioendatum.

Aantal vaartdagen Bijkomende fictieve jaren
Minder dan 80 vaartdagen Geen bijkomende fictieve jaren
80 tot en met 159 vaartdagen 1 bijkomend fictief jaar
160 tot en met 239 vaartdagen 2 bijkomende fictieve jaren
240 vaartdagen of meer 3 bijkomende fictieve jaren

80 vaartdagen geven telkens recht op 1 bijkomend fictief jaar. Met andere woorden, 240 vaartdagen of meer geven recht op 3 bijkomende fictieve jaren.

Vliegend personeel van de burgerluchtvaart

Als u lid was van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart vóór 2012, dan krijgt u gunstiger voorwaarden. Neem in dat geval contact op met één van onze experts.

In de andere gevallen beschouwen we uw activiteit als lid van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart als een activiteit als gewone werknemer.

Overgangsmaatregelen voor vervroegd pensioen van bijna-gepensioneerde ambtenaren

mypension.be houdt rekening met de overgangsmaatregelen.

Bekijk op mypension.be wanneer u met pensioen kunt!

Oude voorwaarden vervroegd pensioen voor ambtenaren (van kracht op 31/12/2015)

Minimumleeftijd en bijhorende loopbaanduur op de datum waarop u vervroegd met pensioen wilt gaan (oude voorwaarden)
60 jaar en 42 loopbaanjaren
61 jaar en 41 loopbaanjaren
62 jaar en 40 loopbaanjaren

 

Bent u geboren vóór 1956?

Bent u geboren vóór 1 januari 1956 en had u in 2012 minstens 32 loopbaanjaren? In dat geval kunt u uitzonderlijk met vervroegd pensioen op 62 jaar én na een loopbaan van 37 jaren.

Om de loopbaanduur te berekenen:

 • tellen enkel jaren mee van minstens 104 dagen;
 • houden we geen rekening met de tijdsduur voor het bezit van een diploma of verhogingscoëfficiënten voor preferentiële tantièmes.

Bent u geboren vóór 1962?

De oude regeling (van kracht op 31/12/2015) kan voor u voordeliger zijn. Het aantal bijkomende loopbaanjaren ten opzichte van de oude regeling bedraagt:

 • maximum 1 jaar als u geboren bent vóór 1958;
 • maximum 2 jaar als u geboren bent in 1958 of 1959;
 • maximum 3 jaar als u geboren bent in 1960 of 1961.

Bevindt u zich in een specifiek verlof voorafgaand aan uw pensioen?

We passen de oude regeling (van kracht op 31/12/2015) toe als u:

 • zich op eigen aanvraag in een volledige of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan uw rustpensioen bevindt op 01/01/2015;
 • een aanvraag ingediend hebt om vóór 02/09/2015 in een dergelijke toestand geplaatst te worden (goedgekeurd door uw werkgever vóór 01/01/2015);
 • als u de aanvraag daartoe ingediend had, ten laatste op 01/01/2015 in een dergelijke toestand geplaatst zouden kunnen zijn.

De lijst van verloven die onder deze regeling vallen werden bepaald bij Koninklijk Besluit.

 

Sommige ambtenaren hebben gunstigere loopbaanbreuken en tantièmes

De berekening van de pensioendatum voor ambtenaren met een voordelige loopbaanbreuk is heel complex. Wij kunnen deze datum voor u berekenen als uw elektronisch loopbaandossier bij de Pensioendienst volledig is.

Bekijk op mypension.be wanneer u met pensioen kunt!

Gunstigere tantièmes

Voor sommige ambtenaren voorziet de wet een gunstiger tantième dan 1/60 voor de berekening van het pensioenbedrag. Dat principe geldt ook voor de berekening van de loopbaanduur.

De duur van de werkelijk gepresteerde diensten, de verloven met behoud van bezoldiging en andere specifieke situaties vermenigvuldigen we met een verhogingscoëfficiënt die we bepalen op basis van:

 1. het ingangsjaar van het pensioen;
  en
 2. de vereiste dienstjaren in dat jaar volgens leeftijd;
  en
 3. het gunstiger tantième verbonden aan deze diensten.

 

ingangsjaar tantième 1/55
Minimumleeftijd en -loopbaanjaren:
60 jaar en 44 loopbaanjaren
61 jaar en 43 loopbaanjaren
63 jaar en 42 loopbaanjaren
vanaf 2019 1,0500

 

ingangsjaar tantième 1/50 of gunstiger
Minimumleeftijd en -loopbaanjaren:
60 jaar en 44 loopbaanjaren
61 jaar en 43 loopbaanjaren
63 jaar en 42 loopbaanjaren
2019 1,1200
2020 1,0957
2021 1,0722
vanaf 2022 1,0500

 

Voor de pensioenen die ingaan op 1 januari van de jaren 2020 tot 2022 passen we de verhogingscoëfficiënten van het voorafgaande jaar toe.

Heb ik een voordelige loopbaanbreuk (als ambtenaar)?

Loopbaanbreuk 1/55

 • Onderwijs (kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs);
 • Niet-rijdend personeel van de Belgische Spoorwegen.

Loopbaanbreuk 1/50

 • Actieve diensten (onder andere postbodes, douaniers, loodsen, luchtverkeersleiders,…);
 • Leden van een operationeel korps van een brandweer die rechtstreeks deelnemen aan de brandbestrijding;
 • Leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie;
 • Militairen van het actief kader (niet voor militaire dienstplicht);
 • Overgeplaatste militairen (naar een andere werkgever in de overheidssector);
 • Veiligheidsbeambten (vervoer van gevangenen);
 • Bedienaars van andere erediensten dan de rooms-katholieke;
 • Onderwijzers in de strafinrichtingen en de Dienst voor Jeugdbescherming.

Loopbaanbreuk 1/48

 • Rijdend personeel van de Belgische Spoorwegen;
 • Magistraten van de Rechterlijke Orde, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, het Rekenhof;
 • Federale ombudsmannen;
 • Bedienaars van de rooms-katholieke eredienst;
 • Universiteitsprofessoren;
 • Lokale mandatarissen;
 • (Adjunct-)arrondissementscommissarissen;
 • Vaste Comités P en I;
 • (Vice-)provinciegouverneurs.

Personen geboren vóór 1957 behouden het gunstiger tantième dan 1/48 verbonden aan de bovenstaande diensten, met andere woorden:

 • 1/35 of 1/30 (in functie van het aantal dienstjaren): magistraten van de Rechterlijke Orde, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, het Rekenhof;
 • 1/30 universiteitsprofessoren, federale ombudsmannen (indien minstens 12 jaar als ombudsman);
 • 1/25 voor de eerste 15 jaar voor de (adjunct-)arrondissementscommissarissen;
 • 1/20 voor de bedienaars van de katholieke erediensten en de leden van de Vaste Comités P en I;
 • 1/12 voor de eerste 7 jaar bij de (vice-)provinciegouverneurs.

Bekijk uw pensioendatum op mypension.be

Veelgestelde vragen over uw pensioenleeftijd

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!