|
|
|

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Heb ik recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)?

U hebt recht op een IGO als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Uw bestaansmiddelen bedragen per maand minder dan:
  • 1 289,10 EUR voor alleenstaanden (op 01.01.2022 aan index 153,27);
  • 859,40 EUR voor samenwonenden (op 01.01.2022 aan index 153,27).
    
  We bepalen de bestaansmiddelen waarover u binnen uw gezin beschikt op basis van een uitgebreid onderzoek (pensioenen, beroepsinkomsten, vervangingsinkomsten, onroerende goederen, geld, … ). Lees meer over hoe uw bestaansmiddelen worden berekend.

 • U bent minstens 65 jaar (vanaf 2025 minstens 66 jaar en vanaf 2030 minstens 67 jaar).

 • U bent Belg (of u bevindt zich in een gelijkgestelde situatie).

 • Uw hoofdverblijfplaats is in België.
  Lees meer over deze verblijfsvoorwaarde.

 

Hoeveel krijg ik?

Hoeveel u krijgt, hangt af van uw bestaansmiddelen en van uw gezinssituatie.

Voor samenwonenden - basisbedrag = 859,40 EUR

(op 01.01.2022 aan index 153,27)

Bent u samenwonende en bedragen uw financiële middelen minder dan 859,40 EUR per maand? Dan ontvangt u een IGO tot aan dit bedrag van 859,40 EUR per maand.

U bent 'samenwonende' als u:

 • gehuwd of wettelijk samenwonend bent
 • op uw hoofdverblijfplaats samenwoont met een of meerdere andere personen (bijvoorbeeld: u woont samen met een vriend) en deze personen zijn geen:
  • kinderen die recht geven op kinderbijslag;
  • (groot)ouders;
  • eigen (klein)kinderen.
 • als geestelijke of leek in een gemeenschap leeft.

 

Voor alleenstaanden – verhoogd basisbedrag = 1 289,10 EUR

(op 01.01.2022 aan index 153,27)

Bent u alleenstaande en bedragen uw bestaansmiddelen minder dan 1 289,10 EUR per maand? Dan ontvangt u een IGO tot aan dit bedrag van 1 289,10 EUR per maand.

U bent alleenstaande als u als enige gedomicilieerd bent op uw hoofdverblijfplaats.

 

Uitzonderingen

U wordt ook gezien als 'alleenstaande' als u samenwoont met:

 • minderjarige kinderen;
 • meerderjarige kinderen die recht geven op kinderbijslag;
 • bloed- of aanverwanten in de rechte lijn ((groot)ouders en (klein)kinderen);
 • personen die in hetzelfde rusthuis, verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven.

 

Coronavirus: wat is de premie COVID-19 en heb ik er recht op?

De premie COVID-19 is een tijdelijke bijkomende sociale premie om u te helpen tijdens de coronacrisis.

Als u effectief een IGO of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangt, krijgt u een premie van 25 EUR tot 31.03.2022.
Op deze premie moet u geen belastingen betalen.

Hoe vraag ik een IGO aan?

In de meeste gevallen hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen voor uw IGO. Het onderzoek start automatisch als u:

 • een pensioen aanvraagt in België;
 • al een pensioen krijgt in België;
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt;
 • een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

In alle andere gevallen kunt u zelf uw IGO aanvragen:

Lees meer over de aanvraag van uw pensioen IGO.

Heb ik ook recht op het sociaal tarief als ik recht heb op een IGO?

Ja. Als u recht hebt op een IGO, hebt u ook recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

U moet hier zelf niets voor doen:

 1. De Pensioendienst en de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie melden de energieleveranciers dat u recht hebt op het sociaal tarief.
  en
 2. De energieleveranciers passen dit tarief vervolgens toe.

U ontvangt wel nog elk jaar een papieren attest. Dat kunt u voorleggen:

 1. wanneer de leverancier er toch om vraagt;
  of
 2. bij andere instellingen die u vrijstelling of vermindering van betaling geven.

U kunt een duplicaat van uw attest aanvragen via:

 

Gedetailleerde voorwaarden om een IGO te ontvangen

Belgische nationaliteit of een gelijkgestelde situatie

Om recht te hebben op een IGO, moet u Belg zijn of aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 

Hoofdverblijfplaats in België

Om een IGO te ontvangen, moet u uw hoofdverblijfplaats (adres) in België hebben en er werkelijk en zonder onderbreking verblijven.

U mag maximaal 29 dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven, op voorwaarde dat u ons uw verblijf in het buitenland vooraf meedeelt.

De volgende dagen tellen niet mee voor de berekening van die 29 dagen:

 • de dagen van vertrek en aankomst in België;
 • verblijven in het buitenland van maximum 2 dagen (maximaal 1 overnachting). U moet ons deze korte verblijven dus niet melden.

 

Wat gebeurt er als ik meer dan 29 dagen per jaar in het buitenland verblijf?

Dan schorsen we de betaling van uw IGO voor elke kalendermaand (vanaf de maand van de overschrijding) waarin u meer dan 2 opeenvolgende dagen (dus meer dan 1 nacht) in het buitenland verblijft. U verliest uw IGO dan voor die volledige maand.

U moet ons altijd vooraf op de hoogte brengen wanneer u meer dan 2 opeenvolgende dagen (meer dan 1 nacht) naar het buitenland gaat.

Als u een verblijf van meer dan 2 opeenvolgende dagen in het buitenland niet vooraf meedeelt, dan schorst de Pensioendienst uw IGO voor een maand, ook al overschrijdt u de 29 dagen niet.
 

Enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1

Peter gaat 4 dagen naar Frankrijk. Hij vertrekt op maandag en is terug in België op donderdag. Hij heeft ons zijn verblijf in het buitenland gemeld. Alleen dinsdag en woensdag, dus 2 dagen, tellen mee om zijn grens van 29 dagen per jaar in het buitenland te berekenen.

De volgende maand gaat Peter op weekend naar Luxemburg. Hij vertrekt op zaterdag en is terug in België op zondag. Hij moet dit verblijf niet melden aan de Pensioendienst. Deze 2 dagen (maximaal 1 nacht) tellen niet mee om zijn grens van 29 dagen per jaar in het buitenland te berekenen.

Voorbeeld 2

Ellen vertrekt naar Tunesië op 1 juli en is terug in België op 31 juli. Ze verblijft dus 29 dagen in het buitenland, want 1 en 31 juli tellen niet mee voor de berekening. Ellen leeft dus de grens van 29 dagen na en blijft haar IGO ontvangen.

In september gaat Ellen naar Frankrijk voor een dagje aan zee. Het aantal dagen dat meetelt voor de berekening, is nog altijd 29 dagen en ze blijft dus haar IGO ontvangen.

In december gaat Ellen 3 dagen op citytrip naar Berlijn. De dag van vertrek en de dag van terugkeer tellen niet mee, maar Ellen overschrijdt de jaargrens met 1 dag. De betaling van haar IGO van december wordt dus geschorst.

Er zijn 2 uitzonderingen op de grens van 29 dagen:

 • een toevallige of tijdelijke opname in een ziekenhuis of een andere instelling voor zorgverstrekking in het buitenland;
 • uitzonderlijke omstandigheden die dit buitenlandse verblijf wettigen en waarvoor het beheerscomité van de Pensioendienst toelating gaf.

Zo'n afwijking moet u schriftelijk (Pensioendienst – Zuidertoren, Europaesplanade 1, 1060 Brussel) aanvragen met:

 • de reden van het verlengd verblijf in het buitenland
  en
 • de nodige bewijzen.

Als u langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland bent, vervalt uw recht op de IGO. Als u opnieuw in België verblijft en er uw hoofdverblijfplaats hebt, kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

 

Hoe gaan we de verblijfsvoorwaarden na?

Door een vereenvoudigde, meer gebruiksvriendelijke procedure: een brief die u persoonlijk in ontvangst moet nemen. De postbode zal minstens 1 keer per jaar bij u thuis aanbellen, op een willekeurige datum.

 • U bent thuis?
  • Toon uw identiteitskaart aan uw postbode. Hij geeft u een brief die uw aanwezigheid in België bevestigt. Alles is in orde: u hoeft verder niets te doen. De Pensioendienst zal uw IGO verder uitbetalen.

 • U bent niet thuis wanneer uw postbode langskomt?
  • U kunt gerust zijn: uw postbode zal binnen 21 dagen nog op 2 andere datums langskomen. U bent thuis tijdens 1 van deze passages? Alles is in orde: u hoeft verder niets te doen. De Pensioendienst zal uw IGO verder uitbetalen
  • U bent niet thuis tijdens de 3 passages van uw postbode? In dat geval ontvangt u een brief en een verblijfsbewijs in uw brievenbus. Vanaf dat moment hebt u 5 werkdagen om het verblijfsbewijs door het gemeentehuis te laten invullen en terug te sturen. Enkel in dit geval moet u dus naar het gemeentehuis.

Als u het verblijfsbewijs niet ingevuld terugstuurt binnen de termijn van 5 werkdagen, zal de Pensioendienst uw betaling schorsen. Pas nadat u het verblijfsbewijs hebt teruggestuurd, hervatten wij de betaling.
Deze controle gebeurt niet voor wie in een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT) of in een psychiatrische verzorgingsinstelling verblijft.

Belangrijk advies om te zorgen dat de betaling van uw IGO niet nodeloos geschorst wordt!

We raden u aan om ons toch te verwittigen wanneer u meer dan 21 dagen in België op een ander adres verblijft dan uw hoofdverblijfplaats. Bij een controle zal de postbode van bpost dan naar uw tijdelijk adres komen.

Uitzondering:

Deze controle gebeurt niet voor personen die een IGO ontvangen en:

 • ouder zijn dan 80 jaar;
 • in een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT) of in een psychiatrische verzorgingsinstelling verblijven.

Opgelet: als we vermoeden dat er een fraude is, dat de verklaringen onjuist of onvolledig zijn, of in geval van bedrieglijke handelingen, kunnen ook deze personen gecontroleerd worden.

Coronavirus: Ik ontvang een IGO. Blijft de controle van de verblijfsvoorwaarde behouden? Moet ik naar het gemeentehuis gaan?

De controles van de verblijfsvoorwaarde van de IGO worden tijdelijk opgeschort om het coronavirus te bestrijden. U moet momenteel dus niet naar het gemeentehuis gaan. We houden u op de hoogte via onze site zodra we de controles hernemen.

Opgelet! U moet de verblijfsvoorwaarden wel blijven respecteren.
Als gevolg van de coronapandemie, wordt het sterk afgeraden om te reizen.
Concreet: als u door de coronamaatregelen niet kunt terugkeren naar België op de door u geplande datum, wordt dit niet beschouwd als een onvoorziene omstandigheid.
Als u hierdoor de grens van 29 dagen in het buitenland overschrijdt, wordt uw betaling geschorst vanaf de maand waarin u die 29 dagen overschrijdt en wordt de betaling pas de maand volgend op uw effectieve terugkeer naar België hernomen.

 

Hoe wordt mijn IGO berekend?

Om te bepalen hoeveel IGO u kunt ontvangen, doet de Federale Pensioendienst een onderzoek naar uw gezinssituatie en uw financiële middelen.

Invloed van uw gezinssituatie

 • Woont u samen met uw partner (gehuwd of wettelijk samenwonend)?
  Dan hebt u recht op het basisbedrag (voor samenwonenden). We bekijken de bestaansmiddelen van jullie beiden en delen alles door 2.

 • Woont u samen met kinderen of andere bloedverwanten?
  Van deze personen tellen de bestaansmiddelen niet mee:
  • minderjarige kinderen;
  • meerderjarige kinderen die recht geven op kinderbijslag;
  • bloed- of aanverwanten in de rechte lijn: (groot)ouders en (klein)kinderen.

 • Woont u enkel samen met personen uit één van de bovenstaande categorieën?
  Dan hebt u recht op het verhoogde basisbedrag (voor alleenstaanden). Uw bestaansmiddelen worden gedeeld door het aantal kinderen waarvoor u kinderbijslag krijgt.

 • Woont u verder nog samen met uw partner (gehuwd of wettelijk samenwoond) of andere personen?
  Dan hebt u recht op het basisbedrag (voor samenwonenden). Het totaal wordt gedeeld door het aantal samenwonenden van wie de bestaansmiddelen meetellen + het aantal kinderen waarvoor u kinderbijslag krijgt.

  Kinderbijslag en eventuele bestaansmiddelen van de kinderen worden dus niet meegerekend als bestaansmiddel. Maar er wordt wel in uw voordeel rekening gehouden met het feit dat u kinderen heeft.

 • Woont u samen met één of meerdere andere personen (niet uw huwelijks- of wettelijk samenwonende partner, geen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn)?
  We gaan ervan uit dat u geen gezin vormt met deze personen, maar wel de vaste kosten voor het samenwonen deelt. U hebt dus recht op het basisbedrag (voor samenwonenden), maar enkel uw eigen pensioenen en bestaansmiddelen (en die van uw eventuele partner) tellen mee.

 • Verblijft u of uw partner (gehuwd of samenwonend) in een rust- en verzorgingstehuis, maar is dat niet uw hoofdverblijfplaats?
  Dan hebt u recht op het verhoogd basisbedrag (voor alleenstaanden).

  Als één van de partners (gehuwd of wettelijk samenwonen) in een rust- en verzorgingstehuis verblijft maar zijn officiële adres nog het (oude) thuisadres is, dan houden we wel rekening met de bestaansmiddelen van beide partners en eventueel andere personen die hetzelfde adres delen. Voor de berekening gelden dus alle gebruikelijke regels.

 • Verblijft u in een rust- en verzorgingstehuis, en is dat ook uw hoofdverblijfplaats?
  Dan hebt u recht op het verhoogd basisbedrag (voor alleenstaanden). In de berekening kijken we alleen naar uw eigen bestaansmiddelen. Er wordt geen rekening gehouden met de bestaansmiddelen van de personen die in hetzelfde rusthuis, verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis zijn opgenomen.

 • Woont u in een gemeenschap (als geestelijke of als leek)?
  Dan hebt u recht op het basisbedrag (voor samenwonenden). Maar in de berekening kijken we alleen naar uw bestaansmiddelen.

 

Overzicht:

U woont samen met Tellen hun bestaansmiddelen mee? U hebt recht op het
Uw (huwelijks)partner Ja Basisbedrag (samenwonenden)
Minderjarige kinderen Nee

Verhoogd basisbedrag (alleenstaanden)

Als u met nog andere personen samenwoont: basisbedrag (samenwonenden)
Meerderjarige kinderen waarvoor u kinderbijslag krijgt Nee
Bloed- of aanverwanten in de rechte lijn Nee

Andere personen (niet uw partner, niet bloed- of aanverwanten)

Nee Basisbedrag (samenwonenden)
Andere personen in een rust- en verzorgingstehuis Nee Verhoogd basisbedrag (alleenstaanden)
Andere personen in een gemeenschap Nee Basisbedrag (samenwonenden)

 

 
Invloed van uw pensioenen en bestaansmiddelen

Stap 1: Uw pensioenen en die van uw eventuele partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) worden als volgt in rekening gebracht:

 • 90 % van het bruto jaarbedrag Belgische en buitenlandse wettelijke pensioenen:
  • inclusief pensioenbonus;
  • exclusief vakantiegeld werknemers
  • exclusief bijzondere bijslag zelfstandigen.
 • Dit totaal wordt vervolgens gedeeld door:
  • het aantal samenwonenden waarvan de pensioenen en de bestaansmiddelen meetellen
   en
  • het aantal kinderen die recht geven op kinderbijslag.

 

Stap 2: uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) worden als volgt in rekening gebracht:

 • Beroepsinkomsten:
  • 75 % van het bruto jaarsalaris in het geval van een werknemer (ook in het kader van een flexi-job);
  • 75 % van het bruto jaarsalaris in het geval van een ambtenaar;
  • 75 % van het werkelijke brutoloon of het fictief loon als zelfstandige helper;
  • 100 % van de netto beroepsinkomsten (= bruto verminderd met de eventuele lasten en verliezen) van het jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van de IGO van het vorige of lopende jaar in het geval van een zelfstandige;
  • Van het resterende bedrag wordt daarna nog eens 5 000 EUR afgetrokken (vrijstelling).
    
 • Vervangingsinkomsten (werkloosheid, ziekte of invaliditeit, arbeidsongeval of beroepsziekte):
  • 100 % van het bruto jaarbedrag
    
 • Vergoedings- en oorlogspensioenen:
  • 100 % van het bruto jaarbedrag
    
 • Buitenwettelijke renten (bijvoorbeeld periodiek uitbetaald, aanvullend pensioen):
  • 100 % van het bruto jaarbedrag
    
 • Onderhoudsgeld betaald door de ex-partner:
  • 100 % van het bruto jaarbedrag
  • Onderhoudsgelden die betaald worden door de aanvrager aan de ex-partner, kunnen afgetrokken worden.
    
 • Kapitalen (liggende of niet-liggende gelden, zicht- en spaarrekeningen, aandelen, obligaties, staatsleningen, …):
  • 1e schijf van 6 200 EUR: vrijgesteld (dus 0 %);
  • 2e schijf gelegen tussen 6 200 EUR en 18 600 EUR: 4 % van het globaal kapitaal;
  • 3e schijf boven 18 600 EUR: 10 % van het globaal kapitaal.
    

  Belangrijk: Schonk u minder dan 10 jaar voor de aanvraag van uw IGO een kapitaal weg? Dan houden we rekening met de waarde van dit kapitaal op het ogenblik van de schenking.
   

 • Onroerende goederen (bebouwd of onbebouwd) in volle eigendom of in vruchtgebruik:
  • 100 % van het globaal, niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (K.I.). In geval van mede-eigendom houden we rekening met uw aandeel in de eigendom: 1/2, 1/4, ... .
  • Hierop worden gedeeltelijke vrijstellingen toegepast:
   • Bebouwde goederen: 743,68 EUR wordt afgetrokken van het globaal K.I. + nog eens 123,95 EUR voor elk kind waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen.
    Het resultaat na aftrek wordt met 3 vermenigvuldigd.
   • Onbebouwde goederen: op voorwaarde dat er geen bebouwd onroerend goed is: 29,75 EUR wordt afgetrokken van het globaal K.I.
    Het resultaat na aftrek wordt met 3 vermenigvuldigd.
  • Onroerende goederen in naakte eigendom worden niet in rekening gebracht.
    

  Belangrijk: Verkocht u minder dan 10 jaar voor de aanvraag van uw IGO uw huis of andere onroerende goederen of schonk u het weg? Dan houden we rekening met de verkoopwaarde van de goederen op het ogenblik van de verkoop of schenking.

 

Wat telt niet mee? Er wordt geen rekening gehouden met de volgende uitkeringen:

 • gezinsbijslag toegekend volgens een Belgische regeling;
 • uitkeringen die verband houden met openbare of private bijstand (bijvoorbeeld: uitgekeerd door OCMW's, liefdadigheidsinstellingen, Vlaamse Zorgverzekering, …);
 • onderhoudsgelden tussen bloed- en aanverwanten in de rechte lijn;
 • tegemoetkomingen aan gehandicapten, het Persoonsgebonden Budget (PGB) en het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB);
 • verwarmingstoelage voor gepensioneerde werknemers;
 • renten uit het vroegere verplichte kapitalisatiestelsel voor pensioenen;
 • toelagen, uitkeringen of bijslagen voor het onderbrengen van jongeren in opvanggezinnen;
 • oorlogsrenten zoals Frontstrepenrenten, gevangenschapsrenten, …;
 • uitkeringen van de Duitse overheid voor schadeloosstelling voor gevangenschap in de Tweede Wereldoorlog.

Dit totaal wordt vervolgens gedeeld door het aantal samenwonenden. Het gaat hierbij om personen waarvan de pensioenen en de bestaansmiddelen meetellen alsook kinderen die recht geven op kinderbijslag

Stap 3: Het resultaat uit de vorige stap (stap 2) wordt vervolgens verminderd met:

 • 625 EUR voor het basisbedrag (voor samenwonenden);
 • 1 000 EUR voor het verhoogde basisbedrag (voor alleenstaanden).

Deze vrijstelling is dus niet van toepassing op het totaal van de pensioenen in stap 1.

Stap 4: Het resultaat uit stap 1 en stap 3 wordt afgetrokken van het verhoogd of basis IGO-bedrag. Het resultaat hiervan is het IGO bedrag dat we u toekennen.

Lees meer over de berekening van de verkoopwaarde van uw onroerend goed.

Verkocht u minder dan 10 jaar voor de aanvraag van uw IGO uw huis of andere onroerende goederen of schonk u het weg? Dan houden we rekening met de verkoopwaarde van de goederen op het ogenblik van de verkoop (al dan niet op lijfrente) of de schenking.

Stap 1: De verkoopwaarde wordt vermenigvuldigd met een breuk die de belangrijkheid van uw zakelijke rechten uitdrukt:

 • volle eigendom: 100 % van de verkoopwaarde;
 • vruchtgebruik: 40 % van de verkoopwaarde;
 • naakte eigendom: 60 % van de verkoopwaarde.

In geval van mede-eigendom houden we rekening met uw aandeel in de eigendom: 1/2, 1/4, ...

 

Stap 2: De opbrengst van de verkoop kan verminderd worden met:

 1. Forfaitaire verminderingen van de verkoopwaarde (forfaitaire abattementen):
  • vrijstelling van 37 200 EUR op de verkoopprijs, op voorwaarde dat het de verkoop van het enige woonhuis of het enige onbebouwd onroerend goed betreft;
  • als het gaat om de verkoop van het enige woonhuis, wordt een bijkomende vermindering toegepast. Deze vermindering wordt berekend op basis van het aantal maanden tussen de maand die volgt op de verkoop en de ingangsdatum van de IGO.
   Per 12 maanden wordt:
   • 1 250 EUR in mindering gebracht als u recht hebt op het basisbedrag;
   • 2 000 EUR in mindering gebracht als u recht hebt op het verhoogde basisbedrag

   Een voorbeeld:
   Datum verkoop enige woning: 01.12.2010
   Ingangsdatum IGO: 30.11.2017
   Aantal maanden: 84 maanden ofwel 7 jaar
   Bijkomende vermindering van de verkoopprijs:
   Basisbedrag: 7 x 1 250 EUR = 8 750 EUR
   Verhoogd basisbedrag: 7 x 2 000 EUR = 14 000 EUR

 2. Persoonlijke schulden, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Het zijn persoonlijke schulden van de aanvrager en/of de huwelijkspartner of de wettelijk samenwonende.
  • De schulden zijn aangegaan vóór de verkoop of schenking.
  • De schulden zijn geheel of gedeeltelijk terugbetaald met de opbrengst van de verkoop of schenking.
   De aanvrager en/of de personen met wie de aanvrager dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, moet het bewijs hiervan leveren.

 3. Wederbelegging
  Wanneer u de opbrengst van de verkoop gebruikt om een nieuw onroerend goed te kopen of om opnieuw te beleggen in een bestaand eigen onroerend goed (bijvoorbeeld renovatiewerken), dan kan het bedrag van deze nieuwe investering worden afgetrokken van de opbrengst van de verkoop. Dit kan alleen als het bedrag zich daadwerkelijk in uw vermogen bevindt.

 

Stap 3: Voor het bedrag dat u dan nog overhoudt aan de verkoop van uw onroerende goederen, gelden deze vrijstellingen:

 • 1e schijf van 6 200 EUR: vrijgesteld (dus 0 %);
 • 2e schijf tussen 6 200 EUR en 18 600 EUR: 4 %;
 • 3e schijf boven 18 600 EUR: 10 %.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!