|
|
|

Algemeen Beheer

Het Algemeen beheer wordt geleid door de Administrateur-generaal en de Adjunct-administrateur generaal en krijgt bij zijn dagelijks werk ondersteuning van verschillende diensten:
 

Het secretariaat van de administrateurs-generaal (AG):

Het secretariaat van de AG’s verricht alle taken die verbonden zijn aan het beheer van het secretariaat van een AG:

 • de agenda’s van de AG’s beheren;
 • de vergaderingen organiseren;
 • de briefwisseling opvolgen;
 • contact met:
  • de verschillende departementen van de Pensioendienst (FPD);
  • de andere openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ);
  • de kabinetten;
  • de sociale partners;
  • alle personen die de AG moeten contacteren;
 • afspraken maken.

Het secretariaat beheert ook de vergaderzalen van de 36e verdieping (verdieping van de AG’s) en de logistiek van de beheerscomités.

 

Informatieveiligheid

De dienst Informatieveiligheid heeft een adviserende, documenterende en controlerende opdracht.

Deze dienst:

 • adviseert de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van zijn instelling over alle aspecten van de informatieveiligheid;
 • bevordert de naleving van de veiligheidsvoorschriften en veiligheidsgedrag bij de medewerkers van de FPD;
 • legt de nodige documentatie aan over informatieveiligheid;
 • ziet toe op de naleving binnen de FPD van de veiligheidsvoorschriften.
 • is de Data Protection Officer (DPO) van de Pensioendienst voor de GDPR.

 

Preventie en Bescherming op het Werk

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) helpt de werkgever en de werknemers bij de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen over het welzijn op het werk.

De preventieadviseurs vervullen hun opdracht volledig onafhankelijk ten opzichte van de werkgever en de werknemers.

De dienst:

 • geeft advies over de identificatie van gevaren en over de risicobeoordeling, het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan;
 • neemt deel aan het onderzoek naar de oorzaken van werkongevallen;
 • geeft advies over de verschillende thema’s die gelinkt zijn aan de codex van het welzijn op het werk, ook voor werken met derden;
 • geeft advies bij de opstelling van de instructies, de informatie, het onthaal en de opleiding van de werknemers;
 • werkt mee aan de toepassing van de maatregelen die genomen moeten worden in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar, aan de opmaak van de interne noodprocedure en aan de organisatie van de 1e zorgen.

 

Ondersteuning van de Academische Raad

De opdracht van de Academische Raad van Pensioenen: onderbouwd wetenschappelijk advies geven over alle voorstellen over de pensioenmaterie, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de minister of ministers die bevoegd zijn voor pensioenen.

De Raad bestaat uit maximaal 12 leden die aangesteld zijn bij een Koninklijk Besluit voor een mandaat van 5 jaar dat verlengd kan worden.

De Pensioendienst ondersteunt de Academische Raad door de website en het secretariaat van de Raad te beheren.

Dit secretariaat zorgt voor:

 • de praktische voorbereiding van de vergaderingen;
 • de verslagen van de vergaderingen;
 • de verspreiding en de vertaling van de documenten;
 • de toegankelijkheid van de relevante documenten voor de leden van de Raad.

Organigram

Visuele weergave van de structuur van het departement Algemeen beheer