|
|
|

Slachtoffers terreurdaden

 • Bent u een slachtoffer van een terreurdaad?

Dan kunt u recht hebben op:

  • het statuut van nationale solidariteit;
  • een herstelpensioen;
  • de terugbetaling van de kosten voor de medische verzorging die het gevolg is van de terreurdaad.
    
 • Ook rechthebbenden van een terreurslachtoffer (bijvoorbeeld huwelijkspartner of kind) of een onrechtstreeks slachtoffer (erfgenaam of aanverwant tot 2de graad) kunnen rekenen op bijstand.

We vertellen u hier op welke bijstand u kunt rekenen en hoe u die aanvraag indient.
 

 • Bent u burgerlijke oorlogsinvalide of de rechthebbende (bv. de weduwe) van een erkende burgerlijke invalide als gevolg van één van volgende conflicten?
  • 1914-1918;
  • 1940-1945;
  • onafhankelijkheidsoorlogen in Kongo, Rwanda en Burundi;
  • ramp in Tessenderlo van 29 april 1942 (ontploffing in een fabriek van een voorraad ammoniumnitraat).

Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een invaliditeitspensioen krijgen en recht hebben op andere voordelen.
 

Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op enkele voordelen.
 

 • U bent slachtoffer van raciale vervolgingen als uw vader en moeder uit België werden weggevoerd als gevolg van raciale vervolgingsmaatregelen van de bezetter en tijdens de deportatie zijn overleden
  • en als u:
   • op 10/05/1940 jonger was dan 21;
   • op 01/01/2003 over de Belgische nationaliteit beschikt;
   • uw woonplaats in België had op 10/05/1940, tenzij u na deze datum bent geboren en uw ouders op deze datum in België woonden;
   • niet gerechtigd bent of gerechtigd geweest bent op wezenpensioenen krachtens de gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen.
  • of als u wegens de raciale vervolgingsmaatregelen van de bezetter ondergedoken hebt moeten leven en als:
   • u op 10/05/1940 in België woonde of geboren bent na 10/05/1940 en uw ouders op 10/05/1940 in België woonden;
   • u Belg bent op 01/01/2003.

Als slachtoffer van raciale vervolgingen hebt u recht op een lijfrente. Vind hier alle info over de lijfrente.
 

Op deze pagina:

Slachtoffers terreurdaden

Vanuit de wil tot collectieve solidariteit kunnen slachtoffers van terreurdaden en hun dierbaren rekenen op verschillende vormen van financiële schadevergoedingen en erkentelijkheid. De Belgische overheid wil zo:

 • de slachtoffers de mogelijkheid geven hun leven opnieuw op te bouwen;
  en
 • tegemoet komen in de vele kosten van het schadelijke feit.

Op deze pagina:

Wie is slachtoffer?

De wet erkent 3 categorieën:

 • De rechtstreekse slachtoffers (met vastgestelde schade en aanwezig op de plaats).
 • De onrechtstreekse slachtoffers (erfgenaam of aanverwant tot 2de graad).
 • De rechthebbenden:
  • overlevende partner (huwelijk, wettelijk of feitelijk samenwonend);
  • kinderen van slachtoffer;
  • feitelijk samenwonende partner.

Afhankelijk van de categorie waartoe ze behoren, hebben de begunstigden recht op:

 • een herstelpensioen of een pensioen van rechthebbende;
 • de terugbetaling van de kosten voor de medische verzorging die het gevolg is van de terreurdaad;
 • het statuut van nationale solidariteit.

De Federale Pensioendienst zorgt voor:

 • de toepassing van de wet op de toekenning van het statuut;
  en
 • de toekenning van een herstelpensioen en van het pensioen van rechthebbende.

Het RIZIV, de mutualiteiten en de HZIV (Directie Oorlogsslachtoffers) ondersteunen de terugbetaling van de medische zorgen.
 

Herstelpensioen aan rechtstreeks slachtoffer en hun rechthebbenden

Het rechtstreekse slachtoffer is minimum 10 % invalide. Bij een overlijden van het rechtstreekse slachtoffer wordt een pensioen of vergoeding toegekend aan de rechthebbenden. Het herstelpensioen wordt afgetrokken van andere vergoedingen, met uitzondering van een individuele verzekering.

De vastgestelde invaliditeitsgraad wordt na 5 jaar opnieuw onderzocht.

Het herstelpensioen gaat in op de 1e dag van de maand waarin de feiten zich voordoen. Is het slachtoffer overleden?

 • Als de rechthebbende de aanvraag indient binnen de 24 maanden na de feiten, gaat het herstelpensioen ook in op de 1e dag van de maand waarin de feiten zich voordoen.
 • Als de rechthebbende de aanvraag indient na de termijn van 24 maanden na de feiten, gaat het herstelpensioen in op de eerste dag van de maand van de aanvraag.

Rechtstreekse slachtoffers kunnen ook een herziening vragen als hun letsels verergeren.

Wie recht heeft op een herstelpensioen wordt gelijkgesteld met burgerlijke oorlogsslachtoffers en heeft daardoor ook recht op diverse voordelen zoals belastingvrijstelling voor het pensioen en gratis openbaar vervoer.

De Federale Pensioendienst betaalt het herstelpensioen.
 

Terugbetaling van medische zorg aan de slachtoffers

Rechtstreekse slachtoffers hebben recht op terugbetaling voor:

 • psychologische zorg;
 • medische, paramedische, farmaceutische en hospitalisatiekosten;
 • orthopedische toestellen;
 • en protheses.

benodigd door het schadelijke feit.

Onrechtstreekse slachtoffers hebben recht op terugbetaling voor:

 • psychologische zorg;
 • medische, paramedische, farmaceutische en hospitalisatiekosten benodigd door het schadelijke feit.
   

Toekenning van het statuut van nationale solidariteit aan de slachtoffers van terreurdaden

Het statuut wordt persoonlijk door de minister aan de slachtoffers toegekend of postuum aan de rechtstreekse slachtoffers.
Het leidt tot de uitreiking van een kaart van nationale solidariteit.
 

De aanvraag

Als u slachtoffer bent van een terreurdaad kunt u een aanvraag doen voor financiële hulp bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Afdeling terrorisme:

Waterloolaan 115
1000 Brussel

Tel.: 02 542 72 24

E-mail: terrorvictims@just.fgov.be
 

Meer informatie

De wet over de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg als gevolg van terreurdaden, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2017.

Hebt u nog vragen over deze wet, de procedures, of specifieke vragen, contacteer dan de:

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

E-mail: Solidarite-Pension@sfpd.fgov.be

Neem telefonisch contact op met ons via de gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit buitenland):

 • Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
 • Druk op "1" voor Nederlands
 • Vervolgens nog eens op "1"
 • En geef deze code in: 6070

Bijkomende informatie over het nieuwe statuut van nationale erkentelijkheid vindt u ook op de website www.socialsecurity.belgium.be van de FOD Sociale Zekerheid.

 

Invaliditeitspensioenen en rechthebbende

Aanvraag

Kan ik een aanvraag indienen voor een invaliditeitspensioen?

Ja, als:

 • u oorlogsinvalide bent;
 • u rechthebbende bent (bv. de weduwe) van een erkende invalide;
 • u als invalide bent erkend en uw gezondheidstoestand is verergerd.

U kunt een aanvraag indienen als:

 1. u Belg bent

U moet Belg zijn op de datum waarop de beslissing over het pensioen werd genomen en op het moment van de oorlogsfeiten of uw naturalisatie hebben aangevraagd vόόr 10 mei 1940.

Als u geen Belg bent op het moment van de oorlog moet u:

  • Belg zijn geworden vόόr 1 januari 2003;
  • ten hoogste 22 jaar zijn op 10 mei 1940;
  • uw gewone verblijfplaats in België hebben gehad op het moment van de oorlogshandelingen als gedefinieerd door artikel 2 van de wet van 15 maart 1954.
 1. u het slachtoffer bent van schade als gevolg van een oorlogshandeling tijdens een van de volgende conflicten:
  • 1914-1918;
  • 1940-1945;
  • onafhankelijkheidsoorlogen in Kongo, Rwanda en Burundi;
  • ramp in Tessenderlo van 29 april 1942 (ontploffing in een fabriek van een voorraad ammoniumnitraat).
 1. u lichamelijke schade heeft opgelopen

namelijk:

  • een lichaamsgebrek;
  • een verergering van uw lichaamsgebrek;
  • complicaties en nasleep van deze lichaamsgebreken.

De oorlogshandelingen zijn in de wet opgesomd.
 

 1. uw schade verband houdt met een oorlogshandeling

Het verband tussen uw schade en de oorlogshandeling moet medisch en juridisch vastgesteld zijn. U kunt niet als oorlogsinvalide worden erkend als uw schade verband houdt met factoren vreemd aan de oorlogshandeling.
 

Hoe moet ik mijn aanvraag indienen?

U moet een aangetekende brief versturen:

 • persoonlijk ondertekend;
 • met bewijs van uw Belgische nationaliteit;
 • met uw getuigenis waarin u beschrijft wat u is overkomen;
 • met het uitvoerig medisch verslag als bewijsstuk voor uw invaliditeit en het verband tussen uw invaliditeit en de oorlogshandeling.
   

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag verstuurd heb?

 • uw dossier wordt samengesteld en onderzocht: de Staatscommissaris gaat na of uw dossier ontvankelijk is, dit wil zeggen of u voldoet aan de voorwaarden inzake nationaliteit, verblijfplaats en of alle documenten aanwezig zijn (bewijsstukken, medische verslagen);
 • uw dossier wordt verstuurd naar de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst;
 • u wordt uitgenodigd bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst voor een onderzoek. Uw invaliditeit zal worden geëvalueerd;
 • de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst formuleert een advies over de oorsprong van de aandoening, het verband tussen de aandoening en de oorlogshandeling, de graad en de duur van de invaliditeit;
 • de Staatscommissaris formuleert conclusies rekening houdend met het advies van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst;
 • u ontvangt de conclusies en een uitnodiging voor een zitting van de Burgerlijke Invaliditeitscommissie tijdens dewelke de conclusies zullen worden toegelicht. Tijdens deze zitting heeft u de mogelijkheid uw eigen conclusies voor te leggen. U bent niet verplicht deze zitting bij te wonen;
 • als u niet met de beslissing instemt, kunt u een beroep indienen bij de Hogere Beroepscommissie, tot 60 dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing;
 • ten slotte kunt u een cassatieberoep indienen bij de Raad van State;
 • uw dossier wordt in betaling gesteld en u ontvangt een brevetnummer;
 • uw dossier wordt aan het HZIV (Directie Oorlogsslachtoffers) bezorgd dat instaat voor de terugbetaling van medische verzorging en sociale en morele ondersteuning biedt.
   

Welke vergoedingen zal ik ontvangen en wanneer?

U zult het pensioen ontvangen de 1ste dag van het kwartaal volgend op de datum van uw aanvraag. Het bedrag verschilt in functie van de invaliditeitsgraad.

De pensioenen worden geïndexeerd.
 

Kan ik een pensioen hebben als ik al een andere vergoeding voor een oorlogshandeling ontvang?

Neen, u kunt een oorlogsinvaliditeitspensioen uitbetaald door Duitsland niet cumuleren met een pensioen uitbetaald door de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme. U zult het hoogste pensioenbedrag ontvangen. U geniet daarentegen wel van kosteloze medische verzorging.

Ja, als u een vergoeding van de Claims Conference of een rente voorzien bij de wet van 11 april 2003 (Flahaut-rente) ontvangt.
 

Hoe kan ik een aanvraag indienen als ik een weduwnaar-weduwe van een invalide ben?

U kunt genieten van een invaliditeitspensioen als rechthebbende (reversiepensioen) als:

 • uw echtgenoot gedurende één jaar voor zijn overlijden gerechtigd is geweest op een pensioen voor invaliditeit van minimum 10%;
 • u 10 jaar gehuwd bent;
 • u niet hertrouwd bent, niet gescheiden bent of niet gescheiden bent van tafel en bed op verzoek van uw echtgenoot.

U moet:

 • het overlijden van uw echtgenoot laten weten aan de:

Pensioendienst
Dienst Betalingen
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

 • een aanvraag indienen aan de hand van het formulier "Aanvraag voor een reversiepensioen" bij de:

Federale Pensioendienst
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

E-mail: WarVictims@sfpd.fgov.be

Neem telefonisch contact op met ons via de gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit buitenland):

 • Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
 • Druk op "1" voor Nederlands
 • Vervolgens nog eens op "1"
 • En geef deze code in: 6070

Als u kunt genieten van het pensioen als rechthebbende, zult u een ministeriële beslissing ontvangen.
 

Wat zal ik ontvangen als rechthebbende?

U zult 44,49 % van het pensioenbedrag van uw echtgenoot, 1 jaar voor zijn overlijden, ontvangen. De pensioenen worden geïndexeerd.
 

Hoe kan ik een aanvraag indienen als mijn gezondheidstoestand verergert?

Ja, als u een oorlogsinvaliditeitspensioen heeft en uw gezondheidstoestand is verergerd. De verergering van uw gezondheidstoestand moet verband houden met uw 1ste pensioenaanvraag. Uw aanvraag tot verergering zal aan de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst voor evaluatie worden bezorgd. Uw pensioen zal worden verhoogd als de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst een verergering van uw invaliditeit met minimum 5 % vaststelt.
 

Hoe moet ik mijn aanvraag indienen?

U moet:

 • het formulier "Aanvraag tot herziening wegens verergering van letsels of aandoeningen" invullen;
 • het formulier afdrukken en ondertekenen;
 • een medisch getuigschrift bijvoegen, waarin de verergering, de gevolgen ervan of het lichaamsgebrek waaraan u lijdt gedetailleerd worden beschreven;
 • het formulier versturen naar:

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
 

Vermindert mijn pensioen wanneer mijn invaliditeitsgraad vermindert?

Neen. U behoudt de graad erkend bij uw eerste aanvraag als een verergering niet wordt erkend.
 

Statuut van burgerlijk invalide

Onder welke voorwaarden kan ik het statuut van burgerlijk invalide verkrijgen?

U kunt een erkenning krijgen als burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 als:

 • u een invaliditeitspensioen geniet krachtens de wet van 15 maart 1954
 • uw aanvraag voor een invaliditeitspensioen werd geweigerd bij toepassing van de wet van 15 maart 1954, ofwel omdat de invaliditeitsgraad te wijten aan het schadelijk feit onvoldoende was, ofwel omdat de erkende gebrekkigheid te wijten aan het schadelijk feit geen invaliditeit tot gevolg had.
 • u geen recht meer hebt op een tijdelijk pensioen omdat de invaliditeitsgraad het vereiste minimum niet bereikte.

Het statuut van burgerlijk invalide wordt persoonlijk en eershalve verleend en kan niet worden toegekend aan de rechthebbenden van de burgerlijk invalide.

Als erkend burgerlijk invalide hebt u recht op:

 • een kaart van "Statuut van burgerlijk oorlogsslachtoffer"
 • een officieel ereteken (beschikbaar in de winkels voor eervolle onderscheidingen.)
 • gratis openbaar vervoer
   

Hoe kan ik het statuut van oorlogsinvalide aanvragen?

Dien uw aanvraag schriftelijk in bij de:

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
 

Andere voordelen

A. Als erkend burgerlijk oorlogsinvalide met een oorlogsinvaliditeit van minstens 10 % hebt u recht op:

 • kosteloze medische en farmaceutische verzorging gedurende de toekenningsprocedure van het pensioen, zodra uit het medisch onderzoek een oorlogsinvaliditeit van 10 % is gebleken.
 • een tussenkomst van de HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) (Directie Oorlogsslachtoffers):
  • voor de terugbetaling van geneeskundige, paramedische en farmaceutische kosten evenals de kosten van prothesen.
  • voor morele en materiële ondersteuning.
 • kosteloos openbaar vervoer (ook voor weduwnaars/weduwen) op basis van een attest afgeleverd door de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme.
   

B. Als erkend burgerlijk oorlogsinvalide met een oorlogsinvaliditeit van minstens 50 % hebt u bovendien recht op:

 • een bijzondere parkeerkaart: kaart aanvragen.
 • vrijstelling kijk- en luistergeld voor wie in Wallonië woont (ook voor weduwen/weduwnaars).
 • vrijstelling van de forfaitaire gewesttaks voor wie in het Brussels Gewest woont.
 • verlaagd btw- tarief van 6 % bij de aankoop van voertuigonderdelen en -toebehoren voor onderhoud en de herstelling.
 • btw-vrijstelling bij de aankoop van een nieuw of tweedehands voertuig.
   

C. Erkende burgerlijk oorlogsinvalide met een oorlogsinvaliditeit van 60 %, personen die blind of verlamd zijn, personen bij wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn of wiens invaliditeitsgraad 50 % bedraagt en toe te schrijven is aan de onderste ledematen hebben naast de voordelen vermeld bij punt A en B ook recht op:

 • vrijstelling verkeersbelasting.
 • vrijstelling belasting op in verkeersstelling.
 • een verminderde bijdrage voor Touring Wegenhulp en Royal Automobile Club (pechverhelping) als u geniet van de vrijstelling op verkeersbelasting.
   

D. Hebt u een oorlogsinvaliditeit van 60 % te wijten aan het anatomisch of functioneel verlies van een ledemaat of een oorlogsinvaliditeit van 75 % te wijten aan een ziekte of handicap, dan hebt u eveneens recht op:

 • de prioriteitskaart: aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut
   

E. Erkende burgerlijke oorlogsinvaliden met een oorlogsinvaliditeit van 70 % hebben naast de voordelen vermeld bij punt A, B, C en D ook recht op:

 • het sociaal telefoontarief.
 • vermindering onroerende voorheffing van 10 % voor de woning waar men verblijft.
   

F. Bent u erkend als burgerlijk oorlogsinvalide met een oorlogsinvaliditeit van 100 %, dan hebt u naast de voordelen vermeld bij punt A, B, C, D en E ook recht op:

 • een volledige vrijstelling van de kosten voor de technische controle.
   

FAQ – Invaliditeitspensioenen

Kan ik nog een invaliditeitspensioen wegens oorlogsfeiten aanvragen?

U bent Belg en uw lichamelijke integriteit werd als gevolg van een oorlogsfeit aangetast?

U kunt een pensioen aanvragen.

De "oorlogshandelingen" zijn bij de wet opgesomd. Wij kunnen enkel de handelingen die in deze lijst zijn opgesomd in aanmerking nemen.

De nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden zijn ook in dezelfde wet vermeld.
 

Hoeveel bedraagt het invaliditeitspensioen?

Het bedrag van het invaliditeitspensioen verschilt naargelang de invaliditeitsgraad.

De langstlevende echtgenoot kan een zogenaamd "reversiepensioen" ontvangen, dat 44,49 % van het pensioen van de overleden invalide bedraagt.
 

Hoe moet u uw aanvraag indienen?

 • stuur een aanvraagbrief waarin u toelicht wat u is overkomen en waaraan u thans lijdt,
 • onderteken uw brief persoonlijk,
 • voeg het bewijs dat u Belg bent toe,
 • voeg een uitvoerig medisch verslag toe waarin gedetailleerd wordt beschreven waaraan u lijdt, welk verband er is tussen uw invaliditeit en de oorlogshandeling (bijvoorbeeld: het verslag van een ziekenhuis) en waarin wordt vermeld sinds wanneer uw geneesheer u behandelt,
 • stuur uw aanvraag naar onderstaand adres:

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
 

Bijkomende informatie?

E-mail: WarVictims@sfpd.fgov.be

Neem telefonisch contact op met ons via de gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit buitenland):

 • Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
 • Druk op "1" voor Nederlands
 • Vervolgens nog eens op "1"
 • En geef deze code in: 6070
   

Op welke voordelen heb ik recht als ik een burgerlijk oorlogsinvalide ben?

Als u een invaliditeitspensioen van minimum 10 % ontvangt, heeft u recht op:

Hoe kan ik het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk oorlogsinvalide bekomen?

U kunt het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 bekomen, als:

 • u een invaliditeitspensioen ontvangt krachtens de wet van 15 maart 1954;
 • of als uw aanvraag voor een invaliditeitspensioen bij toepassing van de wet van 15 maart 1954 werd verworpen, hetzij omdat uw invaliditeitsgraad onvoldoende is, hetzij omdat uw lichaamsgebrek geen invaliditeit tot gevolg heeft;
 • of als u tijdelijk geen pensioen meer ontvangt, omdat uw invaliditeitsgraad het vereiste minimum niet bereikte.

Het statuut van burgerlijk invalide wordt persoonlijk en als eerbewijs toegekend en kan niet aan de rechthebbenden worden toegekend.

U kunt uw aanvraag voor het statuut ook sturen naar:

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
 

Statuten van nationale erkentelijkheid

Statuten

Politieke gevangenen

Dit zijn de personen die in de loop van de oorlog 1940-1945 een regime van hechtenis of internering hebben gekend in gevangenissen of concentratiekampen, waarvan de duur minimum dertig opeenvolgende dagen bedroeg, en waarbij deze vrijheidsberoving uitging van de vijand of van personen die zijn politiek dienden of zijn doeleinden nastreefden. Een uitzondering op de voorwaarde van die periode van dertig opeenvolgende dagen vrijheidsberoving wordt gemaakt voor hen die tijdens hun opsluiting het voorwerp geweest zijn van zware mishandelingen of voor hen die door de vijand ter dood veroordeeld werden en voor hen die na aanhouding door de vijand of tijdens hun opsluiting door de vijand ter dood werden gebracht.

Men maakt een onderscheid tussen de door het statuut begunstigden en de eigenlijke politieke gevangenen die de titel verkrijgen. De politieke gevangenen die de titel verkrijgen zijn diegenen van wie de vrijheidsberoving het rechtstreeks gevolg is van een onbaatzuchtige vaderlandslievende activiteit, of die aangehouden werden omwille van hun wijsgerige of politieke mening, of die werden uitgekozen als gijzelaar, of die in de loop van hun gevangenzetting blijk hebben gegeven van een uitzonderlijke geest van verzet.

Sommige nabestaanden (weduwe(naar), eventueel de samenwonende partner, minderjarige kinderen, ouders, broers, zussen of grootouders) van politieke gevangenen die de oorlog niet overleefd hebben, konden, onder bepaalde strikte voorwaarden, erkend worden als rechthebbenden van politieke gevangenen.

 • koninklijk besluit van 16 oktober 1954 tot coördinatie van de wetsbepalingen betreffende het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden
   

Buitenlandse politieke gevangenen

Personen die op het ogenblik van hun aanhouding de Belgische nationaliteit niet genoten, kunnen aanspraak maken op het statuut van buitenlands politieke gevangene wanneer ze in België een onbaatzuchtige vaderlandslievende bedrijvigheid hebben ontplooid en niet kunnen genieten van het statuut van politieke gevangene krachtens internationale verdragen of krachtens hun eigen nationale wetgeving.

Sinds de wet van 26 januari 1999 moeten de leden van de joodse gemeenschap die op 10 mei 1940 in België verbleven, niet langer een onbaatzuchtige vaderlandslievende activiteit bewijzen om begunstigde van het statuut van buitenlands politiek gevangene te worden. Als zij daarentegen de titel van politiek gevangene willen verkrijgen moeten ze nog steeds hun vaderlandslievende activiteit bewijzen.

 • wet van 5 februari 1947 dragende het statuut van de buitenlanders politieke gevangenen
 • wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers
   

Weggevoerden voor de verplichte tewerkstelling

De personen die werden weggevoerd naar Duitsland of een door Duitsland bezet gebied, met uitzondering van België en Noord-Frankrijk, en tot de arbeid gedwongen werden in uitvoering van een formeel en schriftelijk bevel of nadat ze door de bezetter werden aangehouden, komen in aanmerking voor dit statuut.

 • wet van 7 juli 1953 houdende inrichting van het statuut der gedeporteerden tot de verplichte tewerkstelling van de oorlog 1940-1945 en intrekking van de besluitwet van 24 december 1946
   

Werkweigeraars

Hieronder verstaat men de personen die zich, door het treffen van voldoende onderduikingsmaatregelen, onttrokken hebben aan de hen door de bezetter opgelegde arbeidsverplichting. Ook de bewoners van de Oostkantons die geen gevolg gaven aan de oproeping voor militaire dienstplicht in het Duitse leger komen voor dit statuut in aanmerking.

 • wet van 2 april 1958 tot wijziging, wat betreft de werkweigeraars, van de besluitwet van 24 december 1946 waarbij het statuut van de burgerlijke weerstanders en werkweigeraars wordt ingericht
   

Burgerlijke weerstanders

Om voor dit statuut in aanmerking te komen moet men tijdens de bezetting een activiteit ontwikkeld hebben in het kader van de geheime strijd tegen de bezetter die werkelijk risico's voor de uitvoerder heeft meegebracht.

 • besluitwet van 24 december 1946 waarbij het statuut van de burgerlijke weerstanders en werkweigeraars wordt ingericht
   

Weerstanders door de sluikpers

U kunt als weerstander door de sluikpers erkend worden wanneer u tussen 1 juni 1940 en 4 juni 1944 een onbaatzuchtige bedrijvigheid hebt uitgeoefend die deel uitmaakte van de vaderlandslievende weerstand tegen de vijand, hetzij op het gebied van de persorganen, hetzij inzake vlugschriften, plakbrieven of communiqués, waardoor men bloot stond aan weerwraakmaatregelen vanwege de vijand.

 • wet van 1 september 1948 houdende inrichting van het statuut van de weerstanders door de sluikpers
   

Weerstanders tegen het nazisme in de ingelijfde gebieden

Dit statuut is voorbehouden aan de personen die op 31 augustus 1940 sedert minstens vijf jaar hun gewone verblijfplaats hadden in de Oostkantons en die één van de volgende statuten van nationale erkentelijkheid bezitten:

 • politieke gevangenen en hun rechthebbenden
 • gewapende weerstanders
 • inlichtings- en actieagenten
 • burgerlijk weerstanders
 • werkweigeraars
 • krijgsgevangenen van 1940-1945
 • weerstanders door de sluikpers
 • weggevoerden voor de verplichte tewerkstelling

of

die gedurende zes maanden belangeloos hebben deelgenomen aan het verzet tegen de vijand door daden of door het uiten van hun politieke of filosofische overtuiging en ten gevolge daarvan aangehouden, gevangengezet, verplicht bij de Wehrmacht ingelijfd of weggevoerd werden

of

die om vaderlandslievende redenen de ingelijfde gebieden tussen 10 mei 1940 en 1 januari 1943 vrijwillig verlaten hebben of die eruit gezet werden

of

die bij de Wehrmacht of de Arbeitsdienst verplicht ingelijfd waren en vóór 6 juni 1944 gedeserteerd zijn.

 • wet van 21 november 1974 houdende statuut van weerstander tegen het nazisme in de ingelijfde gebieden
   

Verplicht ingelijfden in het Duitse leger

Het betreft hier personen uit de Oostkantons die bij het Duitse leger werden ingelijfd:

 • als gevolg van hun aanhouding door de vijand
 • of na hun verschijning voor de rekruteringsbureaus (Musterung)
 • of ter uitvoering van een persoonlijk bevel, gegeven ter toepassing van de Duitse verordeningen betreffende de rekrutering en de mobilisatie in het Duitse leger

 

 • wet van 21 november 1974 houdende statuut van de verplicht ingelijfde bij het Duitse leger en zijn rechthebbenden
   

Zeevissers in de oorlogstijd

Dit statuut erkent de bijzondere verdienste van hen die tijdens de oorlog 1914-1918 de zeevisserij hebben beoefend vanuit Britse, Franse of Belgische havens of vanuit Britse havens tijdens de oorlog 1940-1945.

 • koninklijk besluit van 8 februari 1984 houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten voordele van de zeevissers die tijdens de oorlog 1914-1918 de zeevisserij hebben beoefend vanuit Britse, Franse of Belgische havens en vanuit Britse havens tijdens de oorlog 1940-1945
   

R.C.B.L.-ers

Dit zijn de personen die op 10 mei 1940 tussen zestien en vijfendertig jaar oud waren en die gevolg hebben gegeven aan de oproep van de Belgische regering om zich naar de rekruteringscentra van het Belgisch leger (R.C.B.L. of C.R.A.B. in het Frans) in Zuid-Frankrijk te begeven.

 • koninklijk besluit van 12 april 1990 betreffende het instellen van het statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de mannen die zich in 1940 bij de recruteringscentra van het Belgisch leger hebben gevoegd (R.C.B.L)
   

Ondergedoken Joodse kinderen

Deze hoedanigheid wordt toegekend aan elk kind van minder dan 21 jaar op 10 mei 1940 of na deze datum geboren, dat na 1 juli 1942 gedwongen werd clandestien te leven om zich te onttrekken aan anti-joodse maatregelen, uitgevaardigd door de bezetter.

 • koninklijk besluit van 19 april 1999 tot regeling van het statuut van het tijdens de tweede wereldoorlog ondergedoken joodse kind
   

Burgerlijke invalide van de oorlog 1940-1945

Dit statuut wordt toegekend aan personen die een zekere schade hebben geleden als gevolg van een aantasting van hun lichamelijke integriteit als gevolg van een oorlogsfeit.

 • koninklijk besluit van 11 oktober 2006 tot instelling van het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945
   

Aanvragen

Het is nog steeds mogelijk om een aanvraag tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid in te dienen op basis van de wet van 16 januari 2006, behalve voor het statuut van R.C.B.L.-er en ondergedoken Joods kind.

Als u erkend bent in een statuut van nationale erkentelijkheid heeft u, naargelang het statuut waarin u erkend bent, recht op:

Levenslange rente

De toekenning van een levenslange rente ten voordele van zeevissers, weerstanders tegen het nazisme, werkweigeraars of weggevoerden voor de verplichte tewerkstelling is afhankelijk van de periode van erkenning: minimum één semester of 180 dagen. Deze periode wordt bepaald in de beslissing over de toekenning van het statuut.

Ook weduwen komen in aanmerking voor een rente, op voorwaarde dat de overleden echtgenoot een statuut verkregen heeft met een erkenningsperiode van minimum 270 dagen. Bovendien moet hun huwelijk minimum 10 jaar hebben geduurd en mag de weduwe niet hertrouwd zijn.

 • Formulier "Aanvraag van de weduwerente van een weerstander tegen het nazisme, van een werkweigeraar en/of van een gedeporteerde tijdens de oorlog 1940-1945"
   

Kosteloos openbaar vervoer

Ten voordele van alle gerechtigden op een statuut van nationale erkentelijkheid of van hun rechthebbenden op basis van een attest afgeleverd door de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme.

 • Formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"
   

Terugbetaling van het remgeld via de Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (HZIV) - Directie Oorlogsslachtoffers

Bevoegde dienst:

HZIV
Directie Oorlogsslachtoffers
Troonstraat 30 A
1000 Brussel

Tel.: 0800 11 292 (groen nummer)

Alle weekdagen van 9u - 12u en 14u - 16u

E-mail: info@caami-hziv.fgov.be

www.caami-hziv.fgov.be

op basis van een attest afgeleverd door onze cel.

 • Formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"
   

Vrijstelling Duitse belasting

Als u erkend bent als Weggevoerde voor de verplichte tewerkstelling, verplicht ingelijfde in het Duitse leger, joods weggevoerde, politiek gevangene of krijgsgevangene, kunt u vrijstelling van belasting in Duitsland vragen.

Om hiervoor de nodige formulieren te bekomen kunt u zich wenden tot de afdeling statuten: statuten@sfpd.fgov.be.
 

Kaart tot bewijs van erkenning voor een van de burgerlijke statuten van nationale erkentelijkheid

Alle statuten hebben hun specifieke erkenningskaart:

Onze cel kent de verschillende kaarten van nationale erkentelijkheid toe en levert in geval van verlies een duplicaat af.

 • Formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"
   

Eervolle onderscheidingen

Deze eervolle onderscheidingen worden niet afgeleverd door de overheid. Zij zijn te verkrijgen in winkels die medailles en eretekens verkopen.
 

Erediploma’s

Ten voordele van:

 • Vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen
  • Formulier "Aanvraag tot het bekomen van het erediploma van vaandeldrager"
 • Burgerlijke weerstanders, die hun erkenning bekwamen wegens feiten die ten goede kwamen aan leden van de Joodse gemeenschap, kunnen een erediploma van Rechtvaardige bekomen.
   

Voordelen

Hieronder volgt een overzicht van de voordelen die aan de statuten van nationale erkentelijkheid zijn verbonden.

In principe kunt u voor het bekomen van deze voordelen bij onze dienst terecht. Als er andere diensten bevoegd zijn voor het toekennen van bepaalde voordelen worden hun coördinaten hieronder dan ook vermeld.

Belangrijke opmerking: aan statuten, toegekend als gevolg van een aanvraag ingediend op basis van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers, was geen enkel financieel voordeel verbonden.

Wie als gevolg van deze wet erkend werd kan nu wel een nieuwe aanvraag indienen, krachtens de wet van 16 januari 2006, en de terugbetaling van het remgeld bij medische verzorging bekomen als hij aan de specifieke voorwaarden beantwoordt.

Kaart tot bewijs van erkenning voor een van de burgerlijke statuten van nationale erkentelijkheid

Alle statuten hebben hun specifieke erkenningskaart.

 • Formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"
   

Levenslange rente

De toekenning van een levenslange rente ten voordele van zeevissers, weerstanders tegen het nazisme, werkweigeraars of weggevoerden voor de verplichte tewerkstelling is afhankelijk van de periode van erkenning: een semester of 180 dagen erkenning is het minimum. Deze periode wordt bepaald in de beslissing over de toekenning van het statuut.

 • Formulier "Aanvraag voor de rente als gedeporteerde, werkweigeraar en/of weerstander tegen het nazisme tijdens de oorlog 1940-1945"

Ook weduwen komen in aanmerking voor een rente, op voorwaarde dat de overleden echtgenoot een statuut verkregen heeft met een erkenningsperiode van minimum 270 dagen. Bovendien moet hun huwelijk minimum 10 jaar hebben geduurd en mag de weduwe niet hertrouwd zijn.

 • Formulier "Aanvraag van de weduwerente van een weerstander tegen het nazisme, van een werkweigeraar en/of van een gedeporteerde tijdens de oorlog 1940-1945"

N.B. De wet van 11 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2003) heeft een verhoogde rente ingesteld ten voordele van de gedeporteerden of de werkweigeraars die erkend zijn voor de periode van één jaar in één statuut of door samenvoeging van de periode in deze beide statuten.

Er is geen aanvraag nodig om deze verhoging te bekomen, zij wordt ambtshalve toegekend.
 

Eervolle onderscheidingen

Ten voordele van:

Onze cel levert de brevetten die aan de werkweigeraars het recht verlenen tot het dragen van de medaille.

 • Formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"

Voor de andere statuten dient de erkenningskaart als brevet. De eretekens dienen door de titularissen zelf aangeschaft te worden.
 

Erediploma’s

Ten voordele van:

 • Vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen
  • Formulier "Aanvraag tot het bekomen van het erediploma van vaandeldrager"
 • Burgerlijke weerstanders, die hun erkenning bekwamen wegens feiten die ten goede kwamen aan leden van de Joodse gemeenschap, kunnen een erediploma van Rechtvaardige bekomen.
   

Kosteloos openbaar vervoer

Ten voordele van alle gerechtigden op een statuut van nationale erkentelijkheid of van hun rechthebbenden op basis van een attest afgeleverd door cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme.

 • Aanvragen van een attest voor het bekomen van kosteloos openbaar vervoer: formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"
   

Prioriteit bij huur van sociale woningen

Ten voordele van politieke gevangenen en van hun rechthebbenden

Bevoegde diensten: de Regionale diensten voor de Huisvesting, op basis van een attest afgeleverd door onze cel.

 • Formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"
   

Voordelen bij het rust- en overlevingspensioen

Ten voordele van:

Men dient zich hiervoor te wenden tot zijn bevoegde pensioendienst, op basis van een attest afgeleverd door onze cel.

 • Formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"
   

Verkrijgen Belgische nationaliteit

Ten voordele van vreemdeling - politieke gevangene.

Het aanvraagformulier kan verkregen worden bij de gemeente en moet verstuurd worden naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van verblijf of aan:

De griffier van de KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
DIENST NATURALISATIES
Regentlaan 35
1000 Brussel

tel. 02 549 93 00

Als de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats heeft in het buitenland wordt het dossier overgezonden aan het hoofd van de Belgische diplomatieke zending of consulaire post

 • Formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"
   

Terugbetaling van het remgeld via de Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (HZIV) - Directie Oorlogsslachtoffers

Bevoegde dienst:

HZIV

Directie Oorlogsslachtoffers
Troonstraat 30 A
1000 Brussel

Tel.: 0800 11 292 (groen nummer)

Alle weekdagen van 9u - 12u en 14u - 16u

E-mail: info@caami-hziv.fgov.be

www.caami-hziv.fgov.be

op basis van een attest afgeleverd door onze cel.

 • Formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"
   

FAQ - Nationale erkentelijkheid

Kan ik nog een statuut van nationale erkentelijkheid aanvragen?

Ja, als u nog geen aanvraag heeft ingediend of als u enkel een erkenning als eerbewijs heeft bekomen, op basis van de wet van 26 januari 1999, met uitzondering van R.C.B.L.-ers en ondergedoken Joodse kinderen.

Uw aanvraag moet schriftelijk worden gericht aan de

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

U hoeft nog geen documenten bij de aanvraag te voegen.

Wij sturen u een vragenlijst op, die u moet invullen en ons met voldoende bewijsstukken moet terugsturen.
 

Op welke voordelen heb ik recht als ik nu een aanvraag indien en erkend word?

Als u erkend wordt op basis van de wet van 16 januari 2006, heeft u op het volgende recht:

 • de terugbetaling van het remgeld voor medische verzorging via de HZIV (Directie Oorlogsslachtoffers). Daartoe dient uw periode van erkentelijkheid minstens 6 maanden te bedragen in een of meerdere statuten.
 • kosteloos openbaar vervoer op basis van een attest afgeleverd door de Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme.
  • Formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"

Bijkomende informatie?

E-mail: WarVictims@sfpd.fgov.be

Tel: Neem telefonisch contact op met ons via de gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit buitenland):

 • Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
 • Druk op "1" voor Nederlands
 • Vervolgens nog eens op "1"
 • En geef deze code in: 6070
   

Ik ontvang een Duits pensioen als oorlogsslachtoffer. Wat moet ik doen om van Duitse belastingen vrijgesteld te worden?

Om vrijgesteld te worden, moet u een of meerdere statuten van nationale erkentelijkheid hebben als:

 • weggevoerde voor de verplichte tewerkstelling
 • verplicht ingelijfde in het Duitse leger
 • Joodse weggevoerde
 • politieke gevangene

De vrijstelling wordt toegekend op basis van naamlijsten opgesteld door de DG Oorlogsslachtoffers. Voor de personen die niet op de lijsten staan, kan aan de hand van opzoekingen in de archieven het bewijs van het oorlogsverleden vaak worden teruggevonden. Wij kunnen dit evenwel niet garanderen.

Bijkomende informatie?

E-mail: WarVictims@sfpd.fgov.be

Neem telefonisch contact op met ons via de gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit buitenland):

 • Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
 • Druk op "1" voor Nederlands
 • Vervolgens nog eens op "1"
 • En geef deze code in: 6070

 

Slachtoffers van raciale vervolgingen

Gerechtigden en voorwaarden

Heb ik recht op een rente als slachtoffer van raciale vervolgingen?

U hebt recht op een rente:

 • als uw vader en moeder uit België werden weggevoerd als gevolg van raciale vervolgingsmaatregelen van de bezetter en tijdens de deportatie zijn overleden, en als u:
  • op 10/05/1940 jonger was dan 21;
  • op 01/01/2003 over de Belgische nationaliteit beschikt;
  • uw woonplaats in België had op 10/05/1940, tenzij u na deze datum bent geboren en uw ouders op deze datum in België woonden;
  • niet gerechtigd bent of gerechtigd geweest bent op wezenpensioenen krachtens de gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen.
 • als u wegens de raciale vervolgingsmaatregelen van de bezetter ondergedoken hebt moeten leven en als:
  • u op 10/05/1940 in België woonde of geboren bent na 10/05/1940 en uw ouders op 10/05/1940 in België woonden;
  • u Belg bent op 01/01/2003.

U hebt recht op slechts één rente.
 

Hoeveel krijg ik wanneer ik recht heb op een rente?

De lijfrente bedraagt jaarlijks 477,59 EUR (dit bedrag wordt gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen).
 

Ik werd in België gearresteerd naar aanleiding van de rassenvervolgingsmaatregelen en werd gedurende minstens 6 maanden gedeporteerd. Heb ik recht op een rente?

In dit geval dient u een aanvraag in bij:

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

E-mail: WarVictims@sfpd.fgov.be

Neem telefonisch contact op met ons via de gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit buitenland):

 • Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
 • Druk op "1" voor Nederlands
 • Vervolgens nog eens op "1"
 • En geef deze code in: 6070

Meer info?

Raadpleeg de wet van 11 april 2003 tot instelling van een rente ten gunste van de slachtoffers van de rassenvervolgingen.
 

Aanvraag

Dien uw renteaanvraag in bij de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme.

 • Formulier "Aanvraag voor de wezenrente van vader en moeder overleden tijdens de deportatie of voor de clandestiniteitsrente als gevolg van de raciale vervolgingsmaatregelen"

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten voegen:

 • Alle nodige bewijsstukken, bv. documenten waaruit blijkt dat u ondergedoken hebt moeten leven, akten van de burgerlijke stand waarbij de afstamming ten opzichte van de overleden ouder wordt bewezen, enz.)
 • Voor personen die in het buitenland leven, een nationaliteitscertificaat waaruit blijkt dat u minstens sedert 01/01/2003 Belg bent en een bewijs van goed gedrag en zeden van maximum drie maanden oud.

U moet met alle rechtsmiddelen bewijzen dat u aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Een postume aanvraag is niet mogelijk. Het overlijden van de aanvrager doet de procedure vervallen.
 

Voordelen

Bovenop de lijfrente hebt u recht op:

 • een terugbetaling van het remgeld door tussenkomst van het HZIV (Directie Oorlogsslachtoffers)
 • kostenloos openbaar vervoer: formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"
   

FAQ - Slachtoffers van raciale vervolging

Waarop heb ik recht als mijn ouders zijn overleden als gevolg van raciale deportaties en / of als ik tijdens de oorlog ben ondergedoken om aan de raciale vervolgingen te ontsnappen?

U kunt een persoonlijke lijfrente ontvangen als:

 • uw vader en uw moeder zijn gedeporteerd vanuit België als gevolg van de maatregelen inzake raciale vervolgingen door de bezetters en tijdens de deportatie zijn overleden;
 • u gedwongen werd ondergedoken te leven om aan de maatregelen inzake raciale vervolgingen van de bezetters te ontsnappen.

U moet het formulier "Aanvraag voor de wezenrente van vader en moeder overleden tijdens de deportatie of voor de clandestiniteitsrente als gevolg van de raciale vervolgingsmaatregelen" invullen, persoonlijk ondertekenen, alle bewijsstukken bijvoegen (documenten betreffende de deportatie van uw ouders, het overlijden van uw ouders tijdens de deportatie, uw leven toen u bent ondergedoken) en sturen naar:

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

E-mail: WarVictims@sfpd.fgov.be

Neem telefonisch contact op met ons via de gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit buitenland):

 • Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
 • Druk op "1" voor Nederlands
 • Vervolgens nog eens op "1"
 • En geef deze code in: 6070
   

Op welke voordelen heb ik recht als ik een rente als wees of als ondergedoken persoon ontvang?

U heeft recht op de volgende voordelen:

 • de terugbetaling van het remgeld bij de HZIV;
 • kosteloos openbaar vervoer op basis van een attest afgeleverd door de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme.
  • Formulier "Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut"

Bijkomende informatie:

E-mail: WarVictims@sfpd.fgov.be

Neem telefonisch contact op met ons via de gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit buitenland):

 • Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
 • Druk op "1" voor Nederlands
 • Vervolgens nog eens op "1"
 • En geef deze code in: 6070

Contact

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

E-mail: WarVictims@sfpd.fgov.be

Neem telefonisch contact op met ons via de gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit buitenland):

 • Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
 • Druk op "1" voor Nederlands
 • Vervolgens nog eens op "1"
 • En geef deze code in: 6070

 

Medische verzorging en terugbetaling van het remgeld

Introductie

Sommige categorieën van burgerlijke oorlogsslachtoffers hebben recht ofwel op terugbetaling van het remgeld ofwel op kosteloze medische verzorging.

Het betreft volgende personen:

 • De begunstigden van een statuut van nationale erkentelijkheid waarvan de erkenningsperiode minstens 6 maanden bedraagt of de wezen die erkend zijn als rechthebbenden van een politieke gevangene
 • De begunstigden van een invaliditeitspensioen

De terugbetaling van het remgeld behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het HIVZ (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) – Directie Oorlogsslachtoffers.

De kosteloze medische verzorging wordt toegekend

 • ofwel door het HIVZ (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) op basis van documenten die door de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme afgeleverd worden (o.a. beslissingen, attesten)
 • ofwel door de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme zelf (tijdens de procedure van de aanvraag van een invaliditeitspensioen).
   

Aanvraag

Terugbetaling van het remgeld

Als begunstigde van een statuut van nationale erkentelijkheid kunt u de terugbetaling van het remgeld aanvragen als u:

 • een erkenningsperiode van minstens 6 maanden hebt bekomen in één of meerdere statuten van nationale erkentelijkheid;
 • een lijfrente ontvangt krachtens de wet van 11 april 2003;
 • als kind van een politieke gevangene erkend bent als rechthebbende van een begunstigde van het statuut politieke gevangen.

Om terugbetaling van het remgeld te bekomen dient u een aanvraag in bij de HZIV samen met de volgende documenten:

 • een kleefbriefje van het ziekenfonds;
 • een fotokopie van de identiteitskaart;
 • een attest van nationale erkentelijkheid te bekomen bij de de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
   

Volledig kosteloze medische verzorging

Wanneer u als oorlogsslachtoffer een aanvraag voor een invaliditeitspensioen indient, krijgt u van de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme een voorlopig medisch boekje (geel boekje) zodra het medisch onderzoek door de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst een invaliditeitsgraad van minimum 10 % heeft vastgesteld, toerekenbaar aan een oorlogsfeit. De meeste nieuwe aanvragen komen van ondergedoken kinderen die het remgeld al terugbetaald krijgen en het gele boekje dus niet nodig hebben.

Dankzij dit voorlopig boekje kan de medische verzorging worden terugbetaald, maar alleen voor de aandoeningen toerekenbaar aan een oorlogsfeit.

Zodra een definitieve beslissing over het invaliditeitspensioen is genomen, richt u zich tot het HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) - Directie Oorlogsslachtoffers. Deze instelling zal u witte kleefbriefjes bezorgen die u op uw medische documenten aanbrengt. Op die manier wordt alle medische verzorging kosteloos (zelfs voor aandoeningen die niet toe te schrijven zijn aan een oorlogsfeit).

 

De cel "Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme"

Sinds 1 januari 2018 heeft de Pensioendienst het personeel en de opdrachten van de vroegere Directie-generaal Oorlogsslachtoffers onder zijn vleugels genomen. Voortaan heet de cel 'Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme' en valt ze onder de dienst 'Vergoedingspensioenen'. Deze cel is vanaf nu actief in de Zuidertoren, de centrale zetel van de Federale Pensioendienst.

Onze opdrachten

De cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme oefent de volgende opdrachten uit:

 • Onderzoek en uitvoering van rechten inzake:
  • de statuten van nationale erkentelijkheid, pensioenen en renten voor burgerslachtoffers van oorlog en hun rechthebbenden; pensioenen aan de slachtoffers van de gebeurtenissen in Congo en hun rechthebbenden;
  • het statuut van nationale solidariteit;
  • de herstelpensioenen voor slachtoffers van terreurdaden.
 • Ontwerpen, voorbereiden en ondersteunen van het beleid;
 • Uitwerken van de wetgeving en de reglementen;
 • Publiceren van aanbevelingen.

De opdracht om de archieffondsen en documentatie te beheren die voorheen werd verzekerd door de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers werd niet overgenomen door de Pensioendienst maar wel door het Algemeen Rijksarchief (AR). U zult op deze website dus geen informatie meer vinden over deze opdracht, maar wel op die van het AR.
 

Onze contactgegevens

U kunt ons contacteren op:

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

E-mail: WarVictims@sfpd.fgov.be

Neem telefonisch contact op met ons via de gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit buitenland):

 • Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
 • Druk op "1" voor Nederlands
 • Vervolgens nog eens op "1"
 • En geef deze code in: 6070

 

Formulieren

 

Nuttige links

Uw rechten

Historische opzoekingen

In België

In het buitenland

De Sociale Zekerheid in België

Diversen

 

Wetgeving  

Wetgeving inzake invaliditeitspensioenen en van rechthebbenden

 • Officieuze coördinatie van de wetten met betrekking tot de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945
 • Wet van 16 juni 1998 houdende wijziging van de procedure betreffende de oorlogspensioenen
 • Koninklijk besluit van 11 oktober 2006 tot instelling van het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945

Wetgeving inzake statuten van nationale erkentelijkheid

 • 24 december 1946 - Besluitwet waarbij het statuut van de burgerlijke weerstanders en werkweigeraars wordt ingericht
 • 5 februari 1947 - Wet dragende het statuut van de buitenlanders politieke gevangenen
 • 1 september 1948 - Wet houdende inrichting van het statuut van de weerstanders door de sluikpers
 • 7 juli 1953 - Wet houdende inrichting van het statuut der gedeporteerden tot de verplichte tewerkstelling van de oorlog 1940-1945 en intrekking van de besluitwet van 24 december 1946
 • 16 oktober 1954 - Koninklijk besluit tot coördinatie van de wetsbepalingen betreffende het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden
 • 2 april 1958 - Wet tot wijziging, wat betreft de werkweigeraars, van de besluitwet van 24 december 1946 waarbij het statuut van de burgerlijke weerstanders en werkweigeraars wordt ingericht
 • 21 november 1974 - Wet houdende statuut van de verplicht ingelijfde bij het Duitse leger en zijn rechthebbenden
 • 21 november 1974 - Wet houdende statuut van weerstander tegen het nazisme in de ingelijfde gebieden
 • 8 februari 1984 - KB houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten voordele van de zeevissers die tijdens de oorlog 1914-1918 de zeevisserij hebben beoefend vanuit Britse, Franse of Belgische havens en vanuit Britse havens tijdens de oorlog 1940-1945
 • 12 april 1990 - Koninklijk besluit betreffende het instellen van het statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de mannen die zich in 1940 bij de recruteringscentra van het Belgisch leger hebben gevoegd (R.C.B.L)
 • 26 januari 1999 - Wet houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers
 • 19 april 1999 - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten van het erediploma van Rechtvaardige
 • 19 april 1999 - Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van het tijdens de tweede wereldoorlog ondergedoken joodse kind
 • 10 juni 2001 - Wet tot wijziging van de procedure voor de toekenning van de statuten van nationale erkentelijkheid
 • 16 januari 2006 - Wet houdende de heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-1945 en van de veldtocht in Korea
   

Wetgeving inzake slachtoffers van raciale vervolging

 • 11 april 2003 - Wet houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers
   

Wetgeving inzake medische verzorging en terugbetaling van het remgeld

 • Koninklijk besluit van 23 december 2002
 • Wet van 11 mei 2007

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!