|
|
|

Departement Studiedienst

Het departement Studiedienst is een echte referentie op het vlak van wetgeving en heeft een grote juridische, financiële en statistische expertise.
 

Wat is de rol van het departement Studiedienst?

Wetgeving

De Studiedienst werkt mee aan de opstelling en aanpassing van wetten en koninklijke en ministeriële besluiten over de pensioenmaterie. Hij analyseert vragen van de minister, de administrateur-generaal of het beheerscomité en maakt dan een voorstel van wetgeving op. Soms doet de Studiedienst zelf voorstellen voor verbeteringen aan de bestaande wetgeving. De Studiedienst berekent ook de financiële impact van wetswijzigingen. Verder helpt hij intern en extern om de wetgeving juist te interpreteren.

Bij de berekening van uw pensioen zijn er verschillende elementen die het pensioenbedrag kunnen wijzigen, denk maar aan de index, de jaarlijkse aanpassing van de herwaarderingscoëfficiënten of een verhoging van het gewaarborgd minimum. De Studiedienst volgt al die elementen op, berekent de nieuwe bedragen en de nieuwe coëfficiënten en zorgt dat de nieuwe gegevens overal aangepast worden.

De Studiedienst werkt voor deze taken samen met:

 • interne experts in de verschillende pensioenmateries;
 • de betrokken externe instellingen zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, Sigedis en Ethias.

Dit permanent overleg met het terrein is nodig, want de wetten moeten toegepast kunnen worden.

De Studiedienst volgt ook geschillen op die door een Belgische of Europese rechtbank behandeld worden en verdedigt er de beslissingen van de Pensioendienst.

Kennisbeheer

De Studiedienst beheert informatie over de:

 • pensioenen;
 • renten voor arbeidsongevallen;
 • herstelpensioenen en oorlogsrenten;
 • voordelen die toegekend zijn aan oorlogsslachtoffers en slachtoffers van terreurdaden.

De Studiedienst volgt de wetgeving regelmatig op en maakt ze intern en extern beschikbaar (brochures, presentaties, syllabi, enz.).

Verder ontwikkelt de Studiedienst het Kennisportaal van de ambtenarenpensioenen en geeft hij informatie aan de Communicatiedienst om onze website aan te vullen.

Statistieken

De Studiedienst maakt de maandelijkse en jaarlijkse pensioenstatistieken op die op onze website staan.

De Studiedienst levert ook statistieken en statistische studies op aanvraag. Als een journalist cijfers of statistieken vraagt aan de communicatiedienst, dan verzamelt en analyseert de Studiedienst de gevraagde gegevens zodat de Communicatiedienst de vraag van de journalist kan beantwoorden.

 

Hoe ziet de structuur van het departement eruit?

Het departement Studiedienst bestaat uit 2 subdepartementen:

 • het subdepartement Juridische Studies & Kennisbeheer, dat 5 diensten telt: 
   
  • De dienst Juridische Studies & Geschillen Ambtenaren (NL):
   • stelt voorontwerpen van wetten en ontwerpen van koninklijke en ministeriële besluiten op;
   • geeft juridisch advies aan het management;
   • interpreteert de wetgeving.

    

  • De dienst Études juridiques & Contentieux Fonctionnaire (FR):
   • doet hetzelfde als de dienst Juridische Studies & Geschillen Ambtenaren, maar dan voor het Frans.

    

  • De dienst Kennisbeheer:
   • maakt en actualiseert brochures, syllabi, wetgevingsverzamelingen;
   • zoekt informatie voor de website;
   • bouwt het kennisportaal ambtenarenpensioenen op Eurekanet verder uit.

    

  • De dienst Juridische Studies Werknemers:
   • stelt voorontwerpen van wetten en ontwerpen van koninklijke en ministeriële besluiten op;
   • geeft juridisch advies aan het management;
   • interpreteert de wetgeving.

    

  • De dienst Betwiste Zaken Werknemers:
   • volgt de geschillen over de werknemerspensioenen en de IGO op;
   • verdedigt de gegrondheid van de beslissingen die de Pensioendienst genomen heeft;
   • formuleert juridische adviezen in individuele dossiers;
   • neemt initiatieven om bepaalde schulden terug te vorderen.

 • het subdepartement Financiële en statistische studies:
  • voert financiële studies uit;
  • berekent de budgettaire impact van (potentiële) wijzigingen in de pensioenwetgeving;
  • zorgt voor de opmaak en publicatie van maandelijkse en jaarlijkse statistieken;
  • beheert, publiceert en actualiseert de tabellen en brochures met de berekeningselementen en de basisbedragen van de werknemerspensioenen.

 

Organigram

Visuele weergave van de structuur van het departement Studiedienst